EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:061:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 61, 24. veebruar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 61

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
24. veebruar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 61/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 61/02

kohtuasi C-16/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Michael Dobersberger versus Magistrat der Stadt Wien (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 56 ja 57 – Teenuste osutamise vabadus – Direktiiv 96/71/EÜ – Kohaldatavus – Artikli 1 lõike 3 punkt a – Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega – Teenuste osutamine rahvusvahelistes rongides – Riigisisesed õigusnormid, millega kehtestatakse halduskohustused seoses töötajate lähetamisega)

2

2020/C 61/03

kohtuasi C-168/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Bundesarbeitsgerichti eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral – Direktiiv 2008/94/EÜ – Artikkel 8 – Täiendavad pensioniskeemid – Vanadushüvitise saamise õiguse kaitse – Tagatud minimaalne kaitse tase – Endise tööandja kohustus hüvitada tööandjapensioni vähendamine – Väline pensioniasutus – Vahetu õigusmõju)

3

2020/C 61/04

kohtuasi C-176/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus - Hispaania) – Club de Variedades Vegetales Protegidas versus Adolfo Juan Martínez Sanchís (Eelotsusetaotlus – Ühenduse sordikaitse – Määrus (EÜ) nr 2100/94 – Artikli 13 lõiked 2 ja 3 – Kaitse toime – Astmelise kaitse süsteem – Sordi koostisosade viljelemine ja nende viljade koristamine – Sordi koostisosadega seotud toimingute ja koristatud materjaliga seotud toimingute eristamine – Mõiste „sordi koostisosade ilma loata kasutamine“ – Artikkel 95 – Ajutine kaitse)

4

2020/C 61/05

kohtuasi C-263/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers versus Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV (Eelotsusetaotlus – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Direktiiv 2001/29/EÜ – Artikli 3 lõige 1 – Üldsusele edastamise õigus – Kättesaadavaks tegemine – Artikkel 4 – Levitamisõigus – Lõppemine – E-raamatud – „Kasutatud“ e-raamatute virtuaalturg)

5

2020/C 61/06

kohtuasi C-360/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Cargill Deutschland GmbH versus Hauptzollamt Krefeld (Eelotsusetaotlus – Määrus (EL) nr 1360/2013 – Põllumajandus – Ühine turukorraldus – Suhkrusektor – Toodangumaks – Soovitav toime – Õigus alusetult makstud summade hüvitamisele – Aegumistähtaegu puudutavate liikmesriigi eeskirjade kohaldatavus – Tõhususe põhimõte)

5

2020/C 61/07

kohtuasi C-386/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eelotsusetaotlus – Ühine kalanduspoliitika – Määrused (EL) nr 1303/2013, nr 1379/2013 ja nr 508/2014 – Kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonid – Tootmis- ja turustuskavad – Rahaline toetus nende kavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks – Kulude rahastamiskõlblikkuse tingimused – Liikmesriikide kaalutlusruum – Toetuse taotluse esitamise võimaluse puudumine riigisiseses õiguses)

6

2020/C 61/08

kohtuasi C-389/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles’i eelotsusetaotlus - Belgia) – Brussels Securities SA versus État belge (Eelotsusetaotlus – Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem – Direktiiv 90/435/EMÜ – Topeltmaksustamise vältimine – Artikli 4 lõike 1 esimene taane – Saadud kasumi maksustamise keeld – Tütarettevõtja poolt makstud dividendi arvamine emaettevõtja maksustatava väärtuse hulka – Dividendi mahaarvamine emaettevõtja maksustatavast väärtusest ja ülejäägi edasikandmine järgmistesse maksustamisaastatesse ilma ajalise piiranguta – Kasumilt tehtavate mahaarvamiste järjekord – Maksusoodustuse kaotamine)

7

2020/C 61/09

kohtuasi C-390/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – kriminaalmenetlus X vastu (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2000/31/EÜ – Infoühiskonna teenused – Direktiiv 2006/123/EÜ – Teenused – Üüritavaid majutuskohti pakkuvate kutseliste või eraisikust majutajate kokkuviimine sellist majutust otsivate isikutega – Kvalifitseerimine – Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette kinnisvaramaakleri kutsealal tegutsemiseks teatavad piirangud – Direktiiv 2000/31/EÜ – Artikli 3 lõike 4 punkti b teine taane – Kohustus teatada meetmetest, mis piiravad infoühiskonna teenuste vaba liikumist – Teatamata jätmine – Tuginemise võimalus – Kriminaalmenetlus, milles osaleb tsiviilhageja)

8

2020/C 61/10

kohtuasi C-442/18 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus – Euroopa Keskpank versus Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Apellatsioonkaebus – Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Protokoll Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta – Artikli 10 lõige 4 – Nõupidamiste konfidentsiaalsus – Arutelude tulemus – Avalikustamise võimalus – Otsus 2004/258/EÜ – Tutvumine EKP dokumentidega – Artikli 4 lõike 1 punkt a – Menetluste konfidentsiaalsus – Avaliku huvi kaitse riive)

9

2020/C 61/11

kohtuasi C-447/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. detsembri 2019. aasta otsus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus - Slovakkia) – UB versus Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustus – Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Artikkel 3 – Esemeline kohaldamisala – Vanadushüvitis – Töötajate liikumisvabadus liidu piires – Määrus (EL) nr 492/2011 – Artikkel 7 – Liikmesriigi kodanikest töötajate ja võõrtöötajate võrdne kohtlemine – Sotsiaalsed soodustused – Liikmesriigi seadus, mille alusel makstakse „riiki esindanud sportlaste hüvitist“ ainult selle riigi kodanikele)

10

2020/C 61/12

liidetud kohtuasjad C-477/18 ja C-478/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18) versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 882/2004 – Artikli 27 lõiked 1 ja 4 – VI lisa punktid 1 ja 2 – Sööda- ja toidualane ametlik kontroll – Rahastamine – Lõivud, mida tuleb ametliku kontrolli eest tasuda – Arvutamine – Mõiste „ametlike kontrollidega seotud töötajad“ – Haldus- ja tugitöötajate kaasamine – Võimalus nõuda tasu veerandtundide eest, mida tapamaja ametliku kontrolli teostamiseks taotles, kuid mida ei kasutatud – Tingimused)

11

2020/C 61/13

kohtuasi C-523/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Audiencia Nacionali eelotsusetaotlus – Hispaania) – Engie Cartagena S.L. versus Ministerio para la Transición Ecológica, varem Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Eelotsusetaotlus – Elektrienergia siseturg – Ühiseeskirjad – Direktiiv 2003/54/EÜ – Artikli 3 lõige 2 – Direktiiv 2009/72/EÜ – Artikli 3 lõige 2 – Avaliku teenuse osutamise kohustused – Mõiste – Riigisisesed õigusnormid – Energiatõhususe tegevuskavade rahastamine – Elektrienergia tootjate määramine – Kohustuslik makse)

12

2020/C 61/14

kohtuasi C-532/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – GN, kelle seaduslik esindaja on HM versus ZU, Niki Luftfahrt GmbH likvideerija (Eelotsusetaotlus – Lennutransport – Montréali konventsioon – Artikli 17 lõige 1 – Lennuettevõtja vastutus õnnetusjuhtumi puhul – Mõiste „õnnetus“ – Õhus olev lennuk – Istme küljes olevale klapplauale asetatud kohvitopsi ümberminek – Reisijale tekitatud kehavigastused)

13

2020/C 61/15

kohtuasi C-582/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus – Viscas Corp. versus Euroopa Komisjon, Furukawa Electric Co. Ltd (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Vee- ja maa-aluste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide kaupa turu jagamine – Trahvid – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta – Kartelli Euroopa ja muu maailma liikmete osakaalu kindlakstegemine – Euroopa ettevõtjate osalemine kartelli mitmel tasandil – Võrdse kohtlemise põhimõte)

13

2020/C 61/16

kohtuasi C-589/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus – Furukawa Electric Co. Ltd versus Euroopa Komisjon, Viscas Corp. (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Vee- ja maa-aluste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide kaupa turu jagamine – Trahvid – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta – Müügiväärtuse kindlaksmääramine – Võrdse kohtlemise põhimõte)

14

2020/C 61/17

kohtuasi C-590/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus – Fujikura Ltd versus Euroopa Komisjon, Viscas Corp. (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Vee- ja maa-aluste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide kaupa turu jagamine – Trahvid – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta – Kartelli Euroopa ja muu maailma liikmete osakaalu kindlakstegemine – Euroopa ettevõtjate osalemine kartelli mitmel tasandil – Võrdse kohtlemise põhimõte)

15

2020/C 61/18

kohtuasi C-666/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. detsembri 2019. aasta otsus (Cour d’appel de Paris’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – IT Development SAS versus Free Mobile SAS (Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Intellektuaalomandi õiguste järgimine – Direktiiv 2004/48/EÜ – Arvutiprogrammide õiguskaitse – Direktiiv 2009/24/EÜ – Tarkvara litsentsileping – Arvutiprogrammi lähtekoodi lubamatu ja litsentsilepingut rikkuv muutmine litsentsisaaja poolt – Tarkvara autori poolt litsentsisaaja vastu esitatud hagi autoriõiguse rikkumise tõttu – Kohaldatava vastutuskorra laad)

15

2020/C 61/19

kohtuasi C-715/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. versus Finanzamt Cuxhaven (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 98 – Liikmesriikide õigus kohaldada vähendatud käibemaksumäära teatavatele kaubatarnetele ja teenuste osutamisele – III lisa punkt 12 – Vähendatud käibemaksumäärade kohaldamine laagriplatside ja haagissuvilate parkimiskohtade üürile andmisele – Väikesadamas veesõidukite kaikohtade üürile andmisele vähendatud maksumäära kohaldamise küsimus – Võrdlemine sõidukite parkimiseks maatükkide üürile andmisega – Võrdne kohtlemine – Neutraalse maksustamise põhimõte)

16

2020/C 61/20

kohtuasi C-752/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. detsembri 2019. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Deutsche Umwelthilfe eV versus Freistaat Bayern (Eelotsusetaotlus – Keskkond – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 6, artikli 47 esimene lõik ja artikli 52 lõige 1 – Direktiiv 2008/50/EÜ – Õhusaaste – Välisõhu kvaliteet – Õhukvaliteedi kava – Lämmastikdioksiidi piirtasemed – Kohustus võtta asjakohased meetmed, et tagada minimaalne saavutamata jätmise ajavahemik – Liikmesriigi kohtute kohustus võtta kõik vajalikud meetmed – Piirkonnavalitsuse keeldumine täita kohtu ettekirjutust – Asjaomase piirkonna kõrgete poliitiliste esindajate või tippametnike arestimise kavatsus – Tõhus kohtulik kaitse – Õigus isikuvabadusele – Õiguslik alus – Proportsionaalsus)

17

2020/C 61/21

kohtuasi C-696/19 P: Andreas Hauzenberger 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-349/18: Andreas Hauzenberger versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

17

2020/C 61/22

kohtuasi C-855/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 22. novembril 2019 – G. Sp. z o.o. versus Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

18

2020/C 61/23

kohtuasi C-866/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 27. novembril 2019 – SC versus Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

19

2020/C 61/24

kohtuasi C-903/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 10. detsembril 2019 – DQ versus Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Action et des Comptes publics

20

2020/C 61/25

kohtuasi C-906/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 11. detsembril 2019 – FO versus Ministère public

21

2020/C 61/26

kohtuasi C-911/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 13. detsembril 2019 – Fédération bancaire française (FBF) versus Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

21

 

Üldkohus

2020/C 61/27

kohtuasi T-812/14 RENV: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – BPC Lux 2 jt versus komisjon (Riigiabi – Portugali ametiasutuste abi finantseerimisasutuse Banco Espírito Santo kriisilahenduseks – Sildpanga loomine ja kapitaliseerimine – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks – Kaebeõiguse puudumine – Vastuvõetamatus)

23

2020/C 61/28

kohtuasi T-14/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused – Kindla määraga finantskorrektsioon – Määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 52 – Delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikkel 12 – Põhjendamiskohustus – Kahju hindamine – Proportsionaalsus)

24

2020/C 61/29

kohtuasi T-67/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Probelte versus komisjon (Taimekaitsevahendid – Toimeaine 8-hüdroksükinoliin – Heakskiitmise tingimuste muutmise taotlus – Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse menetlus – Õigus olla ära kuulatud – Õiguspärane ootus – Ilmne hindamisviga)

24

2020/C 61/30

kohtuasi T-211/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Vanda Pharmaceuticals versus komisjon (Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Ravimi Fanaptum müügiloa taotlus – iloperidoon – Komisjoni keeldumisotsus – Määrus (EÜ) nr 726/2004 – Ravimi riskide ja kasulikkuse teaduslik hinnang – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine)

25

2020/C 61/31

kohtuasi T-457/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Zotkov versus komisjon (Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töötasu – Peretoetused – Taotlus käsitada isikut ülalpeetava lapsena – Määramise tingimused – Ülalpidamiskulude arvutamisel arvesse võetavad asjaolud – Õigusnormi rikkumine)

26

2020/C 61/32

kohtuasi T-501/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Currency One versus EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk CINKCIARZ – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime – Kirjeldavuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) – Halvustav sõna, mis on seotud asjaomaste kaupade või teenustega)

27

2020/C 61/33

kohtuasi T-509/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Riiklike kontrolliasutuste mitme kontrollkäigu vahel kohaldatavad tähtajad – Kohapealsetest kontrollidest teatamine – Vaikimisi etteteatamine – Rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklid 25 ja 26 – Kindlamääraline finantskorrektsioon)

27

2020/C 61/34

kohtuasi T-589/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Vins el Cep versus EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi MIM NATURA taotlus – Varasemad sõna- ja kujutismärgi rahvusvahelised registreeringud ning varasem riigisisene sõnamärk MM, MM ja MUMM – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

28

2020/C 61/35

kohtuasi T-624/18: Üldkohtu 18. detsembri 2019. aasta otsus – Gres de Aragón versus EUIPO (GRES ARAGÓN) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi GRES ARAGÓN taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Kirjeldavuse puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Põhjendamiskohustus – Õigusnormi rikkumine)

29

2020/C 61/36

kohtuasi T-647/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – ZQ versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Psühholoogiline ahistamine – Personalieeskirjade artikkel 12a – Abitaotlus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Taotluse rahuldamata jätmine – Mõistlik tähtaeg – Esialgsete tõendite puudumine – Põhjendamiskohustus – Vastutus)

30

2020/C 61/37

kohtuasi T-690/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Sony Interactive Entertainment Europe versus EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk Vita – Pärast Üldkohtu varasema otsuse tühistamist tehtud otsus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 65 lõige 6 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 72 lõige 6) – Kohtuotsuse seadusjõud)

30

2020/C 61/38

kohtuasi T-729/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – El Corte Inglés versus EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi LLOYD taotlus – Euroopa Liidu varasem kujutismärk LLOYD’S – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

31

2020/C 61/39

kohtuasi T-743/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Japan Tobacco versus EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi I.J. TOBACCO INDUSTRY taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk JTi – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2020/C 61/40

kohtuasi T-28/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Karlovarské minerální vody versus EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi VERITEA taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Põhjendamiskohustus)

33

2020/C 61/41

kohtuasi T-40/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Amigüitos pets & lifeversus EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk ONE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

33

2020/C 61/42

kohtuasi T-54/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Nosio versus EUIPO (BIANCOFINO) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi BIANCOFINO taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Põhjendamiskohustus – Määruse 2017/1001 artikkel 94)

34

2020/C 61/43

kohtuasi T-69/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Südwestdeutsche Salzwerke AG versus EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi Bad Reichenhaller Alpensaline taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

35

2020/C 61/44

kohtuasi T-175/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft versus EUIPO (eVoter) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi eVoter taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

36

2020/C 61/45

kohtuasi T-270/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Amazon Technologies versus EUIPO (ring) (Euroopa Liidu kaunamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk ring – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

36

2020/C 61/46

kohtuasi T-188/16: Üldkohtu 17. detsembri 2019. aasta määrus – repowermap.org versus EUIPO – Repower (REPOWER) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk REPOWER – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

37

2020/C 61/47

kohtuasi T-394/18: Üldkohtu 16. detsembri 2019. aasta määrus – Kipper versus komisjon (Komisjoni iseseisev teenuseosutaja (free-lance) – Taotlus saada B-kategooria ametnikele antavaid sotsiaaltoetusi – Pädevuse puudumine)

38

2020/C 61/48

kohtuasi T-756/18: Üldkohtu 17. detsembri 2019. aasta määrus – AG versus Europol (Tühistamishagi – Avalik teenistus – Otsus (EL) 2015/1889 Europoli pensionifondi tegevuse lõpetamise kohta – Kohtueelse menetluse normide rikkumine – Vastuvõetamatus)

38

2020/C 61/49

kohtuasi T-763/18: Üldkohtu 18. detsembri 2019. aasta määrus – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versus komisjon (Tühistamishagi – Riigiabi – Väidetavalt ebaseadusliku riigiabi andmine Ungari poolt puuetega töötajaid tööle võtnud ettevõtjatele – Komisjoni eeldatavad otsused, millega abi tunnistatakse siseturuga vastuolus olevaks – Hagi esitamise tähtaeg – Algus – Teatavaks võtmine – Tõendamine – Hoolsuskohustus – Akt, mille peale ei saa hagi esitada – Vastuvõetamatus)

39

2020/C 61/50

kohtuasi T-12/19: Üldkohtu 18. detsembri 2019. aasta määrus – Nowhere versus EUIPO – Junguo Ye (Euroopa Liidu kaubamärk – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

40

2020/C 61/51

kohtuasi T-66/19: Üldkohtu 10. detsembri 2019. aasta määrus – Vlaamse Gemeenschap ja Vlaams Gewest versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi – Siseturg – Põhivabadused – Määrus (EL) 2018/1724 – Ühtse digivärava loomine teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks – Riigisisene asutus – Õigus esitada hagi – Isiklik puutumus – Vastuvõetamatus)

40

2020/C 61/52

kohtuasi T-74/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta määrus – DK Company versus EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi DENIM HUNTER taotlus – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

41

2020/C 61/53

kohtuasi T-154/19: Üldkohtu 20. detsembri 2019. aasta määrus – ZU versus Euroopa välisteenistus (Tühistamishagi – Avalik teenistus – Ametnikud – Lähetuskulud – Vaidlustamatu akt – Huve mitte kahjustav akt – Kohtueelse menetluse normide rikkumine – Enneaegne hagi – Vastuvõetamatus)

42

2020/C 61/54

kohtuasi T-192/19: Üldkohtu 18. detsembri 2019. aasta määrus – Ceramica Flaminia versus EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk goclean – Vaidlustatud otsuse kehtetuks tunnistamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikkel 103 – Vaidluse eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

43

2020/C 61/55

kohtuasi T-210/19: Üldkohtu 17. detsembri 2019. aasta määrus – Società Agricola Tenuta di Rimale jt versus komisjon (Tühistamishagi – Ühine põllumajanduspoliitika – Siduvad eeskirjad, mis puudutavad kaitstud päritolunimetusega juustu tarnimise reguleerimist – Rakendusaktide vastuvõtmise taotluse rahuldamata jätmine – Vaidlustamatu akt – Vastuvõetamatus)

43

2020/C 61/56

kohtuasi T-297/19: Üldkohtu 20. detsembri 2019. aasta määrus – Dragomir versus komisjon (Lepinguväline vastutus – Õigusriik – Kohtusüsteemi sõltumatus – Õigus õiglasele kohtumenetlusele – Isikuandmete kaitse – Komisjoni meetmete võtmata jätmine selle tagamiseks, et Rumeenia täidaks oma kohustusi – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

44

2020/C 61/57

kohtuasi T-319/19: Üldkohtu 10. detsembri 2019. aasta määrus – Gollnisch versus parlament (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri – Täiendava pensioniskeemi muutmine – Halduse üldakt – Hagi esitamise tähtaeg – Hilinemine – Vaidlustamatu akt – Vorminõuete rikkumine – Vastuvõetamatus)

45

2020/C 61/58

kohtuasi T-360/19: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta määrus – Jalkh versus parlament (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon – Vaidlustamatu akt – Ettevalmistav akt – Vastuvõetamatus)

46

2020/C 61/59

kohtuasi T-654/19 R: Üldkohtu presidendi 12. detsembri 2019. aasta määrus – FF versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Institutsiooniõigus – Liidu vastutus – Terviseohu hoiatusena kasutatud foto mehest – Kahju hüvitamise nõue – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Vajadus – Vastuvõetamatus)

46

2020/C 61/60

kohtuasi T-411/18: 13. detsembril 2019 esitatud hagi – WM versus komisjon

47

2020/C 61/61

kohtuasi T-827/19: 2. detsembril 2019 esitatud hagi – Gaspar versus komisjon

48

2020/C 61/62

kohtuasi T-846/19: 12. detsembril 2019 esitatud hagi – Golden Omega versus komisjon

48

2020/C 61/63

kohtuasi T-851/19: 16. detsembril 2019 esitatud hagi – Body Attack Sports Nutrition versus EUIPO - Sakkari (SAKKATTACK)

49

2020/C 61/64

kohtuasi T-857/19: 13. detsembril 2019 esitatud hagi – Dehousse versus Euroopa Liidu Kohus

50

2020/C 61/65

kohtuasi T-862/19: 18. detsembril 2019 esitatud hagi – Brasserie St Avold versus EUIPO (pudeli kuju)

51

2020/C 61/66

kohtuasi T-863/19: 19. detsembril 2019 esitatud hagi – Production Christian Gallimard versus EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

52

2020/C 61/67

kohtuasi T-864/19: 17. detsembril 2019 esitatud hagi – AI jt versus ECDC

53

2020/C 61/68

kohtuasi T-865/19: 18. detsembril 2019 esitatud hagi – Nevinnomysskiy Azot ja NAK „Azot“ versus komisjon

53

2020/C 61/69

kohtuasi T-869/19: 20. detsembril 2019 esitatud hagi – Tetra versus EUIPO - Neusta next (Wave)

54

2020/C 61/70

kohtuasi T-876/19: 23. detsembril 2019 esitatud hagi – Broadcom versus komisjon

55

2020/C 61/71

kohtuasi T-877/19: 23. detsembril 2019 esitatud hagi – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler versus EUIPO - Tigges (TOOLINEO)

56

2020/C 61/72

kohtuasi T-878/19: 23. detsembril 2019 esitatud hagi – Bende versus EUIPO – Julius-K9 (K-9)

57

2020/C 61/73

kohtuasi T-879/19: 30. detsembril 2019 esitatud hagi – Sumol + Compal Marcas versus EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

57

2020/C 61/74

kohtuasi T-884/19: 30. detsembril 2019 esitatud hagi – Folschette jt versus komisjon

58

2020/C 61/75

kohtuasi T-886/19: 28. detsembril 2019 esitatud hagi – Design Light & Led Made in Europe ja Design Luce & Led Made in Italy versus komisjon

59

2020/C 61/76

kohtuasi T-15/20: 10. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Skyliners versus EUIPO – Sky (SKYLINERS)

60

2020/C 61/77

kohtuasi T-16/20: 10. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Hub Culture versus EUIPO – PayPal (VEN)

61

2020/C 61/78

kohtuasi T-270/18: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta määrus – O’Flynn jt versus komisjon

62


ET

 

Top