EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:471:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 471, 22. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 471

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
22. november 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2021/C 471/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2021/C 471/02

Kolmanda koja presidendi valimine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 471/03

Kohtuasi C-337/19 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. septembri 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik, Magnetrol International, Iirimaa (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Belgia Kuningriigi rakendatud abikava – Ülemäärase kasumi maksuvabastus – Eelotsus maksustamise kohta (tax ruling) – Väljakujunenud halduspraktika – Määrus (EL) 2015/1589 – Artikli 1 punkt d – Mõiste „abikava“ – Mõiste „õigusakt“ – Mõiste „edasised rakendusmeetmed“ – Abisaajate „üldine ja abstraktne“ määratlemine – Vastuapellatsioonkaebus – Vastuvõetavus – Liikmesriikide maksuautonoomia)

3

2021/C 471/04

Kohtuasi C-410/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. septembri 2021. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Software Incubator Ltd versus Computer Associates (UK) Ltd (Eelotsusetaotlus – Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid – Direktiiv 86/653/EÜ – Artikli 1 lõige 2 – Mõiste „kaubandusagent“ – Klientidele arvutitarkvara elektrooniliselt tarnimine – Tähtajatu kasutuslitsentsi andmine – Mõisted „müük“ ja „kaubad“)

4

2021/C 471/05

Kohtuasi C-850/19 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. septembri 2021. aasta otsus – FVE Holýšov I s. r. o. jt versus Euroopa Komisjon, Tšehhi Vabariik, Hispaania Kuningriik, Küprose Vabariik, Slovaki Vabariik (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Taastuvenergia toetamise kava – Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Tühistamishagi)

4

2021/C 471/06

Kohtuasi C-21/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. septembri 2021. aasta otsus (Adminitrativen sad Sofia-gradi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Balgarska natsionalna televizia versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP (Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Kohaldamisala – Artikli 2 lõike 1 punkt c – Tasu eest teenuste osutamine – Selliste televaatajatele osutatud riigi sihtfinantseerimisega audiovisuaalmeedia teenuste välistamine, mille eest televaatajad ei maksa mingit tasu – Artikkel 168 – Mahaarvamisõigus – Maksukohustuslane, kes teeb nii tehinguid, mis kuuluvad käibemaksu kohaldamisalasse, kui ka tehinguid, mis käibemaksu kohaldamisalasse ei kuulu)

5

2021/C 471/07

Kohtuasi C-144/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Administratīvā rajona tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – AS „LatRailNet“, „Latvijas dzelzceļš“ VAS versus Valsts dzelzceļa administrācija (Eelotsusetaotlus – Raudteetransport – Direktiiv 2012/34/EL – Artiklid 32 ja 56 – Raudteetaristu kasutustasud – Taristuettevõtja sõltumatus – Reguleeriva asutuse ülesanded – Mõiste „raudteeturusegmentide optimaalne konkurentsivõime“ – Ainuõigus ühes raudteesegmendis – Avaliku teenuse osutaja)

6

2021/C 471/08

Liidetud kohtuasjad C-208/20 ja C-256/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Sofiyski Rayonen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Toplofikatsia Sofia“ EAD, „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD, „Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia“ EOOD (C-208/20), „Toplofikatsia Sofia“ EAD (C-256/20) (Eelotsusetaotlus – ELTL artikli 20 lõike 2 punkt a – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teine lõik – Määrus (EÜ) nr 1206/2001 – Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades – Artikli 1 lõike 1 punkt a – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Artikli 5 lõige 1 – Rahuldamata nõuded – Kohtuotsused – Maksekäsk – Kättetoimetamine – Võlgnik, kes elab tundmatul aadressil muus liikmesriigis kui see, kus asub asja menetlev kohus)

7

2021/C 471/09

Kohtuasi C-277/20: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – menetluses, mille algatas UM (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Pärimisasjad – Määrus (EL) nr 650/2012 – Artikli 3 lõike 1 punkt b – Mõiste „pärimisleping“ – Kohaldamisala – Leping omandi ülemineku kohta surma korral – Artikli 83 lõige 2 – Kohaldatava õiguse valik – Üleminekusätted)

8

2021/C 471/10

Kohtuasi C-294/20: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Audiencia Nacionali eelotsusetaotlus – Hispaania) – GE Auto Service Leasing GMBH versus Tribunal Económico Administrativo Central (Eelotsusetaotlus – Kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine – Kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ – Artiklid 3, 6 ja 7 – Käibemaksu tagastamise kord – Välismaal asuvad maksukohustuslased – Tasutud käibemaksu tagastamisest keeldumine – Dokumendid, mis tõendavad õigust tagastamisele – Tõendavate dokumentide tähtaja jooksul esitamata jätmine)

8

2021/C 471/11

Kohtuasi C-341/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELTL artikkel 258 – Direktiiv 2003/96/EÜ – Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine – Artikli 14 lõike 1 punkt c – Nende energiatoodete maksust vabastamine, mida kasutatakse laeva mootorikütusena Euroopa Liidu territoriaalvetes sõitmiseks – Maksuvabastus, mis on antud üksnes eraomanduses olevatele lõbusõidulaevadele, mille kohta on sõlmitud prahileping)

9

2021/C 471/12

Kohtuasi C-406/20: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Finanzgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Phantasialand versus Finanzamt Brühl (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 98 – Liikmesriikide õigus kohaldada teatavate kaubatarnete ja teenuste osutamiste suhtes vähendatud käibemaksumäära – III lisa punkt 7 – Lõbustusparkide ja laatade piletid – Neutraalse maksustamise põhimõte – Paikseid atraktsioone ning teisaldatavaid atraktsioone pakkuvate ettevõtjate teenused – Võrreldavus – Kontekst – Keskmise tarbija seisukoht – Kohtulik ekspertiis)

10

2021/C 471/13

Kohtuasi C-422/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Oberlandesgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – RK versus CR (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Pärimisasjad – Määrus (EL) nr 650/2012 – Artikli 6 punkt a – Asja arutamisest keeldumine – Artikli 7 punkt a – Kohtualluvus – Kontroll selle kohtu poolt, kuhu pöörduti teisena – Artikkel 22 – Kohaldatava õiguse valik – Artikkel 39 – Vastastikune tunnustamine – Artikli 83 lõige 4 – Üleminekusätted)

10

2021/C 471/14

Kohtuasi C-449/20: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. septembri 2021. aasta otsus (Supremo Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Real Vida Seguros SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – ELTL artikkel 63 – Kapitali vaba liikumine – Tulumaks – Väärtpaberibörsil noteeritud aktsiatelt saadud dividend – Maksusoodustus riigisisesel väärtpaberibörsil noteeritud aktsiatelt saadud dividendi puhul – Erinev kohtlemine – Objektiivne eristuskriteerium – Piirang – ELTL artikkel 65 – Objektiivselt võrreldavad olukorrad – Põhjendatus – Puhtalt majanduslik eesmärk)

11

2021/C 471/15

Kohtuasi C-173/19 P: Euroopa Kohtu 3. septembri 2021. aasta määrus – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH versus Euroopa Komisjon, Taani Kuningriik (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu Kohtu kodukorra artikkel 181 – Tühistamishagi – Riigiabi – Fehmarni väina raudtee püsiühenduse riiklik rahastamine – Individuaalne abi – Vaidlustamatu akt – Üksnes kinnitav akt – Ettevalmistav akt)

12

2021/C 471/16

Kohtuasi C-387/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 1. septembri 2021. aasta määrus (Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicachi nimel Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński eelotsusetaotlus – Krapkowice – Poola) – menetlus, mille algatamist taotles OKR (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – ELTL artikkel 267 – Notari asendaja – Mõiste „liikmesriigi kohus“ – Kriteeriumid – Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)

12

2021/C 471/17

Kohtuasi C-706/20: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 3. septembri 2021. aasta määrus (First-tier Tribunal (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Amoena Ltd versus The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Rubriigid 6212 ja 9021 – Rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavad rinnahoidjad – Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1167 – Mõiste „tarvik“ – 19. detsembri 2019. aasta kohtuotsuse Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142) tõlgendamine)

13

2021/C 471/18

Kohtuasi C-131/21: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 1. septembri 2021. aasta määrus – (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – kriminaalmenetlus järgmise isiku suhtes: KI (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Ne bis in idem põhimõte – Karistuste kumuleerimine – Politsei määratud karistuse laad – Riigisisese õiguse kohaldamine – Seose puudumine liidu õigusega – Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

14

2021/C 471/19

Kohtuasi C-540/20 P: FL Brüterei M-V GmbH 23. oktoobril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 20. augusti 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-755/18: FL Brüterei M-V GmbH jt versus Euroopa Komisjon

14

2021/C 471/20

Kohtuasi C-176/21 P: Johann A. Löningu 20. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 22. märtsi 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-543/20: Johann A. Löning versus Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon

14

2021/C 471/21

Kohtuasi C-236/21 P: sprd.neti 12. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. veebruari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-19/20: sprd.net versus EUIPO

15

2021/C 471/22

Kohtuasi C-361/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvaatia) 8. juunil 2021 – IC versus PET-PROM d.o.o.

15

2021/C 471/23

Kohtuasi C-418/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 9. juulil 2021 – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH versus Verband Sozialer Wettbewerb eV

16

2021/C 471/24

Kohtuasi C-426/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 13. juulil 2021 – Ocilion IPTV Technologies GmbH versus Seven.One Entertainment Group GmbH ja Puls 4 TV GmbH & Co. KG

16

2021/C 471/25

Kohtuasi C-458/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 22. juulil 2021 – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2021/C 471/26

Kohtuasi C-472/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 2. augustil 2021 – Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG versus Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

18

2021/C 471/27

Kohtuasi C-477/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Miskolci Törvényszék (Ungari) 3. augustil 2021 – IH versus MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

19

2021/C 471/28

Kohtuasi C-482/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 5. augustil 2021 – Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2021/C 471/29

Kohtuasi C-486/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 9. augustil 2021 – SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. versus Mestna občina Ljubljana

20

2021/C 471/30

Kohtuasi C-492/21 P: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo 9. augustil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 2. juuni 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-223/18: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo versus Euroopa Komisjon

23

2021/C 471/31

Kohtuasi C-495/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 12. augustil 2021 – L. GmbH versus Bundesrepublik Deutschland

25

2021/C 471/32

Kohtuasi C-496/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 12. augustil 2021 – H. Ltd. versus Bundesrepublik Deutschland

25

2021/C 471/33

Kohtuasi C-512/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 17. augustil 2021 – Aquila Part Prod Com S.A. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

26

2021/C 471/34

Kohtuasi C-517/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 20. augustil 2021 – Laudamotion GmbH versus TG, QN, AirHelp Germany GmbH

27

2021/C 471/35

Kohtuasi C-556/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. septembril 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, teised menetlusosalised: E.N., S.S. ja J.Y.

28

2021/C 471/36

Kohtuasi C-567/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 15. septembril 2021 – BNP Paribas SA versus TR

29

2021/C 471/37

Kohtuasi C-576/21 P: Ana Carla Mendes de Almeida 17. septembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 8. juuli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-75/21: Ana Carla Mendes de Almeida versus Euroopa Liidu Nõukogu

29

2021/C 471/38

Kohtuasi C-500/19: Euroopa Kohtu presidendi 24. augusti 2021. aasta määrus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Puls 4 TV GmbH & Co. KG versus YouTube LLC, Google Austria GmbH

31

2021/C 471/39

Kohtuasi C-806/19: Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2021. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, varem HSBC France

31

2021/C 471/40

Kohtuasi C-919/19: Euroopa Kohtu neljanda koja presidendi 13. augusti 2021. aasta määrus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky versus X.Y.

31

2021/C 471/41

Kohtuasi C-78/20: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 1. septembri 2021. aasta määrus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky versus M.B.

32

2021/C 471/42

Kohtuasi C-126/20: Euroopa Kohtu viienda koja presidendi 19. juuli 2021. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Saksamaa Liitvabariik), keda esindab Umweltbundesamt

32

2021/C 471/43

Liidetud kohtuasjad C-380/20–C-384/20: Euroopa Kohtu presidendi 10. augusti 2021. aasta määrus (Landgericht Kölni eelotsusetaotlused – Saksamaa) – BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20) versus Deutsche Lufthansa AG

32

2021/C 471/44

Kohtuasi C-435/20: Euroopa Kohtu üheksanda koja presidendi 9. augusti 2021. aasta määrus (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus – C. versus Saksamaa Liitvabariik

32

2021/C 471/45

Kohtuasi C-298/21: Euroopa Kohtu presidendi 18. augusti 2021. aasta määrus (Curtea de Apel Braşovi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS versus U.A.T. Comuna Dalnic

33

 

Üldkohus

2021/C 471/46

Kohtuasi T-341/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Nec versus komisjon (Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Tütarettevõtja toime pandud rikkumise süüks panemine emaettevõtjale – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise kohta – Rikkumise raskus – Trahvisumma suurendamine korduvuse alusel – Proportsionaalsus – Täielik pädevus)

34

2021/C 471/47

Kohtuasi T-342/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Nichi versus komisjon (Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Kooskõlastatud tegevus – Tundliku äriteabe vahetamine – Komisjoni territoriaalne pädevus – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Vastuväiteteatis – 2006. aasta suuniste trahvide arvutamise kohta punkt 13 – Müügiväärtus – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Üks ja vältav rikkumine – Rikkumise raskus – Avalik distantseerumine – Kergendavad asjaolud – Täielik pädevus)

34

2021/C 471/48

Kohtuasi T-343/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Tokin versus komisjon (Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Vastuväiteteatis – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise kohta – Müügiväärtus – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Rikkumise raskus – Kergendavad asjaolud)

35

2021/C 471/49

Kohtuasi T-344/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Rubycon ja Rubycon Holdings versus komisjon (Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Trahvid – Osaline kaitse trahvi eest – 2006. aasta koostööteatise punkt 26 – Trahvisumma vähendamine – 2006. aasta suuniste trahvide arvutamise kohta punkt 37 – Käibe 10 % ülempiir – Täielik pädevus)

36

2021/C 471/50

Kohtuasi T-363/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Nippon Chemi-Con Corporation versus komisjon (Konkurents – Kartellid – Alumiinium- ja tantaal-elektrolüütkondensaatorite turg – Otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumine – Hindade kooskõlastamine kogu EMPs – Kooskõlastatud tegevus – Tundliku äriteabe vahetamine – Komisjoni territoriaalne pädevus – Kaitseõigused ja õigus olla ära kuulatud – Akti muutmise keeld – Üks ja vältav rikkumine – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise kohta – Müügiväärtus – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Rikkumise raskus – Kergendavad asjaolud – 2006. aasta suuniste trahvide arvutamise kohta punkt 37 – Täielik pädevus)

36

2021/C 471/51

Kohtuasi T-447/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – TUIfly versus komisjon (Riigiabi – Lepingud, mille Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft sõlmis lennuettevõtjatega Hapag Lloyd Express ja TUIfly – Lennujaama teenused – Turundusteenused – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ja antakse korraldus see tagasi nõuda – Eelis – Erainvestori kriteerium – Põhiõiguste harta artikkel 41 – Toimikuga tutvumise õigus – Õigus olla ära kuulatud)

37

2021/C 471/52

Kohtuasi T-448/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Ryanair jt versus komisjon (Riigiabi – Lepingud Kärntner Flughafen Betriebsgesellschafti ja Ryanairi ning selle tütarettevõtjate Airport Marketing Services ja Leading Verge.com vahel – Lennujaamateenused – Turundusteenused – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ja antakse korraldus see tagasi nõuda – Mõiste „riigiabi“ – Riigile omistatavus – Eelis – Erainvestori kriteerium – Tagasinõudmine – Põhiõiguste harta artikkel 41 – Toimikuga tutvumise õigus – Õigus olla ära kuulatud)

38

2021/C 471/53

Kohtuasi T-619/18: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – TUIfly versus komisjon (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Riigiabi järelevalve menetlusega seonduvad dokumendid – Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand – Kolmandate isikute ärihuve kaitsev erand – Ülekaalukas üldine huvi)

38

2021/C 471/54

Kohtuasi T-745/18: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Covestro Deutchland versus komisjon (Riigiabi – Saksamaa poolt teatavatele suurtele elektritarbijatele rakendatav abikava – Vabastus võrgutasudest ajavahemikus 2012–2013 – Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks ja ebaseaduslikuks ning kohustatakse väljamakstud abi tagasi nõudma – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetavus – Abi mõiste – Riigi ressursid – Võrdne kohtlemine – Õiguspärane ootus)

39

2021/C 471/55

Kohtuasi T-167/19: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Tempus Energy Germany ja T Energy Sweden versus Euroopa Komisjon (Riigiabi – Poola elektrienergiaturg – Reservvõimsuse mehhanism – Otsus jätta vastuväited esitamata – Abikava – ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3 – Mõiste „kahtlused“ – Määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõiked 3 ja 4 – Tõsised raskused – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014 – 2020 – Huvitatud poolte menetlusõigused – Põhjendamiskohustus)

40

2021/C 471/56

Kohtuasi T-196/19: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – AZ versus komisjon (Riigiabi – Saksamaa poolt teatavatele suurtele elektritarbijatele rakendatav abikava – Vabastus võrgutasudest ajavahemikus 2012 – 2013 – Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks ja ebaseaduslikuks ning kohustatakse väljamakstud abi tagasi nõudma – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetavus – Abi mõiste – Riigi ressursid – Valikulisus – Võrdne kohtlemine – Õiguspärane ootus)

40

2021/C 471/57

Liidetud kohtuasjad T-233/19 ja T-234/19: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Infineon Technologies Dresden ja Infineon Technologies versus komisjon (Riigiabi – Saksamaa poolt teatavatele suurtele elektritarbijatele rakendatav abikava – Vabastus võrgutasudest ajavahemikus 2012 – 2013 – Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks ja ebaseaduslikuks ning kohustatakse väljamakstud abi tagasi nõudma – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetavus – Abi mõiste – Riigi ressursid)

41

2021/C 471/58

Kohtuasi T-238/19: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Wepa Hygieneprodukte jt versus komisjon (Riigiabi – Saksamaa poolt teatavatele suurtele elektritarbijatele rakendatav abikava – Vabastus võrgutasudest ajavahemikus 2012–2013 – Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks ja ebaseaduslikuks ning kohustatakse väljamakstud abi tagasi nõudma – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetavus – Abi mõiste – Riigi ressursid – Valikulisus)

42

2021/C 471/59

Kohtuasi T-384/19: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – parlament versus Axa Assurances Luxembourg jt (Vahekohtuklausel – Kindlustusleping „Kõik ehitusobjekti riskid“ – Konrad Adenaueri hoone laiendamine ja moderniseerimine – Vihmaveest põhjustatud kahjustused – Kulude ja kahju hüvitamise nõue – Kindlustuse kohaldamisala – Välistav klausel – Menetluslikud kõrvalkohustused – Osaliselt tagaseljamenetlus)

43

2021/C 471/60

Kohtuasi T-569/19: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – AlzChem Group versus komisjon (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Dokumendid, mis on seotud menetlusega riigiabi tagasinõudmise kohta sellise otsuse tulemusel, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma – Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand – Ülekaalukas üldine huvi – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Põhjendamiskohustus)

43

2021/C 471/61

Kohtuasi T-7/20: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Global Translation Solutions versus parlament (Teenuste hanked – Hankemenetlus – Tõlketeenused – Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine – Hankelepingu sõlmimine teise pakkujaga – Valikukriteeriumid – Kontrolli käigus üleslaetud dokumendi vorming)

44

2021/C 471/62

Kohtuasi T-60/20: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Enosi Mastichoparagogon Chiou versus EUIPO (MASTIHACARE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk MASTIHACARE – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) – Põhjendamiskohustus – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõige 1)

45

2021/C 471/63

Kohtuasi T-116/20: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Società agricola Vivai Maiorana jt versus komisjon (Põllumajandus – Määrus (EL) 2016/2031 – Taimekahjustajatevastased kaitsemeetmed – Liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelu – Piirmäär, alates millest liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine istutamiseks ettenähtud taimedel avaldab vastuvõetamatut majanduslikku mõju – Rakendusmäärus (EL) 2019/2072 – Kutseühingud – Tühistamishagi – Õigus esitada hagi – Vastuvõetavus – Proportsionaalsus – Põhjendamiskohustus)

45

2021/C 471/64

Kohtuasi T-519/20: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – LP versus parlament (Avalik teenistus – Parlamendiliikmete registreeritud assistendid – Tööle võtmata jätmine – Vastutuse tekkimise tingimused – Iseloomustus – Ilmne hindamisviga – Hoolsuskohustus)

46

2021/C 471/65

Kohtuasi T-528/20: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Kočner versus Europol (Lepinguväline vastutus – Europoli ekspertiisid riigisisese kriminaalmenetluse jaoks – Andmete väidetav loata avalikustamine – Määrus (EL) 2016/794 – Artikli 50 lõige 1 – Mittevaraline kahju – Põhjuslik seos)

46

2021/C 471/66

Kohtuasi T-592/20: Üldkohtu 29. septembri 2021. aasta otsus – Univers Agro versus EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk AGATE – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

47

2021/C 471/67

Kohtuasi T-685/20: Üldkohtu 22. septembri 2021. aasta otsus – Asian Gear versus EUIPO – Multimox (Motoroller) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on motoroller – Varasem disainilahendus – Kehtetuse alus – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 7)

48

2021/C 471/68

Kohtuasi T-686/20: Üldkohtu 22. septembri 2021. aasta otsus – Asian Gear versus EUIPO – Multimox (Scooter) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on motoroller – Varasem disainilahendus – Kehtetuse alus – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 7)

48

2021/C 471/69

Kohtuasi T-32/21: Üldkohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Daw versus EUIPO (Muresko) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärk Muresko – Varasemad riigisisesed sõnamärgid Muresko – Pärast Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimist esitatud varasemate riigisiseste kaubamärkide vanemuse nõue – Määruse (EL) 2017/1001 artiklid 39 ja 40 – Varasemate riigisiseste kaubamärkide registreeringu kehtivuse lõppemine enne vanemusnõude esitamist)

49

2021/C 471/70

Kohtuasi T-139/19: Üldkohtu 24. septembri 2021. aasta määrus – Pilatus Bank versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika – Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve – Tegevusloa kehtetuks tunnistamine – EKP-le antud ülesanded – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

49

2021/C 471/71

Kohtuasi T-476/20: Üldkohtu 22. septembri 2021. aasta määrus – Alteryx versus EUIPO EUIPO – Allocate Software (ALLOCATE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Tühistamistaotluse tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

50

2021/C 471/72

Kohtuasi T-611/20: Üldkohtu 28. septembri 2021. aasta määrus – Airoldi Metalli versus komisjon (Tühistamishagi – Dumping – Hiinast pärit pressitud alumiiniumi import – Impordi registreerimine – Põhjendatud huvi puudumine – Vastuvõetamatus)

50

2021/C 471/73

Kohtuasi T-588/21: 15. septembril 2021 esitatud hagi – Tinnus Enterprises versus EUIPO – Mystic Products and Koopman International (vedelike juhtimise seadmed)

51

2021/C 471/74

Kohtuasi T-605/21: 20. septembril 2021 esitatud hagi – TestBioTech versus komisjon

52

2021/C 471/75

Kohtuasi T-606/21: 20. septembril 2021 esitatud hagi – TestBioTech versus komisjon

53

2021/C 471/76

Kohtuasi T-608/21: 27. septembril 2021 esitatud hagi – Automobiles Citroën versus EUIPO – Polestar (Kahe alaspidise sarikmärgi kujutis)

53

2021/C 471/77

Kohtuasi T-609/21: 22. septembril 2021 esitatud hagi – Privatbrauerei Eichbaum versus EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM)

54

2021/C 471/78

Kohtuasi T-617/21: 24. septembril 2021 esitatud hagi – B&Bartoni versus EUIPO – Hypertherm (Keevituspõletid (-põletite osad))

55

2021/C 471/79

Kohtuasi T-619/21: 27. septembril 2021 esitatud hagi – PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs versus EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC)

55

2021/C 471/80

Kohtuasi T-622/21: 29. septembril 2021 esitatud hagi – Puma versus EUIPO – SMB Swisspour (PUMA)

56

2021/C 471/81

Kohtuasi T-623/21: 29. septembril 2021 esitatud hagi – Puma versus EUIPO – Vaillant (PUMA)

57

2021/C 471/82

Kohtuasi T-625/21: 28. septembril 2021 esitatud hagi – Automobiles Citroën versus EUIPO – Polestar (Kahe alaspidise sarikmärgi kujutis)

58

2021/C 471/83

Kohtuasi T-627/21: 30. septembril 2021 esitatud hagi – Segimerus versus EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON)

58

2021/C 471/84

Kohtuasi T-629/21: 29. septembril 2021 esitatud hagi – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları jt versus komisjon

59

2021/C 471/85

Kohtuasi T-630/21: 29. septembril 2021 esitatud hagi – Çolakoğlu Metalurji ja Çolakoğlu Dış Ticaret versus komisjon

60

2021/C 471/86

Kohtuasi T-632/21: 1. oktoobril 2021 esitatud hagi – Agreiter jt versus komisjon

61

2021/C 471/87

Kohtuasi T-635/21: 1. oktoobril 2021 esitatud hagi – Carlings versus EUIPO – Margarete Steiff (STUHF)

62

2021/C 471/88

Kohtuasi T-636/21: 1. oktoobril 2021 esitatud hagi – Eurol versus EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

63

2021/C 471/89

Kohtuasi T-637/21: 4. oktoobril 2021 esitatud hagi – Target Brands versus EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

64

2021/C 471/90

Kohtuasi T-640/21: 4. oktoobril 2021 esitatud hagi – bet-at-home.com Entertainment versus EUIPO (bet-at-home)

64

2021/C 471/91

Kohtuasi T-641/21: 4. oktoobril 2021 esitatud hagi – dennree versus EUIPO (BioMarkt)

65

2021/C 471/92

Kohtuasi T-344/20: Üldkohtu 23. septembri 2021. aasta määrus – El Corte Inglés versus EUIPO – Unión Detallistas Españoles (unit)

66


ET

 

Top