EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 10, 13. jaanuar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 10

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
13. jaanuar 2020


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2020/C 10/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2020/C 10/02

kohtuasi C-585/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. novembri 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – menetlused, mille algatamist taotlesid Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (Eelotsusetaotlus – Riigiabi – Heakskiidetud abikava muutmine – ELTL artikli 108 lõige 3 – Teatamiskohustus – Ilma Euroopa Komisjoni nõusolekuta rakendamise keeld – Määrus (EL) nr 651/2014 – Erand – Artikli 58 lõige 1 – Määruse ajaline kohaldamisala – Artikli 44 lõige 3 – Ulatus – Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette energiamaksude osalise tagastamise arvutusvalemi)

2

2020/C 10/03

kohtuasi C-641/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2019. aasta otsus (Finanzgericht Müncheni eelotsusetaotlus - Saksamaa) – College Pension Plan of British Columbia versus Finanzamt München Abteilung III (Eelotsusetaotlus – Kapitali vaba liikumine – Pensionifondide maksustamine – Residendist ja mitteresidendist pensionifondide erinev kohtlemine – Liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad residendist pensionifondil vähendada oma maksustatavat kasumit pensionide väljamaksmiseks moodustatud reservi võrra ning arvata äriühingu tulumaksust maha dividendidelt kinni peetud maks – Olukordade võrreldavus – Põhjendatus)

3

2020/C 10/04

kohtuasi C-687/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV versus Euroopa Komisjon, Madalmaade Kuningriik, Slovakkia Vabariik (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Madalmaade asutuste antud riigiabi elektroonilise hankemenetluse platvormi TenderNed loomiseks ja kasutusele võtmiseks – Otsus, milles leitakse, et meede ei ole riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses)

4

2020/C 10/05

kohtuasi C-2/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. novembri 2019. aasta otsus (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas’e eelotsusetaotlus - Leedu) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Eelotsusetaotlus – Ühine põllumajanduspoliitika – Ühine turukorraldus – Piim ja piimatooted – Määrus (EL) nr 1308/2013 – Artikli 148 lõige 4 – Toorpiima tarneleping – Vabalt kokkulepitavad hinnad – Võitlemine ebaausate kaubandustavade vastu – Keeld maksta teatavasse toorpiima päevase müügimahu alusel määratud rühma kuuluvale toorpiimatootjale teistsugust hinda ja langetada põhjendamatult hinda)

4

2020/C 10/06

kohtuasi C-68/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Curtea de Apel București eelotsusetaotlus - Rumeenia) – SC Petrotel-Lukoil SA versus Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Eelotsusetaotlus – Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine – Direktiiv 2003/96/EÜ – Artikli 21 lõige 3 – Maksustatava sündmuse puudumine – Energiatoodete tarbimine neid tootva ettevõtte territooriumil – Artikli 2 lõige 3 – Energiatoodete klassifikatsiooni saamise kohustus aktsiisimaksu suuruse määramiseks – Neile toodetele kohaldatav maksumäär – Proportsionaalsuse põhimõte)

5

2020/C 10/07

Liidetud kohtuasjad C-80/18–C-83/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus - Hispaania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18) versus Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 ja C-82/18) ning Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18) versus Administración General del Estado (C-81/18 ja C-83/18) (Eelotsusetaotlus – Saastaja maksab põhimõte – Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad – Direktiiv 2009/72/EÜ – Artikli 3 lõiked 1 ja 2 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Hinna puudujäägi rahastamine – Üksnes selliste ettevõtjate maksustamine, kes kasutavad elektri tootmiseks tuumaenergiat)

6

2020/C 10/08

Liidetud kohtuasjad C-105/18–C–113/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus - Hispaania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18) versus Administración General del Estado (Eelotsusetaotlus – Põhimõte „saastaja maksab“ – Direktiiv 2000/60/EÜ – Artikli 9 lõige 1 – Veekasutusega seotud teenuste kulude katmine – Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad – Direktiiv 2009/72/EÜ – Artikli 3 lõige 1 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – ELTL artikli 107 lõige 1 – Riigiabi – Elektrienergia tootmiseks siseveekogude kasutamise tasu – Tasu, mis kehtib vaid piirkondadevahelistes vesikondades tegutsevatele hüdroelektrienergia tootjatele)

7

2020/C 10/09

kohtuasi C-233/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. novembri 2019. aasta otsus (Arbeidshof te Brusseli eelotsusetaotlus - Belgia) – Zubair Haqbin versus Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Eelotsusetaotlus – Rahvusvahelise kaitse taotlejad – Direktiiv 2013/33/EL – Artikli 20 lõiked 4 ja 5 – Majutuskeskuse sisekorraeeskirjade tõsine rikkumine või väga vägivaldne käitumine – Kohaldatava karistuse määramiseks liikmesriikidel oleva õiguse ulatus – Saatjata alaealine – Materiaalsete vastuvõtutingimuste kitsendamine või tühistamine)

8

2020/C 10/10

kohtuasi C-255/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. novembri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus - Itaalia) – State Street Bank International GmbH versus Banca d’Italia (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2014/59/EL – Krediidiasutuste finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus – Riiklik rahastu – Kriisilahendusasutus – Riiklik fond – Artiklid 103 ja 104 – Osamaksete tegemise kohustus – Ex ante osamaksed ja ex post erakorralised osamaksed – Väljaarvutamine – Direktiivi hiline ülevõtmine – Delegeeritud määrus (EL) 2015/63 – Artiklid 12 ja 14 – Mõiste „staatuse muutumine“ – Mõju osamaksete tegemise kohustusele)

9

2020/C 10/11

kohtuasi C-261/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. novembri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Kohtu otsus, millega tuvastati liikmesriigi kohustuste rikkumine – Täitmata jätmine – Direktiiv 85/337/EMÜ – Tuulepargi teostusluba ja ehitamine – Projekt, mis võib keskkonda oluliselt mõjutada – Keskkonnamõju eelneva hindamise puudumine – Seadustamiskohustus – ELTL artikli 260 lõige 2 – Karistusmakse ja põhisumma määramise nõue)

10

2020/C 10/12

kohtuasi C-280/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase eelotsusetaotlus – Kreeka) – Alain Flausch jt versus Ypourgos Perivallontos kai Energeias jt (Eelotsusetaotlus – Keskkond – Teatavate projektide keskkonnamõju hindamine – Üldsuse osalemine otsustamises ja õigus kohtu poole pöörduda – Kaebuse esitamise tähtaja algus)

11

2020/C 10/13

kohtuasi C-346/18 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. novembri 2019. aasta otsus – Rose Vision, SL versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu rahastatavad teadusuuringute valdkonna projektid – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007-2013) – Projektidega FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM ja SFERA seonduvad toetuslepingud – Auditid, milles tuvastati rikkumised teatud projektide elluviimisel – Euroopa Komisjoni otsused, millega peatati teiste projektide raames maksete tegemine – Hagi vastutuse tuvastamiseks ja tühistamishagi)

11

2020/C 10/14

Liidetud kohtuasjad C-349/18–C-351/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Vredegerecht te Antwerpeni eelotsusetaotlus – Belgia) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) versus Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) (Eelotsusetaotlus – Raudteetransport – Reisijate õigused ja kohustused – Määrus (EÜ) nr 1371/2007 – Artikli 3 punkt 8 – Veoleping – Mõiste – Reisija, kellel puudub rongi sisenedes pilet – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Artikli 1 lõige 2 ja artikli 6 lõige 1 – Raudtee ettevõtja üldised veotingimused – Kohustuslikud õigus või haldusnormid – Leppetrahvi tingimus – Liikmesriigi kohtu pädevus)

12

2020/C 10/15

kohtuasi C-363/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. novembri 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd versus Ministre de l’Économie et des Finances (Eelotsusetaotlus – Määrus (EL) nr 1169/2011 – Toidualase teabe esitamine tarbijatele – Kohustus märkida toiduaine päritoluriik või lähtekoht juhul, kui märkimata jätmine võib tarbijaid eksitada – Kohustus, et Iisraeli Riigi poolt okupeeritud territooriumidelt pärit toiduainetel peab olema nende päritoluterritooriumi kohta märge, millega peab juhul, kui toiduained on pärit selle territooriumi Iisraeli asundusest, kaasnema märge niisuguse päritolu kohta)

13

2020/C 10/16

liidetud kohtuasjad C-419/18 ja C-483/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy eelotsusetaotlus – Poola) – Profi Credit Polska S.A. vs. Bogumiła Włostowska jt (C-419/18), Profi Credit Polska S.A. vs. OH (C-483/18) (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Artikli 3 lõige 1 – Artikli 6 lõige 1 – Artikli 7 lõige 1 – Direktiiv 2008/48/EÜ – Artikli 10 lõige 2 – Tarbijakrediidi lepingud – Sellisest lepingust tulenevate nõuete blankoveksliga tagamise lubatavus – Vekslivõla tasumise nõue – Kohtu pädevuse ulatus)

14

2020/C 10/17

kohtuasi C-445/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. novembri 2019. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni eelotsusetaotlus - Madalmaad) – Vaselife International BV, Chrysal International BV versus College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nro1107/2009 – Taimekaitsevahendite turuleviimine – Paralleelne kaubandus – Paralleelse kaubanduse loa kehtivusaja muutmine – Taimekaitsevahendi ja võrdlustoote identsus – Tingimused)

15

2020/C 10/18

kohtuasi C-484/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 14. novembri 2019. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF versus Institut national de l’audiovisuel (Eelotsusetaotlus – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29/EÜ – Esitajate ainuõigused – Artikli 2 punkt b – Reprodutseerimisõigus – Artikli 3 lõike 2 punkt a – Üldsusele avalikustamine – Nõusolek – Eeldus – Liikmesriigi kord, millega vabastatakse riikliku audiovisuaalse pärandi säilitamise ja väärtustamise eest vastutav avalik-õiguslik asutus kohustusest saada esitaja kirjalik nõusolek selle esitaja salvestisi sisaldavate arhiivide kasutamiseks)

16

2020/C 10/19

kohtuasi C-528/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 13. novembri 2019. aasta otsus – Outsource Professional Services Ltd versus Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused – Artikli 52 lõike 1 punkt b – Pahausksus kaubamärgi taotluse esitamisel)

16

2020/C 10/20

kohtuasi C-555/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Sofiyski rayonen sad’i eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – K.H.K. versus B.A.C., E.E.K. (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EL) nr 655/2014 – Pangakontode Euroopa arestimismäärus – Artikli 5 punkt a – Saamise menetlus – Artikli 4 punktid 8 – 10 – Mõisted „kohtuotsus“, „kohtulik kokkulepe“ ja „ametlik dokument“ – Riigisisene maksekäsk, millele võib esitada vastuväite – Artikli 18 lõige 1 – Tähtajad – Artikkel 45 – Erandlikud asjaolud – Mõiste)

17

2020/C 10/21

kohtuasi C-599/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. novembri 2019. aasta otsus – Silec Cable, General Cable Corp. versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Vee- ja maa-aluste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide raames turu jagamine – Rikkumise tõendamine – Süütuse presumptsioon – Tõendite moonutamine – Avalik distantseerumine – Teiste kartelliliikmete olemasolu tajumine – Rikkumine, mille on pannud toime mitu ettevõtjat, kes moodustavad ühe majandusüksuse – Nendest ettevõtjatest ühe rikkumise raskus – Kindlaksmääramine – Kartelli „kõrvalise“ või „keskmise“ tähtsusega osaleja – Kindlaksmääramine – Võrdse kohtlemise põhimõte)

18

2020/C 10/22

kohtuasi C-319/18 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 25. juuni 2019. aasta määrus – Fred Olsen, SA versus Naviera Armas, SA, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Ühele mereveoettevõtjale Puerto de Las Nieves’e sadama infrastruktuuri ainukasutamise õiguse andmine – Pärast esialgset uurimist tehtud otsus, milles tuvastati riigiabi puudumine – Riigi ressurssidest antud eelis – Turumajanduses tegutseva erainvestori kriteerium)

18

2020/C 10/23

kohtuasi C-322/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 20. juuni 2019. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus - Itaalia) – Schiaffini Travel SpA versus Comune di Latina (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Määrus (EÜ) nr 1370/2007 – Avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel – Artikkel 5 – Avaliku teenindamise lepingute sõlmimine – Artikli 5 lõige 2 – Otseleping – Mõiste „sõltuv teenus pakkuja“ – Artikli 8 lõige 2 – Üleminekukord)

19

2020/C 10/24

kohtuasi C-424/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 20. juuni 2019. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto eelotsusetaotlus - Itaalia) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“ versus Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Eelotsusetaotlus – Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimine – Direktiiv 2014/24/EL – Artikli 10 punkt h – Erandid teenuste hankelepingute puhul – Patsiendi veo kiirabiteenus – Mõiste)

20

2020/C 10/25

kohtuasi C-475/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 20. juuni 2019. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA versus Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) (Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Määrus (EÜ) nr 1370/2007 – Avalik reisijateveoteenus – Artikkel 5 – Avaliku teenindamise otselepingute sõlmimine – Riigisisesel õigusel põhinev keeld – Artikli 8 lõige 2 – Üleminekukord)

20

2020/C 10/26

kohtuasi C-285/19 P: André Geske 5. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 31. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-427/18: André Geske versus EUIPO

21

2020/C 10/27

kohtuasi C-408/19 P: Hochmann Marketing GmbH 24. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 22. märtsi 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-657/18: Hochmann Marketing GmbH versus Euroopa Liidu Nõukogu

21

2020/C 10/28

kohtuasi C-409/19 P: Hochmann Marketing GmbH 24. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 22. märtsi 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-673/18: Hochmann Marketing GmbH versus Euroopa Komisjon

22

2020/C 10/29

kohtuasi C-659/19 P: Klaus Nonnemacher’i 2. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-389/18: Klaus Nonnemacher versus EUIPO

22

2020/C 10/30

kohtuasi C-660/19 P: Klaus Nonnemacher’i 2. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-390/18: Klaus Nonnemacher versus EUIPO

23

2020/C 10/31

kohtuasi C-678/19 P: Retail Royalty Co. 12. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-54/18: Fashion Energy versus EUIPO - Retail Royalty

23

2020/C 10/32

kohtuasi C-732/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Hispaania) 4. oktoobril 2019 – LL, MK versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

23

2020/C 10/33

kohtuasi C-767/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

24

2020/C 10/34

kohtuasi C-814/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Ühendkuningriik) 6. novembril 2019 – AC, TM, GM, MM versus ABC Sl, XYZ Plc

25

2020/C 10/35

kohtuasi C-833/19 P: Euroopa Liidu Nõukogu 14. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 4. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-308/18: Hamas versus nõukogu

26

2020/C 10/36

kohtuasi C-476/18: Euroopa Kohtu üheksanda koja presidendi 24. juuni 2019. aasta määrus (Pesti Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus - Ungari) – PannonHitel Pénzügyi Zrt. versus WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

27

2020/C 10/37

kohtuasi C-745/18: Euroopa Kohtu presidendi 21. juunil 2019 määrus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus - Poola) – JA versus Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

27

2020/C 10/38

kohtuasi C-829/18: Euroopa Kohtu presidendi 25. juuni 2019. aasta määrus (Tribunal de grande instance de Paris’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Crédit Logement SA versus OE

28

 

Üldkohus

2020/C 10/39

kohtuasi T-240/17: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – Campine ja Campine Recycling versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Autode pliiakude ringlussevõtu turg – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Trahvid – Ostuhind – Trahvide arvutamise meetodit käsitlevate suuniste punkt 37 – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Tõend rikkumise kohta – Mõiste „pidev või korduv rikkumine“ – Rikkumise kestus – Rikkumises osalemise katkemine – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Kergendavad asjaolud – Täielik pädevus)

29

2020/C 10/40

kohtuasi T-276/17: Üldkohtu 12. juuli 2019. aasta otsus – Ogrodnik versus EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk Tropical – Varasem riigisisene sõnamärk TROPICAL – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 60 lõike 1 punkt a) – Kaupade sarnasus – Segiajamise tõenäosus – Kaubamärkide kooseksisteerimine)

30

2020/C 10/41

kohtuasi T-241/18: Üldkohtu 21. novembri 2019. aasta otsus – Bruno versus komisjon (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Pensioniskeemi kord – Lahkumistoetus – Maksed riigi või erapensioniskeemi alates teenistusse asumisest – Riiklikus skeemis varem omandatud pensioniõigused – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 1 ja artikli 12 lõige 2 – Õigusvastasuse väide – Võrdne kohtlemine)

31

2020/C 10/42

kohtuasi T-431/18: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – WN versus parlament (Avalik teenistus – Parlamendiliikmete registreeritud assistendid – Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – Usaldussuhte katkemine – Kaitseõigused – Lepitusmenetlus – Ilmne hindamisviga – Sooline diskrimineerimine – Rasedus- ja sünnituspuhkus – Hoolitsemiskohustus)

31

2020/C 10/43

kohtuasi T-669/18: Üldkohtu 14. novembri 2019. aasta otsus – Neoperl versus EUIPO (neli täidetud auku korrapäraseid auke kujutaval pildil) (Euroopa Liidu kaubamärk – Taotlus registreerida Euroopa Liidu kujutismärk, mis kujutab nelja täidetud auku korrapäraseid auke kujutaval pildil – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

32

2020/C 10/44

kohtuasi T-101/19: Üldkohtu 20. novembri 2019. aasta otsus – Rezon versus EUIPO (imot.bg) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi imot.bg taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 3 – Põhjendamiskohustus – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõike 1 esimene lause)

33

2020/C 10/45

kohtuasi T-149/19: Üldkohtu 14. novembri 2019. aasta otsus – Société des produits Nestlé versus EUIPO – Jumbo Africa (vapikilbi taustale paigutatud inimsilueti kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vapikilbi taustal inimsiluetti kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Inimsiluetti kujutav Euroopa Liidu kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Muutmispädevus)

33

2020/C 10/46

kohtuasi T-702/19: 11. oktoobril 2019 esitatud hagi – Compass Overseas Holdings jt versus komisjon

34

2020/C 10/47

kohtuasi T-706/19: 16. oktoobril 2019 esitatud hagi – Micro Focus International jt versus komisjon

35

2020/C 10/48

kohtuasi T-708/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Bujar versus komisjon

36

2020/C 10/49

kohtuasi T-710/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Sthree ja Sthree Overseas Holdings versus komisjon

37

2020/C 10/50

kohtuasi T-711/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – SSP Group ja SSP Financing versus komisjon

38

2020/C 10/51

kohtuasi T-712/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Hikma Pharmaceuticals ja Hikma Pharmaceuticals International versus komisjon

39

2020/C 10/52

kohtuasi T-713/19: 17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Cobham ja Lockman Investments versus komisjon

41

2020/C 10/53

kohtuasi T-714/19: 18. oktoobril 2019 esitatud hagi – Smiths Group ja Siti 1 versus komisjon

42

2020/C 10/54

kohtuasi T-716/19: 22. oktoobril 2019 esitatud hagi – Interpipe Niko Tube ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant versus komisjon

43

2020/C 10/55

kohtuasi T-717/19: 24. oktoobril 2019 esitatud hagi – Associated British Foods jt versus komisjon

44

2020/C 10/56

kohtuasi T-718/19: 23. oktoobril 2019 esitatud hagi – The Weir Group jt versus komisjon

45

2020/C 10/57

kohtuasi T-738/19: 4. novembril 2019 esitatud hagi – Clouds Sky versus EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

kohtuasi T-744/19: 5. novembril 2019 esitatud hagi – Methanol Holdings (Trinidad) versus komisjon

48

2020/C 10/59

kohtuasi T-788/19: 14. novembril 2019 esitatud hagi – Body Attack Sports Nutrition versus EUIPO – Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

kohtuasi T-790/19: 13. novembril 2019 esitatud hagi – Novolipetsk Steel versus komisjon

49

2020/C 10/61

kohtuasi T-792/19: 11. novembril 2019 esitatud hagi – Agepha Pharma versus EUIPO - Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

kohtuasi T-793/19: 15. novembril 2019 esitatud hagi – Tirreno Power versus komisjon

51

2020/C 10/63

kohtuasi T-794/19: 15. novembril 2019 esitatud hagi – Set versus komisjon

52

2020/C 10/64

kohtuasi T-795/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – HB versus komisjon

53

2020/C 10/65

kohtuasi T-796/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – HB versus komisjon

54

2020/C 10/66

kohtuasi T-797/19: 19. novembril 2019 esitatud hagi – Anglo Austrian AAB Bank ja Belegging-Maatschappij „Far-East“ versus EKP

56

2020/C 10/67

kohtuasi T-173/17: Üldkohtu 11. novembri 2019. aasta määrus – TestBioTech versus komisjon

57

2020/C 10/68

kohtuasi T-361/19: Üldkohtu 5. novembri 2019. aasta määrus – CF versus parlament

57


ET

 

Top