EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 54, 17. veebruar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 54

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
17. veebruar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 54/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 54/02

kohtuasi C-332/18 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. detsembri 2019. aasta otsus – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, varem Alouminion tis Ellados VEAE versus Euroopa Komisjon, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Alumiiniumi tootmine – Lepingus ette nähtud elektri soodustariif – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks – Lepingu ülesütlemine – Hagi tagamise kohtulahendiga ülesütlemise toime peatamine – Otsus, millega abi tunnistatakse ebaseaduslikuks)

2

2020/C 54/03

kohtuasi C-376/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus - Slovakkia) – Slovenské elektrárne a.s. versus Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, varem Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Eelotsusetaotlus – Vastuvõetavus – Elektri siseturu ühiseeskirjad – Direktiiv 2009/72/EÜ – Kohaldamisala – Artikkel 3 – Eesmärgid – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Reguleeritud sektorites tegevusluba omavate üksuste tulult arvestatav erimaks – Elektrisektor)

3

2020/C 54/04

kohtuasi C-380/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus E.P. (Eelotsusetaotlus – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Määrus (EL) 2016/399 – Isikute üle piiri liikumist reguleerivad liidu eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) – Artikkel 6 – Sisenemise nõuded kolmandate riikide kodanikele – Mõiste „avaliku korra ohustamine“ – Tagasisaatmisotsus riigis ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku suhtes)

3

2020/C 54/05

liidetud kohtuasjad C-381/18 ja C-382/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eelotsusetaotlus – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Sisserändepoliitika – Direktiiv 2003/86/EÜ – Perekonnaga taasühinemise õigus – Perekonnaga taasühinemise õiguse teostamiseks nõutud tingimused – Mõiste „avaliku korra kaalutlused“ – Pereliikme riiki sisenemise ja riigis elamise taotluse tagasilükkamine – Pereliikme elamisloa tühistamine või selle pikendamisest keeldumine)

4

2020/C 54/06

kohtuasi C-433/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus - Soome) – ML versus Aktiva Finants OÜ (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Võistleva menetluse ja tõhusa edasikaebeõiguse nõuded – Liikmesriigi kohtu otsus, millega tunnistatakse teise liikmesriigi kohtu poolt tehtud kohtuotsus täidetavaks – Apellatsioonkaebuse esitamiseks loa andmise riigisisene menetlus)

5

2020/C 54/07

kohtuasi C-435/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH versus Land Oberösterreich jt (Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 101 – Kartellikokkuleppega tekitatud kahju hüvitamine – Nende isikute õigus kahju hüvitisele, kes ei tegutse müüjate või ostjatena kartellikokkuleppega hõlmatud turul – Kahju, mis tekkis avalik-õiguslikule isikule, kes andis soodustingimustel laene kartellikokkuleppega hõlmatud kaupade ostmiseks)

6

2020/C 54/08

kohtuasi C-450/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 3 de Gerona eelotsusetaotlus - Hispaania) – WA versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 79/7/EMÜ – Meeste ja naiste võrdne kohtlemine sotsiaalkindlustuse valdkonnas – Artikli 4 lõiked 1 ja 2 – Artikli 7 lõige 1 – Hüvitise arvutamine – Direktiiv 2006/54/EÜ – Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes – Riigisisesed õigusnormid, milles on ette nähtud nende naiste õigus pensionilisale, kellel on vähemalt kaks bioloogilist või lapsendatud last ja kes saavad osamakselist püsiva töövõimetuse pensioni – Samas olukorras olevatele meestele sellise õiguse andmata jätmine – Võrreldav olukord – Otsene sooline diskrimineerimine – Erandid – Puudumine)

7

2020/C 54/09

kohtuasi C-519/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus - Ungari) – TB versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Eelotsusetaotlus – Sisserändepoliitika – Perekonnaga taasühinemise õigus – Direktiiv 2003/86/EÜ – Artikli 10 lõige 2 – Fakultatiivne säte – Perekonnaga taasühinemise õiguse kasutamiseks nõutud tingimused – Pagulase pereliige, keda ei ole artiklis 4 nimetatud – Mõiste „ülalpidamisel olev isik“)

7

2020/C 54/10

kohtuasi C-708/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunalul București eelotsusetaotlus - Rumeenia) – TK versus Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Eelotsusetaotlus – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7 ja 8 – Direktiiv 95/46/EÜ – Artikli 6 lõike 1 punkt c ja artikli 7 punkt f – Isikuandmete töötlemise seaduslikkus – Liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad, selleks et tagada inimeste, vara ja varaliste väärtuste turvalisus ja kaitse ning viia ellu õigustatud huve, videovalvesüsteemi kasutamist andmesubjekti nõusolekuta – Videovalvesüsteemi paigaldamine elumajana kasutatava kortermaja ühiskasutuses olevatesse ruumidesse)

8

2020/C 54/11

kohtuasi KohtuasiC-783/18 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet versus Wajos GmbH (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punkt b – Absoluutne keeldumispõhjus – Kaubamärgid, millel puudub eristusvõime – Kauba kujust koosnev ruumiline kaubamärk – Eristusvõime hindamise kriteeriumid – Põhjendamiskohustus – Pakendi kuju – Amfora)

9

2020/C 54/12

kohtuasi C-87/19: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 11. detsembri 2019. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismase eelotsusetaotlus - Leedu) – TV Play Baltic AS versus Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Eelotsusetaotlus – Elektroonilise side võrgud ja -teenused – Direktiiv 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) – Artikli 2 punkt m – Elektroonilise side võrgu pakkumine – Mõiste – Direktiiv 2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) – Artikli 31 lõige 1 – Kindlaksmääratud raadio- ja televisioonikanalite edastamiskohustus – Satelliidikanalite paketti pakkuv operaator – Mõistlikud edastamiskohustused – Tingimused – ELTL artikkel 56 – Proportsionaalsus)

10

2020/C 54/13

kohtuasi C-143/19 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artiklid 15 ja 66 – Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi tegelik kasutamine – Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise süsteemi kaubamärk – Kaubamärgi paigutamine selle kauba pakendile, mille jaoks kaubamärk on registreeritud)

11

2020/C 54/14

liidetud kohtuasjad C-566/19 PPU ja C-626/19 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Cour d’appeli, Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlused – Luksemburg, Madalmaad) – Euroopa vahistamismääruste täitmise menetlus järgmiste isikute suhtes: JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Kriteeriumid – Kriminaalmenetluse algatamiseks liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus)

11

2020/C 54/15

kohtuasi C-625/19 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: XD (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Kriteeriumid – Kriminaalmenetluse algatamiseks liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus)

12

2020/C 54/16

kohtuasi C-627/19 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Euroopa vahistamismääruse täitmise menetlus järgmise isiku suhtes: ZB (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Kriteeriumid – Karistuse täideviimiseks liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus)

13

2020/C 54/17

kohtuasi C-725/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Judecătoria Sector 2 București (Rumeenia) 1. oktoobril 2019 – IO versus Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

kohtuasi C-734/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul București (Rumeenia) 4. oktoobril 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL versus Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

kohtuasi C-748/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim versus WB

17

2020/C 54/20

kohtuasi C-749/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie versus XA, YZ

18

2020/C 54/21

kohtuasi C-750/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie versus DT

19

2020/C 54/22

kohtuasi C-751/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie versus ZY

20

2020/C 54/23

kohtuasi C-752/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie versus AX

22

2020/C 54/24

kohtuasi C-753/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie versus BV

23

2020/C 54/25

kohtuasi C-754/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 15. oktoobril 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie versus CU

24

2020/C 54/26

kohtuasi C-763/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poola) 18. oktoobril 2019 – D.S. versus S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

kohtuasi C-764/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poola) 18. oktoobril 2019 – C.S.A. versus Syndyk masy upadłości I. T. w O. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

kohtuasi C-765/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poola) 18. oktoobril 2019 – M.Ś., I.Ś. versus R.B. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

27

2020/C 54/29

kohtuasi C-790/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Brașov (Rumeenia) 24. oktoobril 2019 – kriminaalasi LG, MH süüdistuses

28

2020/C 54/30

kohtuasi C-811/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 4. novembril 2019 – kriminaalmenetlus FQ, GP, HO, INi, JMi süüdistuses

28

2020/C 54/31

kohtuasi C-822/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Alba Iulia (Rumeenia) 5. novembril 2019 – Flavourstream SRL versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

kohtuasi C-834/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Vicenza (Itaalia) 15. novembril 2019 – AV versus Ministero della Giustizia (justiitsministeerium), Itaalia Vabariik

30

2020/C 54/33

kohtuasi C-837/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 19. novembril 2019 – Super Bock Bebidas S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

kohtuasi C-843/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) 20. novembril 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) versus BT

32

2020/C 54/35

kohtuasi C-846/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’arrondissement (Luksemburg) 21. novembril 2019 – EQ versus Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

kohtuasi C-861/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Hispaania) 26. novembril 2019 – LJ versus INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

kohtuasi C-865/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’instance de Rennes (Prantsusmaa) 27. novembril 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue versus OG

34

2020/C 54/38

kohtuasi C-870/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 26. novembril 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze versus MI

35

2020/C 54/39

kohtuasi C-871/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 26. novembril 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze versus TB

35

2020/C 54/40

kohtuasi C-876/19 P: PlasticsEurope’i 29. novembri 2019. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-636/17: PlasticsEurope versus ECHA

36

2020/C 54/41

kohtuasi C-879/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 2. detsembril 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

kohtuasi C-884/19: Euroopa Komisjoni 3. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-586/14 RENV: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings versus komisjon

38

2020/C 54/43

kohtuasi C-890/19: Fortischem a.s.-i 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-121/15: Fortischem versus komisjon

39

2020/C 54/44

kohtuasi C-895/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poola) 4. detsembril 2019 – A. versus Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

kohtuasi C-898/19: Iirimaa 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda, laiendatud koosseis) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15: Luksemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe versus komisjon

41

2020/C 54/46

kohtuasi C-899/19 P: Rumeenia 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-391/17: Rumeenia versus komisjon

42

2020/C 54/47

kohtuasi C-900/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 6. detsembril 2019 – One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux versus Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

kohtuasi C-904/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 10. detsembril 2019 – E. Sp. z o.o versus K.S.

43

2020/C 54/49

kohtuasi C-913/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poola) 13. detsembril 2019 – CNP spółka z o.o. versus Gefion Insurance A/S

45

 

Üldkohus

2020/C 54/50

kohtuasi T-21/18: Üldkohtu 17. detsembri 2019. aasta otsus – Poola versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Puu- ja köögiviljasektor – Toetus tootjarühmadele – Poola tehtud kulutused – Puudused põhi- ja teisestes kontrollides – Tunnustamiskavade ja tunnustamiskriteeriumide kontrollid – Abitaotluste kontroll – Tootjarühmade abikõlblikkus – Majanduslik järjepidevus – Investeeringute vajalikkus ja abikõlblikkus – Kulude mõistlikkus – Süsteemsed puudused – Oht EAGF-i jaoks – Parandusmeetmed – Kindlasummalised 25 % suurused korrektsioonid)

46

2020/C 54/51

kohtuasi T-22/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Bulgaaria versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Poola tehtud kulutused – Maaelu areng – Kohapealse kontrolli kvaliteet – Rahastamiskõlblikkuse ja valiku kriteeriumide kontroll – Finantskorrektsioonid – Järelkontrollid – Finantskorrektuuride arvutamise meetod – Kordumine – Parandusmeetmed – Vastavuse kontrollimise menetlus – Õiguskindlus – Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõte – Proportsionaalsus)

47

2020/C 54/52

kohtuasi T-100/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Wehrheim versus EKP (Avalik teenistus – EKP personal – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Tühistamine – Vastutus – Varaline ja mittevaraline kahju – Ametialane eksimus)

47

2020/C 54/53

kohtuasi T-295/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Kreeka tehtud kulutused – Maaelu areng – Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused – Põhikontrollid – Kindlamääraline finantskorrektsioon)

48

2020/C 54/54

kohtuasi T-383/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – Sta*Ware EDV Beratung versus EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus - Euroopa Liidu kujutismärk businessNavi – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Osaliselt tühistatuks tunnistamine – Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a ja lõige 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a ja lõige 2))

49

2020/C 54/55

kohtuasi T-504/18: Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsus – XG versus komisjon (Institutsioonis infotehnoloogiateenuseid osutava eraõigusliku äriühingu personal – Komisjoni ruumidesse sissepääsu andmisest keeldumine – Akti vastuvõtja pädevus)

50

2020/C 54/56

kohtuasi T-317/19 R: Üldkohtu presidendi 7. novembri 2019. aasta määrus – AMVAC Netherlands versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Taimekaitsevahendid – Määrus (EÜ) nr 1107/2009 – Toimeaine „etoprofoss“ – Toimeaine turuleviimiseks heakskiidu andmise nõuded – Täitmise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

50

2020/C 54/57

kohtuasi T-715/19: 21. oktoobril 2019 esitatud hagi – Wagenknecht versus ülemkogu

51

2020/C 54/58

kohtuasi T-804/19: 20. novembril 2019 esitatud hagi – HC versus komisjon

52

2020/C 54/59

kohtuasi T-823/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi –JMS Sports versus EUIPO – Inter-Vion (spiraalsed juuksekummid)

53

2020/C 54/60

kohtuasi T-829/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi – Palírna U Zeleného stromu versus EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

kohtuasi T-830/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi – Palírna U Zeleného stromu versus EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

kohtuasi T-831/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi – Palírna U Zeleného stromu versus EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

kohtuasi T-849/19: 16. detsembril 2019 esitatud hagi – Leonardo versus Frontex

57

2020/C 54/64

kohtuasi T-853/19: 17. detsembril 2019 esitatud hagi – Tehrani versus EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

kohtuasi T-854/19: 17. detsembril 2019 esitatud hagi – Franz Schröder versus EUIPO - RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

kohtuasi T-855/19: 17. detsembril 2019 esitatud hagi – Franz Schröder versus EUIPO - RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

kohtuasi T-856/19: 17. detsembril 2019 esitatud hagi – Franz Schröder versus EUIPO - RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

kohtuasi T-859/19: 9. detsembril 2019 esitatud hagi – Alkemie Group versus EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

kohtuasi T-860/19: 9. detsembril 2019 esitatud hagi – Alkemie Group versus EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


ET

 

Top