EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0924(02)

Komisjoni teatis — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktide 3.6.5 ja 3.8.2 kohaldamise (endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega seoses) juhenddokumendi kättesaadavus ja rakendatavus (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/6040

OJ C 340, 24.9.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 340/5


KOMISJONI TEATIS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktide 3.6.5 ja 3.8.2 kohaldamise (endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega seoses) juhenddokumendi kättesaadavus ja rakendatavus

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 340/03)

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on koostöös Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega välja töötanud juhenddokumendi „Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009“ (1) (Juhenddokument endokriinsüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks seoses määrustega (EL) nr 528/2012 ja (EÜ) nr 1107/2009). Dokumendis antakse taotlejatele ja pädevate reguleerivate asutuste hindajatele suuniseid komisjoni määruses (EL) 2018/605 (2) esitatud teaduslike kriteeriumide rakendamiseks endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks. Kõnealuseid teaduslikke kriteeriume kohaldatakse alates 10. novembrist 2018 menetluses olevate ja tulevaste taotluste suhtes, mis on esitatud toimeaine, taimekaitsevahendi või sünergisti heakskiitmiseks või heakskiidu pikendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 (3).

Kõnealuse juhenddokumendi väljatöötamise käigus konsulteerisid EFSA ja ECHA mitu korda liikmesriikide, sidusrühmade ja üldsusega. Lisaks arutasid liikmesriigid 1.–2. veebruaril 2018 Euroopa Komisjoni, EFSA ja ECHA korraldatud seminaril juhtumiuuringuid. Peale selle arutas 25. mail 2018 juhenddokumendi lõplikku eelnõu alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee (päevakorrapunktis „Fütofarmatseutilised tooted — õigusaktid“). EFSA ja ECHA on suuniste väljatöötamise ja ametitele saadetud märkused dokumenteerinud ja avaldanud.

Juhenddokumendi võtsid EFSA ja ECHA vastu 5. juunil 2018 ja avaldasid selle 7. juunil 2018. Seega on juhenddokument kättesaadav enne määruses (EL) 2018/605 sätestatud teaduslike kriteeriumide kohaldatavaks muutumist.

Komisjon on konsulteerinud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteega ja püüab tagada määruses (EL) 2018/605 sätestatud teaduslike kriteeriumide ühtlustatud ja tõhusat kohaldamist ning teatab seepärast, et avaldatud juhenddokumenti tuleb kasutada määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktide 3.6.5 ja 3.8.2 kohaldamiseks alates määruse (EL) 2018/605 kohaldamise kuupäevast (10. november 2018).


(1)  Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega, „Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009“, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(2)  Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).


Top