EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:349:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 349, 30. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 349

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
30. august 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2021/C 349/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 349/02

Liidetud kohtuasjad C-341/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – IX vs. WABE eV (C-804/18) ja MH Müller Handels GmbH vs. MJ (C-341/19) (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2000/78/EÜ – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Usutunnistuse või veendumuste alusel diskrimineerimise keeld – Eraettevõtte sise-eeskiri, mis keelab töökohas kanda poliitilisi, maailmavaatelisi või usulisi veendumusi väljendavaid mis tahes nähtavaid tunnuseid või poliitilisi, maailmavaatelisi või usulisi veendumusi väljendavaid silmatorkavaid ja suuremõõdulisi tunnuseid – Otsene või kaudne diskrimineerimine – Proportsionaalsus – Usuvabaduse ja muude põhiõiguste kaalumine – Tööandja kehtestatud neutraalsuse poliitika õiguspärasus – Nõue tõendada tööandjale majandusliku kahju tekkimist)

2

2021/C 349/03

Kohtuasi C-453/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. juuli 2021. aasta otsus – Deutsche Lufthansa AG versus Euroopa Komisjon, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Riigiabi lennujaamadele ja lennuettevõtjatele – Otsus, millega kvalifitseeriti Frankfurt-Hahni lennujaama kasuks võetud meetmed riigiabiks, mis on siseturuga kokkusobiv, ning tuvastati seda lennujaama kasutavate lennuettevõtjate suhtes riigiabi puudumine – Tühistamishagi vastuvõetamatus – ELTL artikli 263 neljas lõik – Füüsiline või juriidiline isik, keda kõnealune otsus otseselt ja isiklikult ei puuduta – Tõhus kohtulik kaitse)

3

2021/C 349/04

Kohtuasi C-535/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Augstākā tiesa (Senāts) eelotsusetaotlus – Leedu) – A (Eelotsusetaotlus – Isikute vaba liikumine – Liidu kodakondsus – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Artikli 3 lõike 1 punkt a – Haigushüvitised – Mõiste – Artikkel 4 ja artikli 11 lõike 3 punkt e – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikli 7 lõike 1 punkt b – Üle kolmekuuline elamisõigus – Üldise ravikindlustuse omamise tingimus – Artikkel 24 – Võrdne kohtlemine – Majanduslikult mitteaktiivne liikmesriigi kodanik, kes elab seaduslikult teise liikmesriigi territooriumil – Vastuvõtva liikmesriigi keeldumine liita see isik riikliku ravikindlustussüsteemiga)

4

2021/C 349/05

Kohtuasi C-742/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije eelotsusetaotlus – Sloveenia) – B. K. versus Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (Eelotsusetaotlus – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Tööaja korraldus – Relvajõudude liikmed – Liidu õiguse kohaldatavus – ELL artikli 4 lõige 2 – Direktiiv 2003/88/EÜ – Kohaldamisala – Artikli 1 lõige 3 – Direktiiv 89/391/EMÜ – Artikli 2 lõige 2 – Kaitseväelaste tegevused – Mõiste „tööaeg“ – Valveaeg – Töötaja töötasu puudutav vaidlus)

5

2021/C 349/06

Kohtuasi C-758/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Protodikeio Athinoni eelotsusetaotlus – Kreeka) – OH versus ID (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 268, 270, 340 ja 343 – Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta – Artiklid 11, 17 ja 19 – Euroopa Komisjoni endine liige – Kohtulik puutumatus – Lepinguvälise vastutuse hagi – Puutumatuse äravõtmine – Euroopa Liidu Kohtu pädevus)

6

2021/C 349/07

Kohtuasi C-795/19: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Riigikohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – XX versus Tartu Vangla (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78/EÜ – Puude alusel diskrimineerimise keeld – Artikli 2 lõike 2 punkt a – Artikli 4 lõige 1 – Artikkel 5 – Riigisisesed õigusnormid, milles on kehtestatud nõuded vanglateenistuse ametniku kuulmise tasemele – Alla minimaalselt nõutud taset jääv kuulmisvõime – Täielik välistamine vanglateenistusest)

6

2021/C 349/08

Kohtuasi C-848/19 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Poola Vabariik, Euroopa Komisjon, Läti Vabariik, Leedu Vabariik (Apellatsioonkaebus – ELTL artikli 194 lõige 1 – Energiasolidaarsuse põhimõte – Direktiiv 2009/73/EÜ – Maagaasi siseturg – Artikli 36 lõige 1 – Euroopa Komisjoni otsus, millega vaadatakse Saksamaa reguleeriva asutuse taotlusel läbi erand, mis anti OPALi maagaasi torujuhtmele kolmandate isikute juurdepääsu ja tariifikorraldust käsitlevatest nõuetest – Tühistamishagi)

7

2021/C 349/09

Kohtuasi C-851/19: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. juuli 2021. aasta otsus – DK versus Euroopa välisteenistus (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Selle karistuse kindlaksmääramine – Pensionist teatava summa kinnipidamine – Kriminaal- ja tsiviilkorras süüdimõistmine liikmesriikide kohtutes – Euroopa Liidule tekitatud mittevaralise kahju täielik või osaline hüvitamine – Hüvitamise mõju puudumine – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikkel 10 – Võrdse kohtlemise põhimõte – Proportsionaalsuse põhimõte)

8

2021/C 349/10

Kohtuasi C-30/20: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – RH versus AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group España SA (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Artikli 7 punkt 2 – Kohtualluvus lepinguvälise kahju korral – Kahju tekkimise paik – ELTL artikliga 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 53 vastuolus olevaks tunnistatud kokkulepe – Rahvusvahelise ja territoriaalse kohtualluvuse kindlakstegemine – Kohtualluvuse koondumine ühte spetsialiseerunud kohtusse)

8

2021/C 349/11

Kohtuasi C-60/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Administratīvā apgabaltiesa eelotsusetaotlus – Läti) – „Latvijas dzelzceļš“ VAS versus Valsts dzelzceļa administrācija (Eelotsusetaotlus – Raudteevedu – Direktiiv 2012/34/EL – Ühtne Euroopa raudteepiirkond – Artikli 13 lõiked 2 ja 6 – Juurdepääs teenindusrajatistele ja raudteeveoga seotud teenuste kättesaadavus – Rakendusmäärus (EL) 2017/2177 – Rajatiste ümberkorraldamine – Reguleeriva asutuse õigused)

9

2021/C 349/12

Kohtuasi C-190/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – DocMorris NV versus Apothekerkammer Nordrhein (Eelotsusetaotlus – Inimtervishoius kasutatavad retseptiravimid – Direktiiv 2001/83/EÜ – Kohaldamisala – Postimüügiapteegi reklaam, mille eesmärk ei ole mõjutada klienti teatava ravimi, vaid apteegi valikul – Reklaammäng – Kaupade vaba liikumine – Riigisisesed õigusnormid – Keeld pakkuda, reklaamida ja anda ravitoodete valdkonnas soodustusi ja teha muid reklaamkingitusi – ELTL artikli 34 kohaldamisalast välja jäävad müügiviisid)

10

2021/C 349/13

Kohtuasi C-241/20: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Tribunal de première instance du Luxembourgi eelotsusetaotlus – Belgia) – BJ versus État belge (Eelotsusetaotlus – Töötajate vaba liikumine – Kapitali vaba liikumine – Tulumaks – Õigusnormid, mille eesmärk on topeltmaksustamise vältimine – Muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulu – Maksuvabastuse arvutusmeetodid elukohaliikmesriigis – Teatud maksusoodustuste ühe osa kaotamine)

10

2021/C 349/14

Kohtuasi C-325/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – BEMH, Conseil national des centres commerciaux versus Premier ministre, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2006/123/EÜ – Artikli 14 punkt 6 – Asutamisvabadus – Kollegiaalse organi väljastatud kauplemisluba – Organ, mis koosneb muu hulgas majanduskeskkonda esindatavatest kvalifitseeritud isikutest – Isikud, kes võivad olla loataotleja konkurendid või nende esindajad – Keeld)

11

2021/C 349/15

Kohtuasi C-362/20: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën versus Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV (Eelotsusetaotlus – Kaubanduspoliitika – Määrus (EL) nr 1071/2012 – Rakendusmäärus (EL) nr 430/2013 – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Alamrubriigid 7307 11 10, 7307 19 10 ja 7307 19 90 – Ulatus – Euroopa Kohtu otsusest tulenev tariifne klassifikatsioon – Lõplik dumpinguvastane tollimaks tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordilt – Keragrafiitmalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes kehtestatud lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kohaldatavus)

12

2021/C 349/16

Liidetud kohtuasjad C-584/20 P ja C-621/20 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Landesbank Baden-Württemberg (C-584/20 P), Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) versus Landesbank Baden-Württemberg (C-621/20 P) (Apellatsioonkaebus – Pangandusliit – Ühtne kriisilahenduskord – Ühtne kriisilahendusfond – 2017. aasta ex ante osamaksete arvutamine – Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) otsuse kinnitamine – Põhjendamiskohustus – Konfidentsiaalsed andmed – Delegeeritud määruse (EL) 2015/63 õiguspärasus)

13

2021/C 349/17

Kohtuasi C-709/20: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. juuli 2021. aasta otsus (Appeal Tribunali (Northern Ireland) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – CG versus The Department for Communities in Northern Ireland (Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – Majanduslikult mitteaktiivsed liidu kodanikud, kes elavad teises liikmesriigis selle riigi õiguse alusel – ELTL artikli 18 esimene lõik – Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikkel 7 – Üle kolmekuulise elamisõiguse saamise tingimused – Artikkel 24 – Sotsiaalabi – Mõiste – Võrdne kohtlemine – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisleping – Üleminekuperiood – Liikmesriigi õigusnorm, mis välistab sotsiaalabi saajate hulgast majanduslikult mitteaktiivsed liidu kodanikud, kellel on selle riigi õiguse alusel tähtajaline elamisõigus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 1, 7 ja 24)

14

2021/C 349/18

Kohtuasi C-244/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Giurgiu (Rumeenia) 16. aprillil 2021 – C.I.I. versus Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu

15

2021/C 349/19

Kohtuasi C-267/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 23. aprillil 2021 – Uniqa Asigurări SA versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

15

2021/C 349/20

Kohtuasi C-320/21: Ryanair DACi 21. mail 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-379/20: Ryanair versus komisjon (SAS, Rootsi; Covid-19)

16

2021/C 349/21

Kohtuasi C-321/21: Ryanair DACi 21. mail 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-378/20: Ryanair versus komisjon (SAS, Taani; Covid-19)

17

2021/C 349/22

Kohtuasi C-336/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 27. mail 2021 – L GmbH versus F GmbH, BW, SW

18

2021/C 349/23

Kohtuasi C-353/21: Ryanair DACi 4. juunil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-388/20: Ryanair versus komisjon (Finnair I; Covid-19)

18

2021/C 349/24

Kohtuasi C-354/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 4. juunil 2021 – R.J.R. versus valstybės įmonė Registrų centras

19

2021/C 349/25

Kohtuasi C-363/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 9. juunil 2021 – Ferrovienord SpA versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

20

2021/C 349/26

Kohtuasi C-364/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 10. juunil 2021 – Federazione Italiana Triathlon versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

21

2021/C 349/27

Kohtuasi C-370/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München (Saksamaa) 15. juunil 2021 – DOMUS-SOFTWARE-AG versus Marc Braschoß Immobilien GmbH

22

2021/C 349/28

Kohtuasi C-378/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 21. juunil 2021 – P GmbH

22

2021/C 349/29

Kohtuasi C-380/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 18. jaanuaril 2021 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versus Ryanair DAC

23

2021/C 349/30

Kohtuasi C-405/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Višje sodišče v Mariboru (Sloveenia) 30. juunil 2021 – FV versus NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

23

 

Üldkohus

2021/C 349/31

Kohtuasi T-245/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Benavides Torres versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Hindamisviga)

24

2021/C 349/32

Kohtuasi T-246/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Moreno Pérez versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hageja nime jätmine loeteludesse – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Hindamisviga)

24

2021/C 349/33

Kohtuasi T-247/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Ramírez versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hageja nime jätmine loeteludesse – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Hindamisviga)

25

2021/C 349/34

Kohtuasi T-248/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Cabello Rondón versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hageja nime jätmine loeteludesse – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Hindamisviga – Sõnavabadus)

26

2021/C 349/35

Kohtuasi T-249/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Saab Halabi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hageja nime jätmine loeteludesse – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Hea halduse põhimõte – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Hindamisviga)

27

2021/C 349/36

Kohtuasi T-550/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Harrington Padrón versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hindamisviga – Omandiõigus)

27

2021/C 349/37

Kohtuasi T-551/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Oblitas Ruzza versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime kandmine loeteludesse – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga – Omandiõigus)

28

2021/C 349/38

Kohtuasi T-552/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Moreno Reyes versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga)

29

2021/C 349/39

Kohtuasi T-553/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Rodríguez Gómez versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga – Omandiõigus)

29

2021/C 349/40

Kohtuasi T-554/18: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Hernández Hernández versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga – Omandiõigus)

30

2021/C 349/41

Kohtuasi T-32/19: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Harrington Padrón versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelud, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga)

31

2021/C 349/42

Kohtuasi T-35/19: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Benavides Torres versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Rahaliste vahendite külmutamine – Selliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loeteludesse – Hindamisviga)

31

2021/C 349/43

Kohtuasi T-632/19: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – DD versus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Kahju hüvitamise nõue – Mittevaraline kahju – Avaliku Teenistuse Kohtu ja Üldkohtu otsuste rakendamine)

32

2021/C 349/44

Kohtuasi T-75/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Abitron Germany versus EUIPO – Hetronic International (NOVA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk NOVA – Varasem registreerimata riigisisene kaubamärk NOVA – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõike 1 punkt c (nüüd vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4 ja artikli 60 lõike 1 punkt c) – Viide varasemat kaubamärki reguleerivale riigisisesele õigusele – Absoluutne keeldumispõhjus – Pahausksuse puudumine – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

32

2021/C 349/45

Kohtuasi T-181/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Griba versus CPVO (Stark Gugger) (Taimesordid – Õunasordi Stark Gugger ühenduse sordikaitse taotlus – Registreerimiskatsed – Kasvatamise koht – Võrdne kohtlemine – Kaitseõigused – Põhjendamiskohustus)

33

2021/C 349/46

Kohtuasi T-182/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Griba versus CPVO (Gala Perathoner) (Taimesordid – Õunasordi Gala Perathoner ühenduse sordikaitse taotlus – Registreerimiskatsed – Kasvatamise koht – Võrdne kohtlemine – Kaitseõigused – Põhjendamiskohustus)

34

2021/C 349/47

Kohtuasi T-297/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Fashioneast ja AM.VI. versus EUIPO – Moschillo (RICH JOHN RICHMOND) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu kujutismärk RICH JOHN RICHMOND – Kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi eristusvõimet muutvate elementide poolest – Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 18 lõike 1 teise lõigu punkt a))

34

2021/C 349/48

Kohtuasi T-389/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – KO versus komisjon (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Põhikirja artikli 4 lõike 1 punkti a lisa VII – Kodumaalt lahkumise toetuse andmsest keeldumine – Alaline elukoht – Katseaeg)

35

2021/C 349/49

Kohtuasi T-399/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Cole Haan versus EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Ø taotlus – Varasem rahvusvaheline kujutismärk φ – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Tähiste sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

35

2021/C 349/50

Kohtuasi T-488/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Guerlain versus EUIPO (huulepulga piklik, kooniline ja silinderjas kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus – Huulepulga piklik, kooniline ja silinderjas kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

36

2021/C 349/51

Kohtuasi T-527/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Aldi versus EUIPO (CUCINA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi CUCINA taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

37

2021/C 349/52

Kohtuasi T-622/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Aldi versus EUIPO (Cachet) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi Cachet taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Eristusvõime – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

37

2021/C 349/53

Kohtuasi T-740/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Arnautu versus parlament (Institutsiooniline õigus – Parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri – Parlamendiliikmete assistentide hüvitised – Alusetult makstud summade sissenõudmine – Õigusvastasuse vastuväide – Kaitseõigused – Hindamisviga)

38

2021/C 349/54

Kohtuasi T-749/20: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Veronese versus EUIPO – Veronese Design Company (VERONESE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk VERONESE – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk VERONESE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 60 lõike 1 punkt b) – Pärast Üldkohtu poolt varasema otsuse tühistamist tehtud otsus – Määruse 2017/1001 artikli 72 lõige 6 – Seadusjõud)

38

2021/C 349/55

Kohtuasi T-389/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – Landesbank Baden-Württemberg versus SRB

39

2021/C 349/56

Kohtuasi T-390/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – DZ Bank versus SRB

41

2021/C 349/57

Kohtuasi T-391/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – Deutsche Kreditbank versus SRB

41

2021/C 349/58

Kohtuasi T-392/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale versus SRB

43

2021/C 349/59

Kohtuasi T-393/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – Max Heinr. Sutor versus SRB

43

2021/C 349/60

Kohtuasi T-394/21: 6. juulil 2021 esitatud hagi – Bayerische Landesbank versus SRB

45

2021/C 349/61

Kohtuasi T-395/21: 6. juulil 2021 esitatud hagi – DZ Hyp versus SRB

46

2021/C 349/62

Kohtuasi T-396/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Deutsche Bank versus SRB

46

2021/C 349/63

Kohtuasi T-404/21: 8. juulil 2021 esitatud hagi – DVB Bank versus SRB

48

2021/C 349/64

Kohtuasi T-434/21: 17. juulil 2021 esitatud hagi – TO versus Euroopa Keskkonnaamet

48

2021/C 349/65

Kohtuasi T-435/21: 16. juulil 2021 esitatud hagi – TK versus komisjon

49


ET

 

Top