EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 424, 7. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 424

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
7. november 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 424/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 424/02

Liidetud kohtuasjad C-793/19 ja C-794/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. septembri 2022. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Bundesrepublik Deutschland versus SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (Eelotsusetaotlus – Isikuandmete töötlemine elektroonilise side sektoris – Side konfidentsiaalsus – Elektroonilise side teenuste osutajad – Liiklus- ja asukohaandmete üldine ja vahet tegemata säilitamine – Direktiiv 2002/58/EÜ – Artikli 15 lõige 1 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 6, 7, 8 ja 11 ning artikli 52 lõige 1 – ELL artikli 4 lõige 2)

2

2022/C 424/03

Liidetud kohtuasjad C-339/20 ja C-397/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. septembri 2022. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlused – Prantsusmaa) – Kriminaalmenetlused järgmiste isikute suhtes: VD (C-339/20), SR (C-397/20) (Eelotsusetaotlus – Ühtne finantsteenuste turg – Turu kuritarvitamine – Siseteabe alusel kauplemine – Direktiiv 2003/6/EÜ – Artikli 12 lõike 2 punktid a ja d – Määrus (EL) nr 596/2014 – Artikli 23 lõike 2 punktid g ja h – Finantsturgude järelevalveameti (AMF) järelevalve- ja uurimisvolitused – Üldist huvi teeniv eesmärk kaitsta Euroopa Liidu finantsturgude terviklikkust ja üldsuse usaldust finantsinstrumentide vastu – AMFi võimalus nõuda elektroonilise side teenuste operaatori valduses olevaid andmeliikluse andmeid – Isikuandmete töötlemine elektroonilise side sektoris – Direktiiv 2002/58/EÜ – Artikli 15 lõige 1 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7, 8 ja 11 ning artikli 52 lõige 1 – Side konfidentsiaalsus – Piirangud – Õigusnormid, mis näevad ette liiklusandmete üldise ja vahet tegemata säilitamise elektroonilise side teenuste operaatorite poolt – Liikmesriigi kohtu võimalus piirata liidu õigusega vastuolus olevate riigisiseste õigusnormide kehtetuks tunnistamise mõju ajaliselt – Välistamine)

3

2022/C 424/04

Liidetud kohtuasjad C-475/20–C-482/20: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Admiral Gaming Network Srl jt versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli jt (Eelotsusetaotlus – Asutamisvabadus – Piirangud – Hasartmängud – Mänguautomaadil mängitavate hasartmängude haldamise kontsessioonid – Riigisisene õigusnorm, millega kehtestatakse kontsessionääridele maks – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte)

4

2022/C 424/05

Liidetud kohtuasjad C-518/20 ja C-727/20: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Bundesarbeitsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – XP versus Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) ja AR versus St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Tööaja korraldus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõige 2 – Direktiiv 2003/88/EÜ – Artikli 7 lõige 1 – Õigus tasustatud põhipuhkusele – Täielik töövõimetus või töövõimetus haiguse tõttu, mis on alanud võrdlusperioodi kestel – Liikmesriigi õigusnormid, mis sätestavad õiguse tasustatud põhipuhkusele kaotamise teatud ajavahemiku möödudes – Tööandja kohustus anda töötajale võimalus kasutada oma õigust tasustatud põhipuhkusele)

5

2022/C 424/06

Kohtuasi C-538/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Finanzamt B versus W AG (Eelotsusetaotlus – Asutamisvabadus – ELTL artiklid 49 ja 54 – Mitteresidendist püsiva tegevuskoha kantud lõpliku kahjumi mahaarvamine – Topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel oma maksustamispädevusest loobunud riik – Olukordade võrreldavus)

6

2022/C 424/07

Liidetud kohtuasjad C-619/20 P ja C-620/20 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2022. aasta otsus – International Management Group (IMG) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Arengukoostöö – Liidu eelarve kaudne täitmine rahvusvahelise organisatsiooni poolt – Otsus mitte enam anda eelarve täitmise ülesandeid üksusele kahtluste tõttu tema rahvusvahelise organisatsiooni staatuses – Tühistamishagi – Tühistava kohtuotsuse täitmine – Res judicata – Tühistatud akti autori kohustused ja pädevus – Ettevalmistav akt – Vastuvõetavus – Kahju hüvitamise nõue – Eraõiguslikele isikutele õigusi andev õigusnorm – Liidu finantsmäärused – Hoolsuskohustus – Selle kohustuse piisavalt selge rikkumine – Iga üksikjuhtumi konkreetne hindamine – Mittevaraline kahju – Adekvaatne ja piisav hüvitamine õigusvastase otsuse tühistamisega – Varaline kahju – Menetlusstaadium, mis ei võimalda asjas lõplikku otsust teha – Kohtuasja suunamine tagasi Üldkohtusse)

7

2022/C 424/08

Liidetud kohtuasjad C-14/21 ja C-15/21: Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. augusti 2022. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia eelotsusetaotlused – Itaalia) – Sea Watch eV versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 ja C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) (Eelotsusetaotlus – Merel ohtu või hätta sattunud inimeste otsingu- ja päästetegevus, mida korraldab humanitaarsel eesmärgil tegutsev vabaühendus – Laevade suhtes kohaldatav kord – Direktiiv 2009/16/EÜ – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon – Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel – Lipuriigi ja sadamariigi pädevus ja volitused – Laevade kontroll ja kinnipidamine)

8

2022/C 424/09

Kohtuasi C-120/21: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Bundesarbeitsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – LB versus TO (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Tööaja korraldus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõige 2 – Direktiiv 2003/88/EÜ – Artikkel 7 – Õigus tasustatud põhipuhkusele – Rahaline hüvitis kasutamata puhkuse eest pärast töösuhte lõppemist – Kolmeaastane aegumistähtaeg – Tähtaja algus – Töötaja piisav teavitamine)

9

2022/C 424/10

Kohtuasi C-159/21: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – GM versus Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Eelotsusetaotlus – Ühine varjupaiga- ja sisserändepoliitika – Direktiiv 2011/95/EL – Pagulase staatuse või täiendava kaitse seisundi andmise nõuetega seotud normid – Seisundi äravõtmine – Direktiiv 2013/32/EL – Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded – Riigi julgeoleku kahjustamine – Eriasutuse seisukoht – Toimikuga tutvumine)

10

2022/C 424/11

Kohtuasi C-215/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia no2 de Las Palmas de Gran Canaria eelotsusetaotlus – Hispaania) – Zulima versus Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Eelotsusetaotlus – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Pikenev krediidileping – Laenuintressi tingimuse ebaõiglus – Tarbija esitatud hagi, milles palutakse tuvastada lepingu tühisus – Tarbija nõuete kohtuväline rahuldamine – Tekkinud menetluskulud, mida tarbija peab kandma – Tõhususe põhimõte – Riigisisesed õigusnormid, mis võivad pärssida tarbijat teostama direktiiviga 93/13/EMÜ antud õigusi)

11

2022/C 424/12

Liidetud kohtuasjad C-245/21 ja C-248/21: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat versus MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 604/2013 – Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramine – Artiklid 27 ja 29 – Asjaomase isiku üleandmine tema taotluse läbivaatamise eest vastutavale liikmesriigile – Üleandmise peatamine COVID-19 pandeemia tõttu – Üleandmise võimatus – Kohtulik kaitse – Tagajärjed üleandmistähtajale)

12

2022/C 424/13

Kohtuasi C-330/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Genti eelotsusetaotlus – Belgia) – The Escape Center BVBA versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 98 – Liikmesriikide õigus kohaldada teatavate kaubatarnete ja teenuste osutamise suhtes vähendatud käibemaksumäära – III lisa punkt 14 – Mõiste „spordirajatiste kasutamine“ – Spordisaalid – Personaal- või rühmatreening)

12

2022/C 424/14

Kohtuasi C-335/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla eelotsusetaotlus – Hispaania) – Vicente versus Delia (Eelotsusetaotlus – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Tarbija suhtes ebaausad kaubandustavad – Tõhususe põhimõte – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 – Advokaaditasude maksmise lihtmenetlus – Advokaaditasude lepingus sisalduvate tingimuste võimalik ebaõiglus – Riigisisesed sätted, mis ei näe ette kohtuliku kontrolli võimalust – Artikli 4 lõige 2 – Erandi ulatus – Direktiiv 2005/29/EÜ – Artikkel 7 – Eksitav kaubandustava – Advokaadi ja tema kliendi vahel sõlmitud leping, millega viimasel on leppetrahvi ähvardusel keelatud advokaadi teadmata või tema arvamuse vastaselt nõuetest loobuda)

13

2022/C 424/15

Kohtuasi C-497/21: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. septembri 2022. aasta otsus (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – SI, TL, ND, VH, YT, HN versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Direktiiv 2013/32/EL – Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded – Rahvusvahelise kaitse taotlus – Vastuvõetamatuks tunnistamise alused – Artikli 2 punkt q – Mõiste „korduv taotlus“ – Artikli 33 lõike 2 punkt d – Rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõetamatuse tõttu tagasilükkamine liikmesriigi poolt põhjusel, et Taani Kuningriigis on isiku eelmine taotlus tagasi lükatud – Taani Kuningriigi tehtud lõplik otsus)

14

2022/C 424/16

Kohtuasi C-95/22: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 6. septembri 2022. aasta määrus – (Judecătoria Târgu-Mureşi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – menetlus, mille on algatanud Delgaz Grid SA (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – ELTL artikkel 82 – Õigus saada kriminaalmenetluses teavet – Õigus saada teavet süüdistuse kohta – Direktiiv 2012/13/EL – Artikli 6 lõige 1 – Kohaldamisala – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 – Tõhus kohtulik kaitse – Kriminaalmenetluse liiga pika kestuse vaidlustamine – Riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt võib seda vaidlustada üksnes isik, kel on kahtlustatava või süüdistatava staatus – ELTL artikkel 267 – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ilmne pädevuse puudumine)

15

2022/C 424/17

Kohtuasi C-271/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prantsusmaa) 21. aprillil 2022 – XT versus Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Kohtuasi C-272/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prantsusmaa) 21. aprillil 2022 – KH versus Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Kohtuasi C-273/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prantsusmaa) 21. aprillil 2022 – BX versus Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Kohtuasi C-274/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prantsusmaa) 21. aprillil 2022 – FH versus Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Kohtuasi C-275/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de Prud’hommes d’Agen (Prantsusmaa) 21. aprillil 2022 – NW versus Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Kohtuasi C-320/22 P: the airscreen company GmbH & Co. KG 12. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 7. märtsi 2022. aasta määruse peale kohtuasjas T-382/21: the airscreen company versus EUIPO

19

2022/C 424/23

Kohtuasi C-327/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvaatia) 16. mail 2022 – Centar za restrukturiranje i prodajuversus ProPROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Kohtuasi C-338/22 P: Anna Hrebenyuki 24. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 23. märtsi 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-252/21: Hrebenyuk versus EUIPO

19

2022/C 424/25

Kohtuasi C-342/22 P: Laboratorios Ern, SA 25. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. märtsi 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-315/21: Laboratorios Ern versus EUIPO – Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Kohtuasi C-471/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administariven sad Sofia grad (Bulgaaria) 13. juulil 2022 – Agentsia „Patna infrastruktura“versus Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa „Transport“ 2007 – 2013 i direktor na direktsia „Koordinatsia na programi i proekti“ v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Kohtuasi C-472/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 14. juulil 2022 – NO versus Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Kohtuasi C-501/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 22. juulil 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) versus Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Kohtuasi C-502/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 22. juulil 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) versus Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Kohtuasi C-503/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 22. juulil 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) versus Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Kohtuasi C-504/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 22. juulil 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) versus Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Kohtuasi C-505/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 25. juulil 2022 – Deco Proteste – Editores Lda versus Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Kohtuasi C-508/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Braşov (Rumeenia) 27. juulil 2022 – KL, PO versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Kohtuasi C-510/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 28. juulil 2022 – Romaqua Group SA versus Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Kohtuasi C-518/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 3. augustil 2022 – J. M. P. versus AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Kohtuasi C-523/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaaria) 4. augustil 2022 – UT versus SO

27

2022/C 424/37

Kohtuasi C-531/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poola) 9. augustil 2022 – Getin Noble Bank jt

28

2022/C 424/38

Kohtuasi C-545/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 15. augustil 2022 – Air Europa Lineas Aereas versus VO, GR

29

2022/C 424/39

Kohtuasi C-548/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di pace di Fondi (Itaalia) 18. augustil 2022 – M.M. versus Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Kohtuasi C-562/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad – Burgas (Bulgaaria) 25. augustil 2022 – JD versus OB

30

2022/C 424/41

Kohtuasi C-573/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 26. augustil 2022 – A, B and Association C versus Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Kohtuasi C-574/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 26. augustil 2022 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Kohtuasi C-583/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 7. septembril 2022 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: MV

32

2022/C 424/44

Kohtuasi C-588/22 P: Ryanair DAC 7. septembril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 22. juuni 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-657/20: Ryanair versus komisjon (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Kohtuasi T-599/22: 16. septembril 2022 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

34

2022/C 424/46

Kohtuasi C-602/22 P: ABLV Bank SA, likvideerimisel, 16. septembril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 6. juuli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-280/18: ABVL Bank versus SRB

34

2022/C 424/47

Kohtuasi C-622/22: 29. septembril 2022 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik

36

 

Üldkohus

2022/C 424/48

Kohtuasi T-500/22: 16. augustil 2022 esitatud hagi – Vleuten Insects ja New Generation Nutrition versus komisjon

37

2022/C 424/49

Kohtuasi T-550/22: 5. septembril 2022 esitatud hagi – QW versus komisjon

38

2022/C 424/50

Kohtuasi T-551/22: 5. septembril 2022 esitatud hagi – QY versus komisjon

39

2022/C 424/51

Kohtuasi T-553/22: 6. septembril 2022 esitatud hagi – RC versus komisjon

39

2022/C 424/52

Kohtuasi T-556/22: 8. septembril 2022 esitatud hagi – House Foods Group versus Ühenduse Sordiamet (CPVO) (SK20)

40

2022/C 424/53

Kohtuasi T-560/22: 5. septembril 2022 esitatud hagi – Fachverband Eisenhüttenschlacken versus komisjon

40

2022/C 424/54

Kohtuasi T-563/22: 2. septembril 2022 esitatud hagi – VP versus Cedefop

42

2022/C 424/55

Kohtuasi T-564/22: 13. septembril 2022 esitatud hagi – Pierre Balmain versus EUIPO – Story Time (Lõvi pea kujutis)

43

2022/C 424/56

Kohtuasi T-566/22: 13. septembril 2022 esitatud hagi – Sports Group Denmark versus EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Kohtuasi T-576/22: 15. septembril 2022 esitatud hagi – Bora Creations versus EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Kohtuasi T-578/22: 16. septembril 2022 esitatud hagi – EDPS versus parlament ja nõukogu

45

2022/C 424/59

Kohtuasi T-582/22: 16. septembril 2022 esitatud hagi – British Airways versus komisjon

46

2022/C 424/60

Kohtuasi T-587/22: 22. septembril 2022 esitatud hagi – Crown Holdings ja Crown Cork & Seal Deutschland versus komisjon

47

2022/C 424/61

Kohtuasi T-588/22: 22. septembril 2022 esitatud hagi – Renco Valore versus komisjon

48

2022/C 424/62

Kohtuasi T-589/22: 22. septembril 2022 esitatud hagi – Silgan Holdings jt versus komisjon

49

2022/C 424/63

Kohtuasi T-590/22: 22. septembril 2022 esitatud hagi – Cristescu versus komisjon

50

2022/C 424/64

Kohtuasi T-592/22: 22. septembril 2022 esitatud hagi – Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Kohtuasi T-599/22: 26. septembril 2022 esitatud hagi – Hypo Vorarlberg Bank versus SRB

51

2022/C 424/66

Kohtuasi T-600/22: 26. septembril 2022 esitatud hagi – ST versus Frontex

53

2022/C 424/67

Kohtuasi T-605/22: 27. septembril 2022 esitatud hagi – RT France versus nõukogu

54


ET

 

Top