EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:359:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 359, 19. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 359

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
19. september 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 359/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2022/C 359/02

Üldkohtu uute liikmete vande andmine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 359/03

Kohtuasi C-567/20: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. mai 2022. aasta otsus (Općinski građanski sud u Zagrebu eelotsusetaotlus – Horvaatia) – A. H. versus Zagrebačka banka d.d. (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ajaline kohaldatavus – Artikli 10 lõige 1 – Laenuleping, mis on sõlmitud enne liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva, kuid mida on muudetud pärast seda kuupäeva – Artikkel 6 – Alusetult saadud kasu tagastamine, mida müüja või teenuse osutaja sai – Liikmesriigi õigusnormid, mis sätestavad ebaõiglaste tingimuste asendamise ja nendega seotud enammakstud summade tagastamise – Sisuline kohaldatavus – Artikli 1 lõige 2 – Kohustuslikel õigusnormidel põhinevate tingimuste väljajätmine)

3

2022/C 359/04

Liidetud kohtuasjad C-116/21 P – C-118/21 P, C-138/21 P ja C-139/21 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus VW, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Pension – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad – VIII lisa artikkel 20 – Toitjakaotuspensioni määramine – Vanaduspensioni saanud endise ametniku elusolev abikaasa – Pärast ametniku teenistusest lahkumist sõlmitud abielu – Tingimus, et abielu on ametniku surmapäeval kestnud vähemalt viis aastat – VIII lisa artikkel 18 – Enne ametniku teenistusest lahkumist sõlmitud abielu – Tingimus, et abielu on kestnud ainult vähemalt ühe aasta – VIII lisa artikli 20 õigusvastasuse vastuväide – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 20 – Võrdse kohtlemise põhimõte – Artikli 21 lõige 1 – Vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Artikli 52 lõige 1 – Meelevaldse või ilmselgelt ebasobiva erineva kohtlemise puudumine liidu seadusandja taotletud eesmärgist lähtudes)

4

2022/C 359/05

Kohtuasi C-168/21: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: KL (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 2 lõige 4 – Teo kahepoolse karistatavuse tingimus – Artikli 4 punkt 1 – Euroopa vahistamismääruse täitmata jätmise vabatahtlik alus – Vahistamismäärust täitva õigusasutuse kontroll – Teod, mis osaliselt kujutavad endast vahistamismäärust täitva liikmesriigi õiguse kohaselt süütegu – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõige 3 – Kuritegude ja karistuste proportsionaalsuse põhimõte)

5

2022/C 359/06

Kohtuasi C-207/21 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik jt (Apellatsioonkaebus – Rakendusotsuse (EL) 2017/1442 tühistamine – ELL artikli 16 lõiked 4 ja 5 – Protokolli (nr 36) üleminekusätete kohta artikli 3 lõiked 2 ja 3 – Ajaline kohaldamine – Nõukogu hääletuskord – Kvalifitseeritud häälteenamus)

6

2022/C 359/07

Liidetud kohtuasjad C-274/21 ja C-275/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Bundesverwaltungsgericht eelotsusetaotlus – Austria) – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. versus Austria Vabariik, Bundesbeschaffung GmbH (Eelotsusetaotlus – Riigihanked – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Kohaldamatus direktiivi 89/665/EMÜ artiklis 2 osutatud vahe- ja läbivaatamismenetluste suhtes, kui puudub välismaine element – Direktiiv 2014/24/EL – Artikkel 33 – Raamlepingu samastamine lepinguga direktiivi 89/665 artikli 2a lõike 2 tähenduses – Võimatus sõlmida uut riigihankelepingut, kui raamlepingus ette nähtud ehitustööde, asjade või teenuste maksimaalne maht ja/või maksumus on juba saavutatud – Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette riigihangete valdkonnas halduskohtusse pöördumisel lõivu tasumise – Kohustus määrata kindlaks ja tasuda kohtulõiv enne, kui kohus teeb ajutiste meetmete võtmise taotluse või kaebuse kohta otsuse – Läbipaistmatu riigihankemenetlus – Tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted – Soovitav toime – Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – Direktiiv 89/665 – Artiklid 1, 2 ja 2a – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 – Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette kaebuse rahuldamata jätmise juhul, kui kohtulõivu ei ole tasutud – Riigihankelepingu eeldatava maksumuse kindlaksmääramine)

7

2022/C 359/08

Kohtuasi C-310/21 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 1. augusti 2022. aasta otsus – Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS versus Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik (Apellatsioonkaebus – Energeetika – Määrus (EL) nr 347/2013 – Üleeuroopaline energiataristu – Euroopa Liidu ühishuviprojektid – Artikli 3 lõige 4 ja artikkel 16 – Volituste delegeerimine Euroopa Komisjonile – ELTL artikkel 290 – Delegeeritud määrus (EL) 2020/389 – Liidu ühishuviprojektide loetelu muutmine – Komisjoni tegevus – Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu õigus esitada vastuväiteid – Tähtaeg – Toimingu olemus enne selle tähtaja möödumist)

8

2022/C 359/09

Kohtuasi C-371/21 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. juuli 2022. aasta otsus – SGI Studio Galli Ingegneria Srl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) – Toetusleping – Projekt Marsol – Toetuskõlblikud kulud – Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluse aruanne, milles tuvastatakse teatavate tehtud kulutuste toetuskõlbmatus – Makstud summade tagastamine – Õigus tutvuda OLAFi toimikuga – Õigus olla ära kuulatud – Tõendamiskoormis – Tõendite moonutamine – Tõenduslik väärtus – Proportsionaalsuspõhimõte – Alusetu rikastumine)

9

2022/C 359/10

Kohtuasi C-401/21 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Rumeenia versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Määrus (EL) nr 1303/2013 – Kohaldatav kaasfinantseerimise määr – Kaasfinantseerimise määra muutmine lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ja raamatupidamisarvestuse heakskiitmise vahelisel ajal – Raamatupidamise aastasuse põhimõte ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte)

9

2022/C 359/11

Kohtuasi C-447/21 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 1. augusti 2022. aasta otsus – Petrus Kerstens versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Abitaotlused – Rahuldamata jätmine – Otsuste elektrooniliselt teatavaks tegemine – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Tähtaja algus – Hilinenult esitatud hagi)

10

2022/C 359/12

Kohtuasi C-572/21: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Högsta domstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – CC versus VO (Eelotsusetaotlus – Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega – Vanemlik vastutus – Määrus (EÜ) nr 2201/2003 – Artikli 8 lõige 1 ja artikli 61 punkt a – Üldine kohtualluvus – Perpetuatio fori põhimõte – Lapse hariliku viibimiskoha üleviimine kohtumenetluse ajal Euroopa Liidu liikmesriigist kolmandasse riiki, mis on Haagi 1996. aasta konventsiooni osalisriik)

10

2022/C 359/13

Kohtuasi C-242/22 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2022. aasta otsus (Tribunal da Relação de Évora eelotsusetaotlus – Portugal) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: TL (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv 2010/64/EL – Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele – Artikli 2 lõige 1 ja artikli 3 lõige 1 – Mõiste „oluline dokument“ – Direktiiv 2012/13/EL – Õigus saada kriminaalmenetluses teavet – Artikli 3 lõike 1 punkt d – Kohaldamisala – Riigisisesesse õigusesse üle võtmata jätmine – Vahetu õigusmõju – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 47 ja artikli 48 lõige 2 – Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon – Artikkel 6 – Vanglakaristuse mõistmine, millest on süüdlane tingimisi vabastatud allutamisega käitumiskontrollile – Käitumiskontrolliga kaasnevate kontrollnõuete rikkumine – Olulise dokumendi tõlkimata jätmine ja tõlgi puudumine selle koostamise juures – Karistuse täideviimise peatamise tühistamine – Tühistamist käsitlevate menetlusdokumentide tõlkimata jätmine – Tagajärjed tühistamise kehtivusele – Menetlusnormi rikkumine, mille tagajärg on suhteline tühisus)

11

2022/C 359/14

Kohtuasi C-288/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 24. märtsi 2022. aasta määrus (Tribunal Judiciaire – Bobigny eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – BNP Paribas Personal Finance SA versus ZD (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Välisvaluutas (Šveitsi frank) nomineeritud laenuleping – Tingimused, mis panevad valuutariski laenusaajale – Artikli 4 lõige 2 – Arusaadavuse ja läbipaistvuse nõuded – Tõendamiskoormis – Artikli 3 lõige 1 – Oluline tasakaalustamatus – Artikkel 5 – Lepingutingimuse koostamine lihtsas ja arusaadavas keeles)

12

2022/C 359/15

Kohtuasi C-454/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. märtsi 2022. aasta määrus – (Rayonen sad Lukoviti eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – kriminaalasi AZ süüdistuses (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Transport – Direktiiv 1999/37/EÜ – Sõiduki registreerimise dokumendid – Direktiiv 2014/45/EL – Mootorsõiduki korraline tehnoülevaatus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 49 – Kuritegude ja karistuste seaduses sätestatuse ja proportsionaalsuse põhimõte – Registreerimata sõiduki juhtimine – Sanktsioonid – Liidu õiguse kohaldatavuse puudumine – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

13

2022/C 359/16

Kohtuasi C-521/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. aprilli 2022. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich eelotsusetaotlus – Austria) – J.P. versus B.d.S.L. (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Direktiiv 1999/62/EÜ – Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest – Teemaksud – Tasumata jätmine – Sanktsioonid – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 50 – Ne bis in idem’i põhimõte – Kodukorra artikli 94 punkt c – Piisavate täpsustuste puudumine – Taotletud liidu õiguse tõlgenduse ja põhikohtuasja faktiliste asjaolude või eseme vahelise seose puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

13

2022/C 359/17

Kohtuasi C-133/21: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. aprilli 2022. aasta määrus (Efeteio Athinon eelotsusetaotlus – Kreeka) – VP, CX, RG, TR jt versus Elliniko Dimosio (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 1999/70/EÜ – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepe – Artikkel 4 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Järjestikused tähtajalised töölepingud avalikus sektoris – Riigisisesed õigusnormid, mis kehtestavad erineva kohtlemise töötasu valdkonnas töötajatele, kes töötavad tähtajalise tööjõu rendilepingu alusel ning tähtajatu töölepingu alusel – Põhjenduste puudumine – Mõiste „objektiivsed põhjused“)

14

2022/C 359/18

Kohtuasi C-59/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 27. jaanuaril 2022 – MP versus Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Kohtuasi C-110/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 17. veebruaril 2022 – IP versus Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Kohtuasi C-159/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 3. märtsil 2022 – IK versus Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Kohtuasi C-308/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 11. mail 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, menetluses osales: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Kohtuasi C-309/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 11. mail 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, menetluses osales: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Kohtuasi C-310/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 11. mail 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, menetlusosaline: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Kohtuasi C-322/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 12. mail 2022 – E. versus Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Kohtuasi C-331/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Hispaania) 17. mail 2022 – KT versus Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Kohtuasi C-340/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 24. mail 2022 – Cofidis versus Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Kohtuasi C-349/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 31. mail 2022 – NM versus Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Kohtuasi C-352/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Hamm (Saksamaa) 1. juunil 2022 – kriminaalmenetlus järgmise isiku suhtes: A.

26

2022/C 359/29

Kohtuasi C-356/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 2. juunil 2022 – Pro Rauchfrei e. V. versus JS e. K

26

2022/C 359/30

Kohtuasi C-371/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 8. juunil 2022 – G sp. z o.o. versus W S.A.

27

2022/C 359/31

Kohtuasi C-372/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luksemburg) 9. juunil 2022 – CM versus DN

28

2022/C 359/32

Kohtuasi C-373/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 9. juunil 2022 – kriminaalmenetlus järgmise isiku vastu: NE

28

2022/C 359/33

Kohtuasi C-376/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 10. juunil 2022 – Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited versus Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

29

2022/C 359/34

Kohtuasi C-377/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 10. juunil 2022 – LR versus Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Kohtuasi C-392/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Madalmaad) 15. juunil 2022 – X versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Kohtuasi C-393/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 15. juunil 2022 – EXTÉRIA, s. r. o. versus Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Kohtuasi C-394/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) 15. juunil 2022 – Oilchart International NV versus O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Kohtuasi C-395/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 14. juunil 2022 – „Trade Express-L“ OOD versus Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia „Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi“

33

2022/C 359/39

Kohtuasi C-396/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 15. juunil 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Kohtuasi C-397/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 15. juunil 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Kohtuasi C-398/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 15. juunil 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Kohtuasi C-399/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 15. juunil 2022 – Confédération paysanne versus Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Kohtuasi C-404/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Dioikitiko Protodikeio Athinon (Kreeka) 16. juunil 2022 – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) versus Εlliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Kohtuasi C-406/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Brně (Tšehhi Vabariik) 20. juuni 2022 – CV versus Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Kohtuasi C-409/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad Sofia (Bulgaaria) 21. juunil 2022 – UA versus EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Kohtuasi C-411/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 21. juunil 2022 – Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Kohtuasi C-412/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 21. juunil 2022 – Autoridade Tributária e Aduaneira versus NT

41

2022/C 359/48

Kohtuasi C-414/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 21. juunil 2022 – DocLX Travel Events GmbH versus Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Kohtuasi C-415/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgia) 20. juunil 2022 – JD versus Acerta – Caisse d’assurances sociales ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

42

2022/C 359/50

Kohtuasi C-418/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgia) 21. juunil 2022 – SA Cezam versus État belge

43

2022/C 359/51

Kohtuasi C-423/22 P: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. juunil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. aprilli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-750/20: Correia versus EMSK

43

2022/C 359/52

Kohtuasi C-431/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 28. juunil 2022 – Scuola europea di Varese versus PD ja LC, kes teostavad alaealise NG suhtes vanemate hooldusõigust

44

2022/C 359/53

Kohtuasi C-434/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti) 30. juunil 2022 – AS „Latvijas valsts meži“ versus Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, menetluses osales Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Kohtuasi C-436/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) 1. juulil 2022 – Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) versus Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Kohtuasi C-447/22 P: Sloveenia Vabariigi 6. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. aprilli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-392/20: Petra Flašker versus Euroopa Komisjon

47

2022/C 359/56

Kohtuasi C-448/22 P: Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) 6. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 1. juuni 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-481/17: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL versus SRB

48

2022/C 359/57

Kohtuasi C-456/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Ravensburg (Saksamaa) 8. juulil 2022 – VX ja AT versus Gemeinde Ummendorf

49

2022/C 359/58

Kohtuasi C-459/22: 8. juulil 2022 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hollandi Kuningriik

49

2022/C 359/59

Kohtuasi C-462/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. juulil 2022 – BM versus LO

50

2022/C 359/60

Kohtuasi C-512/22 P: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) 26. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine laiendatud koda) 11. mai 2022 otsuse peale kohtuasjas T-913/16: Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi versus Euroopa Keskpank

51

2022/C 359/61

Kohtuasi C-513/22 P: Silvio Berlusconi 27. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine laiendatud koda) 11. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-913/16: Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi versus Euroopa Keskpank (EKP)

53

2022/C 359/62

Kohtuasi C-514/22 P: Tirrenia di navigazione SpA 29. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 18. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-593/20: Tirrenia di navigazione SpA versus Euroopa Komisjon

55

2022/C 359/63

Kohtuasi C-515/22 P: Tirrenia di navigazione SpA 29. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 18. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-601/20: Tirrenia di navigazione SpA versus Euroopa Komisjon

57

2022/C 359/64

Kohtuasi C-330/20: Euroopa Kohtu presidendi 8. aprilli 2022. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – IP versus Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Kohtuasi C-366/20: Euroopa Kohtu presidendi 8. aprilli 2022. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – CZ versus Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Kohtuasi C-445/21: Euroopa Kohtu presidendi 24. märtsi 2022. aasta määrus (Sofiyski gradski sad eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – EUROBANK BULGARIA versus NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Kohtuasi C-517/21: Euroopa Kohtu presidendi 31. märtsi 2022. aasta määrus (Landesgericht Korneuburgi eelotsusetaotlus – Austria) – Laudamotion GmbH versus TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Kohtuasi C-614/21: Euroopa Kohtu presidendi 15. märtsi 2022. aasta määrus (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenboschi eelotsusetaotlus – Holland) – G versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Kohtuasi C-685/21: Euroopa Kohtu presidendi 30. märtsi 2022. aasta määrus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – YV versus Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Kohtuasi C-709/21: Euroopa Kohtu presidendi 7. aprilli 2022. aasta määrus (Curtea de Apel Piteşti eelotsusetaotlus – Rumeenia) – menetlus, mille algatas MK

60

2022/C 359/71

Kohtuasi C-717/21: Euroopa Kohtu presidendi 29. märtsi 2022. aasta määrus (Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich eelotsusetaotlus – Poola) – Provident Polska S.A. versus VF

60

 

Üldkohus

2022/C 359/72

Kohtuasi T-864/19: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – AI jt versus ECDC (Avalik teenistus – ECDC personal – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Eelhoiatused – Põhiõiguste harta artikkel 31 – Personalieeskirjade artikkel 24 – Abistamiskohustuse ulatus – Hoolitsemiskohustus – Juurdluse algatamine – Mõistlik aeg – Vastutus – Õigusvastasus)

61

2022/C 359/73

Kohtuasi T-165/20: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – JC versus EUCAP Somalia (Vahekohtuklausel – EUCAP Somalia rahvusvaheline lepinguline töötaja – Missioon, mis kuulub ühise välis- ja julgeolekupoliitika alla – Tähtajalise töölepingu ülesütlemine katseajal – Lepingu ülesütlemise teate kättetoimetamine vastuvõtuteatisega üleantava tähtkirjaga – Saatmine aadressile, mis ei ole täielik – Kohtusse pöördumisele eelneva missioonisisese vaide esitamise tähtaja algusaeg – Kohaldatava õiguse kindlaksmääramine – Riigisisese tööõiguse imperatiivsed sätted – Katseaja tingimuse tühisus – Etteteatamistähtajaga lepingu ülesütlemise teate nõuetele mittevastav kättetoimetamine – Hüvitis etteteatamistähtaja järgimata jätmise eest – Töötasu maksmine tagantjärele – Vastuhagi)

61

2022/C 359/74

Kohtuasi T-194/20: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – JF versus EUCAP Somalia (Vahekohtuklausel – EUCAP Somalia rahvusvaheline lepinguline töötaja – Ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud missioon – Töölepingu pikendamata jätmine pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist – Õigus olla ära kuulatud – Võrdne kohtlemine – Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld – Ühendkuningriigi liidust väljaastumise lepingus ette nähtud üleminekuperiood – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise hagi – Lepingust lahutamatud aktid – Vastuvõetamatus)

62

2022/C 359/75

Kohtuasi T-457/20: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – VeriGraft versus Eismea (Vahekohtuklausel – Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014 – 2020 – Toetusleping „Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency – P-TEV“ – Kavandamata alltöövõtukulud – Lihtsustatud heakskiidumenetlus – Perioodilistes tehnilistes aruannetes mainitud alltöövõtt – Heakskiidetud perioodilised tehnilised aruanded – Toetuskõlblikud kulud)

63

2022/C 359/76

Kohtuasi T-629/20: Üldkohtu 13. juulil 2022 otsus – Delifruit versus komisjon (Taimekaitsevahendid – Toimeaine kloropürifoss – Banaanides või nende pinnal esinevate kloropürifossi jääkide piirnormide kindlaksmääramine – Määrus (EÜ) nr 396/2005 – Olemasolevad teadus- ja tehnikaalased teadmised – Muud õigustatud tegurid)

64

2022/C 359/77

Kohtuasi T-768/20: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Standard International Management versus EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu kujutismärk The Standard – Tühistatuks tunnistamine – Kaubamärgi kasutamise koht – Liidu tarbijatele suunatud reklaam ja müügipakkumised – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a)

64

2022/C 359/78

Kohtuasi T-147/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Gugler France versus EUIPO – Gugler (GUGLER) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk GUGLER – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksuse puudumine – Määrus (EÜ) nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

65

2022/C 359/79

Kohtuasi T-176/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – CCTY Bearing Company versus EUIPO – CCVI International (CCTY) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk CCTY – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk CCVI – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Õiguse kuritarvitamine – Määruse 2017/1001 artikkel 71)

66

2022/C 359/80

Kohtuasi T-227/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Illumina versus komisjon (Konkurents – Koondumised – Ravimitööstuse turg – Määruse (EÜ) nr 139/2004 artikkel 22 – Üleandmistaotlus konkurentsiasutuselt, kes ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt pädev koondumistehingut läbi vaatama – Komisjoni otsus vaadata läbi koondumistehing – Komisjoni otsused, millega rahuldatakse teiste liikmesriikide konkurentsiasutuste taotlused ühineda üleandmistaotlusega – Komisjoni pädevus – Üleandmistaotluse esitamise tähtaeg – Mõiste „teatavakstegemine“ – Mõistlik aeg – Õiguspärane ootus – Komisjoni asepresidendi avalikud avaldused – Õiguskindlus)

66

2022/C 359/81

Kohtuasi T-369/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Unimax Stationery versus EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk uni – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) – Tavapäraseks muutunud märgid või tähised – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt d (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt d))

67

2022/C 359/82

Kohtuasi T-438/21: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – TL versus komisjon (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Tähtajaline leping – Pikendamata jätmise otsus – Teade vaba ametikoha kohta – Ilmne hindamisviga – Hoolitsemiskohustus – Psühholoogiline ahistamine – Vastutus)

68

2022/C 359/83

Kohtuasi T-543/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Purasac versus EUIPO – Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Rejeunesse taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk REVANESSE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

68

2022/C 359/84

Kohtuasi T-573/21: Üldkohtu 13. juulil 2022. aasta otsus – Brand Energy Holdings versus EUIPO (RAPIDGUARD) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi RAPIDGUARD taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Õigus olla ära kuulatud)

69

2022/C 359/85

Kohtuasi T-634/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Rimini Street versus EUIPO (WE DO SUPPORT) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk WE DO SUPPORT – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

70

2022/C 359/86

Kohtuasi T-641/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – dennree versus EUIPO (BioMarkt) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärk BioMarkt – Suhteline keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

70

2022/C 359/87

Kohtuasi T-677/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – TL versus komisjon (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – 2019. aasta hindamisaruanne – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga – Eesmärkide kindlaksmääramine – Võimu kuritarvitamine – Vastutus)

71

2022/C 359/88

Kohtuasi T-200/18: 21. juuli 2022. aasta määrus – Fersher Developments ja Lisin versus komisjon ja EKP (Kahju hüvitamise hagi – Majandus- ja rahapoliitika – Küprose stabiilsustoetuse programm – Küprose Vabariigi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vahel sõlmitud 26. aprilli 2013. aasta konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum – Üldkohtu pädevus – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – Võrdne kohtlemine – Proportsionaalsuse põhimõte – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

71

2022/C 359/89

Kohtuasi T-254/21: Üldkohtu 25. juuli 2022. aasta määrus – Armadora Parleros versus komisjon (Lepinguväline vastutus – Ühine kalanduspoliitika – Kohaldamisele kuuluvatest normidest komisjonile tuleneva seire- ja järelevalvepädevuse kasutamata jätmine – Laevade mootorivõimsus – Eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – Kahju – Põhjuslik seos – Aegumistähtaeg – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

72

2022/C 359/90

Kohtuasi T-317/21: Üldkohtu 15. juuli 2022. aasta määrus – El Corte Inglés versus EUIPO – Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse tühistamine – Kohtuvaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

73

2022/C 359/91

Kohtuasi T-439/21: Üldkohtu 19. juuli 2022. aasta määrus – Anglofranchise versus EUIPO – Bugrey (BOY LONDON) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

73

2022/C 359/92

Kohtuasi T-30/22: Üldkohtu 20. juuli 2022. aasta määrus – Sanoptis versus EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Registreerimistaotluse tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

74

2022/C 359/93

Kohtuasi T-266/22: 7. mail 2022 esitatud hagi – Aziz versus komisjon

74

2022/C 359/94

Kohtuasi T-286/22: 18. mail 2022 esitatud hagi – Aziz versus komisjon

75

2022/C 359/95

Kohtuasi T-388/22: 29. juunil 2022 esitatud hagi – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis versus ERCEA

76

2022/C 359/96

Kohtuasi T-405/22: 29. juunil 2022 esitatud hagi – UniCredit Bank versus SRB

77

2022/C 359/97

Kohtuasi T-407/22: 1. juulil 2022 esitatud hagi – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale versus SRB

78

2022/C 359/98

Kohtuasi T-423/22: 6. juulil 2022 esitatud hagi – Max Heinr. Sutor versus SRB

80

2022/C 359/99

Kohtuasi T-431/22: 6. juulil 2022 esitatud hagi – Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

81

2022/C 359/100

Kohtuasi T-432/22: 7. juulil 2022 esitatud hagi – Nordea Rahoitus Suomi versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

82

2022/C 359/101

Kohtuasi T-440/22: 12. juulil 2022 esitatud hagi – UIV Servizi versus REA

83

2022/C 359/102

Kohtuasi T-444/22: 18. juuli 2022 esitatud hagi – HB versus komisjon

84

2022/C 359/103

Kohtuasi T-447/22: 18. juulil 2022 esitatud hagi – NV versus EIP

85

2022/C 359/104

Kohtuasi T-455/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

85

2022/C 359/105

Kohtuasi T-456/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

86

2022/C 359/106

Kohtuasi T-457/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

87

2022/C 359/107

Kohtuasi T-465/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

88

2022/C 359/108

Kohtuasi T-466/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

89

2022/C 359/109

Kohtuasi T-467/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

89

2022/C 359/110

Kohtuasi T-468/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

90

2022/C 359/111

Kohtuasi T-469/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – EIP versus Süüria

91

2022/C 359/112

Kohtuasi T-471/22: 29. juulil 2022 esitatud hagi – QM versus nõukogu

92

2022/C 359/113

Kohtuasi T-472/22: 29. juulil 2022 esitatud hagi – Mocom Compounds versus EUIPO – Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Kohtuasi T-473/22: 31. juulil 2022 esitatud hagi – Gürok Turizm ve Madencilik versus EUIPO – Darvas and Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Kohtuasi T-480/22: 3. augustil 2022 esitatud hagi – Panicongelados-Massas Congeladas versus EUIPO – Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Kohtuasi T-482/22: 5. augustil 2022 esitatud hagi – Thomas Henry versus EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Kohtuasi T-488/22: 8. augustil 2022 esitatud hagi – Kaufdas.online versus EUIPO – Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Kohtuasi T-489/22: 8. augustil 2022 esitatud hagi – Cathay Pacific Airways versus komisjon

96

2022/C 359/119

Kohtuasi T-220/22: Üldkohtu 22. juuli 2022. aasta määrus – Civibank versus EKP

97

2022/C 359/120

Kohtuasi T-358/22: Üldkohtu 20. juuli 2022. aasta määrus – PQ versus EEAS

97


ET

 

Top