EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:062:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 62, 22. veebruar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 62

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik
22. veebruar 2021


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2021/C 62/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2021/C 62/02

Liidetud kohtuasjad C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P ja C-604/18 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. detsembri 2020. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC jt, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (C-597/18 P), Euroopa Liidu Nõukogu versus Eleni Pavlikka Bourdouvali jt, Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), eurorühm (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC jt (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali jt (C-604/18 P) versus Euroopa Liit, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), eurorühm (Apellatsioonkaebus – Majandus- ja rahapoliitika – Küprose Vabariigi stabiilsustoetuse programm – Küprose võla restruktureerimine – Küprose Vabariigi Keskpanga taotlusel tehtud Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsus erakorralise likviidsusabi andmise kohta – Eurorühma 2013. aasta 25. märtsi, 12. aprilli, 13. mai ja 13. septembri avaldused – Otsus 2013/236/EL – Küprose Vabariigi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) vahel sõlmitud konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum – Omandiõigus – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Võrdne kohtlemine – Euroopa Liidu lepinguväline vastutus)

2

2021/C 62/03

Kohtuasi C-601/19 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus – BP versus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) – Tähtajaline leping – Pikendamata jätmise otsus – Uue otsuse vastuvõtmine pärast tühistamist Üldkohtu poolt – Üldkohtu otsuse rakendamisel väidetavalt toime pandud rikkumised)

5

2021/C 62/04

Kohtuasi C-607/19: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Husqvarna AB versus Lidl Digital International GmbH & Co. KG, varem Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 51 lõike 1 punkt a – Artikli 55 lõige 1 – Euroopa Liidu kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamine – Euroopa Liidu kaubamärk, mida ei ole viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud – Viieaastase ajavahemiku möödumine – Hindamise kuupäev)

5

2021/C 62/05

Kohtuasi C-656/19: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Szegedi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Ekspordi maksuvabastused – Artikli 146 lõike 1 punkt b – Kaubad, mille lähetab või veab väljapoole Euroopa Liidu territooriumi soetaja, kelle asukoht ei ole asjaomase liikmesriigi territooriumil – Artikkel 147 – Väljaspool liitu elavate reisijate isiklikus pagasis veetavad kaubad – Mõiste – Liidu territooriumilt tegelikult lahkunud kaubad – Tõend – Ekspordi maksuvabastuse andmisest keeldumine – Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõtted – Pettus)

6

2021/C 62/06

Kohtuasi C-667/19: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Warszawie eelotsusetaotlus – Poola) – A. M. versus E. M. (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Kosmeetikatooted – Määrus (EÜ) nr 1223/2009 – Artikkel 19 – Tarbijate teavitamine – Märgistamine – Teave, mis peab olema märgitud toote mahutil ja pakendil – Võõrkeelne märgistus – Kosmeetikatoote otstarve – Mõiste – Kosmeetikatoote pakend, millel on viide tarbija emakeeles koostatud üksikasjalikule tootekataloogile)

7

2021/C 62/07

Kohtuasi C-710/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Belgia) – G. M. A. versus État belge (Eelotsusetaotlus – Isikute vaba liikumine – ELTL artikkel 45 – Liidu kodakondsus – Direktiiv 2004/38/EÜ – Üle kolmekuuline elamisõigus – Artikli 14 lõike 4 punkt b – Tööotsijad – Mõistlik tähtaeg, et tutvuda tööpakkumistega, mis võivad tööotsijale sobida, ning võtta töö saamiseks vajalikud meetmed – Tööotsijale selleks ajavahemikuks vastuvõtva liikmesriigi kehtestatud nõuded – Elamisõiguse tingimused – Kohustus jätkata töö otsimist ja omada tegelikku võimalust tööd leida)

8

2021/C 62/08

Kohtuasi C-801/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Upravni sud u Zagreb eelotsusetaotlus – Horvaatia) – FRANCK d.d. Zagreb versus Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Eelotsusetaotlus – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Maksuvabastused – Artikli 135 lõike 1 punktid b ja d – Mõisted „krediidi andmine“ ja „muud vabalt kaubeldavad maksevahendid“ – Mitmest osast koosnevad tehingud – Põhiteenus – Rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemine tasu eest – Veksli üleandmine faktooringettevõtjale ja saadud raha üleandmine veksli väljastajale)

8

2021/C 62/09

Kohtuasi C-849/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiiv 92/43/EMÜ – Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse – Erikaitsealad – Artikli 4 lõige 4 – Kohtustus kehtestada kaitse-eesmärgid – Artikli 6 lõige 1 – Kohustus võtta kaitsemeetmed – Otsus 2006/613/EÜ – Vahemere biogeograafiline piirkond)

9

2021/C 62/10

Liidetud kohtuasjad C-354/20 PPU ja C-412/20 PPU: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Euroopa vahistamismääruste täitmise menetlus järgmiste isikute suhtes: L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU) (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 1 lõige 3 – Artikli 6 lõige 1 – Liikmesriikidevaheline üleandmiskord – Rakendamise tingimused – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikli 47 teine lõik – Sõltumatusse ja erapooletusse kohtusse pöördumise õigus – Süsteemsed või üldised puudused – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Pärast Euroopa vahistamismääruse tegemist toimunud arengute arvessevõtmine – Vahistamismäärust täitva õigusasutuse kohustus konkreetselt ja täpselt kontrollida, kas on põhjendatult alust arvata, et isiku üleandmise korral ähvardab teda tegelik oht, et rikutakse tema õigust õiglasele kohtulikule arutamisele)

10

2021/C 62/11

Kohtuasi C-416/20 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2020. aasta otsus (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: TR (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Raamotsus 2002/584/JSK – Euroopa vahistamismäärus – Artikli 4a lõige 1 – Liikmesriikidevaheline üleandmiskord – Täitmise tingimused – Täitmata jätmise vabatahtlikud alused – Erandid – Täitmise kohustuslikkus – Tagaselja mõistetud karistus – Kahtlustatava või süüdistatava põgenemine – Direktiiv (EL) 2016/343 – Artiklid 8 ja 9 – Õigus viibida kohtulikul arutelul – Nõuded tagaselja süüdimõistmise puhul – Kontrollimine süüdimõistetu üleandmisel)

11

2021/C 62/12

Kohtuasi C-349/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Ühendkuningriik) 29. juulil 2020 – NB, AB versus Secretary of State for the Home Department; Menetlusse astuja: ÜRO pagulaste ülemvolinik

11

2021/C 62/13

Kohtuasi C-453/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tšehhi Vabariik) 23. septembril 2020 – CityRail a.s. versus Správa železnic, riigiasutus

12

2021/C 62/14

Kohtuasi C-577/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 4. novembril 2020 – A

13

2021/C 62/15

Kohtuasi C-606/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 17. novembril 2020 – EZ versus Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Kohtuasi C-632/20 P: Hispaania Kuningriigi 24. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-370/19: Hispaania vs. komisjon

14

2021/C 62/17

Kohtuasi C-633/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 25. novembril 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. versus TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Kohtuasi C-636/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pécsi Törvényszék (Ungari) 25. novembril 2020 – Tolnatext Bt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Kohtuasi C-648/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Westminster Magistrates’ Court (Ühendkuningriik) 1. detsembril 2020 – Svishtov Regional Prosecutor’s Office versus PI

16

2021/C 62/20

Kohtuasi C-659/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 4. detsembril 2020 – ET versus Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Kohtuasi C-660/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 4. detsembril 2020 – MK versus Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Kohtuasi C-687/20: 17. detsembril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

18

2021/C 62/23

Kohtuasi C-690/20 P: Casino, Guichard-Perrachoni ja Achats Marchandises Casino 18. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/17: Casino, Guichard-Perrachon ja AMC versus komisjon

19

2021/C 62/24

Kohtuasi C-693/20 P: Intermarché Casino Achats’ 21. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-254/17: Intermarché Casino Achats versus komisjon

20

2021/C 62/25

Kohtuasi C-725/20 P: Maria Teresa Coppo Gavazzi jt 28. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 15. oktoobri 2020. aasta otsuste peale liidetud kohtuasjades T-389/19–T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19–T-414/19, T-416/19–T-418/19, T-420/19– T-422/19, T-425/19–T-427/19, T-429/19–T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19, T-448/19, T-450/19–T-454/19, T-463/19 ja T-465/19: Coppo Gavazzi jt vs. parlament

21

2021/C 62/26

Kohtuasi C-728/19: Euroopa Kohtu presidendi 13. veebruari 2020. aasta määrus (High Court of Justice (Chancery Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Beverly Hills Teddy Bear Company versus PMS International Group

22

 

Üldkohus

2021/C 62/27

Kohtuasi T-236/17 ja T-596/17: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Balti Gaas versus komisjon ja INEA (Rahalise toetuse andmine Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 – Üleeuroopalise energiataristu valdkond – Konkursikutsed – Tegevusetushagi – Meetmete võtmise nõude puudumine – Vastuvõetamatus – Tühistamishagi – Vaidlustamatu akt – Ettevalmistav akt – Osaline vastuvõetamatus – Otsus lükata taotlus tagasi – Ilmsed hindamisvead – Põhjendamiskohustus – Komisjoni pädevus)

23

2021/C 62/28

Kohtuasi T-442/17 RENV: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – RN versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Üleelanud abikaasa – Toitjakaotuspension – Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 – Saamise tingimused – Abielu kestus – Õigusvastasuse vastuväide – Võrdne kohtlemine – Vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Proportsionaalsus – Mõiste „abikaasa“)

24

2021/C 62/29

Kohtuasi T-93/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – International Skating Union versus komisjon (Konkurents – Ettevõtjate ühendus – Kiiruisutamisvõistlused – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Spordialaliidu eeskirjad – Konkurentsiõiguse ja spordi eripära ühitamine – Spordikihlveod – Rahvusvaheline Spordiarbitraaži Kohus – Suunised trahvide arvutamise kohta – ELTL artikli 101 territoriaalne kohaldamisala – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Parandusmeetmed)

24

2021/C 62/30

Kohtuasi T-515/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Fakro versus komisjon (Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Katuseakende ja veeplekisüsteemide turg – Kaebuse rahuldamata jätmise otsus – Määruse (EÜ) nr 773/2004 artikkel 7 – Õigus tutvuda toimikuga – Hea halduse põhimõte – Mõistlik aeg – Ilmne hindamisviga – Põhjendamiskohustus – Liidu huvi puudumine – Rikkumise olemasolu tõendamise tõenäosus – Omahinnast madalam hind – „Kontramärgid“ – Allahindlused – Ainuõigus)

25

2021/C 62/31

Kohtuasi T-541/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Changmao Biochemical Engineering versus komisjon (Dumping – Hiinast pärit viinhappe import – Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu pikendamine – Normaalväärtuse määramine – Hiina WTOga ühinemise protokoll – Võrdlusriigi meetod – Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõige 7 ja artikli 11 lõige 2 – Liidu tootmisharu kaitsetus – Kahju kordumise tõenäosus – Kaitseõigused – Põhjendamiskohustus)

26

2021/C 62/32

Kohtuasi T-189/19: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Haikal versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Kaitseõigused – Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele – Põhjendamiskohustus – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Kaalutlusviga – Omandiõigus – Proportsionaalsus – Õigus tegeleda majandustegevusega – Õigus era- ja perekonnaelu austamisele)

27

2021/C 62/33

Kohtuasi T-315/19: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – BT versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Üleelanud abikaasa – Toitjakaotuspension – Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 – Saamise tingimused – Abielu kestus – Õigusvastasuse vastuväide – Võrdne kohtlemine – Vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Proportsionaalsus)

27

2021/C 62/34

Kohtuasi T-521/19: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Haswani versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Kohtuotsuse seadusjõud – Hagi esitamise tähtaeg – Põhjendamiskohustus – Kaalutlusviga – Proportsionaalsus)

28

2021/C 62/35

Kohtuasi T-3/20: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Forbo Financial Services versus EUIPO – Windmöller (Canoleum) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Canoleum taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk MARMOLEUM – Suhteline keeldumispõhjus – Kaebuse aluste kohta kirjaliku selgituse hilinenult esitamine – Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus – Tähtaja ennistamise taotlus – Hagejat esindava advokaadi ootamatu haigestumine – Hoolsuskohustus – Advokaadi ausõnalise ütluse tõenduslik tähtsus)

29

2021/C 62/36

Kohtuasi T-118/20: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Voco versus EUIPO (Pakendi kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus – Pakendi kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

30

2021/C 62/37

Kohtuasi T-146/16: Üldkohtu 18. detsembri 2020. aasta määrus – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland jt versus komisjon (Riigiabi – Vaidlustatud akti tühistamine – Vaidluse eseme kadumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

30

2021/C 62/38

Kohtuasi T-568/19: Üldkohtu 18. detsembri 2020. aasta määrus – Micreos Food Safety versus komisjon (Tühistamishagi – Rahvatervis – Määrus (EÜ) nr 853/2004 – Faagipõhine toode, mida kasutatakse patogeense bakteri Listeria monocytogenes vähendamiseks loomset päritolu valmistoitudes – Taotluse kiita Listex P100 heaks puhastava ainena loomset päritolu valmistoitudes rahuldamata jätmine – Vaidlustamatu akt – Akt, mille eesmärk ei ole tekitada siduvaid õiguslikke tagajärgi – Puhtalt kinnitav akt – Informatiivne akt – Vastuvõetamatus)

31

2021/C 62/39

Kohtuasi T-827/19: Üldkohtu 17. detsembri 2020. aasta määrus – IM versus EIP (Kahju hüvitamise nõue – Institutsiooniline õigus – EIFi peadirektori ametikoht – Teade vaba ametikoha kohta – Hageja kandidatuuri tagasilükkamine – Õiguskaitsevahendite autonoomia puudumine – Edasikaebetähtaeg – Vastuvõetamatus)

32

2021/C 62/40

Kohtuasi T-37/20: Üldkohtu 17. detsembri 2020. aasta määrus – Ühendkuningriik versus komisjon (Tühistamishagi – EAGF ja EAFRD – Hagi esitamise tähtaeg – Tähtaja algus – Kättetoimetamine ja avaldamine – Vabandatava eksimuse puudumine – Hilinemine – Vastuvõetamatus)

32

2021/C 62/41

Kohtuasi T-80/20: Üldkohtu 17. detsembri 2020. aasta määrus – IM versus EIP ja EIF (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – EIFi peadirektori ametikoht – Hageja kandidatuuri tagasilükkamine – Teise kandidaadi ametisse nimetamine – Põhjendatud huvi puudumine – Vastuvõetamatus)

33

2021/C 62/42

Kohtuasi T-161/20: Üldkohtu 17. detsembri 2020. aasta määrus – Ighoga Region 10 versus komisjon (Riigiabi – Konverentsikeskuse ja hotelli ehitamine Ingolstadtis – Kaebus – Tegevusetushagi – Seisukoha määratlemine, mis lõpetab tegevusetuse – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2021/C 62/43

Kohtuasi T-289/20: Üldkohtu 18. detsembri 2020. aasta määrus – Facegym versus EUIPO (FACEGYM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi FACEGYM taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

34

2021/C 62/44

Kohtuasi T-350/20: Üldkohtu 17. detsembri 2020. aasta määrus – Wagenknecht versus komisjon (Tegevusetushagi – Liidu finantshuvide kaitse – Pettuste vastane võitlus – Volinike kolleegiumi ja selle presidendi kohtumised Tšehhi Vabariigi esindajaga – Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021-2027 – Finantsmäärus – Põllumajanduse otsetoetused liidu eelarvest – Tšehhi Vabariigi peaministri väidetav huvide konflikt – Komisjoni väidetav tegevusetus – Kodukorra artikli 130 lõige 1 – Põhjendatud huvi – Õigus esitada hagi – Komisjoni seisukohavõtt – Vastuvõetamatus)

35

2021/C 62/45

Kohtuasi T-729/20 R: Üldkohtu presidendi 31. detsembri 2020. aasta määrus – Aurubis versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Direktiiv 2003/87/EÜ – Otsus 2011/278/EL – Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

35

2021/C 62/46

Kohtuasi T-731/20 R: Üldkohtu presidendi 31. detsembri 2020. aasta määrus – ExxonMobil Production Deutschland versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Direktiiv 2003/87/EÜ – Otsus 2011/278/EL – Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

36

2021/C 62/47

Kohtuasi T-739/20: 17. detsembril 2020 esitatud hagi – Unite the Union versus EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)

36

2021/C 62/48

Kohtuasi T-754/20: 18. detsembril 2020 esitatud hagi – Cristescu versus komisjon

37

2021/C 62/49

Kohtuasi T-757/20: 21. detsembril 2020 esitatud hagi – OT versus parlament

39

2021/C 62/50

Kohtuasi T-764/20: 23. detsembril 2020 esitatud hagi – Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry and Inner Mongolia Mengwei Technology versus komisjon

39

2021/C 62/51

Kohtuasi T-766/20: 23. detsembril 2020 esitatud hagi – PrenzMarien versus EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Kohtuasi T-768/20: 31. detsembri 2020. aasta esitatud hagi – Standard International Management versus EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard)

41

2021/C 62/53

Kohtuasi T-769/20: 23. detsembril 2020 esitatud hagi – Ryanair versus komisjon

42

2021/C 62/54

Kohtuasi T-771/20: 29. detsembril 2020 esitatud hagi – KS ja KD vs. nõukogu jt

43

2021/C 62/55

Kohtuasi T-1/21: 4. jaanuaril 2021 esitatud hagi – Fabryki Mebli „Forte“versus EUIPO – Bog-Fran (Mööbel)

44

2021/C 62/56

Kohtuasi T-2/21: 5. jaanuaril 2021 esitatud hagi – Emmentaler Switzerland versus EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Kohtuasi T-3/21: 5. jaanuaril 2021 esitatud hagi – Power Horse Energy Drinks versus EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Kohtuasi T-4/21: 5. jaanuaril 2021 esitatud hagi – Advanced Superabrasives versus EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Kohtuasi T-6/21: 7. jaanuaril 2021 esitatud hagi – Advanced Organic Materials versus EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Kohtuasi T-7/21: 8. jaanuaril 2021 esitatud hagi – El Corte Inglés versus EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Kohtuasi T-8/21: 10. jaanuaril 2021 esitatud hagi – IFIC Holding versus komisjon

49

2021/C 62/62

Kohtuasi T-653/19: Üldkohtu 23. detsembri 2020. aasta määrus – FF versus komisjon

50

2021/C 62/63

Kohtuasi T-5/20: Üldkohtu 5. jaanuari 2021. aasta määrus – CP versus parlament

51


ET

 

Top