EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:340:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 340, 5. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 340

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
5. september 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 340/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 340/02

Liidetud kohtuasjad C-59/18 ja C-182/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Itaalia Vabariik, Comune di Milano versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Euroopa Liidu organid ja asutused – Euroopa Ravimiamet (EMA) – Pädevus asukoha määramise valdkonnas – ELTL artikkel 341 – Kohaldamisala – Otsus, mille liikmesriikide valitsuste esindajad on vastu võtnud nõukogu istungi raames – Euroopa Kohtu pädevus ELTL artikli 263 alusel – Akti andja ja õiguslik laad – Siduvate tagajärgede puudumine liidu õiguskorras)

2

2022/C 340/03

Liidetud kohtuasjad C-106/19 ja C-232/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022 otsus – Itaalia Vabariik (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Määrus (EL) 2018/1718 – Amsterdami (Madalmaad) määramine Euroopa Ravimiameti (EMA) asukohaks – ELTL artikkel 263 – Vastuvõetavus – Põhjendatud huvi – Õigus esitada hagi – Otsene ja isiklik puutumus – Otsus, mille liikmesriikide valitsuste esindajad on vastu võtnud nõukogu istungi raames, et määrata Euroopa Liidu ameti asukoht – Siduvate tagajärgede puudumine liidu õiguskorras – Euroopa Parlamendi eelisõigused)

3

2022/C 340/04

Kohtuasi C-743/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Euroopa Liidu organid ja asutused – Euroopa Tööjõuamet (ELA) – Pädevus asukoha määramise valdkonnas – ELTL artikkel 341 – Kohaldamisala – Otsus, mille liikmesriikide valitsuste esindajad on vastu võtnud nõukogu istungi raames – Euroopa Kohtu pädevus ELTL artikli 263 alusel – Akti andja ja õiguslik laad – Siduvate tagajärgede puudumine liidu õiguskorras)

3

2022/C 340/05

Kohtuasi C-817/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. juuni 2022. aasta otsus (Cour constitutionnelle’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ligue des droits humains versus Conseil des ministres (Eelotsusetaotlus – Isikuandmete töötlemine – Broneeringuinfo – Määrus (EL) 2016/679 – Artikli 2 lõike 2 punkt d – Kohaldamisala – Direktiiv (EL) 2016/681 – Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel toimuvate lendude reisijate broneeringuinfo kasutamine – Võimalus hõlmata liidusiseste lendude reisijate andmed – Nende andmete automaattöötlus – Säilitamistähtaeg – Terroriaktide ja raskete kuritegude vastane võitlus – Kehtivus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7, 8 ja 21 ning artikli 52 lõige 1 – Liikmesriigi õigusnormid, mis laiendavad broneeringuinfo süsteemi muudele liidusisestele transpordiviisidele – Õigus liidus vabalt liikuda – Põhiõiguste harta – Artikkel 45)

4

2022/C 340/06

Kohtuasi C-128/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Landesgericht Klagenfurti eelotsusetaotlus – Austria) – GSMB Invest GmbH & Co. KG versus Auto Krainer GesmbH (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Määrus (EÜ) nr 715/2007 – Mootorsõidukite tüübikinnitus – Artikli 3 punkt 10 – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Katkestusseade – Mootorsõidukid – Diiselmootor – Saasteainete heitkogused – Saastekontrollisüsteem – Mootori juhtplokki integreeritud tarkvara – Heitgaasi tagastusklapp – Lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguste vähendamine, mis on piiratud „temperatuurivahemikuga“ – Keeld kasutada katkestusseadmeid, mis vähendavad saastekontrollisüsteemide tõhusust – Artikli 5 lõike 2 punkt a – Erand sellest keelust)

6

2022/C 340/07

Kohtuasi C-134/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Landesgericht Eisenstadti eelotsusetaotlus – Austria) – IR versus Volkswagen AG (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Määrus (EÜ) nr 715/2007 – Mootorsõidukite tüübikinnitus – Artikli 3 punkt 10 – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Katkestusseade – Mootorsõidukid – Diiselmootor – Saasteainete heitkogused – Saastekontrollisüsteem – Mootori juhtplokki integreeritud tarkvara – Heitgaasi tagastusklapp – Lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguste vähendamine, mis on piiratud „temperatuurivahemikuga“ – Keeld kasutada katkestusseadmeid, mis vähendavad saastekontrollisüsteemide tõhusust – Artikli 5 lõike 2 punkt a – Erand sellest keelust – Direktiiv 1999/44/EÜ – Tarbekaupade müük ja nendega seotud garantii – Artikli 3 lõige 2 – Sõiduki parandamise käigus paigaldatud seade)

7

2022/C 340/08

Kohtuasi C-145/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – DS versus Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Määrus (EÜ) nr 715/2007 – Mootorsõidukite tüübikinnitus – Artikli 5 lõige 2 – Katkestusseade – Mootorsõidukid – Diiselmootor – Saastekontrollisüsteem – Mootori juhtplokki integreeritud tarkvara – Heitgaasi tagastusklapp – Lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguste vähendamine, mis on piiratud „temperatuurivahemikuga“ – Keeld kasutada katkestusseadmeid, mis vähendavad saastekontrollisüsteemide tõhusust – Artikli 5 lõike 2 punkt a – Erand sellest keelust – Tarbijakaitse – Direktiiv 1999/44/EÜ – Tarbekaupade müük ja nendega seotud garantii – Artikli 2 lõike 2 punkt d – Mõiste „kaup, millel on sama liiki kauba tavapärased omadused ja toimivus, mida tarbija võib põhjendatult eeldada, arvestades kauba laadi“ – Sõiduk, millele on antud EÜ tüübikinnitus – Artikli 3 lõige 6 – Mõiste „väike lepingule mittevastavus“)

8

2022/C 340/09

Kohtuasi C-159/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. juuli 2022 otsus – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Määrus (EL) nr 1151/2012 – Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad – Artikkel 13 – Kaitstud päritolunimetuse „Feta“ kasutamine Taanis toodetud ja kolmandatesse riikidesse eksportimiseks mõeldud juustu tähistamiseks – ELL artikli 4 lõige 3 – Lojaalse koostöö põhimõte)

9

2022/C 340/10

Kohtuasi C-436/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana eelotsusetaotlus – Hispaania) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) versus Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 49 ja 56 – Puhtalt riigisisene olukord – Teenused siseturul – Direktiiv 2006/123/EÜ – Kohaldamisala – Artikli 2 lõike 2 punkt j – Riigihankelepingute sõlmimine – Direktiiv 2014/24/EL – Mõiste „riigihankelepingud“ – Artiklid 74 – 77 – Sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine – Sotsiaalse ettevõtlusega tegelevate eraõiguslike üksustega sõlmitud koostöölepped – Tulunduslike ettevõtjate väljajätmine – Üksuse asukoht kvalifitseerimise tingimusena)

10

2022/C 340/11

Kohtuasi C-500/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. juuli 2022 otsus (Oberster Gerichtshof eelotsusetaotlus – Austria) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft versus Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (Eelotsusetaotlus – Rahvusvahelised lepingud – Raudteetransport – Rahvusvaheline raudteeveo konventsioon (COTIF) – Infrastruktuuri kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses käsitleva lepingu (CUI) ühtsed eeskirjad – Artikkel 4 – Imperatiivne õigus – Artikkel 8 – Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutus – Artikkel 19 – Muud nõuded – Euroopa Kohtu pädevus – Vedaja vedurite kahjustused pärast rööbastelt mahasõitu – Asendusvedurite rentimine – Infrastruktuuri-ettevõtja kohustus hüvitada rendikulud – Leping, milles viitega riigisisesele õigusele nähakse ette poolte vastutuse laiendamine)

11

2022/C 340/12

Kohtuasi C-36/21: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. juuli 2022. aasta otsus (College van Beroep voor het bedrijfsleveni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (tegutseb ka nime De Scharrelderij all) versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eelotsusetaotlus – Ühine põllumajanduspoliitika – Määrus (EL) nr 1307/2013 – Otsetoetuskavad – Ühiseeskirjad – Artikli 30 lõige 6 ja artikli 50 lõige 2 – Noortele põllumajandustootjatele riiklikust reservist toetusõiguste eraldamise taotlus – Liikmesriigi haldusasutus, kes andis ebaõiget teavet isiku kvalifitseerimise kohta „nooreks põllumajandustootjaks“ – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Kahju hüvitamise hagi, mis põhineb riigisiseses õiguses ette nähtud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumisel)

12

2022/C 340/13

Kohtuasi C-110/21 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. juuli 2022. aasta otsus – Universität Bremen versus Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA) (Apellatsioonkaebus – Tühistamishagi – Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 19 – Eesõiguseta poole esindatus liidu kohtutes toimuvates hagimenetlustes – Ülikooli õppejõud – Selle hagi raames esindatavas ülikoolis õpetav õppejõud, kes tegutseb vaidluse esemeks oleva projekti koordinaatori ja meeskonnajuhina – Sõltumatuse nõue – Otsese ja isikliku huvi olemasolu vaidluse lahenduse vastu)

12

2022/C 340/14

Kohtuasi C-722/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. mai 2022. aasta määrus (Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía eelotsusetaotlus – Hispaania) – Frontera Capital SARL (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – ELTL artikkel 267 – Notar – Mõiste „kohus“ – Kriteeriumid – Vaidluse puudumine eelotsusetaotluse esitanud organis – Ilmselge vastuvõetamatus)

13

2022/C 340/15

Kohtuasi C-25/22: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuli 2022 määrus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – CM versus Finanzamt Österreich (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Nõue esitada põhjendused esitatud küsimustele vastamise vajaduse kohta – Piisavate täpsustuste puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

13

2022/C 340/16

Kohtuasi C-194/22 P: Magic Box Int. Toys SLU 4. märtsil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnenda koja) 21. detsembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-549/20: Magic Box Int. Toys versus EUIPO – KMA Concepts

14

2022/C 340/17

Kohtuasi C-233/22 P: Meta Cluster GmbH 26. jaanuaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 4. aprilli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-233/21: Meta Cluster GmbH versus EUIPO

14

2022/C 340/18

Kohtuasi C-300/22 P: Govern d’Andorra 3. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 23. veebruari 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-806/19, Govern d’Andorra versus EUIPO

14

2022/C 340/19

Kohtuasi C-319/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 11. mail 2022 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.versus Scania CV AB

15

2022/C 340/20

Kohtuasi C-329/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 17. mail 2022 – Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“versus IW

16

2022/C 340/21

Kohtuasi C-343/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 27. mail 2022 – PT versus VB

17

2022/C 340/22

Kohtuasi C-355/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgia) 1. juunil 2022 – BV Osteopathie Van Hauwermeiren versus Belgische Staat

17

2022/C 340/23

Kohtuasi C-358/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 1. juunil 2022 – Bolloré logistics SA versus Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

18

2022/C 340/24

Kohtuasi C-364/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Minden (Saksamaa) 7. juunil 2022 – J.B., S.B., F.B. versus Bundesrepublik Deutschland

19

2022/C 340/25

Kohtuasi C-390/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrazhen sad Burgas (Bulgaaria) 14. juunil 2022 – Obshtina Pomorie versus„Anhialo auto“ OOD

20

2022/C 340/26

Kohtuasi C-407/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 20. juunil 2022 – Ministre de l’Économie, des Finances ja de la Relance versus Manitou BF SA

20

2022/C 340/27

Kohtuasi C-408/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 20. juunil 2022 – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance versus Bricolage Investissement France SA

21

2022/C 340/28

Kohtuasi C-426/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szegedi Törvényszék (Ungari) 28. juunil 2022 – SOLE-MiZo Zrt.versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

2022/C 340/29

Kohtuasi C-444/22 P: Leon Leonard Johan Veeni 5. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 27. aprilli 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-436/21: Veen versus Europol

22

2022/C 340/30

Kohtuasi C-445/22 P: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE 4. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 4. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-423/14 RENV: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE versus komisjon

23

2022/C 340/31

Kohtuasi C-458/22 P: Robert Roosi jt 5. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 27. aprilli 2022. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-710/21, T-722/21 ja T-723/21: Robert Roos jt versus Euroopa Parlament

24

2022/C 340/32

Kohtuasi C-4779/22 P: OC 14. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 4. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-384/20: OC versus komisjon

25

2022/C 340/33

Kohtuasi C-494/22 P: Euroopa Komisjoni 22. juulil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 11. mai 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-151/20: Tšehhi Vabariik versus komisjon

25

 

Üldkohus

2022/C 340/34

Kohtuasi T-280/18: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – ABLV Bank versus SRB (Majandus- ja rahaliit – Pangandusliit – Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord – Maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva ettevõtja suhtes kohaldatav kriisilahendusmenetlus – SRB otsus jätta kriisilahendusskeem vastu võtmata – Tühistamishagi – Huve kahjustav akt – Põhjendatud huvi – Õigus esitada hagi – Osaline vastuvõetavus – Määruse (EL) nr 806/2014 artikkel 18 – Akti vastuvõtja pädevus – Õigus olla ära kuulatud – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine)

27

2022/C 340/35

Kohtuasi T-388/19: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres versus parlament (Institutsiooniline õigus – Parlamendi liige – Euroopa Parlamendi presidendi keeldumine tunnustamast Euroopa Parlamendi liikme staatust ja valitud kandidaatide kaasnevaid õigusi – Tühistamishagi – Vaidlustamatu akt – Vastuvõetamatus)

27

2022/C 340/36

Kohtuasi T-886/19: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – Design Light & Led Made in Europe ja Design Luce & Led Made in Italy versus komisjon (Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kartellid – LED-valgustuse sektor – Patendilitsentsimise programm (Patent Licensing Program) – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Määruse nr 773/2004 artikkel 7 – Ilmne hindamisviga – Põhjendamiskohustus – Liidu huvi puudumine – Rikkumise esinemise tuvastamise tõenäosus)

28

2022/C 340/37

Kohtuasi T-150/20: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Tartu Agro versus komisjon (Riigiabi – Põllumajandus – Eestis asuva põllumajandusmaa rendileping – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse abi tagasi nõudma – Eelis – Turuhinna määramine – Eraettevõtja põhimõte – Keerulised majanduslikud hinnangud – Kohtulik kontroll – Kõigi asjasse puutuvate asjaolude arvessevõtmine – Hoolsuskohustus)

29

2022/C 340/38

Kohtuasi T-179/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – JP versus komisjon (Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/363/18 maksustamise valdkonna administraatorite (AD 7) töölevõtmiseks – Reservnimekirja kandmata jätmine – Komisjoni koosseis – Stabiilsus – Ilmne hindamisviga – Vastutus)

29

2022/C 340/39

Kohtuasi T-246/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Aerospinning Master Franchising versus EUIPO – Mad Dogg Athletics (SPINNING) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk SPINNING – Kaubamärk, mis on kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Asjaomane avalikkus)

30

2022/C 340/40

Kohtuasi T-278/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture ja Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts versus komisjon (Dumping – Hiinast pärit terasrataste import – Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamine ja ajutise tollimaksu lõplik sissenõudmine – Määruse (EL) 2016/1036 artikli 17 lõige 4 ning artiklid 18 ja 20 – Koostööst keeldumine – Komisjonile esitatud teabe piisamatus)

30

2022/C 340/41

Kohtuasi T-631/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – MZ versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Konkurss EPSO/AD/363/18 administraatorite töölevõtmiseks maksustamise valdkonnas – Katsete läbiviimiseks kasutatava teise keele valiku piiramine – Reservnimekirja kandmata jätmine – Õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus – Diskrimineerimine keele alusel – Täidetavate ametikohtade eripära – Põhjendatus – Teenistuse huvid – Proportsionaalsus)

31

2022/C 340/42

Kohtuasi T-681/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – OC versus Euroopa välisteenistus (Vastutus – Avalik teenistus – Kolmandas riigis töötav Euroopa välisteenistuse personal – Eeskirjade eiramisest teatamine – Inspektsiooniaruanne – Üleviimine – Isikut kahjustavad toimingud – Käitumine, mis ei seisne otsuse tegemises – Kohtueelse menetlusega seotud nõuete täitmine – Vihjeandjate kaitse – Personalieeskirjade artikkel 22a – Hoolitsemiskohustus – Põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8 – Eraelu austamine – Isikuandmete kaitse)

32

2022/C 340/43

Kohtuasi T-20/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – VI versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Avalik konkurss EPSO/AD/363/18 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Võrdne kohtlemine – Konkursikomisjoni koosseisu püsivus)

32

2022/C 340/44

Kohtuasi T-129/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Colombani versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus – Ametnikud – Euroopa välisteenistuse töötajad – Euroopa Liidu delegatsiooni Kanadas juhi ametikoht – Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida direktori ametikoht – Kandidatuuri tagasilükkamine)

33

2022/C 340/45

Kohtuasi T-250/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Zdút versus EUIPO – Nehera jt (nehera) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk NEHERA – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

33

2022/C 340/46

Kohtuasi T-251/21: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta otsus – Tigercat International versus EUIPO – Caterpillar (Tigercat) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Tigercat taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk CAT – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

34

2022/C 340/47

Kohtuasi T-283/21: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – Pejovič versus EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk TALIS – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

35

2022/C 340/48

Kohtuasi T-284/21: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – Pejovič versus EUIPO– ETA živilska industrija (RENČKI HRAM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk RENČKI HRAM – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

35

2022/C 340/49

Kohtuasi T-286/21: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – Pejovič versus EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk RENŠKI HRAM – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

36

2022/C 340/50

Kohtuasi T-287/21: Üldkohtu 13. juuli 2022 otsus – Pejovič versus EUIPO– ETA živilska industrija (SALATINA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk SALATINA – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

37

2022/C 340/51

Kohtuasi T-288/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – ALO jewelry CZ versus EUIPO– Cartier International (ALOve) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi ALOve taotlus – Varasem rahvusvaheline kujutismärk LOVe – Suhteline keeldumispõhjus – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 2))

37

2022/C 340/52

Kohtuasi T-408/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – HB versus komisjon (Teenuste hanked – Kõrgemale kohtunõukogule ja Ukraina ametiasutustele tehnilise abi teenuste osutamine – Rikkumised hankemenetlustes – Alusetult makstud summade tagasinõudmine – Täitmisele pööratavad otsused – Article 299 TFUE – Akti vastuvõtja pädevus – Liidu lepinguväline vastutus)

38

2022/C 340/53

Kohtuasi T-478/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – Les Éditions P. Amaury versus EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk BALLON D’OR – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Osaline tühistamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Tegeliku kasutamise tõendamine – Tõendite hindamine – Teenuste kvalifitseerimine)

39

2022/C 340/54

Kohtuasi T-664/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta otsus – YF versus EFCA (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Tähtajatu leping – Lepingu lõpetamine – Ametialane ebapädevus – Ilmne hindamisviga – Hea halduse põhimõte)

39

2022/C 340/55

Kohtuasi T-125/22: Üldkohtu 27. juuli 2022 otsus – RT France versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas – Teatava meediasisu edastamise ajutine keeld ja ringhäälingulubade peatamine – Nende üksuste loetellu kandmine, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid – Nõukogu pädevus – Kaitseõigused – Õigus olla ära kuulatud – Sõna- ja teabevabadus – Proportsionaalsus – Ettevõtlusvabadus – Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte)

40

2022/C 340/56

Kohtuasi T-638/20: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta määrus – JP versus komisjon (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/363/18 maksustamise valdkonnas administraatorite (AD 7) teenistusse võtmiseks – Reservnimekirja kandmata jätmine – Samal ajal pooleliolevad kohtuasjad (lis pendens) – Ilmselge vastuvõetamatus)

41

2022/C 340/57

Kohtuasi T-203/21: Üldkohtu 14. juuli 2022. aasta määrus – IN.PRO.DI versus EUIPO – Aiello (CAPRI) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse tühistamine – Kohtuvaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

41

2022/C 340/58

Kohtuasi T-728/21: Üldkohtu 12. juuli 2022. aasta määrus – LW versus komisjon (Avalik teenistus – Hageja, kes ei reageeri enam Üldkohtu pöördumistele – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

42

2022/C 340/59

Kohtuasi T-792/21: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta määrus – ClientEarth versus komisjon (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Århusi konventsioon – Määrus (EÜ) nr 1367/2006 – Mõju hindamise aruanne ja muud dokumendid, mis puudutavad seadusandlikku algatust keskkonna valdkonnas – Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest vaikimisi keeldumine – Sõnaselge otsus, mis võeti vastu pärast hagi esitamist – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

42

2022/C 340/60

Kohtuasi T-31/22: Üldkohtu 6. juuli 2022. aasta määrus – Perez Lopes Pargana Calado versus Euroopa Liidu Kohus (Teenuste hanked – Vaidlustatud otsuste tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

43

2022/C 340/61

Kohtuasi T-170/22 R: Üldkohtu presidendi 14. juuli 2022 määrus – Telefónica de España versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Teenuste hanked – Üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem (TESTA) – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

43

2022/C 340/62

Kohtuasi T-345/22: 3. juunil 2022 esitatud hagi – Stöttingfjällets Miljöskyddsförening versus komisjon

44

2022/C 340/63

Kohtuasi T-381/22: 30. juunil 2022 esitatud hagi – Good Services versus EUIPO –– ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

45

2022/C 340/64

Kohtuasi T-382/22: 30. juunil 2022 esitatud hagi – Good Services versus EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

46

2022/C 340/65

Kohtuasi T-383/22: 30. juunil 2022 esitatud hagi – Good Services versus EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

47

2022/C 340/66

Kohtuasi T-384/22: 1. juulil 2022 esitatud hagi – Productos Ibéricos Calderón y Ramos versus EUIPO – Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

48

2022/C 340/67

Kohtuasi T-385/22: 24. juunil 2022 esitatud hagi – Carmeuse Holding SRL versus komisjon

48

2022/C 340/68

Kohtuasi T-416/22: 1. juulil 2022 esitatud hagi – Fresenius Kabi Austria GmbH jt versus Euroopa Komisjon

49

2022/C 340/69

Kohtuasi T-424/22: 11. juulil 2022 esitatud hagi – D’Agostino ja Dafin versus EKP

50

2022/C 340/70

Kohtuasi T-430/22: 6. juulil 2022 esitatud hagi – Nordea Bank versus SRB

52

2022/C 340/71

Kohtuasi T-436/22: 12. juulil 2022 esitatud hagi – Machková versus EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

52

2022/C 340/72

Kohtuasi T-438/22: 13. juulil 2022 esitatud hagi – International British Education XXI versus EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)

53

2022/C 340/73

Kohtuasi T-452/22: 19. juulil 2022 esitatud hagi – Hofmeir Magnetics versus EUIPO – Healthfactories (Hofmag)

54

2022/C 340/74

Kohtuasi T-454/22: 22. juulil 2022 esitatud hagi – Sky versus EUIPO – Skyliners (SKYLINERS)

55

2022/C 340/75

Kohtuasi T-459/22: 21. juulil 2022 esitatud hagi – Laboratorios Ern versus EUIPO – Biolark (BIOLARK)

55

2022/C 340/76

Kohtuasi T-462/22: 20. juulil 2022 esitatud hagi – Millennium BCP Participações ja BCP África versus komisjon

56

2022/C 340/77

Kohtuasi T-542/19: Üldkohtu 15. juuli 2022. aasta määrus – FV versus nõukogu

57

2022/C 340/78

Kohtuasi T-713/21: Üldkohtu 8. juuli 2022. aasta määrus – Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung versus EMA

57

2022/C 340/79

Kohtuasi T-40/22: Üldkohtu 13. juuli 2022. aasta määrus – Dado Ceramica jt versus EUIPO – Italcer (Tuile)

57

2022/C 340/80

Kohtuasi T-157/22: Üldkohtu 14. juuli 2022. aasta määrus – Dehaen versus EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58

2022/C 340/81

Kohtuasi T-158/22: Üldkohtu 14. juuli 2022. aasta määrus – Dehaen versus EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58


ET

 

Top