EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 45, 10. veebruar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 45

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
10. veebruar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 45/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

2020/C 45/02

Euroopa Liidu Kohtu Otsus, 26. november 2019, üldsuse õiguse kohta tutvuda dokumentidega, mis on Euroopa Liidu Kohtu valduses seoses tema haldusülesannete täitmisega

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 45/03

kohtuasi C-211/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Curtea de Apel Bacău eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Topaz Development SRL versus Constantin Juncu, Raisa Juncu (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Kinnisvaraarendaja poolt koostatud ja notari poolt tõestatud eelmüügileping – Artikli 3 lõige 2 ja artikli 4 lõige 1 – Tõend selle kohta, et tingimustes on kokku lepitud – Eeldus – Lepingu tarbija poolt allkirjastamine – Artikli 3 lõige 3 – Lisa punkti 1 alapunktid d – f ja punkt i – Sõnaselge lõpetamisklausel – Leppetrahvi tingimus – Kuritarvitav laad – Artiklid 6 ja 7 – Liikmesriigi kohtu võimalus muuta ebaõiglaseks peetavat tingimust)

8

2020/C 45/04

liidetud kohtuasjad C-540/17 ja C-541/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 13. novembri 2019. aasta määrus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Saksamaa Liitvabariik versus Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala – Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded – Direktiiv 2013/32/EL – Artikli 33 lõike 2 punkt 2 – Rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätmine põhjendusega, et teine liikmesriik on taotlejale juba andnud pagulasseisundi – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 4 – Reaalne ja tõendatud ebainimliku ja alandava kohtlemise oht – Pagulasseisundi saajate elutingimused selles teises liikmesriigis)

9

2020/C 45/05

liidetud kohtuasjad C-439/18 ja C-472/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15 oktoobri 2019. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus – Hispaania) – OH (C-439/18), ER (C-472/18) versus Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 97/81/EÜ – Osalist tööaega käsitlev raamkokkulepe – Klausel 4 – Mees- ja naistöötajad – Meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõte tööhõive ja elukutse küsimustes – Direktiiv 2006/54/EÜ – Artikli 14 lõige 1 – Tööpäeva vertikaalse korraldusega osalise tööajaga töötaja – Tööstaaži tunnustamine – Kolme tööaasta lisatasu arvutamise meetod – Mittetöötatud ajavahemike väljaarvamine)

10

2020/C 45/06

kohtuasi C-552/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. novembri 2019. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – Indaco Service Soc. coop. sociale, kes tegutseb enda nimel ja Coop. sociale il Melograno esindajana versus Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Riigihanked – Direktiiv 2014/24/EL – Artikli 57 lõike 4 punktid c ja g – Teenuste riigihanked – Fakultatiivseid kõrvalejätmise põhjused – Raske ametialane eksimus – Ettevõtja aususe küsitavaks muutumine – Eelnev leping – Täitmine – Kohustuste rikkumine – Ülesütlemine – Kohtule esitatav kaebus – Lepingu rikkumise hindamine hankija poolt – Takistus kuni kohtumenetluse lõpuni)

10

2020/C 45/07

kohtuasi C-756/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – LC, MD versus easyJet Airline Co. Ltd (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukord – Artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Lennu pikaajaline hilinemine – Reisijate õigus hüvitisele – Tõend reisija registreerimisele ilmumise kohta – Lennuettevõtja kinnitatud broneering)

11

2020/C 45/08

kohtuasi C-292/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – PORR Építési Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Ühine käibemaksusüsteem – Maksustatav summa – Vähendamine – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 90 – Neutraalse maksustamise põhimõte – Maksejõuetusmenetluse tagajärjel tagastamatuks muutunud võlg)

12

2020/C 45/09

kohtuasi C-486/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 19. novembri 2019. aasta määrus – (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – kriminaalasjas järgmiste isikute suhtes: A, B (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Riigiabi – Maiustustele, jäätisele ja karastusjookidele kohaldatav maks – Samalaadsete toodetega seoses antud maksuvabastus, mis võib endast kujutada riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses – Õigus määrata kriminaalkaristus selle maksuga seotud kohustuste täitmata jätmise korral)

13

2020/C 45/10

kohtuasi C-713/19 P: Ramón Guiral Broto 24. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-772/17: Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

kohtuasi C-714/19 P: Ramón Guiral Broto 24. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-773/17: Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

14

2020/C 45/12

kohtuasi C-715/19 P: Ramón Guiral Broto 24. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-774/17: Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

kohtuasi C-759/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Gera (Saksamaa) 16. oktoobril 2019 – PG versus Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

kohtuasi C-786/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Köln (Saksamaa) 23. oktoobril 2019 – The North of England P & I Association Ltd., ühtlasi Marine Shipping Mutual Insurance Company õigusjärglane versus Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

kohtuasi C-793/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 29. oktoobril 2019 – Saksamaa Liitvabariik versus SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

kohtuasi C-794/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 29. oktoobril 2019 – Saksamaa Liitvabariik versus Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

kohtuasi C-802/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 31. oktoobril 2019 – Äriühing Z versus Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

kohtuasi C-804/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. oktoobril 2019 – BU versus Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

kohtuasi C-808/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Gera (Saksamaa) 4. novembril 2019 – DS versus Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

kohtuasi C-809/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Gera (Saksamaa) 4. novembril 2019 – ER versus Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

kohtuasi C-816/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 5. novembril 2019 – QF versus Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

kohtuasi C-827/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Pontevedra (Hispaania) 13. novembril 2019 – D.A.T.A. jt versus Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

kohtuasi C-841/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social no 41 de Madrid (Hispaania) 20. novembril 2019 – JL versus Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

kohtuasi C-842/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

26

2020/C 45/25

kohtuasi C-872/19 P: Venezuela Bolívari Vabariigi 28. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 20. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-65/18: Venezuela versus nõukogu

27

2020/C 45/26

kohtuasi C-874/19 P: Aeris Invest Sàrl 28. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 10. oktoobri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-599/18: Aeris Invest versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

28

2020/C 45/27

kohtuasi C-883/19 P: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France’i 3. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-105/17: HSBC Holdings plc jt versus komisjon

29

2020/C 45/28

kohtuasi C-885/19 P: Fiat Chrysler Finance Europe’i 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15: Luksemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe versus komisjon

30

2020/C 45/29

kohtuasi C-888/19 P: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-586/14 RENV: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings versus komisjon

31

2020/C 45/30

kohtuasi C-891/19 P: Euroopa Komisjoni 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-500/17: Hubei Xinyegang Special Tube versus komisjon

32

2020/C 45/31

kohtuasi C-897/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovni sud (Horvaatia) 5. detsembril 2019 – Venemaa Föderatsioon

33

2020/C 45/32

kohtuasi C-735/18: Euroopa Kohtu presidendi 21. oktoobri 2019. aasta määrus (Justice de paix du troisième canton de Charleroi eelotsusetaotlus - Belgia) – IZ versus Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

kohtuasi C-281/19: Euroopa Kohtu presidendi 18. novembri 2019. aasta määrus (Tribunal administratif de Paris’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – XS versus Recteur de l’académie de Paris

34

2020/C 45/34

kohtuasi C-395/19: Euroopa Kohtu presidendi 26. novembri 2019. aasta määrus (Tribunal d’instance de Nice’i eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – VT, WU versus easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Üldkohus

2020/C 45/35

kohtuasi T-749/19: 1. novembril 2019 esitatud hagi – John Wood Group jt versus komisjon

35

2020/C 45/36

kohtuasi T-762/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Rio Tinto European Holdings jt versus komisjon

36

2020/C 45/37

kohtuasi T-763/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Ultra Electronics Holdings jt versus komisjon

38

2020/C 45/38

kohtuasi T-764/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Keller Holdings versus komisjon

40

2020/C 45/39

kohtuasi T-765/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Genus Investments versus komisjon

41

2020/C 45/40

kohtuasi T-766/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Just Eat Holding versus komisjon

43

2020/C 45/41

kohtuasi T-767/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Markit Group versus komisjon

45

2020/C 45/42

kohtuasi T-768/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Elementis versus komisjon

46

2020/C 45/43

kohtuasi T-769/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Informa jt versus komisjon

48

2020/C 45/44

kohtuasi T-770/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Merlin UK Finco 1 jt versus komisjon

50

2020/C 45/45

kohtuasi T-771/19: 11. novembril 2019 esitatud hagi – Experian Finance 2012 versus komisjon

51

2020/C 45/46

kohtuasi T-772/19: 11. novembril 2019 esitatud hagi – William Grant & Sons ja William Grant & Sons Investments versus komisjon

53

2020/C 45/47

kohtuasi T-773/19: 11. novembril 2019 esitatud hagi – BAE Systems versus komisjon

54

2020/C 45/48

kohtuasi T-774/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – FA Sub 3 versus komisjon

55

2020/C 45/49

kohtuasi T-775/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – Sheldon ja Kingfisher International versus komisjon

57

2020/C 45/50

kohtuasi T-776/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – JIB Overseas versus komisjon

59

2020/C 45/51

kohtuasi T-778/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – RDI Reit versus komisjon

60

2020/C 45/52

kohtuasi T-779/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – Ashtead Financing versus komisjon

62

2020/C 45/53

kohtuasi T-780/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – Smith & Nephew USD ja Smith & Nephew USD One versus komisjon

64

2020/C 45/54

kohtuasi T-781/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – Rigid Plastic Containers Finance ja RPC Pisces Holdings versus komisjon

65

2020/C 45/55

kohtuasi T-782/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – St Schrader Holding Company UK versus komisjon

67

2020/C 45/56

kohtuasi T-783/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – Royal Mail Investments versus komisjon

69

2020/C 45/57

kohtuasi T-784/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – William Hill ja William Hill Organization versus komisjon

70

2020/C 45/58

kohtuasi T-785/19: 13. novembril 2019 esitatud hagi – Anglo American International versus komisjon

72

2020/C 45/59

kohtuasi T-786/19: 13. novembril 2019 esitatud hagi – Simfer Jersey versus komisjon

73

2020/C 45/60

kohtuasi T-787/19: 13. novembril 2019 esitatud hagi – The Sage Group jt versus komisjon

75

2020/C 45/61

kohtuasi T-789/19: 14. novembril 2019 esitatud hagi – Moerenhout jt versus komisjon

76

2020/C 45/62

kohtuasi T-798/19: 18. novembril 2019 esitatud hagi – Bennahmias versus parlament

77

2020/C 45/63

kohtuasi T-799/19: 18. novembril 2019 esitatud hagi – Bennahmias versus parlament

78

2020/C 45/64

kohtuasi T-800/19: 20. novembril 2019 esitatud hagi – Austria Tabak versus EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

kohtuasi T-802/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – Kisscolor Living versus EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

kohtuasi T-803/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – etc-gaming ja Casino-Equipment versus komisjon

80

2020/C 45/67

kohtuasi T-810/19: 25. novembril 2019 esitatud hagi – Victoria’s Secret Stores Brand Management versus EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

kohtuasi T-820/19: 3. detsembril 2019 esitatud hagi – Totalizator Sportowy versus EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

kohtuasi T-825/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi – Tazzetti versus komisjon

83

2020/C 45/70

kohtuasi T-826/19: 4. detsembril 2019 esitatud hagi – Tazzetti versus komisjon

85

2020/C 45/71

kohtuasi T-833/19: 6. detsembril 2019 esitatud hagi – Grammer versus EUIPO (geomeetrilise kujundi kujutis)

85

2020/C 45/72

kohtuasi T-834/19: 5. detsembril 2019 esitatud hagi – e*Message Wireless Information Services versus EUIPO - Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

kohtuasi T-836/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Première Vision versus EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

kohtuasi T-838/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Koopman International versus EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (vedelike juhtimise seadmed)

88

2020/C 45/75

kohtuasi T-839/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Koopman International versus EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (vedelike juhtimise seadmed)

89

2020/C 45/76

kohtuasi T-840/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Koopman International versus EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (vedelike juhtimise seadmed)

90

2020/C 45/77

kohtuasi T-841/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Koopman International versus EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (vedelike juhtimise seadmed)

91

2020/C 45/78

kohtuasi T-842/19: 10. detsembril 2019 esitatud hagi – Koopman International versus EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products (vedelike juhtimise seadmed)

92

2020/C 45/79

kohtuasi T-843/19: 12. detsembril 2019 esitatud hagi – Correia versus EMSK

93

2020/C 45/80

kohtuasi T-844/19: 12. detsembril 2019 esitatud hagi – Apologistics versus EUIPO - Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

kohtuasi T-847/19: 13. detsembril 2019 esitatud hagi – X-cen-tek versus EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

kohtuasi T-858/19: 18. detsembril 2019 esitatud hagi – easyCosmetic Swiss versus EUIPO - U.I.W. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


ET

 

Top