EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:036:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 36, 3. veebruar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 36

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
3. veebruar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 36/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 36/02

kohtuasi C-482/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. detsembri 2019. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv (EL) 2017/853 – Relvade omandamise ja valduse kontroll – Kehtivus – Õiguslik alus – ELTL artikkel 114 – Olemasoleva direktiivi muutmine – Proportsionaalsuse põhimõte – Mõjuhinnangu puudumine – Omandiõiguse riive – Võetud meetmete proportsionaalsus – Meetmed, mis tekitavad siseturul takistusi – Õiguskindluse põhimõte – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Meetmed, mille tõttu liikmesriigid peavad vastu võtma tagasiulatuva jõuga õigusnorme – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Erand Šveitsi Konföderatsiooni jaoks – Diskrimineerimine, mis mõjutab Euroopa Liidu liikmesriike või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) muid liikmesriike kui Šveitsi Konföderatsioon)

2

2020/C 36/03

liidetud kohtuasjad C-708/17 ja C-725/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. detsembri 2019. aasta otsus (Rayonen sad Asenovgradi, Sofiyski rayonen sadi eelotsusetaotlused - Bulgaaria) – „EVN Bulgaria Toplofikatsia“ EAD versus Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17), „Toplofikatsia Sofia“ EAD versus Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 2011/83/EL – Tarbijaõigus – Artikli 2 lõige 1 – Mõiste „tarbija“ – Artikli 3 lõige 1 – Kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud leping – Kaugküttevarustuse leping – Artikkel 27 – Inertsmüük – Direktiiv 2005/29/EÜ – Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad siseturul – Artikkel 5 – Ebaausate kaubandustavade keeld – I lisa – Tellimata varustamine – Riigisisene õigusnorm, milles on nõutud, et kaugküttevõrku ühendatud korterelamu iga korteriomanik osaleks kulude kandmises, mis kaasnevad ühiskasutuses olevate osade ja hoonesisese seadmestiku soojusenergia tarbimisega – Energiatõhusus – Direktiiv 2006/32/EÜ – Artikli 13 lõige 2 – Direktiiv 2012/27/EL – Artikli 10 lõige 1 – Arvetel esitatav teave – Riigisisene õigusnorm, milles on ette nähtud, et korterelamus koostatakse hoonesisese seadmestiku soojusenergia tarbimist puudutavad arved iga korteriomaniku kohta proportsionaalselt tema korteri köetava ruumalaga)

3

2020/C 36/04

kohtuasi C-117/18 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. detsembri 2019. aasta otsus – PGNiG Supply & Trading GmbH versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Maagaasi siseturg – Direktiiv 2009/73/EÜ – Artikkel 32 – Kolmandate isikute juurdepääs – Artikli 41 lõiked 6, 8 ja 10 – Tariifieeskirjad – Artikkel 36 – Eranditaotlus – OPALi maagaasi torujuhtme käitamist käsitlevad eeskirjad – Riigi reguleeriv asutus – Erandiotsus – Muutmise taotlus – Euroopa Komisjoni otsus – Tühistamishagi – ELTL artikli 263 neljas lõik – Vastuvõetavus – Otsus, mis ei puuduta otseselt hagejat)

4

2020/C 36/05

kohtuasi C-342/18 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. detsembri 2019. aasta otsus – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. versus Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariik (Apellatsioonkaebus – Maagaasi siseturg – Direktiiv 2009/73/EÜ – Artikkel 32 – Kolmandate isikute juurdepääs – Artikli 41 lõiked 6, 8 ja 10 – Tariifieeskirjad – Artikkel 36 – Eranditaotlus – OPALi maagaasi torujuhtme käitamist käsitlevad eeskirjad – Riigi reguleeriv asutus – Erandiotsus – Muutmise taotlus – Euroopa Komisjoni otsus – Tühistamishagi – ELTL artikli 263 neljas lõik – Vastuvõetavus – Otsus, mis ei puuduta otseselt hagejat)

4

2020/C 36/06

liidetud kohtuasjad C-398/18 ja C-428/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 5. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus – Hispaania) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) versus Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social (Eelotsusetaotlus – Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Määrus (EÜ) nr 883/2004 – Ennetähtaegne vanaduspension – Saamise tingimustele vastavus – Saada oleva pensioni summa, mis peab ületama seadusjärgset miinimumpensioni – Ainult asjaomases liikmesriigis väljateenitud pensioni arvessevõtmine – Teises liikmesriigis väljateenitud vanaduspensioni arvesse võtmata jätmine – Vaba liikumise õigust kasutanud töötajate erinev kohtlemine)

5

2020/C 36/07

kohtuasi C-402/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 27. novembri 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – Tedeschi Srl, tegutsedes enda nimel ja ettevõtjate ajutise ühenduse esindajana, Consorzio Stabile Istant Service, tegutsedes enda nimel ja ettevõtjate ajutise ühenduse esindajana versus C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 49 ja 56 – Hankelepingute sõlmimine – Direktiiv 2004/18/EÜ – Artikkel 25 – Allhange – Liikmesriigi õigusnormid, mis võimaldavad sõlmida allhankelepinguid kuni 30 % ulatuses hankelepingu mahust ja keelavad alltöövõtja teenuste hindu vähendada enam kui 20 % võrreldes hankelepingus määratud hindadega)

6

2020/C 36/08

kohtuasi C-413/18 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. detsembri 2019. aasta otsus – H versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) – Euroopa Liidu Üldkohtu kohtukoosseis – Nõuetekohasus – Otsus 2009/906/ÜVJP – Euroopa Liidu politseimissioon (EUPM) Bosnias ja Hertsegoviinas – Lähetatud isikkoosseisu liige – Üleviimine selle missiooni piirkondlikku büroosse – Missiooni juhi pädevus – Võimu kuritarvitamine – Kahju hüvitamise nõue – Võistlevuse põhimõte)

7

2020/C 36/09

kohtuasi C-414/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus - Itaalia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo versus Banca d’Italia (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2014/59/EL – Pangandusliit – Krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus – Aastased osamaksed – Arvutamine – Määrus (EL) nr 806/2014 – Rakendusmäärus (EL) 2015/81 – Ühtne menetlus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduseks – Haldusmenetlus, milles osalevad riiklikud ametiasutused ja liidu organ – Ühtse Kriisilahendusnõukogu ainupädevus otsuste tegemiseks – Menetlus liikmesriigi kohtutes – Liidu kohtusse õigeaegselt hagi esitamata jätmine – Delegeeritud määrus (EL) 2015/63 – Osamaksete arvutamisel teatud kohustuste väljaarvamine – Mitme panga vahelised vastastikused seosed)

7

2020/C 36/10

kohtuasi C-421/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. detsembri 2019. aasta otsus (Tribunal de première instance de Namuri eelotsusetaotlus - Belgia) – Ordre des avocats du barreau de Dinant versus JN (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Artikli 7 punkti 1 alapunkt a – Valikuline kohtualluvus lepinguid puudutavates asjades – Mõiste „lepinguid puudutavad asjad“ – Nõue maksta advokatuurile advokaadi poolt tasumisele kuuluvat iga-aastast liikmemaksu)

8

2020/C 36/11

kohtuasi C-432/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. detsembri 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena versus Balema GmbH (Eelotsusetaotlus – Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse – Määrus (EÜ) nr 510/2006 ja määrus (EL) nr 1151/2012 – Artikli 13 lõige 1 – Määrus (EÜ) nr 583/2009 – Artikkel 1 – Nimetuse „Aceto Balsamico di Modena (KGT)“ registreerimine – Selle nimetuse mittegeograafiliste osiste kaitse – Ulatus)

9

2020/C 36/12

kohtuasi C-493/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. detsembri 2019. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – UB versus VA, Tiger SCI, WZ kui UB pankrotihaldur, Banque patrimoine et immobilier SA (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Maksejõuetusmenetlus – Määrus (EÜ) nr 1346/2000 – Artikli 3 lõige 1 – Hagid, mis tulenevad otseselt maksejõuetusmenetlusest ja on sellega tihedalt seotud – Kinnisasja müük ja hüpoteegi seadmine – Pankrotihalduri esitatud kehtetuks tunnistamise hagi – Artikli 25 lõige 1 – Maksejõuetusmenetluse algatamise liikmesriigi kohtute erandlik kohtualluvus)

10

2020/C 36/13

kohtuasi C-591/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. novembri 2019. aasta otsus – Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Maa- ja veealuste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide raames turgude jagamine – Trahvid – Kaitseõigused – Toimikuga tutvumine – Süütuse presumptsiooni põhimõte – Tõendite moonutamine)

11

2020/C 36/14

kohtuasi C-593/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. novembri 2019. aasta otsus – ABB Ltd, ABB AB versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Maa- ja veealuste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide raames turgude jagamine – Tõendamiskoormis – Süütuse presumptsioon – Võrdse kohtlemise põhimõte)

11

2020/C 36/15

kohtuasi C-596/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. novembri 2019. aasta otsus – LS Cable & System Ltd versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Maa- ja veealuste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide raames turgude jagamine – Trahvid – Tõendamiskoormis – Tõendite moonutamine – Keelatud kokkuleppest avalik distantseerumine)

12

2020/C 36/16

kohtuasi C-642/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 5. detsembri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2008/98/EÜ – Artiklid 30 ja 33 – Jäätmekavad – Baleaari saarte ja Kanaari saarte autonoomsed piirkonnad (Hispaania) – Läbivaatamise kohustus – Kohustus komisjoni teavitada – Nõuetekohase ametliku kirja puudumine – Enneaegse ametliku kirja saatmine – Vastuvõetamatus)

13

2020/C 36/17

kohtuasi C-671/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. detsembri 2019. aasta otsus (Sąd Rejonowy w Chełmnie eelotsusetaotlus - Poola) – menetluses Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Vastastikune tunnustamine – Rahalised sanktsioonid – Tunnustamata ja täitmata jätmise põhjused – Raamotsus 2005/214/JSK – Otsuse teinud liikmesriigi ametiasutuse otsus, mis on tehtud sõiduki registreerimisandmete põhjal – Asjaomase isiku teadasaamine sanktsioonidest ja kaebeõigusest – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)

13

2020/C 36/18

kohtuasi C-722/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 28. novembri 2019. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy eelotsusetaotlus – Poola) – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k. versus Porr S.A. (Eelotsusetaotlus – Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul – Direktiiv 2000/35/EÜ – Artikkel 1 ja artikli 6 lõige 3 – Kohaldamisala – Liikmesriigi õigusnormid – Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavad äritehingud – Välistamine)

14

2020/C 36/19

kohtuasi C-653/19 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. novembri 2019. aasta otsus (Spetsializiran nakazatelen sadi eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: DK (Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv (EL) 2016/343 – Süütuse presumptsiooni teatavate aspektide ja õiguse viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul tugevdamine – Artikkel 6 – Tõendamiskoormis – Süüdistatava vahi all pidamine)

15

2020/C 36/20

kohtuasi C-727/19 P: Guy Steiferi 30. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-331/17: Steifer versus EMSK

16

2020/C 36/21

kohtuasi C-817/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Belgia) 31. oktoobril 2019 – Ligue des droits humains versus Conseil des ministres

16

2020/C 36/22

kohtuasi C-831/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 14. novembril 2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA jt versus YX, ZW

18

2020/C 36/23

kohtuasi C-853/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Poprad (Slovakkia) 22. novembril 2019 – IM versus STING Reality s.r.o.

18

2020/C 36/24

kohtuasi C-857/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 26. novembril 2019 – Slovak Telekom a.s. versus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

19

 

Üldkohus

2020/C 36/25

kohtuasi T-323/16: Üldkohtu 28. novembri 2019. aasta otsus – Banco Cooperativo Español versus SRB (Majandus- ja rahaliit – Pangandusliit – Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord – Ühtne kriisilahendusfond – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 2016. aasta ex ante osamaksete kohta – Tühistamishagi – Otsene ja isiklik puutumus – Vastuvõetavus – Olulised menetlusnormid – Otsuse kinnitamine – Otsuse vastuvõtmise menetlus)

21

2020/C 36/26

kohtuasi T-365/16: Üldkohtu 28. novembri 2019. aasta otsus – Portigon versus SRB (Majandus- ja rahaliit – Pangandusliit – Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord – Ühtne kriisilahendusfond – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 2016. aasta ex ante osamaksete kohta – Tühistamishagi – Otsene ja isiklik puutumus – Vastuvõetavus – Olulised menetlusnormid – Otsuse kinnitamine – Otsuse vastuvõtmise menetlus – Põhjendamiskohustus)

22

2020/C 36/27

liidetud kohtuasjad T-377/16, T-645/16 ja T-809/16: Üldkohtu 28. novembri 2019. aasta otsus – Hypo Vorarlberg Bank versus SRB (Majandus- ja rahaliit – Pangandusliit – Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord – Ühtne kriisilahendusfond – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 2016. aasta ex ante osamaksete kohta – Tühistamishagi – Otsene ja isiklik puutumus – Vastuvõetavus – Olulised menetlusnormid – Otsuse kinnitamine – Otsuse vastuvõtmise menetlus – Põhjendamiskohustus – Kohtuotsuse mõju ajaline piiramine)

23

2020/C 36/28

kohtuasi T-527/16: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Tàpias versus nõukogu (Avalik teenistus – Personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste reform, mis jõustus 1. jaanuaril 2014 – Määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013 – Alates 1. jaanuarist 2014 kohaldatav solidaarsusmaks – Töötasude ajakohastamise meetodi kohaldamise peatamine aastatel 2013 ja 2014)

24

2020/C 36/29

kohtuasi T-528/16: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – OS versus komisjon (Avalik teenistus – 1. jaanuaril 2014 jõustunud personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste reform – Määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013 – Alates 1. jaanuarist 2014 kohaldatav solidaarsusmaks – Töötasu kohandamise meetodi kohaldamise peatamine aastate 2013 ja 2014 kohta)

24

2020/C 36/30

kohtuasi T-529/16: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Feral versus Regioonide Komitee (Avalik teenistus – Personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste reform, mis jõustus 1. jaanuaril 2014 – Määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013 – Alates 1. jaanuarist 2014 kohaldatav solidaarsusmaks – Töötasude ajakohastamise meetodi kohaldamise peatamine aastatel 2013 ja 2014)

25

2020/C 36/31

kohtuasi T-524/18: Üldkohtu 4. detsembri 2019. aasta otsus – Billa versus EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Billa taotlus – Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid BILLABONG – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Tähiste sarnasus – Kaupade ja teenuste võrdlus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2020/C 36/32

kohtuasi T-648/18: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Super bock group versus EUIPO – Agus (Crystal) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Crystal taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk CRISTAL – Suhteline keeldumispõhjus – Kaupade sarnasuse puudumine – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2020/C 36/33

kohtuasi T-667/18: Üldkohtu 28. novembri 2019. aasta otsus – Pinto Teixeira versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus – Ametniku õigused ja kohustused – Teatamine kavatsusest hakata tegelema kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist – Personalieeskirjade artikkel 16 – Oht minna vastuolu institutsiooni õigustatud huvidega – Kavatsusest teatamisele vastamise tähtaeg – Vaikiv nõusolek – Keeld tegeleda kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist – Mittevaraline kahju)

27

2020/C 36/34

kohtuasi T-683/18: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Conte versus EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi CANNABIS STORE AMSTERDAM taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Avaliku korraga vastuolus olev kaubamärk – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt f – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõige 2)

28

2020/C 36/35

kohtuasi T-962/18: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Montanari versus Euroopa välisteenistus (Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Ad hoc kontrolliaruanne – Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkt b – Eraelu puutumatust ja isikupuutumatust kaitsev erand – Määrus (EÜ) nr 45/2001 – Määruse nr 45/2001 artikli 8 punkt b – Isikuandmete edastamine – Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmas taane – Uurimise eesmärki kaitsev erand – Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõige 3 – Otsustamisprotsessi kaitsev erand – Põhjendamiskohustus)

29

2020/C 36/36

kohtuasi T-747/18: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Refan Bulgaria versus EUIPO (lille kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus – Lille kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Kaitseõigused – Põhjendamiskohustus)

29

2020/C 36/37

kohtuasi T-29/19: Üldkohtu 5. detsembri 2019. aasta otsus – Idea Groupe versus EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there taotlus – Varasemad riigisisesed sõnamärgid idéa logistique, IDEA ja groupe idea – Varasem riigisisene kujutismärk iDÉA – Euroopa Liitu nimetavad rahvusvahelised registreeringud – Varasem kujutismärk iDÉA ja varasem sõnamärk IDEA – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4)

30

2020/C 36/38

kohtuasi T-255/19: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – Baustoffwerke Gebhart & Söhne versus EUIPO (BIOTON) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi BIOTON taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

31

2020/C 36/39

kohtuasi T-266/19: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – gastivo portal versus EUIPO – La Fourchette (kahvli kujutis rohelisel taustal) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Rohelisel taustal kahvli kujutises seisneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk gastivo – Absoluutne keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2020/C 36/40

kohtuasi T-267/19: Üldkohtu 12. detsembri 2019. aasta otsus – gastivo portal versus EUIPO – La Fourchette (kahvli kujutis rohelisel taustal) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Rohelisel taustal kahvli kujutises seisneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk gastivo – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2020/C 36/41

kohtuasi T-746/19: 5. novembril 2019 esitatud hagi – GY versus EKP

33

2020/C 36/42

kohtuasi T-760/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Imperial Brands jt versus komisjon

34

2020/C 36/43

kohtuasi T-761/19: 8. novembril 2019 esitatud hagi – Willis Europe versus komisjon

35

2020/C 36/44

kohtuasi T-811/19: 22. novembril 2019 esitatud hagi – Enoport – Produção de Bebidas versus EUIPO – Miguel Torres (CABEZA DE TORO)

37

2020/C 36/45

kohtuasi T-824/19: 2. detsembril 2019 esitatud hagi – RY versus komisjon

37

2020/C 36/46

kohtuasi T-835/19: 6. detsembril 2019 esitatud hagi – CrossFit versus EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

38

2020/C 36/47

kohtuasi T-99/17: Üldkohtu 3. detsembri 2019. aasta määrus – Eutelsat versus GSA

39

2020/C 36/48

kohtuasi T-566/19: Üldkohtu 27. novembri 2019. aasta määrus – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon

39


ET

 

Top