EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:207:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 207, 23. mai 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 207

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
23. mai 2022


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2022/C 207/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2022/C 207/02

Kohtuasi C-132/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. märtsi 2022. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – BN, DM, EN versus Getin Noble Bank S.A. (Eelotsusetaotlus – Vastuvõetavus – ELTL artikkel 267 – Mõiste „kohus“ – ELL artikli 19 lõige 1 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 – Õigusriik – Tõhus kohtulik kaitse – Kohtunike sõltumatuse põhimõte – Seaduse alusel moodustatud kohus – Kohus, mille ühe liikme nimetas esimest korda kohtuniku kohale mittedemokraatliku režiimi täitevvõimuorgan – Krajowa Rada Sądownictwa (riiklik kohtute nõukoda, Poola) toimimine – Selle nõukoja moodustamise seaduse vastuolu põhiseadusega – Võimalus kvalifitseerida nõukoda erapooletuks ja sõltumatuks kohtuks liidu õiguse tähenduses)

2

2022/C 207/03

Kohtuasi C-139/20: Euroopa Kohtu (esimene koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Energiamahukates ettevõtetes kasutatavate energiatoodete maksustamine – Direktiiv 2003/96/EÜ – Artikli 17 lõike 1 punkt b ja artikli 17 lõige 4 – Euroopa Liidu lubatud heitkoguste ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvad ettevõtted – Aktsiisivabastus)

3

2022/C 207/04

Kohtuasi C-472/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. versus PN (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused – Krediidilepingud – Riigi omavääringus tagastatavana nomineeritud laen – Lepingutingimus, millega valuutarisk jäetakse tarbija kanda – Lepingu põhiobjektiga seotud tingimuse ebaõiglane laad – Mõju – Lepingu tühisus – Tarbija oluline kahju – Direktiivi 93/13 tõhusus – Kõrgeima kohtu mittesiduv arvamus – Võimalus taastada poolte jaoks olukord, milles nad oleksid olnud siis, kui seda lepingut ei oleks sõlmitud)

3

2022/C 207/05

Kohtuasi C-687/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiivi 2003/87/EÜ – Keskkonnamüra hindamine ja ohjamine – Linnastud, põhimaanteed ja põhiraudteed – Artikli 7 lõige 2 – Strateegilised mürakaardid – Artikli 8 lõige 2 – Tegevuskavad – Artikli 10 lõige 2 – VI lisa – Strateegilistest mürakaartidest saadud informatsioon – Tegevuskavade kokkuvõtted – Komisjonile ettenähtud tähtaja jooksul edastamata jätmine)

4

2022/C 207/06

Kohtuasi C-96/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus (Amtsgericht Bremen eelotsusetaotlus – Saksamaa) – DM versus CTS Eventim AG & Co. KGaA (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2011/83/EL – Taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul – Taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid – Artikli 16 punkt l – Vaba aja veetmise teenuste osutamine – Leping, milles on ette nähtud teenuse osutamise konkreetne kuupäev või ajavahemik – Piletimüügiteenuste osutamine – Vahendaja, kes tegutseb enda nimel, kuid vaba aja veetmise ürituse korraldaja ülesandel – Taganemisõiguse kasutamisega seotud risk)

5

2022/C 207/07

Kohtuasi C-195/21: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus (Rayonen sad Lukoviti eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – LB versus Smetna palata na Republika Bulgaria (Eelotsusetaotlus – Riigihankelepingute sõlmimine – Direktiiv 2014/24/EL – Kohaldatavus puhtalt riigisisesele olukorrale – Artikli 58 lõiked 1 ja 4 – Kvalifitseerimise tingimused – Pakkujate tehniline ja kutsealane pädevus – Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 – Artikli 8 lõige 3 – Kontrollimeetmed – Liidu finantshuve kaitsvate liikmesriigi asutuste võimalus hinnata hankemenetlust erinevalt)

5

2022/C 207/08

Kohtuasi C-231/21: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 31. märtsi 2022. aasta otsus (Verwaltugsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – IA versus Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Dublini süsteem – Määrus (EL) nr 604/2013 – Artikli 29 lõige 2 – Varjupaigataotleja üleandmine liikmesriigile, kes vastutab rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest – Kuuekuuline üleandmistähtaeg – Võimalus pikendada seda tähtaega kuni ühe aastani kinnipidamise korral – Mõiste „kinnipidamine“ – Varjupaigataotleja sunniviisiline paigutamine haigla psühhiaatriaosakonda kohtu loal)

6

2022/C 207/09

Kohtuasi C-287/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 10. jaanuari 2022. aasta määrus (Amtsgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – EL, CP versus Ryanair DAC (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikli 5 lõige 3 – Ühiseeskirjad reisijatele lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Hüvitamiskohustusest vabastamine – Mõiste „erakorralised asjaolud“ – Salongipersonali ja pilootide streik – Tegutseva lennuettevõtja tegevust mõjutavad „ettevõttesisesed“ ja „ettevõttevälised“ tegurid – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 12 ja 28 – Töötajate kogunemis- ja ühinemisvabaduse ning lennuettevõtja läbirääkimisõiguse riive puudumine)

7

2022/C 207/10

Kohtuasi C-467/21: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 16. detsembri 2021. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Comune di Venezia versus Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 94 – Õigusaktide ühtlustamine – Elektroonilise side võrgud ja teenused – Kohalike ametivõimude kehtestatud piirangud mobiilimastide paigaldamisele – Piisavate täpsustuste puudumine põhjenduste kohta, mille tõttu eelotsuse küsimusele antav vastus on vajalik põhikohtuasja lahendamiseks – Ilmselge vastuvõetamatus)

8

2022/C 207/11

Kohtuasi C-505/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 16. detsembri 2021. aasta määrus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – FU versus Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Varjupaigapoliitika – Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramise kriteeriumid ja mehhanismid – Määrus (EL) nr 604/2013 (Dublin III) – Artikkel 27 – Üleandmisotsuse vaidlustamise viisid – Taotletud liidu õiguse tõlgenduse ja põhikohtuasja faktiliste asjaolude või eseme vahelise seose puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

8

2022/C 207/12

Kohtuasi C-89/22: Euroopa Kohtu presidendi 11. märtsi 2022. aasta määrus (Amtsgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Passengers friend GmbH versus British Airways plc (Lennutransport – Reisijatele lendude pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis – Kahest segmendist koosnev ümberistumisega lend – Pikaajaline hilinemine lõppsihtkohta, mis tekkis ümberistumisega lennu teisel lennul, mille teostas EL-i väline lennuettevõtja – Kahju hüvitamise nõue esimese lennu teostanud Euroopa lennuettevõtja vastu)

9

2022/C 207/13

Kohtuasi C-305/21 P: João Miguel Barata 12. mail 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 3. märtsi 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-723/18: Barata versus parlament

9

2022/C 207/14

Kohtuasi C-801/21 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 17. detsembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 6. oktoobri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-342/20: Indo European Foods versus EUIPO

10

2022/C 207/15

Kohtuasi C-19/22 P: Sanford LP 10. jaanuaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 10. novembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-443/20: Sanford versus EUIPO – Avery Zweckform (Sildid)

11

2022/C 207/16

Kohtuasi C-57/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi) 28. jaanuaril 2022 – YQ versus Ředitelství silnic a dálnic ČR

11

2022/C 207/17

Kohtuasi C-66/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 2. veebruaril 2022 – Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA versus Toscca Equipamentos de Madeira Lda

12

2022/C 207/18

Kohtuasi C-88/22 P: QB 8. veebruaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 8. detsembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-71/21: QB versus komisjon

13

2022/C 207/19

Kohtuasi C-101/22: Euroopa Komisjoni 10. veebruaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 1. detsembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-546/20: Sopra Steria Benelux, Unisys Belgium versus komisjon

14

2022/C 207/20

Kohtuasi C-105/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 15. veebruaril 2022 – P. M. versus Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Warszawie

14

2022/C 207/21

Kohtuasi C-106/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 15. veebruaril 2022 – Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. versus Innovációs és Technológiai Miniszter

15

2022/C 207/22

Kohtuasi C-107/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof Amsterdam (Madalmaad) 16. veebruaril 2022 – X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

15

2022/C 207/23

Kohtuasi C-115/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Unabhängige Schiedskommission Wien (Austria) 17. veebruaril 2022 – E.N.

16

2022/C 207/24

Kohtuasi C-122/22 P: Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV 18. veebruaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 8. detsembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-127/19: Dyson jt versus komisjon

17

2022/C 207/25

Kohtuasi C-132/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 25. veebruaril 2022 – BM, NP versus Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

18

2022/C 207/26

Kohtuasi C-143/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 1. märtsil 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) jt versus Ministre de l’Intérieur

18

2022/C 207/27

Kohtuasi C-148/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Liège (Belgia) 2. märtsil 2022 – OP versus Commune d’Ans

19

2022/C 207/28

Kohtuasi C-201/22: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 15. märtsil 2022 – Kopiosto r.y. versus Telia Finland Oyj

19

2022/C 207/29

Kohtuasi C-224/22: 29. märtsil 2022 esitatud hagi – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

20

 

Üldkohus

2022/C 207/30

Kohtuasi T-323/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Martinair Holland versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Üks ja vältav rikkumine – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus)

22

2022/C 207/31

Kohtuasi T-324/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – SAS Cargo Group jt versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Kaitseõigused – Poolte võrdsuse põhimõte – ELTL artikkel 266 – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Rikkumises osalemise kestus – Kergendavad asjaolud – Sisuliselt tühine osalemine rikkumises – Raskendavad asjaolud – Korduvus – Täielik pädevus)

23

2022/C 207/32

Kohtuasi T-325/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Koninklijke Luchtvaart Maatschappi versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Üks ja vältav rikkumine – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Karistust kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Proportsionaalsus – Kohtu täielik pädevus)

24

2022/C 207/33

Kohtuasi T-326/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Air Canada versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Kaitseõigused – Uue vastuväiteatise esitamata jätmine – Üks ja vältav rikkumine – Leebema kohtlemise taotluse tagasivõtmine – Kohtu täielik pädevus)

25

2022/C 207/34

Kohtuasi T-334/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Cargolux Airlines versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Kaitseõigused – Uue vastuväiteteatise esitamata jätmine – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Rikkumises osalemise kestus – Täiendav summa – Karistust kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Käsutäitja roll – Proportsionaalsus – Kohtu täielik pädevus)

26

2022/C 207/35

Kohtuasi T-337/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Air France-KLM versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinnaelementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Üks ja vältav rikkumine – Rikkumise süüks panemine – Vastutusele võtmata jätmise tingimused – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Rikkumises osalemise kestus – Kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Proportsionaalsus – Täielik pädevus)

27

2022/C 207/36

Kohtuasi T-338/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Air France versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Üks ja vältav rikkumine – Vastutusele võtmata jätmise tingimused – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Rikkumises osalemise kestus – Karistust kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Proportsionaalsus – Kohtu täielik pädevus)

28

2022/C 207/37

Kohtuasi T-340/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Japan Airlines versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – ELTL artikkel 266 – Aegumine – Kaitseõigused – Diskrimineerimiskeeld – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Lisasumma – Kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Sisuliselt tühine osalemine rikkumises – Proportsionaalsus – Täielik pädevus)

28

2022/C 207/38

Kohtuasi T-341/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – British Airways versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Põhjendamiskohustus – ELTL artikkel 266 – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumises osalemise kestus – Kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Täielik pädevus)

29

2022/C 207/39

Kohtuasi T-342/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Deutsche Lufthansa jt versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Põhjendamiskohustus – Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine)

30

2022/C 207/40

Kohtuasi T-343/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Cathay Pacific Airways versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kpokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Kaitseõigused – Aegumine – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Karistust kergendavad asjaolud – Konkurentsivastase tegevuse õhutamine avaliku sektori poolt – Sisuliselt tühine osalemine rikkumises – Proportsionaalsus – Kohtu täielik pädevus)

31

2022/C 207/41

Kohtuasi T-344/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Latam Airlines Group ja Lan Cargo versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordialase kokkuleppe artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinna elementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Aegumine – Ne bis in idem põhimõte – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Kaitseõigused – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Karistust kergendavad asjaolud – Sisuliselt tühine osalemine rikkumises – Proportsionaalsus – Kohtu täielik pädevus)

32

2022/C 207/42

Kohtuasi T-350/17: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Lennulastiturg – Otsus, milles tuvastatakse ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikli 8 rikkumine – Lennulastiteenuste hinnaelementide (kütuse lisatasu, ohutuse lisatasu, vahendustasu maksmine lisatasudelt) kooskõlastamine – Teabevahetus – Komisjoni territoriaalne pädevus – Ne bis in idem-põhimõte – Riiklik piirang – Üks ja vältav rikkumine – Trahvisumma – Müügiväärtus – Rikkumise raskus – Täielik pädevus)

33

2022/C 207/43

Kohtuasi T-129/19 RENV: Üldkohtu 23. märtsi 2022. aasta otsus – Necci versus komisjon (Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Sotsiaalkindlustus – Ühine ravikindlustusskeem – Pärast pensioniõiguste ülekandmist liitumiseks esitatud taotluse rahuldamata jätmine – Üle kolmeaastase teenistustaažiga seotud tingimus – Teenistustingimuste artikkel 95 – Põhiõiguste harta artikli 34 lõige 1 – ELTL artikkel 45)

33

2022/C 207/44

Kohtuasi T-291/20: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

34

2022/C 207/45

Kohtuasi T-292/20: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

35

2022/C 207/46

Kohtuasi T-299/20: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – KF versus EIP (Avalik teenistus – EIP töötajad – Psühholoogilise ahistamise kaebus – Haldusuurimine – Otsus jätta kaebus rahuldamata – Hindamisviga – Hea halduse põhimõte – Vastutus)

36

2022/C 207/47

Kohtuasi T-720/20: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Perry Street Software versus EUIPO – Toolstream (SCRUFFS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk SCRUFFS – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) – Kirjeldavus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c))

36

2022/C 207/48

Kohtuasi T-30/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – L’Oréal versus EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO COUTURE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi SO COUTURE taotlus – Euroopa Liidu sõnamärk SO…? – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

37

2022/C 207/49

Kohtuasi T-35/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – SFD versus EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk ALLMAX NUTRITION – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

38

2022/C 207/50

Kohtuasi T-36/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – PO versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Avaliku konkursi teade EPSO/AD/338/17 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Põhiõiguste harta artikkel 21 – Personalieeskirjade artikli 1d lõiked 1 ja 4 – Mõistlikud abinõud – Puude alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Direktiiv 2000/78/EÜ – Põhjendamiskohustus – Hoolitsemiskohustus – Vastutus – Varaline ja mittevaraline kahju)

38

2022/C 207/51

Kohtuasi T-206/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Kalita ja Haas versus EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Kahe looma kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Kahte looma kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Euroopa Liidu varasem looma kujutav kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse /EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

39

2022/C 207/52

Kohtuasi T-264/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Établissement Amra versus EUIPO – eXpresio (Vedrusaapa kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu ruumiline kaubamärk – Vedrusaapa kujutis – Absoluutne keeldumispõhjus – Tähis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii – Sõnaliste osade olemasolu – Mittefunktsionaalsete põhiomaduste puudumine)

40

2022/C 207/53

Kohtuasi T-451/21: Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – Hesse versus EUIPO – Wedl & Hofmann (Testa Rossa) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Testa Rossa taotlus – Euroopa Liidu varasem kujutismärk TESTA ROSSA – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

40

2022/C 207/54

Kohtuasi T-17/21: Üldkohtu 22. märtsi 2022. aasta määrus – Miquel y Costas & Miquel versus EUIPO (Pure Hemp) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse tühistamine – Kohtuvaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

41

2022/C 207/55

Kohtuasi T-232/21: Üldkohtu 18. märtsi 2022. aasta määrus – Saure versus komisjon (Tühistamishagi – Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EL) nr 1049/2001 – Komisjoni kirjavahetus, mis puudutab AstraZeneca COVID-19 vaktsiinide koguseid ja nende tarnetähtaegu – Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest vaikimisi keeldumine – Sõnaselge otsus, mis võeti vastu pärast hagi esitamist – Kohtuotsuse tegemise vajaduse äralangemine – Nõuete muutmise taotlus – Samal ajal pooleli olevad kohtuasjad (lis pendens) – Ilmselge vastuvõetamatus)

41

2022/C 207/56

Kohtuasi T-431/21: Üldkohtu 8. märtsi 2022. aasta määrus – UNIS versus komisjon (Tühistamishagi – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus- ja vanaduspensioni skeemide haldamise eest vastutavad asutused – Riiklik pensionikassa – Majandustegevus – Vaidlustamatu akt – Vastuvõetamatus)

42

2022/C 207/57

Kohtuasi T-550/21: Üldkohtu 21. märtsi 2022. aasta määrus – Kalypso Media Group versus EUIPO (COMMANDOS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

42

2022/C 207/58

Kohtuasi T-123/22: 7. märtsil 2022 esitatud hagi – Ecocert India versus komisjon

43

2022/C 207/59

Kohtuasi T-156/22: 23. märtsil 2022 esitatud hagi – Hyundai Heavy Industries Holdings versus komisjon

44

2022/C 207/60

Kohtuasi T-157/22: 22. märtsil 2022 esitatud hagi – Dehaen versus EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

45

2022/C 207/61

Kohtuasi T-158/22: 22. märtsil 2022 esitatud hagi – Dehaen versus EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

46

2022/C 207/62

Kohtuasi T-160/22: 25. märtsil 2022 esitatud hagi – 1906 Collins versus EUIPO – Peace United (bâoli BEACH)

47

2022/C 207/63

Kohtuasi T-163/22: 28. märtsil 2022 esitatud hagi – Transformers Manufacturing Company versus EUIPO – H&F (TMC TRANSFORMERS)

47

2022/C 207/64

Kohtuasi T-167/22: 28. märtsil 2022 esitatud hagi – Transformers Manufacturing Company versus EUIPO – H&F (TMC TRANSFORMERS)

48

2022/C 207/65

Kohtuasi T-168/22: 30. märtsil 2022 esitatud hagi – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI)

49

2022/C 207/66

Kohtuasi T-170/22: 31. märtsil 2022 esitatud hagi – Telefónica de España versus komisjon

50

2022/C 207/67

Kohtuasi T-171/22: 31. märtsil 2022 esitatud hagi – OR ja OS versus komisjon

51

2022/C 207/68

Kohtuasi T-172/22: 31. märtsil 2022 esitatud hagi – Gönenç versus EUIPO – Solar (termorad „ALUMINIUM PANEL RADIATOR“)

52

2022/C 207/69

Kohtuasi T-174/22: 4. aprillil 2022 esitatud hagi – Novartis versus EUIPO – AstraZeneca (BREZTREV)

52

2022/C 207/70

Kohtuasi T-175/22: 4. aprillil 2022 esitatud hagi – Novartis versus EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI)

53

2022/C 207/71

Kohtuasi T-178/22: 4. aprillil 2022 esitatud hagi – FA World Entertainment versus EUIPO (FUCKING AWESOME)

54

2022/C 207/72

Kohtuasi T-179/22: 5. aprillil 2022 esitatud hagi – Farco-Pharma versus EUIPO – Infarco (FARCO)

54

2022/C 207/73

Kohtuasi T-183/22: 11. aprillil 2022 esitatud hagi – Eggers & Franke versus EUIPO – E. & J. Gallo Winery (EF)

55

2022/C 207/74

Kohtuasi T-184/22: 12. aprillil 2022 esitatud hagi – Eggers & Franke versus EUIPO – E. & J. Gallo Winery (E & F)

55


ET

 

Top