EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 432, 23. detsember 2019

 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 432

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
23. detsember 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 432/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2019/C 432/02

kohtuasi C-324/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus (Spetsializiran nakazatelen sadi eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Ivan Gavanozov (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv 2014/41/EL – Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades – Artikli 5 lõige 1 – A lisas esitatud vorm – J osa – Õiguskaitsevahendite puudumine taotlevas liikmesriigis)

2

2019/C 432/03

kohtuasi C-391/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. oktoobri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Omavahendid – Ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) Euroopa Liiduga assotsieerimine – Otsus 91/482/EMÜ – Artikli 101 lõige 2 – Selliste ÜMT päritolustaatuseta kaupade tollimaksuvabalt liitu importida lubamine, mis on mõnes ÜMTs vabas ringluses ja reeksporditakse sellisena liitu – EXP-ekspordisertifikaadid – Sertifikaatide õigusvastane väljastamine ühe ÜMT ametiasutuste poolt – ELL artikli 4 lõige 3 – Lojaalse koostöö põhimõte – Selle liikmesriigi vastutus, kellel on asjaomase ÜMTga erisuhted – Kohustus kompenseerida liidu omavahendite kaotus, mis on põhjustatud EXP-ekspordisertifikaatide õigusvastase väljastamisega – Alumiiniumi import Anguillast)

3

2019/C 432/04

kohtuasi C-395/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. oktoobri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Omavahendid – Ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) Euroopa Liiduga assotsieerimine – Otsus 91/482/EMÜ – Otsus 2001/822/EÜ – ÜMT päritolustaatusega kaupade tollimaksuvabalt liitu importida lubamine – Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 – Sertifikaatide õigusvastane väljastamine ühe ÜMT ametiasutuste poolt – Impordiliikmesriikides sissenõudmata tollimaksud – ELL artikli 4 lõige 3 – Lojaalse koostöö põhimõte – Selle liikmesriigi vastutus, kellel on asjaomase ÜMTga erisuhted – Kohustus kompenseerida liidu omavahendite kaotus, mis on põhjustatud sertifikaatide EUR.1 õigusvastase väljastamisega – Piimapulbri ja riisi import Curaçaolt ning tangu ja manna import Arubalt)

4

2019/C 432/05

liidetud kohtuasjad C-663/17 P, C-665/17 P ja C-669/17 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 5. novembri 2019. aasta otsus – Euroopa Keskpank (EKP) versus Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Euroopa Komisjon versus Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Euroopa Keskpank (EKP) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA versus Euroopa Keskpank (EKP) (C-669/17 P) (Apellatsioonkaebus – Vastuvõetavus – Poole esindamine Euroopa Kohtus – Advokaadile antud volitus – Volituse tagasivõtmine hageva äriühingu likvideerija poolt – Kohtumenetluse jätkamine hageva äriühingu juhatuse poolt – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikkel 47 – Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – Määrus (EL) nr 1024/2013 – Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve – Otsus krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta – Tühistamishagi Euroopa Liidu Üldkohtus – Vastuvõetavus – Äriühingu, mille tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, aktsionäride otsene puutumus)

5

2019/C 432/06

kohtuasi C-192/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 5. novembri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELL artikli 19 lõike 1 teine lõik – Õigusriik – Tõhus kohtulik kaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades – Kohtunike ametist tagandamise keelu ja kohtunike sõltumatuse põhimõte – Poola üldkohtute kohtunike pensioniea alandamine – Võimalus jätkata kohtunikuametis pärast uude kehtestatud pensioniikka jõudmist, kui saadakse justiitsministri luba – ELTL artikkel 157 – Direktiiv 2006/54/EÜ – Artikli 5 punkt a ja artikli 9 lõike 1 punkt f – Soolise diskrimineerimise keeld töötasu, töölevõtmise ja töötamise valdkonnas – Erineva pensioniea kehtestamine Poola üldkohtute ja Sąd Najwyższy (Poola kõrgeim kohus) kohtunikena ning Poola prokuratuuri prokuröridena töötavatele naistele ja meestele)

6

2019/C 432/07

kohtuasi C-212/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte eelotsusetaotlus – Itaalia) – Prato Nevoso Termo Energy Srl versus Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Eelotsusetaotlus – Keskkond – Direktiiv 2008/98/EÜ – Jäätmed – Keemiliselt töödeldud taimsete õlide jäätmed – Artikli 6 lõiked 1 ja 4 – Jäätmete lakkamise staatus – Direktiiv 2009/28/EÜ – Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine – Artikkel 13 – Loa-, sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida kohaldatakse taastuvatest energiaallikatest elektri-, soojus- või jahutusenergiat tootvatele käitistele – Vedela biokütuse kasutamine elektrienergia tootmisjaama kütteallikana)

7

2019/C 432/08

kohtuasi C-213/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Tribunale ordinario di Roma eelotsusetaotlus - Itaalia) – Adriano Guaitoli jt versus easyJet Airline Co. Ltd (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Artikli 7 lõike 1 punkt a – Lepingutega seotud asjades pädev kohus – Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artiklid 5, 7, 9 ja 12 – Montréali konventsioon – Kohtualluvus – Artiklid 19 ja 33 – Lendude tühistamisest või hilinemisest tingitud kahju hüvitamise nõue)

8

2019/C 432/09

kohtuasi C-281/18 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 31. oktoobri 2019. aasta otsus – Repower AG versus EUIPO,), repowermap.org (Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Apellatsioonikoja esialgse otsuse, millega jäeti osaliselt rahuldamata Euroopa Liidu sõnamärgi REPOWER kehtetuks tunnistamise taotlus, tühistamine)

9

2019/C 432/10

liidetud kohtuasjad C-364/18 ja C-365/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia eelotsusetaotlus - Itaalia) – Eni SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, varem Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 94/22/EÜ – Energia – Süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmise ning kasutamise tingimused – Tasud – Arvutamise meetodid – Energiakvoodi indeks ja Pfor-indeks – Diskrimineeriv laad)

10

2019/C 432/11

kohtuasi C-396/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus - Itaalia) – Gennaro Cafaro versus DQ (Eelotsusetaotlus – Lennutransport – Määrus (EL) nr 1178/2011 – I lisa punkt FCL.065 – Ratione temporis kohaldamisala – Direktiiv 2000/78/EÜ – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Vanuse alusel diskrimineerimine – Artikli 2 lõige 5 – Artikli 4 lõige 1 – Riigisisesed õigusnormid, millega nähakse ette töösuhte automaatne lõppemine 60aastaseks saamisel – Õhusõidukite piloodid – Riigi julgeoleku kaitse)

11

2019/C 432/12

liidetud kohtuasjad C-469/18 ja C-470/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus (Hof van Cassatie eelotsusetaotlus - Belgia) – IN (C-469/18), JM (C-470/18) versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Füüsilise isiku tulumaks – Eelotsusetaotluse vastuvõetamatus)

11

2019/C 432/13

kohtuasi C-515/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna eelotsusetaotlus - Itaalia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato versus Regione autonoma della Sardegna (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 1370/2007 – Avaliku reisijateveo teenused – Raudteevedu – Avaliku teenindamise lepingud – Otselepingute sõlmimine – Otselepingu sõlmimise kohta eelneva teate avaldamise kohustus – Ulatus)

12

2019/C 432/14

kohtuasi C-636/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiiv 2008/50/EÜ – Välisõhu kvaliteet – Artikli 13 lõige 1 ja XI lisa – Lämmastikdioksiidi (NO2) piirtasemete süstemaatiline ja pidev ületamine teatud Prantsusmaa piirkondades ja linnastutes – Artikli 23 lõige 1 – XV lisa – Piirtasemete ületamise „võimalikult lühike“ ajavahemik – Kohased meetmed)

13

2019/C 432/15

kohtuasi C-35/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus (Tribunal de première instance de Liège’i eelotsusetaotlus - Belgia) – BU versus État belge (Eelotsusetaotlus – Töötajate vaba liikumine – Võrdne kohtlemine – Tulumaks – Liikmesriigi õigusaktid – Puudega isikutele makstavate hüvitiste maksust vabastamine – Teisest liikmesriigist saadud hüvitised – Väljajätmine – Erinev kohtlemine)

13

2019/C 432/16

kohtuasi C-296/19 P: Etnia Dreams, S.L-i 10. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 13. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-823/17: Etnia Dreams versus EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

kohtuasi C-332/19 P: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. 23. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-134/17: Hércules Club de Fútbol versus komisjon

14

2019/C 432/18

kohtuasi C-451/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 12. juunil 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo versus XU

15

2019/C 432/19

kohtuasi C-525/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 9. juulil 2019 – GF versus Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

kohtuasi C-532/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 11. juulil 2019 – QP versus Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

kohtuasi C-576/19 P: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. 29. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 28. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-377/18: Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals versus EMA

17

2019/C 432/22

kohtuasi C-577/19 P: KID-Systeme GmbH 29. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. mai 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-354/18: KID-Systeme versus EUIPO

18

2019/C 432/23

kohtuasi C-599/19 P: Rietze GmbH & Co. KG 6. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 6. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-43/18: Rietze GmbH & Co. KG versus EUIPO

19

2019/C 432/24

kohtuasi C-601/19 P: BP 7. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-888/16: BP versus FRA

19

2019/C 432/25

kohtuasi C-622/19 P: Luz Saúde, S.A. 21. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-357/18: Luz Saúde versus EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

kohtuasi C-675/19 SA: 9. septembril 2019 esitatud taotlus saada luba kolmandate isikute vara arestimiseks – Ntinos Ramon versus Euroopa Komisjon

21

2019/C 432/27

kohtuasi C-677/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Vâlcea (Rumeenia) 11. septembril 2019 – SC Valoris SRL versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

kohtuasi C-693/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 13. septembril 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA versus YB

22

2019/C 432/29

kohtuasi C-705/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 23. septembril 2019 – Axpo Trading Ag versus Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

23

2019/C 432/30

kohtuasi C-721/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 23. septembril 2019 – Sisal SpA versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

kohtuasi C-722/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 23. septembril 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

kohtuasi C-723/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. septembril 2019 – Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd versus Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

kohtuasi C-726/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 1. oktoobril 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario versus JN

29

2019/C 432/34

kohtuasi C-731/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 4. oktoobril 2019 – KM versus Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

kohtuasi C-788/19: 23. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

30

2019/C 432/36

kohtuasi C-796/19: 29. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

31

2019/C 432/37

kohtuasi C-806/19 P: Euroopa Komisjoni 31. oktoobril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-105/17: HSBC Holdings plc jt versus komisjon

32

 

Üldkohus

2019/C 432/38

kohtuasi T-48/17: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – ADDE versus parlament (Institutsiooniõigus – Euroopa Parlament – Otsus, millega erakonna teatud kulud tunnistatakse 2015. aasta toetuse andmisel rahastamiskõlbmatuks – Otsus, millega antakse toetust 2017. aastaks ja nähakse ette 33 % suuruste eelmaksete tegemine toetuse maksimumsummast ning kohustus esitada pangatagatis – Erapooletuse kohustus – Kaitseõigused – Finantsmäärus – Finantsmääruse kohaldamise eeskirjad – Määrus (EÜ) nr 2004/2003 – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine)

34

2019/C 432/39

kohtuasi T-332/17: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – E-Control versus ACER (Energeetika – ACERi apellatsiooninõukogu otsus – Võimsusarvutuse alade kindlaksmääramine – Tühistamishagi – Põhjendatud huvi – Osaline vastuvõetamatus – Määrus (EL) 2015/1222 – ACERi pädevus)

35

2019/C 432/40

kohtuasi T-333/17: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Austrian Power Grid ja Vorarlberger Übertragungsnetz versus ACER (Energeetika – ACERi apellatsiooninõukogu otsus – Võimsusarvutuse alade kindlaksmääramine – Tühistamishagi – Põhjendatud huvi – Osaline vastuvõetamatus – Määrus (EL) 2015/1222 – ACERi pädevus)

36

2019/C 432/41

kohtuasi T-335/17: Üldkohtu 10. oktoobri 2019. aasta otsus – Help – Hilfe zur Selbsthilfe versus komisjon (Vahekohtuklausel – Toiduga kindlustatuse programm Zimbabwes toiduga kindlustamatuse all eriti raskelt kannatavate põllumajanduslike majapidamiste toetuseks (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Hagi ümberkvalifitseerimine – Auditiaruanded – Kontrollikoja auditiaruanne – OLAFi aruanne – Makstud summade tagasimaksed – Proportsionaalsus – Õiguspärane ootus)

37

2019/C 432/42

kohtuasi T-601/17: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Rubik’s Brand versus EUIPO – Simba Toys (ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ruumiline Euroopa Liidu kaubamärk – Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii) – Tähis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1) – Määruse nr 207/2009 artikli 75 lõike 1 teine lause (nüüd määruse 2017/1001 artikli 94 lõike 1 teine lause) – Määruse nr 207/2009 artikli 65 lõige 6 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 72 lõige 6))

37

2019/C 432/43

kohtuasi T-778/17: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Autostrada Wielkopolska versus komisjon (Riigiabi – Tasulise kiirtee kontsessioon – Seadus, millega teatud sõidukid vabastatakse kiirteemaksust – Tulu kaotamise tõttu kontsessionäärile liikmesriigi antav hüvitis – Varjatud teemaks – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse abi tagasi nõudma – Huvitatud poolte menetlusõigused – Komisjoni kohustus tegutseda erilise hoolsusega – Riigiabi mõiste – Eelis – Kontsessionääri oodatava rahalise olukorra paranemine – Turumajanduse tingimustes tegutseva eraettevõtja kriteerium – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt a – Piirkondlik riigiabi)

38

2019/C 432/44

kohtuasi T-58/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Mahr versus EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa liidu sõnamärgi Xocolat taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk LUXOCOLAT – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Tähiste sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Vastulause põhjendus – Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 15 lõike 3 punkt b (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 2 lõige 4))

39

2019/C 432/45

kohtuasi T-279/18: Üldkohtu 17. oktoobri 2019. aasta otsus – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk AXICORP ALLIANCE – Varasem Euroopa Liidu sõna- ja kujutismärk ALLIANCE – Suhtelised keeldumispõhjused – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 – Tõend varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta – Määruse 2017/1001 artikli 47 lõige 2 – Nizza klassifikatsioonile lisatud alfabeetilises loetelus nimetatud kaupade kirjelduse tõlgendamine)

40

2019/C 432/46

kohtuasi T-310/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – EPSU ja Goudriaan versus komisjon (Sotsiaalpoliitika – Tööturu osapoolte vaheline dialoog liidu tasandil – Kokkulepe „Üldine raamistik riikide keskvalitsuste asutuste ametnike ja teenistujate teavitamiseks ja nendega konsulteerimiseks“ – Kokkuleppe allkirjastanud osaliste ühistaotlus rakendada seda kokkulepet liidu tasandil – Komisjoni keeldumine esitada nõukogule otsuse ettepanek – Tühistamishagi – Vaidlustatav akt – Vastuvõetavus – Komisjoni kaalutlusruum – Tööturu osapoolte sõltumatus – Subsidiaarsuse põhimõte – Proportsionaalsus)

41

2019/C 432/47

kohtuasi T-361/18: Üldkohtu 5. novembri 2019. aasta otsus – APEDA versus EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk SIR BASMATI RICE – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

41

2019/C 432/48

kohtuasi T-380/18: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – Intas Pharmaceuticals versus EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi INTAS taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ja varasem riigisisene kujutismärk, mis mõlemad sisaldavad sõnalist osa „indas“ – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Tähiste ja kaupade sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise tõendamine – Määruse 2017/1001 artikkel 47)

42

2019/C 432/49

kohtuasi T-417/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – CdT versus EUIPO (Tühistamishagi – Institutsiooniline õigus – Kohustus tellida tõlkekeskuselt EUIPO toimimiseks vajalikud tõlketeenused – Tõlkekeskuse ja EUIPO koostööleppe lõpetamine – Tõlketeenuste hanketeate avaldamine – Vastuvõetamatuse vastuväide – Põhjendatud huvi puudumine – Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine – Osaline vastuvõetamatus)

43

2019/C 432/50

kohtuasi T-432/18: Üldkohtu 16. oktoobri 2019. aasta otsus – Palo versus komisjon (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Pensionid – Pensioniskeemi tingimused – Lahkumistoetus – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 12 lõige 2 – Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted – Õiguspärane ootus – Hea halduse põhimõte – Hoolitsemiskohustus)

44

2019/C 432/51

kohtuasi T-434/18: Üldkohtu 15. oktoobri 2019. aasta otsus – Vans versus EUIPO (ULTRARANGE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi ULTRARANGE taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

45

2019/C 432/52

kohtuasi T-454/18: Üldkohtu 10. oktoobri 2019. aasta otsus – Alessandro Biasotto versus EUIPO – Oofos (OO) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi OO taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk OO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

45

2019/C 432/53

kohtuasi T-498/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – ZPC Flis versus EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Happy Moreno choco taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk MORENO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Varasemate riigisiseste kujutismärkidega hõlmatud kaupade loetelu asendamine – Apellatsioonikoja otsuse parandamine – Määruse 2017/1001 artikli 102 lõige 1 – Õiguslik alus – Varasem otsustuspraktika – Õiguskindlus – Õiguspärane ootus)

46

2019/C 432/54

kohtuasi T-559/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Atos Medical versus EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb (meditsiinilised plaastrid) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Meditsiinilist plaastrit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Kehtetuse alus – Eristatavus – Asjatundlik kasutaja – Autori vabadusaste – Erinev üldmulje – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

47

2019/C 432/55

kohtuasi T-560/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Atos Medical versus EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb (meditsiinilised plaastrid) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Meditsiinilist plaastrit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus – Varasema disainilahenduse avalikustamine – Kehtetuse alus – Eristatavus – Asjatundlik kasutaja – Autori vabadusaste – Erinev üldmulje – Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

48

2019/C 432/56

kohtuasi T-568/18: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – Local-e-motion versus EUIPO – Volkswagen (WE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi WE taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk WE – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

48

2019/C 432/57

kohtuasi T-582/18: Üldkohtu 15. oktoobri 2019. aasta otsus – Boxer Barcelona versus EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi XBOXER BARCELONA taotlus – X-tähte kujutav varasem Euroopa Liidu kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Tõendid – Määruse 2017/1001 artikli 18 lõike 1 punkt a – Määruse 2017/1001 artikli 47 lõige 2 – Registreerimistaotluse piiramine apellatsioonikojas – Määruse 2017/1001 artikli 49 lõige 1)

49

2019/C 432/58

kohtuasi T-628/18: Üldkohtu 17. oktoobri 2019. aasta otsus – E.I. Papadopoulos SA versus EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre taotlus – Euroopa Liidu varasem kujutismärk Caprice – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

50

2019/C 432/59

kohtuasi T-684/18: Üldkohtu 16. oktoobri 2019. aasta otsus – ZV versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Teade vaba ametikoha kohta – Komisjoni vaidluste aselahendaja – Menetlus – Teenete hindamine)

51

2019/C 432/60

kohtuasi T-708/18: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – ZPC Flis versus EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi FLIS Happy Moreno choco taotlus – Varasemad riigisisesed kujutismärgid MORENO – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Varasemate riigisiseste kujutismärkidega hõlmatud kaupade loetelu asendamine – Apellatsioonikoja otsuse parandamine – Määruse 2017/1001 artikli 102 lõige 1 – Õiguslik alus – Varasem otsustuspraktika – Õiguskindlus – Õiguspärane ootus)

51

2019/C 432/61

kohtuasi T-10/19: Üldkohtu 17. oktoobri 2019. aasta otsus – United States Seafoods versus EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk UNITED STATES SEAFOODS – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

52

2019/C 432/62

kohtuasi T-41/19: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta otsus – MSI Svetovanje, marketing versus EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi nume taotlus – Varasem Euroopa Liidu varasem sõnamärk numederm – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

53

2019/C 432/63

kohtuasi T-240/19: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – A9.com versus EUIPO (kellukese kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kellukest kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Põhjendamiskohustus – Määruse (EL) 2017/1001 artikkel 94 – Eristusvõime puudumine – Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

54

2019/C 432/64

kohtuasi T-557/17: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta määrus – Liaño Reig versus SRB (Tühistamishagi – Majandus- ja rahapoliitika – Kahju hüvitamise nõue – Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord – Kriisilahendusmenetlus – Banco Popular Español, SA kriisilahenduse skeem – Osaline tühistamine – Lahutamatus – Vastuvõetamatus)

54

2019/C 432/65

kohtuasi T-727/18 R: Üldkohtu presidendi 20. septembri 2019. aasta määrus – ZW versus EIP (Ajutiste meetmete kohaldamine – Avalik teenistus – Vastuvõetamatus)

55

2019/C 432/66

kohtuasi T-750/18: Üldkohtu 25. oktoobri 2019. aasta määrus – Briois versus parlament (Institutsiooniõigus – Euroopa Parlamendi liige – Privileegid ja immuniteedid – Otsus võtta parlamendiliikmelt ära puutumatus – Parlamendiliikme ametiaja lõppemine – Põhjendatud huvi kadumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

56

2019/C 432/67

kohtuasi T-145/19: Üldkohtu 17. oktoobri 2019. aasta määrus – Jap Energéticas y Medioambientales versus komisjon (Tühistamishagi – Toetuse maksmise kokkulepe, mis sõlmiti keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) raames – Võlateade – Puhtalt lepingulise suhtega hõlmatud ja sellest lahutamatu akt – Hagi ümber kvalifitseerimata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus)

56

2019/C 432/68

kohtuasi T-188/19: Üldkohtu 24. oktoobri 2019. aasta määrus – Ühendkuningriik versus komisjon (Tühistamishagi – Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine ning kosmos – Liidu seitsmes raamprogramm – Audit – Töötundide arvestuse tabeli täitmata jätmine – Abikõlbmatuks tunnistatud personalikulud – Komisjoni otsus võtta auditiaruanne lõplikuna vastu – Vastuvõetamatus)

57

2019/C 432/69

kohtuasi T-211/19: Üldkohtu 25. oktoobri 2019. aasta määrus – Le Pen versus parlament (Institutsiooniõigus – Euroopa Parlamendi liige – Privileegid ja immuniteedid – Otsus võtta parlamendiliikmelt ära puutumatus – Parlamendiliikme ametiaja lõppemine – Põhjendatud huvi kadumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

58

2019/C 432/70

kohtuasi T-383/19 R: Üldkohtu presidendi 23. oktoobri 2019. aasta määrus – Walker jt versus parlament ja nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Määrus (EL) 2018/1806 – Liidu kodakondsusest ilmajäämine – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus – Vastuvõetamatus)

58

2019/C 432/71

kohtuasi T-688/19: 8. oktoobril 2019 esitatud hagi – VeriGraft versus EASME

59

2019/C 432/72

kohtuasi T-690/19: 8. oktoobril 2019 esitatud hagi – Daily Mail and General Trust plc jt versus komisjon

60

2019/C 432/73

kohtuasi T-691/19: 8. oktoobril 2019 esitatud hagi – Hill & Smith Holdings ja Hill & Smith Overseas versus komisjon

61

2019/C 432/74

kohtuasi T-692/19: 8. oktoobril 2019 esitatud hagi – Rentokil Initial ja Rentokil Initial 1927 versus komisjon

63

2019/C 432/75

kohtuasi T-703/19: 11. oktoobril 2019 esitatud hagi – DD versus FRA

64

2019/C 432/76

kohtuasi T-727/19: 29. oktoobril 2019 esitatud hagi – Basaglia versus komisjon

65

2019/C 432/77

kohtuasi T-733/19: 29. oktoobril 2019 esitatud hagi – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology ja Sunowe Solar versus komisjon

66

2019/C 432/78

kohtuasi T-734/19: 4. novembril 2019 esitatud hagi – Junqueras i Vies versus parlament

68

2019/C 432/79

kohtuasi T-735/19: 30. oktoobril 2019 esitatud hagi – Frank Recruitment Group Services versus EUIPO - Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

kohtuasi T-736/19: 4. novembril 2019 esitatud hagi – HA versus komisjon

70

2019/C 432/81

kohtuasi T-737/19: 5. novembril 2019 esitatud hagi – Huevos Herrera Mejías versus EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

kohtuasi T-739/19: 6. novembril 2019 esitatud hagi – Productos Jamaica versus EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

kohtuasi T-313/19: Üldkohtu 23. oktoobri 2019. aasta määrus – Taghani versus komisjon

72


ET

 

Top