EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:289:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 289, 19. juuli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
19. juuli 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2021/C 289/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 289/02

Kohtuasi C-635/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 3. juuni 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiiv 2008/50/EÜ – Välisõhu kvaliteet – Artikli 13 lõige 1 ja XI lisa – Lämmastikdioksiidi (NO2) piirtasemete süstemaatiline ja pidev ületamine teatud Saksamaa piirkondades ja linnastutes – Artikli 23 lõige 1 – XV lisa – Piirtasemete ületamise „võimalikult lühike“ periood – Vajalikud meetmed)

2

2021/C 289/03

Kohtuasi C-650/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. juuni 2021. aasta otsus – Ungari versus Euroopa Parlament (Tühistamishagi – ELL artikli 7 lõige 1 – Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta, millega kutsutakse Euroopa Liidu Nõukogu üles järeldama ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi – ELTL artiklid 263 ja 269 – Euroopa Kohtu pädevus – Hagi vastuvõetavus – Vaidlustatav akt – ELTL artikkel 354 – Parlamendis häälte lugemise eeskirjad – Parlamendi kodukord – Artikli 178 lõige 3 – Mõiste „antud hääled“ – Erapooletud – Õiguskindluse, võrdse kohtlemise, demokraatia ja lojaalse koostöö põhimõte)

3

2021/C 289/04

Liidetud kohtuasjad C-818/18 P ja C-6/19 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus – The Yokohama Rubber Co. Ltd versus Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P) (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Absoluutsed registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused – Tähis, mis koosneb kauba kujust, mis on vajalik teatud tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktid ii – Tähis, mis koosneb kauba kujust, mis ei kujuta märkimisväärset osa kaubast)

3

2021/C 289/05

Kohtuasi C-326/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – EB versus Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Università degli Studi Roma Tre (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 1999/70/EÜ – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 5 – Järjestikused tähtajalised töölepingud või -suhted – Kuritarvituslik kasutamine – Vältimismeetmed – Tähtajalised töölepingud avalikus sektoris – Ülikoolide teadurid)

4

2021/C 289/06

Kohtuasi C-546/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – BZ versus Westerwaldkreis (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Sisserändepoliitika – Ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine – Direktiiv 2008/115/EÜ – Artikli 2 lõige 1 – Kohaldamisala – Kolmanda riigi kodanik – Liikmesriigis kriminaalkorras süüdimõistmine – Artikli 3 punkt 6 – Sissesõidukeeld – Avaliku korra ja avaliku julgeolekuga seotud põhjused – Tagasisaatmisotsuse kehtetuks tunnistamine – Sissesõidukeelu õiguspärasus)

5

2021/C 289/07

Kohtuasi C-563/19 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. juuni 2021. aasta otsus – Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Autoakude ringlussevõtu turg – 2006. aasta koostööteatis – Punkt 26 – Osaline kaitse – Rikkumise raskusastet suurendavad või rikkumise kestust pikendavad lisaasjaolud – Euroopa Komisjonile teadaolevad asjaolud – Trahvisumma vähendamine – Järjestamine vähendamise kohaldamiseks – Ajaline järjestus)

6

2021/C 289/08

Kohtuasi C-624/19: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Watford Employment Tribunali eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – K jt, L, M, N jt, O, P, Q, R, S, T versus Tesco Stores Ltd (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Mees- ja naistöötajatele võrdse tasu maksmine – ELTL artikkel 157 – Vahetu õigusmõju – Mõiste „võrdväärne töö“ – Võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise nõuded – Ühtne allikas – Sama tööandja heaks töötavad eri soost töötajad – Erinevad üksused – Võrdlus)

6

2021/C 289/09

Kohtuasi C-726/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario versus JN (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 1999/70/EÜ – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 5 – Kohaldatavus – Mõiste „järjestikused tähtajalised töölepingud või -suhted“ – Tähtajalised töölepingud avalikus sektoris – Meetmed, et vältida järjestikuste tähtajaliste töölepingute või -suhete kuritarvitamist ja selle eest karistada – Mõiste „objektiivsed alused“, mis õigustavad selliseid lepinguid – Samaväärsed juriidilised meetmed – Riigisisese õiguse kooskõlalise tõlgendamise kohustus – Majanduskriis)

7

2021/C 289/10

Kohtuasi C-762/19: Euroopa Kohtu (viies koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija eelotsusetaotlus – Läti) – „CV-Online Latvia“ SIA versus„Melons“ SIA (Eelotsusetaotlus – Andmebaaside õiguskaitse – Direktiiv 96/9/EÜ – Artikkel 7 – Andmebaaside tegijate sui generis õigus – Kolmandatele isikutele kehtiv keeld teha ilma andmebaasi tegija nõusolekuta andmebaasi kogu sisust või selle olulisest osast väljavõtteid või seda taaskasutada – Internetis vabalt ligipääsetav andmebaas – Töökuulutuste otsingule spetsialiseeritud metaotsingu mootor – Andmebaasi sisust väljavõtte tegemine või selle taaskasutamine – Andmebaasi sisu kogumiseks, kontrollimiseks või esitamiseks tehtud olulise investeeringu kahjustamine)

8

2021/C 289/11

Kohtuasi C-784/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD versus Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (Eelotsusetaotlus – Võõrtöötajad – Sotsiaalkindlustus – Kohaldatavad õigusaktid – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Artikli 12 lõige 1 – Lähetus – Renditöötajad – Määrus (EÜ) nr 987/2009 – Artikli 14 lõige 2 – Tõend A1 – Selle liikmesriigi kindlaksmääramine, kus tööandja tavaliselt tegutseb – Mõiste „sisulised tegevused, mitte üksnes sisemised haldustegevused“ – Olukord, kus renditöötajate vahendamine ei toimu selle liikmesriigi territooriumil, kus asub tööandja)

8

2021/C 289/12

Kohtuasi C-822/19: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Curtea de Apel Alba Iulia eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu versus Flavourstream SRL (Eelotsusetaotlus – Tolliliit – Ühine tollitariifistik – Kombineeritud nomenklatuur – Tariifne klassifitseerimine – Tariifistiku alamrubriigid 1702 90 95, 2912 49 00 ja 3824 90 92 – Vesilahus)

9

2021/C 289/13

Kohtuasi C-910/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Bankia SA versus Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2003/71/EÜ – Väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatav prospekt – Artikli 3 lõige 2 – Artikkel 6 – Pakkumine, mis tehakse nii kutselistele kui ka mittekutselistele investoritele – Prospektis avaldatud teabe sisu – Vastutuse tuvastamise hagi – Mittekutselised ja kutselised investorid – Emitendi majandusliku olukorra tundmine)

10

2021/C 289/14

Kohtuasi C-914/19: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ministero della Giustizia versus GN (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78/EÜ – Artikli 6 lõige 1 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 21 – Vanuse alusel diskrimineerimise keeld – Riigisisene õigusnorm, mis kehtestab notariametis tegutsemiseks vanusepiiri 50 eluaastat – Põhjendatus)

11

2021/C 289/15

Kohtuasi C-931/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – Titanium Ltd versus Finanzamt Österreich, endine Finanzamt Wien (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 43 ja 45 – Direktiiv 2006/112/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/8/EÜ – Artiklid 44, 45 ja 47 – Teenuste osutamine – Tehingute maksustamise koht – Mõiste „püsiv tegevuskoht“ – Kinnisasja üürileandmine liikmesriigis – Kinnisasja omanik, kelle registrijärgne asukoht on Jersey saarel)

11

2021/C 289/16

Kohtuasi C-942/19: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Aragóni eelotsusetaotlus – Hispaania) – Servicio Aragonés de Salud versus LB (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 4 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Sellise taotluse rahuldamata jätmine, millega palutakse võimaldada alalistele koosseisulistele teenistujatele ette nähtud lähetust avaliku sektori töökohale – Riigisisesed õigusnormid, mis välistavad selle lähetuse ajutisse töösuhtesse astumise korral – Kohaldamisala – Klausli 4 kohaldamatus – Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

12

2021/C 289/17

Kohtuasi C-39/20: Euroopa Kohtu (viies koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Staatssecretaris van Financiën versus Jumbocarry Trading GmbH (Eelotsusetaotlus – Määrus (EL) nr 952/2013 – Liidu tolliseadustik – Artikli 22 lõike 6 esimene lõik koostoimes artikliga 29 – Põhjendustest teatamine asjaomasele isikule enne sellise otsuse tegemist, mis võib teda negatiivselt mõjutada – Artikli 103 lõige 1 ja artikli 103 lõike 3 punkt b – Tollivõla aegumine – Tollivõlast teatamise tähtaeg – Tähtaja peatumine – Artikli 124 lõike 1 punkt a – Tollivõla lõppemine aegumise tõttu – Peatamise aluseid reguleeriva sätte ajaline kohaldamine – Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõte)

13

2021/C 289/18

Kohtuasi C-76/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „BalevBio“ EOOD versus Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi“ (Eelotsusetaotlus – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Eri materjalidest koosnev kaup – Taimsed kiud – Melamiinvaik – Rubriigid 3924 ja 4419 – Kaup, mida kirjeldatakse kui „bambustopse“)

13

2021/C 289/19

Kohtuasi C-182/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Curtea de Apel Suceava eelotsusetaotlus – Rumeenia) – BE, DT versus Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava – BE likvideerija, EP (Eelotsusetaotlus – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Mahaarvamisõigus – Mahaarvamise korrigeerimine – Pankrotimenetlus – Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et enne selle menetluse algatamist tehtud maksustatavate tehingutega seotud käibemaksu automaatselt maha arvata ei lubata)

14

2021/C 289/20

Kohtuasi C-194/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Verwaltungsgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – BY, CX, FU, DW, EV versus Stadt Duisburg (Eelotsusetaotlus – EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping – Otsus nr 1/80 – Artiklid 6 ja 7 – Seaduslik töötamine – Artikkel 9 – Türgi kodakondsusega töötaja laste juurdepääs haridusele – Elamisõigus – Keeldumine)

15

2021/C 289/21

Kohtuasi C-210/20: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl versus Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl (Eelotsusetaotlus – Teenuste, asjade ja ehitustööde hanked – Direktiiv 2014/24/EL – Menetluse kulg – Osalejate valimine ja lepingute sõlmimine – Artikkel 63 – Pakkuja, kes hankija nõuetele vastamiseks toetub teise üksuse suutlikkusele – Artikli 57 lõiked 4, 6 ja 7 – Selle üksuse esitatud valeandmed – Nimetatud pakkuja kõrvaldamine, ilma et teda kohustataks või tal lubataks nimetatud üksus asendada – Proportsionaalsuse põhimõte)

15

2021/C 289/22

Kohtuasi C-280/20: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Sofiyski rayonen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – ZN versus Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Liikmesriigi kohtute rahvusvahelise kohtualluvuse kindlakstegemine – Artikli 5 lõige 1 – Liikmesriigi kodanikust töötaja – Leping selle liikmesriigi konsulaaresindusega muus liikmesriigis – Töötaja ülesanded – Avaliku võimu teostamise puudumine)

16

2021/C 289/23

Kohtuasi C-364/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. aprilli 2021. aasta määrus (Tribunalul Galaţi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL versus SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Tarbijakaitse – Ebaõiglased lepingutingimused – Direktiiv 93/13/EMÜ – Artikli 1 lõige 2 – Niisuguste lepingutingimuste väljajätmine selle direktiivi kohaldamisalast, mis põhinevad riigisisese õiguse kohustuslikel sätetel – Artikli 4 lõige 2 – Erand lepingutingimuse ebaõiglase laadi hindamisel – Välisvaluutas nomineeritud laenuleping – Müüjal või teenuste osutajal lasuva teavitamiskohustuse väidetav rikkumine – Liikmesriigi kohtu teostatav kontroll, mida tehakse esmajoones artikli 1 lõike 2 alusel)

17

2021/C 289/24

Kohtuasi C-108/20: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. aprilli 2021. aasta määrus (Finanzgericht Berlin-Brandenburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HR versus Finanzamt Wilmersdorf (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 167 ja 168 – Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus – Keelamine – Pettus – Tarneahel – Mahaarvamisõiguse kasutamise keelamine, kui maksukohustuslane teadis või oleks pidanud teadma, et soetamisel osales ta käibemaksupettusega seotud tehingus)

17

2021/C 289/25

Kohtuasi C-471/20: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 23. aprilli 2021. aasta määrus (Cour du travail de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL versus FS (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Tööaja korraldus – Direktiiv 2003/88/EÜ – Maksimaalne iganädalane tööaeg – Võrdlusperiood – Artikkel 16 – Erandid – Artiklid 17 ja 18 – Internaadis töötav korrapidaja-kasvataja, kes öösel valvab – Hüvituseks antava puhkeaja tingimused)

18

2021/C 289/26

Kohtuasi C-573/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. aprilli 2021. aasta määrus (Commissione tributaria provinciale di Parma eelotsusetaotlus – Itaalia) – Casa di Cura Città di Parma SpA versus Agenzia delle Entrate (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 – Maksustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Kuues direktiiv 77/388/EMÜ – Artikli 17 lõike 2 punkt a – Segamaksukohustuslane – Mahaarvatav osa – Avalik- või eraõiguslikud tervishoiuasutused, mille tegevus on maksust vabastatud – Riigisisesed õigusnormid, mis välistavad käibemaksu mahaarvamise, kui see on seotud selliste kaupade või teenuste ostuga, mida kasutati maksust vabastatud tegevuse tarbeks)

19

2021/C 289/27

Kohtuasi C-594/20: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. aprilli 2021. aasta määrus (Markkinaoikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Kuluttaja-asiamies versus MiGame Oy (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Direktiiv 2011/83/EL – Tarbijalepingud – Artikkel 21 – „Telefonikõned“ – Telefoninumbri haldamine kaupleja poolt selleks, et tarbija saaks temaga sõlmitud lepinguga seoses ühendust võtta – Sõlmitud lepinguid puudutava müügijärgse teenuse raames ettevõtja poolt kahe sellise telefoninumbri kasutusele võtmine, millest üks on tasuline lauatelefoninumber ja teine tasuta mobiiltelefoninumber – Klientidele mõeldud suhtlusvahendite sisu – Tarbijate jaoks põhitariifist kõrgema tariifiga klienditoe telefoninumbri kättesaadavus – Mõiste „põhitariif“)

19

2021/C 289/28

Kohtuasi C-92/21: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. märtsi 2021. aasta määrus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – VW versus Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramise kriteeriumid ja mehhanismid – Määrus (EL) nr 604/2013 (Dublin III) – Artikkel 27 – Üleandmisotsuse vaidlustamise viisid – Vaidlustamise edasilükkav mõju – Artikkel 29 – Üleandmise kord ja tähtajad – Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded – Direktiiv 2013/33/EL – Artikkel 18 – Liikmesriigi meede, millega taotlejale, kelle suhtes on tehtud üleandmisotsus, antakse koht spetsiifilises vastuvõtukohas, kus majutatavatele isikutele on ette nähtud abi üleandmise ettevalmistamiseks)

20

2021/C 289/29

Kohtuasi C-40/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Timişoara (Rumeenia) 26. jaanuaril 2021 – T.A.C. versus ANI

21

2021/C 289/30

Kohtuasi C-109/21 P: H.R. Participations SA 22. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-535/19: H.R. Participations versus EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

21

2021/C 289/31

Kohtuasi C-181/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Katowicach (Poola) 23. märtsil 2021 – G. versus M. S.

22

2021/C 289/32

Kohtuasi C-208/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 23. märtsil 2021 – K.D. versus Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

23

2021/C 289/33

Kohtuasi C-213/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 6. aprillil 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale versus Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

24

2021/C 289/34

Kohtuasi C-214/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 6. aprillil 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale versus Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

24

2021/C 289/35

Kohtuasi C-243/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 14. aprillil 2021 – „TOYA“ sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji versus Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

25

2021/C 289/36

Kohtuasi C-250/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 21. aprillil 2021 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej versus O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O. S.A.

26

2021/C 289/37

Kohtuasi C-253/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 22. aprillil 2021 – TUIfly GmbH versus FI, RE

26

2021/C 289/38

Kohtuasi C-269/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Krakowie (Poola) 27. aprillil 2021 – BC, DC versus X

27

2021/C 289/39

Kohtuasi C-289/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 5. mail 2021 – IG versus Varhoven administrativen sad

28

2021/C 289/40

Kohtuasi C-293/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 7. mail 2021 – ‘Vittamed technologijos’ UAB (likvideerimisel) versus Valstybinė mokesčių inspekcija

29

2021/C 289/41

Kohtuasi C-295/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 10. mail 2021 – Allianz Benelux SA versus État belge, SPF Finances

29

2021/C 289/42

Kohtuasi C-296/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 7. mail 2021 – A

30

2021/C 289/43

Kohtuasi C-121/20: Euroopa Kohtu presidendi 26. märtsi 2021. aasta määrus (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – VG versus Minister van Buitenlandse Zaken

31

2021/C 289/44

Kohtuasi C-317/20: Euroopa Kohtu presidendi 26. aprilli 2021. aasta määrus (Landgericht Mainzi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – KX versus PY GmbH

31

2021/C 289/45

Kohtuasi C-336/20: Euroopa Kohtu presidendi 27. aprilli 2021. aasta määrus (Landgericht Ravensburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – QY versus Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

31

2021/C 289/46

Liidetud kohtuasjad C-442/20-C-445/20: Euroopa Kohtu presidendi 16. aprilli 2021. aasta määrus (Amtsgericht Nürnbergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – flightright GmbH (C-442/20, C-443/20 ja C-444/20), PN ja LM (C-445/20) versus Ryanair Designated Activity Company

31

2021/C 289/47

Kohtuasi C-591/20: Euroopa Kohtu presidendi 11. märtsi 2021. aasta määrus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Reprensus GmbH versus S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

 

Üldkohus

2021/C 289/48

Kohtuasi T-718/17: Üldkohtu 2. juuni 2021. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord – Teade avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks hoonesektoris – Keelteoskus – Konkursi teise keele valiku piiramine kolme keelega – Määrus nr 1 – Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f – Diskrimineerimine keeleoskuse põhjal – Teenistuse huvid – Proportsionaalsus)

33

2021/C 289/49

Kohtuasi T-71/18: Üldkohtu 2. juuni 2021. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord – Teade avaliku konkursi korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks finantsmajanduse ja makromajanduse valdkondades – Keelteoskus – Konkursi teise keele valiku piiramine kolme keelega – Määrus nr 1 – Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f – Diskrimineerimine keeleoskuse põhjal – Teenistuse huvid – Proportsionaalsus)

33

2021/C 289/50

Kohtuasi T-169/19: Üldkohtu 2. juuni 2021. aasta otsus – Style & Taste versus EUIPO – The Polo/Lauren Company (Polomängija kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Polomängijat kujutav Euroopa Liidu kujutismärk – Varasem riigisisene disainilahendus – Suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkt d (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d))

34

2021/C 289/51

Kohtuasi T-436/17: Üldkohtu 2. juuni 2021. aasta määrus – ClientEarth jt versus komisjon (REACH – Komisjoni otsus, millega antakse luba pliisulfokromaatkollase ja pliikromaatmolübdaatsulfaatpunase teatud kasutusaladeks – Määrus (EL) nr 1907/2006 artikkel 64 – Müügiloa kohta tehtud otsuse peale esitatud vaie – Määruse (EL) nr 1367/2006 artikkel 10 – Põhjendatud huvi kadumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

35

2021/C 289/52

Kohtuasi T-260/18: Üldkohtu 28. mai 2021. aasta määrus – Makhlouf versus komisjon ja EKP (Lepinguväline vastutus – Majandus- ja rahapoliitika – Küprose stabiilsustoetuse programm – Küprose Vabariigi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vahel sõlmitud 26. aprilli 2013. aasta konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum – Hageja, kes ei reageerinud enam Üldkohtu pöördumistele – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

36

2021/C 289/53

Kohtuasi T-332/20: Üldkohtu 31. mail 2021 määrus – König Ludwig International versus EUIPO (Royal Bavarian Beer) (Euroopa Liidu kaubamärk – Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk Royal Bavarian Beer – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Õigus olla ära kuulatud – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõige 1 – Euroopa Liidu kaubamärgi ühtsus – Määruse 2017/1001 artikli 1 lõige 2 – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

37

2021/C 289/54

Kohtuasi T-244/21: 4. mail 2021 esitatud hagi – Luossavaara-Kiirunavaara versus komisjon

37

2021/C 289/55

Kohtuasi T-261/21: 17. mail 2021 esitatud hagi – Sturz versus EUIPO – Clatronic International (STEAKER)

39

2021/C 289/56

Kohtuasi T-281/21: 21. mail 2021 esitatud hagi – Nowhere versus EUIPO – Junguo Ye (APE TEES)

40

2021/C 289/57

Kohtuasi T-282/21: 21. mail 2021 esitatud hagi – SS ja TT versus Frontex

40

2021/C 289/58

Kohtuasi T-291/21: 25. mail 2021 esitatud hagi – Cathay Pacific Airways versus komisjon

41

2021/C 289/59

Kohtuasi T-292/21: 25. mail 2021 esitatud hagi – Singapore Airlines Cargo versus komisjon

42

2021/C 289/60

Kohtuasi T-297/21: 21. mail 2021 esitatud hagi – Troy Chemical ja Troy versus komisjon

44

2021/C 289/61

Kohtuasi T-302/21: 27. mail 2021 esitatud hagi – ABOCA jt versus komisjon

45

2021/C 289/62

Kohtuasi T-303/21: 31. mail 2021 esitatud hagi – FC versus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

46

2021/C 289/63

Kohtuasi T-307/21: 1. juunil 2021 esitatud hagi – Classen Holz Kontor versus EUIPO – Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE)

46

2021/C 289/64

Kohtuasi T-308/21: 1. juunil 2021 esitatud hagi – Classen Holz Kontor versus EUIPO – Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (new type tiling DRYTILE)

47

2021/C 289/65

Kohtuasi T-310/21: 2. juunil 2021 esitatud hagi – Air Canada versus komisjon

48

2021/C 289/66

Kohtuasi T-313/21: 3. juunil 2021 esitatud hagi – SAS Cargo Group jt versus komisjon

49

2021/C 289/67

Kohtuasi T-314/21: 4. juunil 2021 esitatud hagi – TA versus parlament

50

2021/C 289/68

Kohtuasi T-315/21: 4. juunil 2021 esitatud hagi – Laboratorios Ern versus EUIPO – Nordesta (APIAL)

50

2021/C 289/69

Kohtuasi T-316/21: 6. juunil 2021 esitatud hagi – Worldwide Machinery versus EUIPO – Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

51

2021/C 289/70

Kohtuasi T-317/21: 7. juunil 2021 esitatud hagi – El Corte Inglés versus EUIPO – Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

52

2021/C 289/71

Kohtuasi T-680/20: Üldkohtu 4. juuni 2021. aasta määrus – Novelis versus komisjon

53


ET

 

Top