EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:024:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 24, 23. jaanuar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik
23. jaanuar 2023


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2023/C 24/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2023/C 24/02

Kohtuasi C-24/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 22. novembri 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Otsus (EL) 2019/1754 – Euroopa Liidu ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga – ELTL artikli 3 lõige 1 – Liidu ainupädevus – ELTL artikkel 207 – Ühine kaubanduspoliitika – Intellektuaalomandi kaubandusaspektid – ELTL artikli 218 lõige 6 – Euroopa Komisjoni algatusõigus – Komisjoni ettepaneku muutmine Euroopa Liidu Nõukogu poolt – ELTL artikli 293 lõige 1 – Kohaldatavus – ELL artikli 4 lõige 3, artikli 13 lõige 2 ja artikli 17 lõige 2 – ELTL artikli 2 lõige 1 – Pädevuse andmise, institutsioonidevahelise tasakaalu ja lojaalse koostöö põhimõte)

2

2023/C 24/03

Liidetud kohtuasjad C-37/20 ja C-601/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 22. novembri 2022. aasta otsus (tribunal d’arrondissement de Luxembourgi eelotsusetaotlus – Luksemburg) – WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20) versus Luxembourg Business Registers (Eelotsusetaotlus – Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine – Direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849 – Viimati nimetatud direktiivi artikli 30 lõike 5 esimese lõigu punkti c muudatus – Tegelikke kasusaajaid käsitleva teabe üldsusele kättesaadavus – Kehtivus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8 – Era- ja perekonnaelu austamine – Isikuandmete kaitse)

3

2023/C 24/04

Kohtuasi C-638/20: Euroopa Kohtu (teine koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Överklagandenämnden för studiestödi eelotsusetaotlus – Rootsi) – MCM versus Centrala studiestödsnämnden (Eelotsusetaotlus – Isikute vaba liikumine – ELTL artikkel 45 – Võrdne kohtlemine – Sotsiaalsed soodustused – Määrus (EL) nr 492/2011 – Artikli 7 lõige 2 – Rahaline toetus kõrgharidusõpinguteks teises liikmesriigis – Elukohanõue – Alternatiivne nõue, mille kohaselt peab mitteresidendist üliõpilane olema sotsiaalselt integreerunud – Niisuguse üliõpilase olukord, kes on toetust andva riigi kodanik ja kes on sünnist saadik elanud oma õpingute riigis)

4

2023/C 24/05

Kohtuasi C-69/21: Euroopa Kohtu (suurkoda) 22. novembri 2022. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 4, 7 ja 19 – Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld – Era- ja perekonnaelu austamine – Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral – Riigis elamise õigus tervislikel põhjustel – Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel – Direktiiv 2008/115/EÜ – Kolmanda riigi kodanik, kellel on raske haigus – Ravi, mille eesmärk on leevendada valu – Ravi, mida päritoluriigis ei ole võimalik saada – Väljasaatmise edasilükkamise tingimused)

4

2023/C 24/06

Kohtuasi C-90/21 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 24. novembri 2022. aasta otsus – Vincent Thunus jt versus Euroopa Investeerimispank (EIP) (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Euroopa Investeerimispanga (EIP) töötajad – Töötasu – Töötasu iga-aastane kohandamine – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

6

2023/C 24/07

Kohtuasi C-91/21 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 24. novembri 2022. aasta otsus – Vincent Thunus jt versus Euroopa Investeerimispank (EIP) (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Euroopa Investeerimispanga (EIP) töötajad – Töötasu – Töötasu iga-aastane kohandamine – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

6

2023/C 24/08

Kohtuasi C-166/21: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. novembri 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisid – Direktiiv 92/83/EMÜ – Ühtlustatud aktsiisist vabastamine – Ravimite valmistamiseks kasutatav etüülalkohol – Artikli 27 lõike 1 punkt d – Vabastus, mille tingimus on aktsiisi peatamise korra kohaldamine alkoholi suhtes – Võimatus saada makstud aktsiisi eest tagastust – Proportsionaalsuse põhimõte)

7

2023/C 24/09

Kohtuasi C-259/21: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 24. novembri 2022. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Ühine kalanduspoliitika – Määrus (EL) 2021/92 – Teatavate Euroopa Liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu kohaldatavate kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimaluste kindlaksmääramine 2021. aastaks – Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil – Artiklid 15 – 17 ja 20 ning artikli 59 teine lõik – ELTL artikli 43 lõige 3 – Võimu kuritarvitamine – Lojaalse koostöö põhimõte)

7

2023/C 24/10

Kohtuasi C-289/21: Euroopa Kohtu (viies koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-gradi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – IG versus Varhoven administrativen sad (Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 – Tõhus kohtulik kaitse – Riigisisene menetlusnorm, mis näeb ette, et riigisisese sätte liidu õigusele vastavuse vaidlustamiseks esitatud kaebusel puudub ese, kui säte tunnistatakse menetluse käigus kehtetuks)

8

2023/C 24/11

Kohtuasi C-296/21: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus, mille on algatanud A (Eelotsusetaotlus – Tulirelvade omandamise ja valduse kontroll – Direktiiv 91/477/EMÜ – I lisa III osa – Laskekõlbmatuks muutmise normid ja meetodid – Rakendusmäärus (EL) 2015/2403 – Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise kontrollimine ja sertifitseerimine – Artikkel 3 – Riigi ametiasutuse tunnustatud kontrolliasutus – Laskekõlbmatuks muutmise tõendi väljastamine – Asutus, mida ei ole kantud Euroopa Komisjoni avaldatud nimekirja – Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade edasitoimetamine Euroopa Liidus – Artikkel 7 – Vastastikune tunnustamine)

8

2023/C 24/12

Kohtuasi C-302/21: Euroopa Kohtu (neljas koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia no 4de Castelló de la Plana eelotsusetaotlus – Hispaania) – Casilda versus Banco Cetelem SA (Eelotsusetaotlus – Põhikohtuasja eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

9

2023/C 24/13

Kohtuasi C-358/21: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Belgia) – Tilman SA versus Unilever Supply Chain Company AG (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Lugano II konventsioon – Kohtualluvuse tingimus – Vorminõuded – Tüüptingimustes sisalduv tingimus – Tüüptingimused, millega võib tutvuda kirjalikult sõlmitud lepingus mainitud hüperlingi kaudu ja sealt välja trükkida – Poolte nõustumus)

10

2023/C 24/14

Kohtuasi C-458/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 132 lõike 1 punkt c – Maksuvabastused teatavate tegevuste puhul avalikes huvides – Meditsiinilise abi andmine meditsiinitöötajate ja parameedikute poolt – Teenus, mida kindlustusandja kasutab selleks, et kontrollida tõsise haiguse diagnoosi õigsust ning otsida ja anda parimat võimalikku meditsiinilist abi ja ravi välismaal)

11

2023/C 24/15

Kohtuasi C-596/21: Euroopa Kohtu (viies koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Finanzgericht Nürnbergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – A versus Finanzamt M (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 167 ja 168 – Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus – Pettuse keelu põhimõte – Tarneahel – Mahaarvamisõiguse kasutamise keelamine pettuse korral – Maksukohustuslane – Kauba teine soetaja – Pettus, mis puudutab seda osa käibemaksust, mis tuli tasuda esimesel soetamisel – Mahaarvamisõiguse kasutamise keelu ulatus)

11

2023/C 24/16

Kohtuasi C-658/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Raad van State’i eelotsusetaotlus – Belgia) – VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), varem VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) versus Vlaams Gewest (Eelotsusetaotlus – Tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord – Direktiiv (EL) 2015/1535 – Mõiste „tehnilised eeskirjad“ – Artikli 1 lõige 1 – Riigisisesed õigusnormid, mis keelavad glüfosaati sisaldavate pestitsiidide kasutamise füüsiliste isikute poolt erakasutuses maatükkidel – Artikli 5 lõige 1 – Liikmesriikide kohustus edastada Euroopa Komisjonile kõik tehniliste eeskirjade eelnõud)

12

2023/C 24/17

Kohtuasi C-691/21: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 24. novembri 2022. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Cafpi SA, Aviva assurances SA versus Enedis SA (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 85/374/EMÜ – Artikkel 3 – Tootevastutus – Mõiste „tootja“ – Elektrienergia jaotusvõrguettevõtja, kes muudab elektrienergia pingetaset selle tarnimiseks)

13

2023/C 24/18

Kohtuasi C-333/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 21. septembri 2022. aasta määrus (Cour d’appel de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – DA versus Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) jt ja FC jt versus Roumanie jt (Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu Kohtu kodukorra artikkel 99 – Riigiabi – ELTL artiklid 107 ja 108 – Kahepoolne investeerimisleping – Vahekohtuklausel – Rumeenia – Vahekohtuotsus, millega kohustatakse maksma kahjuhüvitist – Euroopa Komisjoni otsus, millega see kahjuhüvitise maksmine tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks ja kohustatakse see tagasi nõudma – Vahekohtuotsuse sundtäitmine muu liikmesriigi kohtus kui otsuse adressaadiks olev liikmesriik – Liidu õiguse rikkumine – ELL artikkel 19 – ELTL artiklid 267 ja 344 – Liidu õiguse autonoomia)

14

2023/C 24/19

Kohtuasi C-49/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 5. oktoobri 2022. aasta määrus (Rayonen sad – Pazardzhiki eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – SF versus Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artiklid 53 ja 99 – Direktiiv (EL) 2015/849 – Kohaldamisala – Liikmesriigi õigusnormid, milles on nõutud, et teatavat limiiti ületavad maksed tuleb teha arvelduskontole ülekandega või sissemakse tegemise teel)

14

2023/C 24/20

Kohtuasi C-650/20 ja C-651/20: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 12. oktoobri 2022. aasta määrus (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie eelotsusetaotlus – Poola) – R1, R2 (C-650/20) versus O1, O2 (C-650/20) ja C (C-651/20) versus T, O (C-651/20) (Registrist kustutamine)

15

2023/C 24/21

Kohtuasi C-307/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. septembri 2022. aasta määrus (Landgericht Kleve eelotsusetaotlus – Saksamaa) – AB jt versus Ryanair DAC (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Artikli 5 lõike 1 punkt c – Õigus saada hüvitist lennu tühistamise korral – Veebipõhise reisibüroo vahendusel sõlmitud veoleping – Teave lennu tühistamise kohta e-posti aadressi kaudu, mille on automaatselt genereerinud reisibüroo – Tegeliku teabe puudumine reisijal)

16

2023/C 24/22

Kohtuasi C-374/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. oktoobri 2022. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) versus AB, CD, EF (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 – Euroopa Liidu omavahendid – Liidu finantshuvide kaitse – Eeskirjade eiramise menetlemine – Artikkel 4 – Haldusmeetmete võtmine – Artikli 3 lõige 1 – Menetluse algatamise aegumistähtaeg – Lõppemine – Tuginemise võimalikkus sundtäitmise menetluses – Artikli 3 lõige 2 – Täitmise tähtaeg – Kohaldatavus – Tähtaja algus – Katkemine ja peatamine)

16

2023/C 24/23

Kohtuasi C-777/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. oktoobri 2022. aasta määrus (Tribunale di Napoli eelotsusetaotlus – Itaalia) – VB versus Comune di Portici (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – ELTL artikkel 49 – Asutamisvabadus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Maanteeliiklus – Mootorsõidukite registreerimine ja maksustamine – Teises liikmesriigis registreeritud sõiduk – Juht, kes elab liikmesriigis, kus sõiduk on registreeritud, ja ühes teises liikmesriigis – Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad isikutel, kes on elanud selles liikmesriigis üle 60 päeva, liigelda seal välismaal registreeritud sõidukiga)

17

2023/C 24/24

Kohtuasi C-235/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Nacional (Hispaania) 5. aprillil 2022 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Abel

18

2023/C 24/25

Kohtuasi C-295/22 P: Luis Miguel Novaise 4. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 4. märtsi 2022. aasta määruse peale kohtuasjas T-66/22: Novais versus Portugal

19

2023/C 24/26

Kohtuasi C-324/22 P: Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) 9. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 8. märtsi 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-431/21: UNIS versus komisjon

19

2023/C 24/27

Kohtuasi C-571/22 P: Unite the Unioni 25. augustil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 22. juuni 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-739/20: Unite the Union versus EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)

20

2023/C 24/28

Kohtuasi C-577/22 P: Munich, S.L-i 31. augustil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 22. juuni 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-502/20: Munich versus EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2023/C 24/29

Kohtuasi C-597/22 P: Euroopa Komisoni 16. septembril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 6. juuli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-408/21: HB versus Euroopa Komisjon

20

2023/C 24/30

Kohtuasi C-603/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Słupsku (Poola) 19. septembril 2022 – kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes: M.S., J.W. ja M.P.

21

2023/C 24/31

Kohtuasi C-612/22 P: Tigercat International Inc.-i 23. septembril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 13. juuli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-251/21: Tigercat International Inc. versus EUIPO

24

2023/C 24/32

Kohtuasi C-631/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Hispaania) 7. oktoobril 2022 – J.M.A.R versus C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Kohtuasi C-632/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 10. oktoobril 2022 – AB Volvo versus Transsaqui S.L.

25

2023/C 24/34

Kohtuasi C-633/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 11. oktoobril 2022 – Real Madrid Club de Fútbol, AE versus EE, Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Kohtuasi C-634/22: Eelotsusetaotlus, mis on esitatud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 10. oktoobril 2022 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: OT, PG, CR, VT, MD

27

2023/C 24/36

Kohtuasi C-635/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Timişoara (Rumeenia) 11. oktoobril 2022 – SC Assofrutti Rom S.R.L versus Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

28

2023/C 24/37

Kohtuasi C-646/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 13. oktoobril 2022 – Compass Banca SpA versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Kohtuasi C-660/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 20. oktoobril 2022 – Ente Cambiano Società cooperativa per azioni versus Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Kohtuasi C-684/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. novembril 2022 – S.Ö. versus Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Kohtuasi C-685/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. novembril 2022 – N.Ö. ja M.Ö. versus Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Kohtuasi C-686/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. novembril 2022 – M.S. ja S.S. versus Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Kohtuasi C-452/21: Euroopa Kohtu kümnenda koja presidendi 5. oktoobri 2022. aasta määrus (Sąd Okręgowy w Warszawie eelotsusetaotlus – Poola) – J.K., B.K. versus Przedsiębiorstwo Państwowe X

31

2023/C 24/43

Kohtuasi C-581/21 P: Euroopa Kohtu presidendi üheksanda koja 6. oktoobri 2022. aasta määrus – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH versus Euroopa Komisjon

32

2023/C 24/44

Kohtuasi C-639/21: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 16. septembri 2022. aasta määrus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – PB versus Geos SAS, Geos International Consulting Limited

32

2023/C 24/45

Kohtuasi C-51/22: Euroopa Kohtu presidendi 13. oktoobri 2022. aasta määrus (Pesti Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – PannonHitel Pénzügyi Zrt. versus Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

32

 

Üldkohus

2023/C 24/46

Kohtuasi T-122/20: Üldkohtu 16. novembri 2022. aasta otsus – Sciessent versus komisjon (Biotsiidid – Toimeained – Hõbetseoliit ja hõbevasktseoliit – Heaks kiitmata jätmine tooteliikide 2 ja 7 puhul – Määruse (EL) nr 528/2012 artikkel 4 ja artikli 19 lõike 1 punkt b – Tõhusus – Töödeldud toodetes kasutamiseks mõeldud toimeained – Töödeldud toodete endi tõhususe hindamine – Komisjoni pädevus – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Õiguskindlus – Õiguspärane ootus)

33

2023/C 24/47

Liidetud kohtuasjad T-279/20 ja T-288/20 ning kohtuasi T-283/20: Üldkohtu 23. novembri 2022. aasta otsus – CWS Powder Coatings jt versus komisjon (Keskkond ja inimeste tervise kaitse – Määrus (EÜ) nr 1272/2008 – Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine – Delegeeritud määrus (EL) 2020/217 – Pulbri kujul, mis sisaldab vähemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on ≤ 10 μm, esineva titaandioksiidi klassifitseerimine – Aine kantserogeenseks klassifitseerimise kriteeriumid – Uuringute usaldusväärsus ja heakskiidetus – Aine, mis võib olemuslike omaduste tõttu põhjustada vähki – Kopsude ülekoormuse arvutamine osakestes – Ilmselged hindamisvead)

34

2023/C 24/48

Kohtuasi T-469/20: Üldkohtu 16. novembri 2022. aasta otsus – Madalmaad versus komisjon (Riigiabi – Madalmaade seadus, mis keelab kivisöe kasutamise elektrienergia tootmiseks – Söeküttel töötava elektrijaama enneaegne sulgemine – Hüvitise maksmine – Otsus jätta vastuväited esitamata – Otsus, millega hüvitis tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Otsesõnu „riigiabina“ kvalifitseerimise puudumine – Tühistamishagi – Vaidlustav akt – Vastuvõetavus – Määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõige 3 – Õiguskindlus)

35

2023/C 24/49

Kohtuasi T-72/21: Üldkohtu 23. novembri 2022. aasta otsus – Bowden ja Young versus Europol (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Europoli töötajad – Ühendkuningriigi liidust väljaastumine – Liikmesriigi kodakondsuse kaotamine – Lepingu lõpetamine – Teenistustingimuste artikli 47 punkti b alapunkt iii – Nõue kohaldada teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktis a sätestatud tööle võtmise tingimusest tehtavat erandit – Erandi tegemisest keeldumine – Põhjendamiskohustus – Õigus olla ära kuulatud – Haldusmenetluse kestus – Mõistlik aeg – Õiguspärane ootus – Võrdne kohtlemine – Teenistuse huvid – Hoolitsemiskohustus – Ilmne hindamisviga)

36

2023/C 24/50

Kohtuasi T-512/21: Üldkohtu 16. novembri 2022. aasta otsus – Epsilon Data Management versus EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu kujutismärk EPSILON TECHNOLOGIES – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 lõike 1 teise lõigu punkt a ja artikli 58 lõike 1 punkt a – Kasutamise laad – Kuju, mis erineb registreeritud kujust elementide poolest, mis ei muuda eristusvõimet – Kasutamine teenuste puhul, mille jaoks on kaubamärk registreeritud)

37

2023/C 24/51

Kohtuasi T-796/21: Üldkohtu 16. novembri 2022. aasta otsus – Grupo Eig Multimedia versus EUIPO – Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi FORO16 taotlus – Euroopa Liidu varasemad kujutis- ja sõnamärgid Cambio16, Energia16, Cambio16 radio – Riigisisesed varasemad kujutis- ja sõnamärgid Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 – Suhteline keeldumispõhjus – Kaubamärkide perekond – Tõendite puudumine – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

37

2023/C 24/52

Kohtuasi T-14/22: Üldkohtu 23. novembri 2022. aasta otsus – uwe JetStream vs. EUIPO (JET STREAM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk JET STREAM – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldav laad – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

38

2023/C 24/53

Kohtuasi T-672/21: Üldkohtu 8. novembri 2022. aasta määrus – Grupa „Lew“versus EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk GRUPALEW. – Varasem riigisisene kujutismärk LEW – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Tegeliku kasutamise tõendamine – Delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 10 lõige 1 – Delegeeritud määruse 2018/625 artikli 71 lõige 1 – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

39

2023/C 24/54

Kohtuasi T-161/22: Üldkohtu 7. novembri 2022. aasta määrus – Ortega Montero versus parlament (Avalik teenistus – Töötajate esindamine – Parlamendi personalikomitee töökorra muudatus – Personali esindajate määramine personalieeskirjade järgsetesse organitesse ja haldusorganitesse – Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 – Personalieeskirjades ette nähtud meetme võtmisest hoidumine – Ametisse nimetavale asutusele eelnevalt kaebuse esitamine – Hagi esitamise tähtaeg – Hilinemine – Vastuvõetamatus)

39

2023/C 24/55

Kohtuasi T-231/22: Üldkohtu 8. novembri 2022. aasta määrus – Growth Finance Plus versus EUIPO (doglover) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi doglover taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

40

2023/C 24/56

Kohtuasi T-232/22: Üldkohtu 8. novembri 2022. aasta määrus – Growth Finance Plus versus EUIPO (catlover) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi catlover taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

41

2023/C 24/57

Kohtuasi T-528/11 R: Üldkohtu presidendi 11. novembri 2022. aasta määrus – Belaruskali versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine – Välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

41

2023/C 24/58

Kohtuasi T-623/22: 7. oktoobril 2022 esitatud hagi – SD versus EMA

42

2023/C 24/59

Kohtuasi T-625/22: 7. oktoobril 2022 esitatud hagi – Austria versus komisjon

43

2023/C 24/60

Kohtuasi T-628/22: 10. oktoobril 2022 esitatud hagi – Repasi versus komisjon

45

2023/C 24/61

Kohtuasi T-634/22: 10. oktoobril 2022 esitatud hagi – ZR versus EUIPO

46

2023/C 24/62

Kohtuasi T-678/22: 8. novembril 2022 esitatud hagi – van der Linde versus Euroopa Andmekaitseinspektor

47

2023/C 24/63

Kohtuasi T-681/22: 14. novembril 2022 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

48

2023/C 24/64

Kohtuasi T-683/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Newalliance versus komisjon

49

2023/C 24/65

Kohtuasi T-684/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Norwood versus komisjon

49

2023/C 24/66

Kohtuasi T-685/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Lycatelcom versus komisjon

50

2023/C 24/67

Kohtuasi T-686/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Kingbird versus komisjon

50

2023/C 24/68

Kohtuasi T-687/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Standbycom versus komisjon

51

2023/C 24/69

Kohtuasi T-690/22: 11. novembril 2022 esitatud hagi – Kiana versus komisjon

51

2023/C 24/70

Kohtuasi T-692/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Dabrezco Internacional versus komisjon

52

2023/C 24/71

Kohtuasi T-693/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Hilza versus komisjon

52

2023/C 24/72

Kohtuasi T-695/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Khayamedia versus komisjon

53

2023/C 24/73

Kohtuasi T-696/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Fratelli Cosulich versus komisjon

53

2023/C 24/74

Kohtuasi T-697/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Ommiacrest versus komisjon

54

2023/C 24/75

Kohtuasi T-698/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Swan Lake versus komisjon

54

2023/C 24/76

Kohtuasi T-699/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Seamist versus komisjon

55

2023/C 24/77

Kohtuasi T-701/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Pamastock Investments versus komisjon

55

2023/C 24/78

Kohtuasi T-702/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – TA versus komisjon

56

2023/C 24/79

Kohtuasi T-703/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Everblacks Towage versus komisjon

57

2023/C 24/80

Kohtuasi T-704/22: 12. novembril 2022 esitatud hagi – Poppysle versus komisjon

57

2023/C 24/81

Kohtuasi T-709/22: 17. novembril 2022 esitatud hagi – Illumina versus komisjon

58

2023/C 24/82

Kohtuasi T-714/22: 14. novembril 2022 esitatud hagi – Nutmark versus komisjon

59

2023/C 24/83

Kohtuasi T-715/22: 14. novembril 2022 esitatud hagi – Piamark versus komisjon

60

2023/C 24/84

Kohtuasi T-718/22: 14. novembril 2022 esitatud hagi – Eutelsat Madeira versus komisjon

61

2023/C 24/85

Kohtuasi T-722/22: 15. novembril 2022 esitatud hagi – AFG versus komisjon

61

2023/C 24/86

Kohtuasi T-723/22: 15. novembril 2022 esitatud hagi – Sonasurf Internacional jt versus komisjon

62

2023/C 24/87

Kohtuasi T-727/22: 21. novembril 2022 esitatud hagi – Odeon Cinemas Holdings v EUIPO – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

63

2023/C 24/88

Kohtuasi T-728/22: 22. novembril 2022 esitatud hagi – Industrias Lácteas Asturianas versus EUIPO – Qingdao United Dairy (NAMLAC)

63

2023/C 24/89

Kohtuasi T-729/22: 22. novembril 2022 esitatud hagi – Complejo Agrícola Las Lomas versus komisjon

64

2023/C 24/90

Kohtuasi T-731/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Kozitsyn versus nõukogu

65

2023/C 24/91

Kohtuasi T-732/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Deripaska versus nõukogu

66

2023/C 24/92

Kohtuasi T-733/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Khudaynatov versus nõukogu

67

2023/C 24/93

Kohtuasi T-734/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Pumpyanskiy versus nõukogu

67

2023/C 24/94

Kohtuasi T-735/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Falqui versus parlament

68

2023/C 24/95

Kohtuasi T-736/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Campofrio Food Group versus EUIPO – Cerioti Holding (SNACK MI)

69

2023/C 24/96

Kohtuasi T-737/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Pumpyanskaya versus nõukogu

70

2023/C 24/97

Kohtuasi T-738/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Rotenberg versus nõukogu

70

2023/C 24/98

Kohtuasi T-739/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Rashevsky versus nõukogu

72

2023/C 24/99

Kohtuasi T-740/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Pumpyanskiy versus nõukogu

73

2023/C 24/100

Kohtuasi T-741/22: 24. novembril 2022 esitatud hagi – Ezubov versus nõukogu

74

2023/C 24/101

Kohtuasi T-742/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Mazepin versus nõukogu

75

2023/C 24/102

Kohtuasi T-744/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Tokareva versus nõukogu

76

2023/C 24/103

Kohtuasi T-745/22: 28. novembril 2022 esitatud hagi – DGNB versus EUIPO (Valge kaarja joone kujutis tumedas ruudus)

77

2023/C 24/104

Kohtuasi T-746/22: 29. novembril 2022 esitatud hagi – BIW Invest versus EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

78

2023/C 24/105

Kohtuasi T-747/22: 29. novembril 2022 esitatud hagi – BIW Invest versus EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (Compton)

79

2023/C 24/106

Kohtuasi T-748/22: 25. novembril 2022 esitatud hagi – Kantor versus nõukogu

80

2023/C 24/107

Kohtuasi T-749/22: 29. novembril 2022 esitatud hagi – parlament versus Union Technique du Bâtiment ja Argest

80

2023/C 24/108

Kohtuasi T-753/22: 2. detsembril 2022 esitatud hagi – Nieß versus EUIPO – Thema Products (Gartenlux)

81

2023/C 24/109

Kohtuasi T-754/22: 2. detsembril 2022 esitatud hagi – Nieß versus EUIPO – Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

82

2023/C 24/110

Kohtuasi T-755/22: 5. detsembril 2022 esitatud hagi – TG versus komisjon

82

2023/C 24/111

Kohtuasi T-756/22: 5. detsembril 2022 esitatud hagi – Roethig López versus EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

83

2023/C 24/112

Kohtuasi T-763/19: Üldkohtu 24. novembri 2022. aasta määrus – Ultra Electronics Holdings jt versus komisjon

84

2023/C 24/113

Kohtuasi T-764/19: Üldkohtu 24. novembri 2022. aasta määrus – Keller Holdings versus komisjon

84

2023/C 24/114

Kohtuasi T-238/22: Üldkohtu 22. novembri 2022. aasta määrus – Narzieva versus nõukogu

84


ET

 

Top