EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:371:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 371, 15. september 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 371

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
15. september 2021


Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
ISTUNGJÄRK 2020–2021
8.–10. juuli 2020. aasta istungid
VASTUVÕETUD TEKSTID
23. juuli 2020. aasta istung
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 8. juuli 2020

2021/C 371/01

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta resolutsioon vanema poolt Jaapanis toime pandud ELi kodakondsusega laste rahvusvahelise ja riigisisese röövi kohta (2020/2621(RSP))

2

2021/C 371/02

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta resolutsioon intellektipuudega inimeste ja nende perede õiguste kohta COVID-19 kriisi ajal (2020/2680(RSP))

6

 

Reede, 10. juuli 2020

2021/C 371/03

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne (2019/2126(INI))

10

2021/C 371/04

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne (2019/2127(INI))

22

2021/C 371/05

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (2019/2128(INI))

34

2021/C 371/06

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning rände- ja pagulaskriisi kohta (2019/2952(RSP))

48

2021/C 371/07

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D067115/02 – 2020/2671(RSP))

53

2021/C 371/08

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa tervikliku lähenemisviisi kohta energia salvestamisele (2019/2189(INI))

58

2021/C 371/09

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmise kohta (2020/2549(RSP))

68

2021/C 371/10

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga (COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

71

2021/C 371/11

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon kestlikkust toetava kemikaalistrateegia kohta (2020/2531(RSP))

75

2021/C 371/12

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon liidu tervikliku poliitika kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud viimase aja arengud (2020/2686(RSP))

92

2021/C 371/13

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon ELi rahvatervise strateegia kohta pärast COVID-19 kriisi (2020/2691(RSP))

102

 

Neljapäev, 23. juuli 2020

2021/C 371/14

Euroopa Parlamendi 23. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta (2020/2732(RSP))

110


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 8. juuli 2020

2021/C 371/15

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

115

2021/C 371/16

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

116

2021/C 371/17

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

117

2021/C 371/18

P9_TA(2020)0180
Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega ***I
Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))
P9_TC1-COD(2020)0086
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 8. juulil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

118

2021/C 371/19

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

119

 

Neljapäev, 9. juuli 2020

2021/C 371/20

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

123

2021/C 371/21

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

124

2021/C 371/22

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

125

2021/C 371/23

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 877/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

126

2021/C 371/24

P9_TA(2020)0188
Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu ***I
Euroopa Parlamendi 9. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised meetmed, mis käsitlevad määrusega (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) ette nähtud kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))
P9_TC1-COD(2020)0099
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juulil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, milles sätestatakse COVID-19 puhangust tingitud ajutised meetmed Euroopa kodanikualgatust käsitleva määrusega (EL) 2019/788 ettenähtud kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegade kohta

128

 

Reede, 10. juuli 2020

2021/C 371/25

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

129

2021/C 371/26

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

134

2021/C 371/27

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

161

2021/C 371/28

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist (COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

163

2021/C 371/29

P9_TA(2020)0202
Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EL) 2016/1628 üleminekusätteid, et võimaldada toime tulla COVID-19 kriisi mõjuga (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))
P9_TC1-COD(2020)0113
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määruse (EL) 2016/1628 üleminekusätteid, et võimaldada toime tulla COVID-19 kriisi mõjuga

165

2021/C 371/30

P9_TA(2020)0203
Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kliiniliste uuringute tegemist geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse (COVID-19) raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimist (COM(2020)0261 – C9-0185/2020 – 2020/0128(COD))
P9_TC1-COD(2020)0128
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, mis käsitleb kliiniliste uuringute tegemist geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse (COVID-19) raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimist

166


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top