EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 77, 9. märts 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
9. märts 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 77/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 77/02

kohtuasi C-274/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. jaanuari 2020. aasta otsus (Tribunal Económico-Administrativo Centrali eelotsusetaotlus – Hispaania) – menetlus, mille algatamist taotles Banco de Santander SA (Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 267 – Mõiste „liikmesriigi kohus“ – Kriteeriumid – Asjaomase riigisisese organi sõltumatus – Liikmete ametist tagandamise keeld – Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)

2

2020/C 77/03

kohtuasi C-175/18 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsus – PTC Therapeutics International Ltd versus Euroopa Ravimiamet, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Apellatsioonkaebus – Tutvumine liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidega – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Artikli 4 lõike 2 esimene taane – Ärihuve kaitsev erand – Artikli 4 lõige 3 – Otsustamisprotsessi kaitse – Inimtervishoius kasutatava ravimi müügiloa taotluse raames Euroopa Ravimiametile esitatud dokumendid – Otsus võimaldada kolmandal isikul dokumentidega tutvuda – Üldine konfidentsiaalsuse eeldus – Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste kohustuse kohaldada üldist konfidentsiaalsuse eeldust puudumine)

2

2020/C 77/04

kohtuasi C-177/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsus (Juzgado Contencioso-Administrativo no14 de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Almudena Baldonedo Martín versus Ayuntamiento de Madrid (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 1999/70/EÜ – Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 4 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Klausel 5 – Meetmed, et vältida kuritarvitusi, mis võiksid tuleneda järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamisest – Hüvitis töösuhte lõppemise korral – ELTL artiklid 151 ja 153 – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 20 ja 21 – Kohaldatavus – Erinev kohtlemine, mis rajaneb sellel, kas töösuhet reguleerivad eeskirjad on riigisisese õiguse järgi avalik-õiguslikud või eraõiguslikud)

3

2020/C 77/05

kohtuasi C-178/18 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsus – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV versus Euroopa Ravimiamet (EMA) (Apellatsioonkaebus – Tutvumine liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidega – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Artikli 4 lõike 2 esimene taane – Ärihuve kaitsev erand – Artikli 4 lõige 3 – Otsustamisprotsessi kaitse – Veterinaarravimi müügiloa taotluse raames Euroopa Ravimiametile esitatud dokumendid – Otsus võimaldada kolmandal isikul dokumentidega tutvuda – Üldine konfidentsiaalsuse eeldus – Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste kohustuse kohaldada üldist konfidentsiaalsuse eeldust puudumine)

4

2020/C 77/06

kohtuasi C-578/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 23. jaanuari 2020. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Menetlus, mille algatamist taotles Energiavirasto (Eelotsusetaotlus – Elektrienergia siseturg – Direktiiv 2009/72/EÜ – Artikkel 3 – Tarbijakaitse – Artikkel 37 – Reguleeriva asutuse ülesanded ja pädevus – Vaidluste kohtuväline lahendamine – Mõiste „menetlusosaline“ – Õigus esitada reguleeriva asutuse otsuse peale kaebus – Kodutarbija kaebus jaotusvõrguettevõtja vastu)

5

2020/C 77/07

kohtuasi C-814/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsus (College van Beroep voor het bedrijfsleveni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Ursa Major Services BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eelotsusetaotlus – Ühine kalanduspoliitika – Määrus (EÜ) nr 1198/2006 – Artikli 55 lõige 1 – Euroopa Kalandusfondi (EFK) rahaline toetus – Kulude rahastamiskõlblikkus – Tingimus – Kulud, mille eest toetusesaajad on tegelikult maksnud – Mõiste)

5

2020/C 77/08

kohtuasi C-29/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 23. jaanuari 2020. aasta otsus (Bundessozialgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – ZP versus Bundesagentur für Arbeit (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustus – Võõrtöötajad – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Töötushüvitised – Arvutamine – Elukohaliikmesriigis saadud viimase töötasu arvesse võtmata jätmine – Liiga lühike arvestusperiood – Pärast töösuhte lõppemist saadud töötasu – Isik, kes on enne töötanud Šveitsis)

6

2020/C 77/09

kohtuasi C-32/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – AT versus Pensionsversicherungsanstalt (Eelotsusetaotlus – Isikute vaba liikumine – Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikli 17 lõike 1 punkt a – Alaline elamisõigus – Saamine enne viieaastase pideva elamisperioodi lõppu – Töötaja, kes töötamise lõpetamise ajal on jõudnud ikka, mis annab õiguse vanaduspensionile)

7

2020/C 77/10

kohtuasi C-506/18: Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Euroopa Parlament versus Erik Josefsson (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Euroopa Parlament – Lepingu ülesütlemine – Pooltevahelise vaidluse lahendamiseks sõlmitud kokkulepe – Apellatsioonkaebus, mille ese on ära langenud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

8

2020/C 77/11

kohtuasi C-613/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. jaanuari 2020. aasta määrus (Tribunal Tributário de Lisboa eelotsusetaotlus – Portugal) – Estado do Canadá versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Kapitali kolmandatesse riikidesse või kolmandatest riikidest liikumise piirangud – Otsesed maksud – Juriidiliste isikute tulumaks – Portugali residentidest äriühingute poolt jaotatud kasum – Maksubaasi vähendamine)

8

2020/C 77/12

kohtuasi C-47/19: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 7. oktoobri 2019. aasta määrus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HA versus Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 132 lõike 1 punktid h – j – Erinevad maksuvabastused, mis on seotud laste ja noortega, kooli- ja ülikooliharidusega – Surfi- ja purjetamisõpe koolidele ja ülikoolidele – Klassiekskursioon)

9

2020/C 77/13

kohtuasi C-813/19 PPU: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. jaanuari 2020. aasta määrus (Cour d’appel d’Aix-En-Provence’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: MN (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Tõhus kohtulik kaitse)

10

2020/C 77/14

kohtuasi C-58/19 P: Mykola Yanovych Azarovi 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-247/17, Mykola Yanovych Azarov versus Euroopa Liidu Nõukogu

11

2020/C 77/15

kohtuasi C-236/19 P: István Szécsi ja Nóra Somossy 15. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-331/18: István Szécsi ja Nóra Somossy versus Euroopa Komisjon

11

2020/C 77/16

kohtuasi C-315/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) 16. aprillil 2019 – YU versus Wallonische Region

12

2020/C 77/17

kohtuasi C-461/19 P: All Star CV 7. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 29. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-611/17: All Star versus EUIPO – Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

kohtuasi C-513/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 5. juulil 2019 – P.J. versus (X) S.A.

13

2020/C 77/19

kohtuasi C-548/19 P: Laurence Bonnafous’ 17. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 6. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-614/17: Bonnafous versus EACEA

13

2020/C 77/20

kohtuasi C-550/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Madrid (Hispaania) 17. juulil 2019 – EV versus Obras y Servicios Públicos S.A. ja Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

kohtuasi C-586/19 P: L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-179/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/22

kohtuasi C-587/19 P: L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-180/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/23

kohtuasi C-588/19 P: L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-181/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/24

kohtuasi C-589/19 P: L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-182/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/25

kohtuasi C-590/19 P: L’Oréali 1. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-183/16 RENV: L’Oréal versus EUIPO – Guinot

17

2020/C 77/26

kohtuasi C-664/19 P: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 26. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-117/18: Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO

17

2020/C 77/27

kohtuasi C-761/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

17

2020/C 77/28

kohtuasi C-805/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. oktoobril 2019 – CT versus VINI GmbH

19

2020/C 77/29

kohtuasi C-810/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 4. novembril 2019 – Flightright GmbH versus Qatar Airways

19

2020/C 77/30

kohtuasi C-815/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 6. novembril 2019 – Natumi GmbH versus Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

kohtuasi C-825/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Thüringer Finanzgericht (Saksamaa) 12. novembril 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH versus Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

kohtuasi C-826/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 13. novembril 2019 – WZ versus Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

kohtuasi C-844/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 15. novembril 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

kohtuasi C-868/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 27. novembril 2019 – M-GmbH versus Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

kohtuasi C-875/19 P: FV 28. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-27/18 RENV: FV versus nõukogu

24

2020/C 77/36

kohtuasi C-877/19 P: FV 28. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-153/17: FV versus nõukogu

25

2020/C 77/37

kohtuasi C-894/19 P: Euroopa Parlamendi 3. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-47/18: UZ versus parlament

26

2020/C 77/38

kohtuasi C-896/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) 5. detsembril 2019 – Repubblika versus Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

kohtuasi C-905/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Darmstadt (Saksamaa) 11. detsembril 2019 – EP versus Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

kohtuasi C-927/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 18. detsembril 2019 – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, teised menetlusosalised: UAB „Ecoservice Klaipėda“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Parsekas“, UAB „Klaipėdos transportas“

28

2020/C 77/41

kohtuasi C-930/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) 20. detsembril 2019 – X versus État belge

30

2020/C 77/42

kohtuasi C-940/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 30. detsembril 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers versus Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

kohtuasi C-948/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 31. detsembril 2019 – UAB „Manpower Lit“versus E.S., M.L., M.P., V.V. ja R.V.

32

2020/C 77/44

kohtuasi C-950/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Helsingin hallinto-oikeus (Soome) 17. detsembril 2019 – A

33

2020/C 77/45

kohtuasi C-3/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rīgas rajona tiesa (Läti) 7. jaanuaril 2020 – Kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes: AB, CE, SIA „MM investīcijas“

33

2020/C 77/46

kohtuasi C-4/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 7. jaanuaril 2020 – „Alti“ OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

kohtuasi C-24/20: 17. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

35

2020/C 77/48

kohtuasi C-115/18: Euroopa Kohtu presidendi 15. jaanuari 2020. aasta määrus (Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp’i eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Procureur de la République versus Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

kohtuasi C-297/18: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermarki eelotsusetaotlus – Austria) – Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper versus Bezirkshauptmannschaft Murtal, menetluses osales: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

kohtuasi C-712/18: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermarki eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatamist taotlesid ZR, AR, BS versus Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, menetluses osales: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

kohtuasi C-713/18: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermarki eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatamist taotlesid: ZR, BS, AR versus Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, menetluses osales: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

kohtuasi C-138/19: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermark eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatamist taotles DY versus Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, menetluses osales: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

kohtuasi C-139/19: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermarki eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatamist taotles DY

38

2020/C 77/54

kohtuasi C-154/19: Euroopa Kohtu presidendi 7. oktoobri 2019. aasta määrus (Eparchiako Dikastirio Larnakasi eelotsusetaotlus - Küpros) – Kypriaki Kentriki Archi versus GA

38

2020/C 77/55

kohtuasi C-227/19: Euroopa Kohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus (Landesverwaltungsgericht Steiermarki eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatamist taotles DX versus Bürgermeister der Stadt Graz, menetluses osales: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

kohtuasi C-334/19: Euroopa Kohtu presidendi 18. oktoobri 2019. aasta määrus (Landgericht Stuttgarti eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Eurowings GmbH versus GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

kohtuasi C-672/19: Euroopa Kohtu presidendi 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Conseil du Contentieux des Étrangers’i eelotsusetaotlus – Belgia) – X versus État belge

39

 

Üldkohus

2020/C 77/58

liidetud kohtuasjad T-786/16 ja T-224/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – PV versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Psühholoogiline ahistamine – Hulk komisjoni vastu võetud otsuseid, mis hagejat kahjustavad – Abitaotlused – Distsiplinaarmenetlus – Teenistusest kõrvaldamine – Teenistusest kõrvaldamise tagasivõtmine – Uus distsiplinaarmenetlus – Uus teenistusest kõrvaldamine)

40

2020/C 77/59

kohtuasi T-168/17: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb versus komisjon (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Haldusmenetlusega seotud dokumendid, mis puudutavad kontsessionääridele hasartmänguseaduse alusel Austria ametivõimude väidetavalt antud riigiabi – Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand – Ülekaalukas üldine huvi – Põhjendamiskohustus – Õigusvastasuse vastuväide)

41

2020/C 77/60

kohtuasi T-19/18: Üldkohtu 22. jaanuari 2020. aasta otsus – Leedu versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Leedu kulud – Ühekordsed ja kindlasummalised finantskorrektsioonid – Maaelu arendamine – Nõuetele vastavuse kontrollisüsteem – Halduskontroll – Kohapealne kontroll – Kontrolli kvaliteet – Taotlejate seisund – Kunstlikult loodud tingimused – Kulude mõistlikkus – Projektide kulud – Riskianalüüs – Riskitegurid – Tolerants selliste sanktsioonide suhtes, mida liidu õigusaktides ei ole ette nähtud – Liiga leebe hindamis- ja sanktsioonisüsteem – Iga-aastased statistilised kontrolliandmed)

42

2020/C 77/61

kohtuasi T-292/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – Portugal versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Portugali kantud kulud – Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklid 32 ja 33 – Määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 54 – Mõiste „liikmesriigi kohus“)

43

2020/C 77/62

kohtuasi T-402/18: Üldkohtu 29. jaanuari 2020. aasta otsus – Aquino jt versus parlament (Avalik teenistus – Tõlkide streik – Euroopa Parlamendi võetud meetmed, millega kohustati tõlke teenistusse jääma – Õigusliku aluse puudumine – Vastutus – Mittevaraline kahju)

43

2020/C 77/63

kohtuasi T-598/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – Grupo Textil Brownie versus EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi BROWNIE taotlus – Varasemad riigisisesed sõnamärgid BROWNIES, BROWNIE, Brownies ja Brownie – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3))

44

2020/C 77/64

kohtuasi T-697/18: Üldkohtu 29. jaanuari 2020. aasta otsus – Aldi versus EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk ALTISPORT – Varasemad rahvusvahelised ja Euroopa Liidu sõnamärgid ALDI – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Kaupade ja teenuste võrdlus – Põhjendamiskohustus – Määruse 2017/1001 artikkel 94)

45

2020/C 77/65

kohtuasi T-42/19: Üldkohtu 29. jaanuari 2020. aasta otsus – Volkswagen versus EUIPO (CROSS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi CROSS taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Eristusvõime puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõige 1)

46

2020/C 77/66

kohtuasi T-239/19: Üldkohtu 29. jaanuari 2020. aasta otsus – Vinos de Arganza versus EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi ENCANTO taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk BELCANTO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

47

2020/C 77/67

kohtuasi T-336/19: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – BZ versus komisjon (Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Selge mittevastavuse tõttu teenistusest vabastamine – Proportsionaalsus – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 84 – Vastutus)

47

2020/C 77/68

kohtuasi T-559/19: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta otsus – Julius Sämann versus EUIPO – Maharishi Vedic University (puu kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Puud kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – „Võlupuud“ kujutavad varasemad Euroopa Liidu ja rahvusvahelised kujutismärgid – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Maine rikkumise puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

48

2020/C 77/69

kohtuasi T-751/18: Üldkohtu 22. jaanuari 2020. aasta määrus – Daimler versus komisjon (Tühistamishagi – CO2-heite sertifitseeritud vähenemise kehtetuks tunnistamine – Ökoinnovatsioon – Määrus (EÜ) nr 443/2009 – Rakendusmäärus (EL) nr 725/2011 – Vaidlustamatu akt – Ettevalmistav meede – Vastuvõetamatus)

49

2020/C 77/70

kohtuasi T-125/19: Üldkohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Clem & Jo Optique versus EUIPO – C&A (C&J) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vastulause tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

50

2020/C 77/71

kohtuasi T-128/19: Üldkohtu 16. jaanuari 2020. aasta määrus – Hemp Foods Australia versus EUIPO – Cabrejos (Sativa) (Tühistamishagi – Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Omaniku muutumise kohta rahvusvahelises registris kande puudumine – Kaebeõiguse puudumine – Vastuvõetamatus)

50

2020/C 77/72

kohtuasi T-161/19: Üldkohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Deutsche Telekom versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Elektroonilise side siseturg – Tarbijatelt võetav tasu reguleeritud ELi-sisese side eest – Määrus (EL) 2018/1971 – Seadusandlik akt – Isikliku puutumuse puudumine – Vastuvõetamatus)

51

2020/C 77/73

kohtuasi T-162/19: Üldkohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Telefónica ja Telefónica de España versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Elektroonilise side siseturg – Tarbijatelt võetav tasu reguleeritud ELi-sisese side eest – Määrus (EL) 2018/1971 – Seadusandlik akt – Isikliku puutumuse puudumine – Vastuvõetamatus)

52

2020/C 77/74

kohtuasi T-671/19: 1. oktoobril 2019 esitatud hagi – Qualcomm versus komisjon

53

2020/C 77/75

kohtuasi T-870/19: 20. detsembril 2019 esitatud hagi – Worldwide Spirits Supply, Inc. versus EUIPO – Melfinco S.A. (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

kohtuasi T-3/20: 3. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Forbo Financial Services versus EUIPO - Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

kohtuasi T-8/20: 8. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

56

2020/C 77/78

kohtuasi T-32/20: 14. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Buxadé Villalba jt versus parlament

56

2020/C 77/79

kohtuasi T-34/20: 20. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Datenlotsen Informationssysteme versus komisjon

58

2020/C 77/80

kohtuasi T-38/20: 23. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Lotto24 versus EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

kohtuasi T-41/20: 24. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Di Bernardo versus komisjon

60

2020/C 77/82

kohtuasi T-45/20: 27. jaanuaril 2020 esitatud hagi – KRBL versus EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

kohtuasi T-35/18: Üldkohtu 22. jaanuari 2020. aasta määrus – La Marchesiana versus EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

kohtuasi T-139/18: Üldkohtu 15. jaanuari 2020. aasta määrus – Avio versus komisjon

62

2020/C 77/85

kohtuasi T-606/19: Üldkohtu 21. jaanuari 2020. aasta määrus – Bartolomé Alvarado ja Grupo Preciados Place versus EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


ET

 

Top