EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 338, 23. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 338

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
23. august 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2021/C 338/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 338/02

Kohtuasi C-428/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – OL, PM, RO versus Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 96/71/EÜ – Artikli 1 lõige 1 ning artiklid 3 ja 5 – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Rahvusvaheliste vedude autojuhid – Vastuvõtva liikmesriigi töötasu miinimummäärade järgimine – Päevaraha – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Artikkel 10 – Töötajatele kütusekulust lähtuvalt makstav tasu)

2

2021/C 338/03

Kohtuasi C-695/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2006/112/EÜ – Käibemaks – Maksuvabastused – Artikli 135 lõike 1 punkt a – Mõisted „kindlustustehingud“ ja „nendega seotud teenused, mida osutavad kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid“ – Artikli 174 lõige 2 – Mahaarvamisõigus – Mahaarvatav osa – Elektriliste kodumasinate, arvutikaupade ja telekommunikatsiooniseadmete garantii pikendamine – Mõiste „finantstehingud“)

3

2021/C 338/04

Kohtuasi C-830/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Tribunal de première instance de Namuri eelotsusetaotlus – Belgia) – C.J. versus Région wallonne (Eelotsusetaotlus – Põllumajandus – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) – Määrus (EL) nr 1305/2013 – Delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014 – Noorte ettevõtjate tegevuse alustamine – Põllumajandusettevõtete arendamine – Ettevõtlusega alustamise toetus noortele põllumajandustootjatele – Saamise tingimused – Samaväärsus – Tegutsema asumine ettevõte juhina, kes ei ole ainus juht – Lävendid – Määramine – Kriteeriumid – Põllumajandustootja standardtoodang)

4

2021/C 338/05

Kohtuasi C-937/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Amtsgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – KA (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 1072/2009 – Artikli 1 lõike 5 punkt d – Artikkel 8 – Veoste rahvusvaheline autovedu ühest liikmesriigist teise – Rahvusvahelisele veole järgnevad kabotaažveod teise liikmesriigi territooriumil – Piirangud – Ühenduse tegevusloa ja olenevalt olukorrast veoloa omamise nõue – Erandid – Rahvusvahelisele veole järgnev kabotaažvedu enda jaoks – Tingimused)

4

2021/C 338/06

Kohtuasi C-71/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Østre Landsret eelotsusetaotlus – Taani) – kriminaalasi VAS Shipping ApS suhtes (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 49 ja 54 – Asutamisvabadus – Riigisisene õigusnorm, mis nõuab liikmesriigi lipu all sõitval laeval töötavatelt kolmandate riikide kodanikelt selle liikmesriigi tööluba – Erand laevadele, mis ei sisene liikmesriigi sadamatesse rohkem kui 25 korda aastas – Piirang – ELTL artikli 79 lõige 5 – Riigisisene õigusnorm, mille eesmärk on määrata kindlaks, kui palju lubada asjaomase liikmesriigi territooriumile kolmandate riikide kodanikke, kes saabuvad riiki töö otsimise eesmärgil kas palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana)

5

2021/C 338/07

Kohtuasi C-120/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. versus Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Eelotsusetaotlus – Raudteetransport – Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamine ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamine – Direktiiv 2001/14/EÜ – Artikli 4 lõige 5 – Kasutustasude kehtestamine – Artikkel 30 – Liikmesriigi reguleeriv organ, kelle ülesanne on tagada infrastruktuuri kasutustasude vastavus sellele direktiivile – Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja vaheline infrastruktuuri kasutamise leping – Ebaõige ülevõtmine – Riigivastutus – Kahjuhüvitise ja intresside nõue – Eelnev pöördumine liikmesriigi reguleeriva organi poole)

6

2021/C 338/08

Kohtuasi C-166/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – BB versus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Eelotsusetaotlus – Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine – Direktiiv 2005/36/EÜ – Artikkel 1 ja artikli 10 punkt b – Mitmes liikmesriigis saadud kutsekvalifikatsioon – Saamise tingimused – Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi puudumine – ELTL artiklid 45 ja 49 – Töötajad – Asutamisvabadus)

7

2021/C 338/09

Kohtuasi C-178/20: Euroopa Kohtu (neljas koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft versus Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Eelotsusetaotlus – Kaupade vaba liikumine – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Direktiiv 2001/83/EÜ – Artikli 5 lõige 1, artikli 6 lõige 1 ja artiklid 70 – 73 – Esimeses liikmesriigis lubatud ravimid – Käsimüügiravimina liigitamine – Müük teise liikmesriigi apteekides ilma müügiloata selles liikmesriigis – Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette pädeva asutuse teavitamise ja selle asutuse deklaratsiooni selle ravimi kasutamise kohta – ELTL artikkel 34 – Koguseline piirang)

8

2021/C 338/10

Kohtuasi C-295/20: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. juuli 2021. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – „Sanresa“ UAB versus Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Eelotsusetaotlus – Riigihanked – Jäätmekäitlusteenuste riigihankemenetlus – Direktiiv 2014/24/EL – Artiklid 58 ja 70 – Ettevõtjale pandud eelneva kirjaliku piiriüleste jäätmevedude loakohustuse kvalifitseerimine – Hankelepingu täitmise tingimus)

8

2021/C 338/11

Kohtuasi C-330/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) 27. mail 2021 – The Escape Center BVBA versus Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Kohtuasi C-344/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 2. juunil 2021 – AA, AA abikaasa BB, kontsern AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, mida esindab advokaat X. Brouard kui kontserni AA SNC kohtu määratud likvideerija versus Allianz Bank SA, Allianz France SA kui Métropole SA õigusjärglane, Abitbol & Rousselet SCP, mida esindab advokaat F. Abitbol kui kontserni AA SNC pankrotihaldur, BDR & Associés, mida esindab advokaat X. Brouard kui kontserni AA SNC kohtu määratud likvideerija, SELAFA MJA, mida esindab advokaat J. Pierrel kui AA kohtu määratud kaaslikvideerija, SELARL Axym, mida esindab advokaat D. Courtoux kui AA kohtu määratud kaaslikvideerija, Bibus SA, varem Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA kui Métropole SA õigusjärglane

10

2021/C 338/13

Kohtuasi C-347/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (kriminaalasjade erikohus, Bulgaaria) 4. juunil 2021 – kriminaalasi DD süüdistuses

12

2021/C 338/14

Kohtuasi C-348/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. juunil 2021 – kriminaalmenetlus järgmiste isikute vastu: HYA jt

12

2021/C 338/15

Kohtuasi C-349/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. juunil 2021 – kriminaalmenetlus järgmiste isikute vastu: SS, HYA, IA, DD, ZI

13

2021/C 338/16

Kohtuasi C-350/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. juunil 2021 – Kriminaalmenetlus

13

2021/C 338/17

Kohtuasi C-351/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Justice de paix du canton de Forest (Belgia) 4. juunil 2021 – ZG versus Beobank SA

14

2021/C 338/18

Kohtuasi C-358/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia) 9. juunil 2021 – Tilman SA versus Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Üldkohus

2021/C 338/19

Kohtuasi T-692/15 RENV: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – HTTS versus nõukogu (Lepinguväline vastutus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Iraani vastu suunatud piiravad meetmed – Nende isikute ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

16

2021/C 338/20

Kohtuasi T-587/16 RENV: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – HM versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Konkursiteade EPSO/AST-SC/03/15 – Hindamiskatsetele lubamata jätmine – Uuesti läbivaatamise taotlus – Selle taotluse hilinemise tõttu konkursikomisjonile edastamata jätmine – Pädevuse jaotus EPSO ja konkursikomisjoni vahel – Põhjendatud huvi)

17

2021/C 338/21

Kohtuasi T-455/17: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Bateni versus nõukogu (Lepinguväline vastutus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Iraani vastu suunatud piiravad meetmed – Nende isikute ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse – Üldkohtu pädevus – Aegumine – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

17

2021/C 338/22

Kohtuasi T-648/19: Üldkohtu 14. juuli 2021. aasta otsus – Nike European Operations Netherlands ja Converse Netherlands versus Euroopa Komisjon (Riigiabi – Madalmaade poolt Nike’ile antud abi – Maksualased eelotsused (tax rulings) – Ametliku uurimismenetluse algatamise otsus – Reaalturuväärtuse põhimõte – Eelis – Valikulisus – Võrdne kohtlemine – Hea haldus – Ebapiisav esialgne uurimine – Tõsised raskused – Põhjendamiskohustus)

18

2021/C 338/23

Kohtuasi T-680/19: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Irish Wind Farmers’ Association jt versus komisjon (Riigiabi – Energiasektor – Iiri õigusnormid ettevõtte kinnisvara maksustamise kohta – Fossiilkütustest elektrienergia tootjate tasutava maksu arvutamise metoodika – Tuuleparkide käitajate hagi – Otsus, millega tuvastatakse riigiabi puudumine – Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine – Tõsised raskused – Huvitatud poolte menetlusõigused)

19

2021/C 338/24

Kohtuasi T-28/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – ID versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Otsus lõpetada teenistussuhe enne katseaja lõppu – Ilmselge sobimatus – Sobimatu käitumine – Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 84)

19

2021/C 338/25

Kohtuasi T-205/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Frommer versus EUIPO – Minerva (I-cosmetics) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk I-cosmetics – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a))

20

2021/C 338/26

Kohtuasi T-386/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – Micron Technology versus EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi INTELLIGENCE, ACCELERATED taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

20

2021/C 338/27

Kohtuasi T-492/20: Üldkohtu 7. juuli 2021. aasta otsus – S. Tous versus EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Valgusti) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Valgustis seisnev ühenduse registreeritud disainilahendus – Mängukaru kujutavad ELi varasemad kaubamärgid – Kehtetuks tunnistamise põhjused – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktid b ja e)

21

2021/C 338/28

Kohtuasi T-777/19 R: Üldkohtu presidendi 2. juuli 2021. aasta määrus – David Bourel jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Riigiabi – Tuuleparkide ehitamine – Prantsusmaa individuaalsed abimeetmed mitmele meretuulepargile – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Tööde alustamine – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

22

2021/C 338/29

Kohtuasi T-728/20: Üldkohtu 25. juuni 2021. aasta määrus – OM versus komisjon (Tühistamishagi – Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – JSIS – Ravikulude hüvitamine – Taotluse rahuldamata jätmine – Kaebuse rahuldamata jätmine – Põhjenduste asendamine – Teise kaebuse esitamine – Hagi esitamise tähtaeg – Vastuvõetamatus)

22

2021/C 338/30

Kohtuasi T-75/21: Üldkohtu 8. juuli 2021. aasta määrus – Mendes de Almeida versus nõukogu (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Tõhustatud koostöö Euroopa Prokuratuuri asutamisel – Määrus (EL) 2017/1939 – Euroopa Prokuratuuri Euroopa prokuröride ametisse nimetamine – Portugali esitatud kandidaatidest ühe ametisse nimetamine – Hagi esitamise tähtaeg – Tähtaja algus – Vastuvõetamatus)

23

2021/C 338/31

Kohtuasi T-349/21: 21. juunil 2021 esitatud hagi – Saksamaa versus komisjon

23

2021/C 338/32

Kohtuasi T-358/21: 25. juunil 2021 esitatud hagi – Hotel Cipriani versus EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Kohtuasi T-359/21: 18. juunil 2021 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

25

2021/C 338/34

Kohtuasi T-366/21: 29. juunil 2021 esitatud hagi – Coinbase versus EUIPO – bitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Kohtuasi T-369/21: 30. juunil 2021 esitatud hagi – Unimax Stationery versus EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Kohtuasi T-373/21: 1. juulil 2021 esitatud hagi – Etablissements Nicolas versus EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Kohtuasi T-376/21: 2. juulil 2021 esitatud hagi – Instituto Cervantes versus komisjon

28

2021/C 338/38

Kohtuasi T-380/21: 5. juulil 2021 esitatud hagi – Flybe versus komisjon

29

2021/C 338/39

Kohtuasi T-383/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Banque postale versus SRB

30

2021/C 338/40

Kohtuasi T-384/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Confédération nationale du Crédit Mutuel jt versus SRB

31

2021/C 338/41

Kohtuasi T-385/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – BPCE jt versus SRB

32

2021/C 338/42

Kohtuasi T-386/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Crédit agricole ja Crédit agricole Corporate and Investment Bank versus komisjon

33

2021/C 338/43

Kohtuasi T-387/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Société générale jt versus SRB

34

2021/C 338/44

Kohtuasi T-388/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Crédit agricole jt versus SRB

35

2021/C 338/45

Kohtuasi T-397/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – BNP Paribas versus SRB

35

2021/C 338/46

Kohtuasi T-398/21: 6. juulil 2021 esitatud hagi – Ryanair ja Ryanair Sun versus komisjon

36

2021/C 338/47

Kohtuasi T-401/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – KN versus parlament

37

2021/C 338/48

Kohtuasi T-405/21: 7. juulil 2021 esitatud hagi – Dexia Crédit Local versus SRB

38

2021/C 338/49

Kohtuasi T-406/21: 8. juulil 2021 esitatud hagi – Credit Suisse Group ja Credit Suisse Securities (Europe) versus komisjon

39

2021/C 338/50

Kohtuasi T-407/21: 9. juulil 2021 esitatud hagi – PB versus komisjon

40

2021/C 338/51

Kohtuasi T-408/21: 9. juulil 2021 esitatud hagi – HB versus komisjon

41

2021/C 338/52

Kohtuasi T-418/21: 12. juulil 2021 esitatud hagi – Alauzun jt versus komisjon ja ravimiamet

42

2021/C 338/53

Kohtuasi T-420/21: 12. juulil 2021 esitatud hagi – Cargolux Airlines International SA (Cargolux) versus Euroopa Komisjon

43

2021/C 338/54

Kohtuasi T-426/21: 14. juulil 2021 esitatud hagi – Nizar Assaad versus Euroopa Liidu Nõukogu

44


ET

 

Top