EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_023_R_0017_01

2005/45/: 2005/45/EÜ
Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist
Leping Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas

OJ L 23, 26.1.2005, p. 17–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/17


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist

(2005/45/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõigetega 2 ja 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas komisjoni pidama Šveitsi Konföderatsiooniga läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu üle, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas.

(2)

Vastavalt nõukogu 20. oktoobri 2004. aasta otsusele (1) kirjutati leping 26. oktoobril 2004 ühenduse nimel alla, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping näeb ette selle ajutise kohaldamise kuni selle jõustumiseni.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Komisjon sätestab ühenduse seisukoha ühiskomitee poolt lepingu protokolli nr 2 artikli 7 põhjal tehtud otsuste või soovituste suhtes.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse nimel lepingu artikli 5 lõikega 1 ette nähtud teate. (2)

Artikkel 4

Kooskõlas lepingu artikli 5 lõikega 2 kohaldatakse lepingut kuni selle jõustumiseni ajutiselt alates 1. veebruarist 2005, tingimusel et protokolli nr 2 artikli 5 lõikes 4 määratletud rakendusmeetmed võetakse vastu samal ajal.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMANN


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Lepingu jõustumiskuupäeva avaldab Euroopa Liidu Teatajas nõukogu peasekretariaat.


LEPING

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi “ühendus”,

ühelt poolt ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON, edaspidi “Šveits”,

teiselt poolt,

edaspidi koos “lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut ja ühisdeklaratsiooni edasiste läbirääkimiste kohta, mis lisati 21. juunil 1999. aastal Luxembourgis allakirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheliste lepingute lõppaktidele,

VÕTTES ARVESSE, et Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise 22. juuli 1972. aasta lepingu (edaspidi “leping”) protokolli nr 2 tuleks ajakohastada kooskõlas Uruguay vooru tulemustega ja kohandada toodete nimekirja osas,

VÕTTES ARVESSE, et pärast Euroopa Liidu laienemist tuleb säilitada kaubavood Šveitsi ja uute liikmesriikide vahel,

Soovides parandada vastastikust turulepääsu töödeldud põllumajandustoodete osas,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel kirjavahetuse teel 17. märtsil 2000 sõlmitud lepingut Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokolli nr 2 kohta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Lepingut muudetakse järgmiselt.

1.

Lepingu I lisa asendatakse uue I lisaga, mis lisatakse käesolevale lepingule kui 1. lisa.

2.

Lepingu protokoll nr 2 asendatakse uue protokolliga nr 2, mis lisatakse käesolevale lepingule kui 2. lisa.

Artikkel 2

Käesoleva lepingu jõustumisel tunnistatakse kehtetuks järgmised lepingud:

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel kirjavahetuse teel 17. märtsil 2000 sõlmitud leping Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokolli nr 2 kohta;

Euroopa Komisjoni ja Šveitsi föderaalvalitsuse vaheline 29. novembri 1988. aasta kirjavahetus korralduste kohta, millega parandatakse nende Euroopa Ühenduse ja Šveitsi poolt kohaldatavate erinevate hinnakompensatsiooni meetmete läbipaistvust, mis mõjutavad protokolliga nr 2 hõlmatud töödeldud põllumajandustoodetega kauplemist.

Artikkel 3

Käesoleva lepingu lisad, kaasa arvatud tabelid ja tabelite liited ning protokolli nr 2 liide, on lepingu lahutamatud osad.

Artikkel 4

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut nimetatud asutamislepingus sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Šveitsi territooriumi suhtes.

2.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ka Liechtensteini Vürstiriigi territooriumi suhtes, kuni viimasel on tolliliit Šveitsiga.

Artikkel 5

1.   Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks omaenda menetluste kohaselt. See jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui lepinguosalised on teineteist teavitanud oma siseriiklike menetluste lõpetamisest.

2.   Kuni lõikes 1 viidatud ratifitseerimismenetluste lõpetamiseni kohaldavad lepinguosalised käesolevat lepingut alates neljanda kuu esimesest päevast pärast allkirjastamise kuupäeva, tingimusel et protokolli nr 2 artikli 5 lõikes 4 määratletud rakendusmeetmed võetakse vastu samal kuupäeval.

Artikkel 6

1.   Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

2.   Maltakeelne tekst kinnitatakse lepinguosaliste poolt vastava kirjavahetuse põhjal. Maltakeelne tekst on autentne samal viisil nagu tekstid lõikes 1 viidatud keeltes.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad lepingule alla kirjutanud.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

1. LISA

“I LISA

Lepingu artikli 2 alapunktis i viidatud toodete nimekiri:

HS kood

Kirjeldus

2905 43

– – mannitool

2905 44

– – D-glütsitool (sorbitool)

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

3501 10

– kaseiin

ex 3501 90

– Muud:

– muud kui kaseiinliimid

3502

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalgusisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:

– munaalbumiin:

3502 11

– – kuivatatud

3502 19

– – muud

3502 20

– piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt želatineeritud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

3809

Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid):

3809 10

– tärklisainete baasil

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid:

– Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped, rafineerimisel saadud happelised õlid:

3823 11

– – stearhape

3823 12

– – olehape

3823 19

– – muud

3823 70

– tööstuslikud rasvalkoholid

3824 60

– sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv

5301

Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

5302

Harilik kanep (Cannabis sativa L.), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)”

2. LISA

PROTOKOLL nr 2

teatavate töödeldud põllumajandustoodete kohta

Artikkel 1

Üldpõhimõtted

1.   Lepingu sätteid kohaldatakse I ja II tabelis loetletud toodete suhtes, kui käesolevas protokollis ei ole sätestatud teisiti.

2.   Eelkõige ei või lepinguosalised nende toodete suhtes kehtestada imporditollimakse või samaväärse toimega makse, sealhulgas maksu põllumajanduskomponenti, maksta eksporditoetusi või osaliselt või täielikult tagastada või vähendada tollimakse või samaväärse toimega makse või nendest vabastada.

3.   Käesoleva protokolli sätteid kohaldatakse ka Liechtensteini Vürstiriigi suhtes, kuni viimase suhtes kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli 3.

Artikkel 2

Hinnakompensatsiooni meetmete kohaldamine

1.   Selleks et võtta arvesse erinevusi I tabelis nimetatud toodete valmistamisel kasutatud põllumajandussaaduste maksumuses, ei välista leping nende toodete suhtes hinnakompensatsioonimeetmete kohaldamist, mis tähendab maksu põllumajanduskomponendi kehtestamist impordile ja eksporditoetuste maksmist või tollimaksude või samaväärse mõjuga maksude osalist või täielikku tagastamist, vähendamist või nendest vabastamist.

2.   Kui lepinguosaline kohaldab siseriiklikke või ühenduse meetmeid, mis vähendavad töötleva tööstuse tooraine hinda, võetakse neid meetmeid arvesse hinnakompensatsiooni summade arvutamisel.

Artikkel 3

Impordi suhtes kohaldatavad hinnakompensatsiooni meetmed

1.   Šveitsi põllumajandussaadustele kohaldatavad põhisummad, mida võetakse arvesse impordile maksu põllumajanduskomponendi arvutamisel, ei tohi ületada asjaomase põllumajandussaaduse Šveitsi siseturu võrdlushinna ja ühenduse siseturu võrdlushinna vahet ega Šveitsi imporditollimaksu, mida sellise põllumajandussaaduse importimisel tegelikult kohaldatakse.

2.   Šveitsi impordirežiim I tabelis nimetatud toodete osas on sätestatud IV tabelis.

3.   Kui Šveitsi siseturu võrdlushind on madalam kui ühenduse siseturu võrdlushind, võib ühendus kasutusele võtta artiklis 2 sätestatud hinnakompensatsiooni meetmed, st kehtestada impordile maksu põllumajanduskomponendi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1460/96, mida on hiljem muudetud.

Artikkel 4

Ekspordi suhtes kohaldatavad hinnakompensatsiooni meetmed

1.   Šveitsi eksporditoetused või I tabelis loetletud toodete ühendusse eksportimisel osaliselt või täielikult tagastatud või vähendatud tollimaksud või osaliselt või täielikult tagastatud või vähendatud samaväärse toimega maksud või maksuvabastused ei tohi ületada nende toodete valmistamisel kasutatud põllumajandussaaduste Šveitsi siseturu võrdlushinna ja ühenduse siseturu võrdlushinna vahet, mis on korrutatud tegelikult kasutatud kogustega. Kui Šveitsi siseturu võrdlushind on ühenduse siseturu võrdlushinnaga võrdne või sellest madalam, peavad Šveitsi eksporditoetus või osaliselt või täielikult tagastatud või vähendatud tollimaksud või osaliselt või täielikult tagastatud või vähendatud samaväärse toimega maksud või maksuvabastused võrduma nulliga.

2.   Kui Šveitsi siseturu võrdlushind on madalam kui ühenduse siseturu võrdlushind, võib ühendus kasutusele võtta artiklis 2 sätestatud hinnakompensatsiooni meetmed, st anda eksporditoetust kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1520/2000, mida on hiljem muudetud, ja sellele järgnevate määrustega või teha tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalisi või täielikke tagasimakseid, vähendada tollimakse või samaväärse toimega makse või nendest vabastada.

3.   I ja II tabelis loetletud toodete tootmisel kasutatud suhkru (HS rubriigid 1701, 1702 ja 1703) osas ei või lepinguosalised kohaldada eksporditoetust või tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalist või täielikku tagastamist, vähendamist või nendest vabastamist.

Artikkel 5

Võrdlushinnad

1.   Artiklites 3 ja 4 nimetatud põllumajandussaaduste võrdlushinnad ühenduse ja Šveitsi siseturgudel on ära toodud III tabelis.

2.   Lepinguosalised esitavad ühiskomiteele regulaarselt, vähemalt kord aastas, siseturu võrdlushinnad kõikide nende toorainete kohta, mille suhtes kohaldatakse hinnakompensatsiooni meetmeid. Esitatavad siseturu võrdlushinnad peegeldavad tegelikku hinnaolukorda lepinguosalise territooriumil. Need on töötleva tööstuse poolt hulgimüügis või tootmisetapis tavaliselt makstavad hinnad. Kui põllumajandussaadus on töötlevale tööstusele või selle osale kättesaadav tavaliselt siseturul valitsevast hinnast odavamalt, kohandatakse esitatavaid siseturu võrdlushindu vastavalt.

3.   Ühiskomitee määrab III tabelis loetletud põllumajandussaaduste siseturu võrdlushinnad ja hinnaerinevused kindlaks Euroopa Komisjoni talituste ja Šveitsi föderaalvalitsuse esitatud teabe põhjal. Kui see on vajalik suhteliste soodusmäärade säilitamiseks, kohandatakse IV tabelis loetletud põllumajandussaadustele kohaldatavaid põhisummasid.

4.   Ühiskomitee vaatab artiklites 3 ja 4 nimetatud põllumajandussaaduste siseturuhinnad, mis on sätestatud III tabelis, üle enne käesoleva protokolli kohaldamist.

Artikkel 6

Erisätted halduskoostöö kohta

Erisätted halduskoostöö kohta on sätestatud käesoleva protokolli liites.

Artikkel 7

Muudatused

Ühiskomitee võib muuta tabeleid, tabelite liiteid ja käesoleva protokolli liidet.

I TABEL

Tooted, mille suhtes kohaldatakse hinnakompensatsiooni meetmeid

HS rubriigi nr

Toodete kirjeldus

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseaine-, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

.10

– jogurt:

ex .10

– – lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

.90

– muud:

ex .90

– – lõhna- või maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

.20

– piimarasvavõided:

ex .20

– rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 75 % massist

1517

Margariin; toidukõlblikud segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest, või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

.10

– margariin, v.a vedel margariin:

ex .10

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

.90

– muud:

ex .90

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduained

1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (liha- või muu täidisega) või täidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud)

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

.10

– kartulid:

ex .10

– – jahu või helvestena

2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

.20

– kartulid:

ex .20

– jahu või helvestena

2008

Puuviljad, marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või piirituslisandiga või ilma:

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

.11

– – maapähklid:

ex .11

– – – maapähklivõi

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest

– kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

.12

– – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

ex .12

– – – mis sisaldavad piimarasvu vähemalt 1,5 % massist, piimavalku vähemalt 2,5 % massist, suhkrut vähemalt 5 % massist või tärklist vähemalt 5 % massist

.20

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

ex .20

– – mis sisaldavad piimarasvu vähemalt 1,5 % massist, piimavalku vähemalt 2,5 % massist, suhkrut vähemalt 5 % massist või tärklist vähemalt 5 % massist

2103

Kastmed ja pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

.20

– ketšup jm tomatikastmed

.90

– muud:

ex .90

– – v.a mangost valmistatud vürtsisegu (chutney), vedelal kujul

2104

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks; homogeniseeritud toidusegud

2105

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

2106

Mujal nimetamata toiduained:

.10

– valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

ex .10

– – mis sisaldavad üle 1 % piimarasvu, 1 % muid rasvu või üle 5 % suhkruid

.90

– muud

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

ex .90

– v.a denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust ja v.a piirituselisandiga kontsentreeritud viinamarjamahl

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid

.10

– kaseiin

.90

– muud:

ex .90

– – v.a kaseiinliimid

II TABEL

Vabakaubandustooted

HS rubriigi nr

Toodete kirjeldus

0501

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

0502

Kodu- ja metssea harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; selliste harjaste ja karvade jäätmed

0503

Hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulepulber, sulgede osad ja jäätmed:

10

– suled täite- ja polstrimaterjaliks; udusuled

ex 90

– muud (v.a toiduna kasutamiseks)

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või želatiinitustatud; nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0507

Elevandiluu, kilpkonnakilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0508

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber:

ex 00

– v.a toiduna kasutamiseks

0509

Looduslikud loomsed käsnad

0510

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

0710

Külmutatud köögivili:

40

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatu:

90

– muu köögivili; köögiviljasegud:

ex 90

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

0901

Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad

0902

Tee, lõhna- või maitseainelisandiga või ilma

0903

Mate

1212

Jaanileivapuu kaunad, meretaimed ja vetikad, suhkrupeet ja suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata; puuviljade kivid ja tuumad ning mujal nimetamata peamiselt inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted (k.a sigurisordi Cichorium intybus sativum röstimata juured):

ex 20

– meretaimed ja vetikad (v.a toiduna kasutamiseks)

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata

1401

Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor)

1402

Peamiselt polstriks kasutatav taimne materjal (näiteks kapok, taimne vill ja merihein), ka kihtidesse laotatuna, alusmaterjaliga või ilma

1403

Peamiselt luudades või harjades kasutatav taimne materjal (näiteks luuasorgo, piassaava, orashein ja istle), vihtades või mitte

1404

Mujal nimetamata taimne materjal:

10

– taimne toormaterjal, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või parkimisel:

20

– puuvillalinter

ex 90

– muud (v.a toiduna kasutamiseks)

1505

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin):

ex 00

– v.a toiduna kasutamiseks

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata:

20

– taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid:

ex 20

– – hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

1517

Margariin; toidukõlblikud segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest, või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

90

– muud:

ex 90

– – toidukõlblikud segud või valmistised, mida kasutatakse vormimäärdena

1518

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised:

ex 00

– linoksiin

1520

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), meevaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

1522

Degraa; loomsete või taimsete rasvainete või vahade töötlemise jäägid

1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

50

– keemiliselt puhas fruktoos

90

– muud, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist

ex 90

– – keemiliselt puhas maltoos (v.a toiduna kasutamiseks)

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata

1804

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1805

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

1903

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

2001

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:

90

– muud:

ex 90

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata); palmipungad; jamss, bataat jms rubriigi 0714 söödavad taimeosad

2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

90

– muud köögiviljad ja köögiviljasegud:

ex 90

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted:

80

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2006

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (kuivatatud, glasuuritud või suhkrustatud):

ex 00

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja-, marja- või pähklipüreed ja pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

2008

Puuviljad, marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või piirituslisandiga või ilma:

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

11

– – maapähklid:

ex 11

– – – röstitud maapähklid

– muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad:

91

– – palmipungad

99

– – muud:

ex 99

– – – mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest

– kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

11

– – ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

12

– – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

ex 12

– – – ei sisalda piimarasvu, piimavalku, suhkrut või tärklist või sisaldavad piimarasva vähem kui 1,5 % massist, piimavalku vähem kui 2,5 % massist, suhkrut vähem kui 5 % massist või tärklist vähem kui 5 % massist

20

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ja tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest või kontsentraatidest:

ex 20

– – ei sisalda piimarasvu, piimavalku, suhkrut või tärklist või sisaldavad piimarasva vähem kui 1,5 % massist, piimavalku vähem kui 2,5 % massist, suhkrut vähem kui 5 % massist või tärklist vähem kui 5 % massist

30

– Röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:

ex 10

– aktiivpärmid (v.a pagaripärm ja v.a toiduna kasutamiseks)

ex 20

– mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid (v.a toiduna kasutamiseks)

30

– valmis küpsetuspulbrid

2103

Kastmed ja pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

10

– sojakaste

30

– sinepipulber ja valmissinep:

ex 30

– – sinepipulber muuks kui toiduna kasutamiseks; valmissinep

90

– muud:

ex 90

– – v.a mangost valmistatud vürtsisegu (chutney), vedelal kujul

2106

Mujal nimetamata toiduained:

10

– valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

ex 10

– – v.a need, mis sisaldavad rohkem kui 1 % piimarasvu, 1 % muid rasvu või rohkem kui 5 % suhkruid

2201

Vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita, maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi

2202

Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga, maitse- ja lõhnaainetega, jm karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad

10

– vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega

ex 90

– v.a veega lahjendatud või gaseeritud puuvilja- või köögiviljamahl

2203

Linnaseõlu

2205

Vermut jm taimede või muude aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

2207

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust; denatureeritud etüül- vm alkohol, mis tahes kangusega

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

20

– piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest

30

– viski

40

– rumm ja taffia

50

– džinn ja genever

60

– viin

70

– liköörid ja kordialid

2209

Äädikas ja selle äädikhappest valmistatud asendajad

III TABEL

EÜ ja Šveitsi siseturgude võrdlushinnad (4)

Põllumajandussaadus

Šveitsi siseturu võrdlushind

CHF 100 kg netomassi kohta

EÜ siseturu võrdlushind

CHF 100 kg netomassi kohta

Šveitsi ja EÜ siseturgude võrdlushindade erinevus

CHF 100 kg netomassi kohta

harilik nisu

64,00

19,45

44,55

kõva nisu

43,22

28,46

14,76

rukis

58,00

15,98

42,02

oder

32,46

11,81

20,65

mais

38,97

18,87

20,10

harilik nisujahu

105,88

27,23

78,65

täispiimapulber

607,00

382,77

224,23

lõssipulber

481,04

295,49

185,55

või

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

suhkur (HS rubriigid 1701, 1702 ja 1703)

0,00

munad (2)

250,75

186,70

64,05

värske kartul

42,00

21,14

20,86

taimerasv (3)

360,00

147,25

212,75

IV TABEL

Šveitsi impordirežiim

a)

Käesoleva tabeli liites loetletud toodete tollimaksuks on põllumajanduskomponent, mida arvutatakse netomassi põhjal. Standardretseptid on sätestatud liites.

b)

Liites loetletud toodete puhul võetakse põllumajanduskomponentide arvutamisel arvesse järgmisi põllumajandussaadustele kohaldatavaid põhisummasid:

Põllumajandussaadus

Jõustumisest kohaldatavad põhisummad

Jõustumisest kolme aasta möödumisel kohaldatavad põhisummad

CHF 100 kg netomassi kohta

CHF 100 kg netomassi kohta

harilik nisu

40,00

38,00

kõva nisu

13,00

12,00

rukis

37,00

36,00

oder

18,00

18,00

mais

18,00

18,00

harilik nisujahu

70,00

67,00

täispiimapulber

201,00

191,00

lõssipulber

167,00

158,00

või

466,00

466,00

suhkur (HS rubriigid 1701, 1702 ja 1703)

00,00

00,00

munad

36,00

36,00

värske kartul

18,00

18,00

taimerasv

191,00

181,00

c)

Alljärgnevas tabelis loetletud toodete tollimaks võrdub nulliga.

Šveitsi tariifirubriik

Märkused

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

v.a mangost valmistatud vürtsisegu (chutney), vedelal kujul

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Alates käesoleva protokolli kohaldamisest vähendatakse alljärgnevas tabelis loetletud toodete tollimaksu iga-aastaselt kolmes võrdses osas nullini.

Šveitsi tariifirubriik

Jõustumisest kohaldatav tollimaks

Jõustumisest ühe aasta möödumisel kohaldatav tollimaks

Jõustumisest kahe aasta möödumisel kohaldatav tollimaks

CHF 100 kg brutomassi kohta

CHF 100 kg brutomassi kohta

CHF 100 kg brutomassi kohta

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Selles tabelis sätestatud tariifirubriigid viitavad 1. jaanuaril 2002 Šveitsis kohaldatavatele tariifirubriikidele. Olenemata lepingu artiklist 12a, ei mõjuta selle tabeli tingimusi mis tahes muutused, mida tariifinomenklatuuris teha võidakse.


(1)  Toodete puhul, mis saavad kasu võile antavast toetusest vastavalt komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 2571/97 või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja muude toiduainete valmistamiseks.

(2)  Tuletatud kooreta vedelate linnumunade hindadest, mis on korrutatud 0,85ga.

(3)  100 %se rasvasisaldusega taimerasvade hinnad (pagari- ja toiduainetööstusele).

(4)  Artiklites 3 ja 4 nimetatud põllumajandussaaduste EÜ ja Šveitsi siseturgude võrdlushinnad, mis on sätestatud III tabelis, põhinevad 1. jaanuari 2002. aasta andmetel. Ühiskomitee vaatab need üle enne käesoleva protokolli kohaldamist.

IV tabeli liide

Šveitsi standardretseptid

IV tabeli lõigus a (Šveitsi impordirežiim) viidatud standardretseptid, mida kasutatakse põllumajanduskomponentide arvutamisel, on sätestatud alljärgnevas tabelis.

Šveitsi tariifirubriik

Märkused

Harilik nisu

Kõva nisu

Rukis

Oder

Mais

Harilik nisujahu

Täispiimapulber

Lõssipulber

Või

Suhkur

Munad

Värske kartul

Taimerasv

kg toorainet valmistoote 100 netokilogrammi kohta

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Piimarasvade sisaldusega üle 3 % massist

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 75 % massist

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 75 % massist

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Rasvasisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Rasvasisaldusega kuni 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Rasvasisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Rasvasisaldusega üle 2 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Rasvasisaldusega üle 20 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Rasvasisaldusega üle 2 %, kuid mitte üle 20 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Rasvasisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Rasvasisaldusega üle 8 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Rasvasisaldusega üle 2 %, kuid mitte üle 8 % massist

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Rasvasisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Rasvasisaldusega üle 8 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Rasvasisaldusega üle 2 %, kuid mitte üle 8 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Piimarasvade sisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 12 % massist

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 1,5 % massist

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Piimarasvade sisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Piimarasvade sisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 12 % massist

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Piimarasvade sisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 12 % massist

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Ei sisalda harilikku nisu, rukist, otra, maisi ega kartuleid; v.a toiduks kasutamiseks

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Muud

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Ei sisalda harilikku nisu, rukist, otra, maisi ega kartuleid; v.a toiduks kasutamiseks

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Muud

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Inimtoiduks

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Muud

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 9 % massist

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Piimarasvade sisaldusega üle 9 % massist

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Piimarasvade sisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Piimarasvade sisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Rasvasisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Rasvasisaldusega üle 15 % massist

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Riivsai

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

V.a riivsai

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Riivsai

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

V.a riivsai

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Jahu või helvestena

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Jahu või helvestena

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Jahu või helvestena

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Jahu või helvestena

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Piimarasvade sisaldusega alates 1,5 % massist, piimavalkude sisaldusega alates 2,5 % massist, suhkrusisaldusega alates 5 % massist või tärklisesisaldusega alates 5 % massist.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Piimarasvade sisaldusega alates 1,5 % massist, piimavalkude sisaldusega alates 2,5 % massist , suhkrusisaldusega alates 5 % massist või tärklisesisaldusega alates 5 % massist.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Piimarasvade sisaldusega alates 1,5 % massist, piimavalkude sisaldusega alates 2,5 % massist, suhkrusisaldusega alates 5 % massist või tärklisesisaldusega alates 5 % massist.

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Piimarasvade sisaldusega alates 1,5 % massist, piimavalkude sisaldusega alates 2,5 % massist, suhkrusisaldusega alates 5 % massis või tärklisesisaldusega alates 5 % massist.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid mitte üle 3 % massist, ei sisalda muid rasvu või sisaldavad neid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid mitte üle 3 % massist, sisaldavad muid rasvu üle 3 %, kuid mitte üle 10 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid mitte üle 3 % massist, sisaldavad muid rasvu üle 10 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 7 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Piimarasvade sisaldusega üle 7 %, kuid mitte üle 10 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 13 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Piimarasvade sisaldusega üle 13 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Piimarasvade sisaldusega üle 20 %, kuid mitte üle 35 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Piimarasvade sisaldusega üle 35 %, kuid mitte üle 50 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Piimarasvade sisaldusega üle 20 %, kuid mitte üle 35 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Piimarasvade sisaldusega üle 35 %, kuid mitte üle 50 % massist

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Piimarasvade sisaldusega üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Piimarasvade sisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 12 % massist

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Piimarasvade sisaldusega üle 12 %, kuid mitte üle 20 % massist

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Piimarasvade sisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 1,5 % massist

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Piimarasvade sisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 3 % massist

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Rasvasisaldusega üle 40 %, kuid mitte üle 60 % massist

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Rasvasisaldusega üle 60 % massist

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Rasvasisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 25 % massist

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Rasvasisaldusega üle 25 %, kuid mitte üle 40 % massist

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 5 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Rasvasisaldusega üle 5 %, kuid mitte üle 10 % massist

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

V.a kaseiinliimid

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

V.a kaseiinliimid

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

V.a kaseiinliimid

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

V.a kaseiinliimid

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Protokolli nr 2 liide

Halduskoostöö sätted

1.

Lepinguosalised nõustuvad, et halduskoostöö on käesoleva protokolli alusel kohaldatava sooduskohtlemise rakendamiseks ja kontrollimiseks äärmiselt oluline ning rõhutavad oma pühendumust võitlusele eeskirjade eiramise ja pettuste vastu tollis ja sellega seotud küsimustes.

2.

Kui lepinguosaline on objektiivse teabe põhjal tuvastanud halduskoostöö puudumise ja/või eeskirjade eiramise või pettuse käesoleva protokolli tähenduses, võib asjaomane lepinguosaline vastavalt käesolevale liitele asjaomas(t)e too(de)te osas sooduskohtlemise ajutiselt peatada.

3.

Käesolevas liites tähendab halduskoostöö puudumine muuhulgas:

a)

asjaomas(t)e too(de)te päritolustaatuse kontrollimise kohustuse korduvat eiramist;

b)

korduvat keeldumist või põhjendamatut viivitust sellele järgneva päritolutõendi kontrolli teostamisel ja/või selle tulemustest teavitamisel;

c)

korduvat keeldumist või põhjendamatut viivitust loa hankimisel halduskoostöö missioonide korraldamiseks, et kontrollida kõnealuse sooduskohtlemise kohaldamisega seotud dokumentide autentsust või andmete õigsust.

Käesoleva liite tähenduses võidakse eeskirjade eiramist või pettust tuvastada muuhulgas juhul, kui kaupade import ilma rahuldava selgituseta kiiresti kasvab, ületades teise lepinguosalise tavapärase tootmistaseme ja ekspordimahu, kui nimetatud kasvuga seoses saadakse objektiivset teavet eeskirjade eiramise või pettuse kohta.

4.

Ajutist peatamist kohaldatakse järgmistel tingimustel.

a)

Objektiivse teabe põhjal halduskoostöö puudumise ja/või tollis või sellega seotud küsimustes eeskirjade eiramise või pettuse tuvastanud lepinguosaline teavitab põhjendamatu viivituseta ühiskomiteed tuvastatud asjaoludest koos objektiivse teabega ning alustab kogu asjaomase teabe ja tuvastatud objektiivsete asjaolude põhjal ühiskomitees konsultatsioone mõlemale lepinguosalisele vastuvõetava lahenduse leidmiseks.

b)

Kui lepinguosalised on ühiskomitees eespool nimetatud konsultatsioone alustanud ja pole vastuvõetavat lahendust leidnud kolm kuu jooksul pärast teavitamist, võib asjaomane lepinguosaline asjaomas(t)e too(de)te osas sooduskohtlemise ajutiselt peatada. Ajutisest peatamisest teavitatakse ühiskomiteed põhjendamatu viivituseta.

c)

Käesolevas liites sätestatud ajutisi peatamisi kohaldatakse vaid siis, kui see on vajalik asjaomase lepinguosalise finantshuvide kaitsmiseks. Need ei tohi ületada kuuekuulist ajavahemikku, mida võib pikendada. Ühiskomiteed teavitatakse ajutistest peatamistest kohe pärast nende vastuvõtmist. Nende üle peetakse ühiskomitees korrapäraselt konsultatsioone, eriti seoses nende lõpetamisega niipea, kui nende kohaldamise põhjuseks olevaid asjaolusid enam ei esine.

5.

Samal ajal ühiskomitee teavitamisega käesoleva liite lõike 4 punkti a alusel peab asjaomane lepinguosaline avaldama oma ametlikus väljaandes teatise importijatele. Teatises importijatele peaks olema viidatud, et asjaomase tootega seoses on objektiivse teabe põhjal tuvastatud halduskoostöö puudumine ja/või eeskirjade eiramine või pettus.


Top