EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:399:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 399, 25. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 399

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
25. november 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 399/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2019/C 399/02

kohtuasi C-136/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. septembri 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – GC, AF, BH, ED versus Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Eelotsusetaotlus – Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse veebilehtedel sisalduvate isikuandmete töötlemise eest – Direktiiv 95/46/EÜ – Määrus (EL) 2016/679 – Otsingumootorid internetis – Veebilehtedel sisalduvate andmete töötlemine – Direktiivi artiklis 8 ning määruse artiklites 9 ja 10 nimetatud andmete eriliigid – Nende artiklite kohaldatavus otsingumootori haldajale – Haldaja kohustuste ulatus lähtuvalt nendest artiklitest – Andmete avaldamine veebilehtedel ainult ajakirjanduslikel eesmärkidel või kirjandusliku või kunstilise eneseväljenduse tarbeks – Linkide eemaldamise taotluse mõju töötlemisele – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7, 8 ja 11)

2

2019/C 399/03

kohtuasi C-507/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. septembri 2019. aasta otsus (Conseil d’Etat’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Google LLC, Google Inc. õigusjärglane versus Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Eelotsusetaotlus – Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46/EÜ – Määrus (EL) 2016/679 – Otsingumootorid internetis – Veebilehtedel sisalduvate andmete töötlemine – Territoriaalne ulatus, mis on õigusel linkide eemaldamisele)

3

2019/C 399/04

kohtuasi C-526/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. septembri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELTL artikkel 258 – Direktiiv 2004/18/EÜ – Ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamine – Ehitustööde kontsessioonid – Kiirtee ehitamise ja ekspluateerimise kontsessiooni pikendamine hanketeadet avaldamata)

4

2019/C 399/05

kohtuasi C-700/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Finanzamt Kyritz versus Wolf-Henning Peters (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 132 lõike 1 punktid b ja c – Maksuvabastused – Haiglaravi ja meditsiiniline abi – Meditsiinilise abi andmine meditsiinitöötajate ja parameedikute poolt – Usaldussuhte puudumine abi andja ja patsiendi vahel)

5

2019/C 399/06

kohtuasi C-11/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 26. septembri 2019. aasta otsus – Oleksandr Viktorovych Klymenko versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine – Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loetellu – Kolmanda riigi asutuse otsus – Nõukogu kohustus kontrollida, kas selle otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele – Põhjendamiskohustus)

6

2019/C 399/07

kohtuasi C-32/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Tiroler Gebietskrankenkasse versus Michael Moser (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustus – Võõrtöötajad – Määrus (EÜ) nr 987/2009 – Artikkel 60 – Perehüvitised – Õigus saada esmase pädevusega liikmesriigis makstava vanemahüvitise ja teisese pädevusega liikmesriigis ette nähtud lapsehooldustasu vahe ulatuses lisahüvitist)

7

2019/C 399/08

kohtuasi C-34/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Fővárosi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Ottília Lovasné Tóth versus ERSTE Bank Hungary Zrt (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Artikli 3 lõiked 1 ja 3 – Direktiivi 93/13/EMÜ lisa – Punkti 1 alapunktid m ja q – Hüpoteeklaenuleping – Notariaalakt – Notari täitekorralduse lisamine – Ümberpööratud tõendamiskoormis – Artikli 5 lõige 1 – Lihtne ja arusaadav sõnastus)

8

2019/C 399/09

kohtuasi C-47/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Oberlandesgericht Wieni eelotsusetaotlus - Austria) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad versus Stephan Riel, Alpine Bau GmbH pankrotihaldur (Eelotsusetaotlus – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades – Kohaldamisala – Artikli 1 lõike 2 punkt b – Pankrotimenetlus, maksejõuetute äriühingute või muude juriidiliste isikute likvideerimismenetlus, kohtumenetlus, kompromissi tegemine ja muud sellised menetlused – Erand – Hagi nõude tunnustamiseks maksejõuetusmenetluses – Määruse (EÜ) nr 1346/2000 kohaldamine – Artikkel 41 – Nõude esitamise sisu – Põhimaksejõuetusmenetlus ja teisene maksejõuetusmenetlus – Lis pendens ja seotud menetlused – Määruse nr 1215/2012 artikli 29 lõike 1 kohaldamine analoogia alusel – Lubamatus)

9

2019/C 399/10

kohtuasi C-63/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. septembri 2019. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia eelotsusetaotlus - Itaalia) – Vitali SpA versus Autostrade per l'Italia SpA (Eelotsusetaotlus – ELTL artiklid 49 ja 56 – Hanked – Direktiiv 2014/24/EL – Artikkel 71 – Allhanked – Riigisisesed õigusnormid, mis võimaldavad sõlmida allhankelepinguid kuni 30 % ulatuses hankelepingu mahust)

10

2019/C 399/11

liidetud kohtuasjad C-95/18 ja C-96/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus - Madalmaad) – Sociale Verzekeringsbank versus F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18) (Eelotsusetaotlus – Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Määrus (EMÜ) nr 1408/71 – Artikkel 13 – Kohaldatavad õigusaktid – Liikmesriigis elav isik, kes kuulub määruse (EMÜ) nr 1408/71 kohaldamisalasse – Vanaduskindlustuse skeemile vastavad hüvitised ja peretoetused – Elukohaliikmesriik ja töökohaliikmesriik – Keeldumine)

10

2019/C 399/12

kohtuasi C-222/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus - Ungari) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. versus Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Eelotsusetaotlus – Piiriülene tervishoiuteenus – Direktiiv 2011/24/EL – Artikli 3 punkt k ja artikli 11 lõige 1 – Retsept – Mõiste – Teises liikmesriigis selleks õigust omava isiku väljakirjutatud retsepti tunnustamine – Tingimused – Kaupade vaba liikumine – Koguseliste ekspordipiirangutega samaväärse toimega meetmete keeld – ELTL artiklid 35 ja 36 – Apteegile seatud piirang retseptiravimite väljastamisel – Teises liikmesriigis väljastatud ostutellimus – Põhjendatus – Inimeste elu ja tervise kaitse – Direktiiv 2001/83/EÜ – Artikli 81 teine lõik – Liikmesriigi elanikkonna ravimitega varustamine)

11

2019/C 399/13

kohtuasi C-251/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Rechtbank Noord-Hollandi eelotsusetaotlus - Madalmaad) – Trace Sport versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Eelotsusetaotlus – Kaubanduspoliitika – Dumpinguvastased tollimaksud – Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast lähetatud jalgrataste import – Hiinast pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud lõpliku dumpinguvastase tollimaksu laiendamine nendele riikidele – Rakendusmäärus (EL) nr 501/2013 – Kehtivus – Vastuvõetavus – Põhikohtuasja hageja poolt tühistamishagi esitamata jätmine – Seotud importija – Tühistamishagi esitamise õigus – Määrus (EÜ) nr 1225/2009 – Artikkel 13 – Kõrvalehoidmine – Artikkel 18 – Soovimatus teha koostööd – Tõend – Kaudsete tõendite kogum)

12

2019/C 399/14

kohtuasi C-358/18 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus – Poola Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – EAGGF, EAGF ja EAFRD – Kulutused, mida Euroopa Liit ei rahasta – Poola Vabariigi tehtud kulutused – Tootjarühm – Tootjaorganisatsioon)

13

2019/C 399/15

kohtuasi C-366/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 33 de Madridi eelotsusetaotlus - Hispaania) – José Manuel Ortiz Mesonero versus UTE Luz Madrid Centro (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2010/18/EL – Vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepe – Riigisisesed õigusnormid, mis seavad vanemapuhkuse kasutamise tingimuseks tööaja vähendamise töötasu proportsionaalse vähenemisega – Vahetustega töö – Töötaja taotlus alati samal ajal töötamiseks, et tegeleda enda alaealiste lastega – Direktiiv 2006/54/EÜ – Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes – Kaudne diskrimineerimine – Osaline vastuvõetamatus)

14

2019/C 399/16

kohtuasi C-467/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Rayonen sad Lukoviti eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: EP (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 6 ja 47 ning artikli 51 lõige 1 – Direktiiv 2012/13/EL – Artikli 8 lõige 2 – Direktiiv 2013/48/EL – Artikkel 12 – Direktiiv (EL) 2016/343 – Artikkel 3 – Riigisisesed õigusnormid, mis lubavad ravi ja turvalisuse kaalutlustel paigutada psühhiaatriaasutusse isiku, kes on dementsena toime pannud ühiskonnale ohtliku teo – Õigus olla teavitatud enda õigustest – Õigus kaitsjale – Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – Süütuse presumptsioon – Haavatav isik)

14

2019/C 399/17

kohtuasi C-527/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. versus KIA Motors Corporation (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Mootorsõidukid – Määrus (EÜ) nr 715/2007 – Artikli 6 lõike 1 esimene lause – Sõidukite remondi- ja hooldusteave – Tootja kohustus sõltumatute ettevõtjate ees – Selle teabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavus – Üksikasjalikud eeskirjad – Diskrimineerimiskeeld)

15

2019/C 399/18

kohtuasi C-544/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Upper Tribunali eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs versus Henrika Dakneviciute (Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 49 – Asutamisvabadus – Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana – Liikmesriigi kodanik, kes on lõpetanud tegutsemise füüsilisest isikust ettevõtjana raseduse lõpuperioodi ja sünnitusjärgsete kehalise koormuse piirangute tõttu – Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse säilitamine)

16

2019/C 399/19

kohtuasi C-556/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 26. septembri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Liidu veepoliitika – Direktiiv 2000/60/EÜ – Artikli 13 lõiked 1 ja 7 ning artikli 15 lõige 1 – Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Palma ja Hierro (Hispaania) valglapiirkondade ülevaadatud ja ajakohastatud majanduskava vastu võtmata, avaldamata ja komisjonile edastamata jätmine – Artikkel 14 – Ülevaatamise ja ajakohastamise osas avalikkuse teavitamata ja avalikkusega konsulteerimata jätmine)

17

2019/C 399/20

kohtuasi C-600/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. septembri 2019. aasta otsus (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – UTEP 2006. SRL versus Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Eelotsusetaotlus – Autovedu – ELTL artiklid 91 ja 92 – Määrus (EL) nr 165/2014 – Artikli 32 lõige 3, artikli 33 lõige 1 ja artikli 41 lõige 1 – Sõidumeerikute kasutamise eeskirjade rikkumine – Liikmesriikide kohustus näha ette tõhusad, hoiatavad ja mittediskrimineerivad sanktsioonid – Residendist ja mitteresidendist väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – Ebavõrdne kohtlemine)

18

2019/C 399/21

liidetud kohtuasjad C-662/18 ja C-672/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 18. septembri 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18) versus Ministre de l’Action et des Comptes publics (Eelotsusetaotlus – Otsesed maksud – Direktiiv 90/434/EMÜ – Direktiiv 2009/133/EÜ – Artikkel 8 – Osade või aktsiate vahetamisega seotud kapitalikasum – Vahetamise tulemusel saadud osade või aktsiate võõrandamine – Kapitalikasum, mille maksustamine on edasi lükatud – Osanike või aktsionäride maksustamine – Maksustamine erinevate maksubaasi kindlaksmääramise reeglite ja maksumäärade alusel – Maksubaasist tehtavad mahaarvamised, mis võtavad arvesse osade või aktsiate omamise kestust)

18

2019/C 399/22

kohtuasi C-728/18: EM Research Organization, Inc.-i 22. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-180/17: EM Research Organization versus EUIPO

19

2019/C 399/23

kohtuasi C-293/19: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryami 10. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-231/18: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam versus EUIPO EUIPO - Lupu (Djili)

20

2019/C 399/24

kohtuasi C-351/19 P: Bruno Gollnischi 30. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 28. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-375/18: Gollnisch versus parlament

20

2019/C 399/25

kohtuasi C-545/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 17. juulil 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN versus Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 399/26

kohtuasi C-617/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 14. augustil 2019 – Granarolo SpA versus Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare jt

22

2019/C 399/27

kohtuasi C-629/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) 23. augustil 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ja Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

23

2019/C 399/28

kohtuasi C-632/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) 22. augustil 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie versus Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

23

2019/C 399/29

kohtuasi C-633/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) 22. augustil 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie versus Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

25

2019/C 399/30

kohtuasi C-640/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 28. augustil 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe jt versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

26

2019/C 399/31

kohtuasi C-643/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) 30. augustil 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA versus Município de Peso da Régua

27

2019/C 399/32

kohtuasi C-648/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 2. septembril 2019 – EUflight.de GmbH versus Eurowings GmbH

28

2019/C 399/33

kohtuasi C-652/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 2. septembril 2019 – KO versus Fallimento Consulmarketing SpA

29

2019/C 399/34

kohtuasi C-653/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. septembril 2019 – kriminaalasjas järgmise isiku suhtes: DK

29

2019/C 399/35

kohtuasi C-662/19 P: NRW.Banki 29. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 26. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-466/16: NRW.Bank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

30

2019/C 399/36

kohtuasi C-663/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Gera (Saksamaa) 6. septembril 2019 – MM versus Volkswagen AG

31

2019/C 399/37

kohtuasi C-686/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 18. septembril 2019 – SIA „Soho Group“ versus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

32

2019/C 399/38

kohtuasi C-687/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 18. septembril 2019 – Ryanair Ltd versus PJ

33

2019/C 399/39

kohtuasi C-710/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 25. septembril 2019 – G.M.A. versus État belge

33

2019/C 399/40

kohtuasi C-730/19: 3. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

34

2019/C 399/41

kohtuasi C-743/19: 9. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

35

2019/C 399/42

kohtuasi C-744/19: 10. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

36

 

Üldkohus

2019/C 399/43

liidetud kohtuasjad T-119/07 ja T-207/07: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Itaalia ja Eurallumina versus komisjon (Riigiabi – Direktiiv 2003/96/EÜ – Aktsiis mineraalõlidelt – Alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatav mineraalõli – Aktsiisivabastus – Valikulisus – Piirkondliku riigiabi andmise suunised – 2001. aasta ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta – Õiguspärane ootus – Institutsioonide aktide õiguspärasuse eeldus – Hea halduse põhimõte – Põhjendamiskohustus – Põhjenduste vastuolulisus)

37

2019/C 399/44

Liidetud kohtuasjad T-129/07 ja T-130/07: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Iirimaa ja Aughinish Alumina versus komisjon (Riigiabi – Direktiiv 2003/96/EÜ – Aktsiis mineraalõlidelt – Alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatav mineraalõli – Aktsiisimaksust vabastamine – Meetme valikulisus – 2001. aasta keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised)

38

2019/C 399/45

kohtuasi T-386/14 RENV: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – FIH Holding ja FIH versus Euroopa Komisjon (Riigiabi – Pangandussektor – Abi, mida anti Taani pangale FIH tema uuele tütarettevõtjale langenud väärtusega varade üleandmise ning seejärel Taani finantsstabiilsuse tagamise eest vastutava asutuse poolt nende tagasiostmise vormis – Pankadele kriisi ajal antav riigiabi – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Abi mõiste – Eraõigusliku investori kriteerium – Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium – Abisumma arvutamine – Põhjendamiskohustus)

39

2019/C 399/46

kohtuasi T-417/16: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta otsus – Achemos Grupė ja Achema versus komisjon (Riigiabi – Klaipėdos Naftale antud abi LNG terminali ehitamiseks ja käitamiseks Klaipeda meresadamas – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks – ELTL artikli 106 lõige 2 – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Otsus jätta vastuväited esitamata – Varustuskindlus – Üldist majandushuvi pakkuv teenus)

39

2019/C 399/47

kohtuasi T-153/17: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – FV versus nõukogu (Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanded – 2014. ja 2015. aasta hindamine – Põhjendatud huvi – Põhjendamiskohustus – Ilmselge hindamisviga – Hoolitsemiskohustus)

40

2019/C 399/48

kohtuasi T-176/17: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – WhiteWave Services versus EUIPO – Fernandes (VeGa one) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi VeGa one taotlus – Varasema sõnamärgi Vegas Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

41

2019/C 399/49

kohtuasi T-228/17: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Zhejiang Jndia Pipeline Industry versus komisjon (Dumping – Hiinast ja Taiwanist pärit põkk-keevitatavate roostevabast terasest toruliitmike (ka valmistoodetena) import – Lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamine – Normaalväärtus – Kohandamine – Ilmne hindamisviga – Põhjendamiskohustus)

42

2019/C 399/50

kohtuasi T-433/17: Üldkohtu 20. septembri 2019. aasta otsus – Dehousse versus Euroopa Liidu Kohus (Dokumentidega tutvumine – Euroopa Liidu Kohus – Dokumendid, mis on institutsiooni valduses seoses oma haldusülesannete täitmisega – Dokumentidega tutvumise taotlus, mille on esitanud endine Üldkohtu kohtunik – Osaline keeldumine võimaldamast dokumentidega tutvuda – Liidu lepinguväline vastutus)

42

2019/C 399/51

kohtuasi T-476/17: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Arysta LifeScience Netherlands versus komisjon (Taimekaitsevahendid – Toimeaine diflubensuroon – Heakskiidu läbivaatamine – Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 – Kaitseõigused – Võimu kuritarvitamine – Ilmne hindamisviga – Heakskiidu pikendamise menetlus – Määruse nr 1107/2009 artikkel 14 – Läbivaatamise menetluse raames lisapiirangute seadmine, mis kitsendavad asjaomase toimeaine kasutamist, ootamata ära pikendamise menetluse lõppu – Proportsionaalsus)

43

2019/C 399/52

kohtuasi T-629/17: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta otsus – Tšehhi Vabariik versus komisjon (ERF – Euroopa Sotsiaalfond – Finantsabi vähendamine – Riigihanked – Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 99 lõike 1 punkt a – Direktiivi 2004/18/EÜ artikli 16 punkt b – Konkreetne erand – Ringhäälinguorganisatsioonidele mõeldud saatematerjalide soetamise, arendamise, tootmise ja kaastootmise teenuste riigihange)

44

2019/C 399/53

kohtuasi T-786/17: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – BTC versus komisjon (Vahekohtuklausel – Üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke puudutava programmi eTEN raames sõlmitud toetusleping – Projekt „SafeChemo“ – OLAFi juurdlusaruanne, milles tuvastati teatud tehtud kulude abikõlbmatus – Tasutud summa osaline tagasinõudmine – Vastuhagi)

45

2019/C 399/54

kohtuasi T-27/18 RENV: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – FV versus nõukogu (Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamisaruanne – 2013. aasta hindamine – Põhjendatud huvi – Põhjendamiskohustus – Ilmselge hindamisviga – Hoolitsemiskohustus)

45

2019/C 399/55

kohtuasi T-65/18: Üldkohtu 20. septembri 2019. aasta otsus – Venezuela versus nõukogu (Tühistamishagi – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Venezuelas – Kolmanda riigi esitatud hagi – Otsese puutumuse puudumine – Vastuvõetamatus)

46

2019/C 399/56

kohtuasi T-225/18: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta otsus – Manéa versus CdT (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Tähtajaline leping – Otsus mitte pikendada hageja teenistuslepingut – Esimese otsuse tühistamine ja uue, esimese otsuse kuupäevast alates jõustunud pikendamata jätmise otsuse tegemine)

47

2019/C 399/57

kohtuasi T-286/18: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele)

48

2019/C 399/58

kohtuasi T-359/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Unifarco versus EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi TRICOPID taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk TRICODIN – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

49

2019/C 399/59

kohtuasi T-379/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – WI versus komisjon (Avalik teenistus – Pensionid – Toitjakaotuspension – Registreeritud kooselu – Maksmisest keeldumine – Personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkt iv – Võimalus seaduslikult abielluda – Hea halduse põhimõte – Hoolitsemiskohustus – Erakorralised asjaolud)

49

2019/C 399/60

kohtuasi T-399/18: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – TrekStor versus EUIPO (Theatre) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi Theatre taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

50

2019/C 399/61

kohtuasi T-464/18: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Grupo Bimbo versus EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi Tia Rosa taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk TIA ROSA – Suhteline keeldumispõhjus – Kaupade sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

51

2019/C 399/62

kohtuasi T-502/18: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Pharmadom versus EUIPO – IRF (MediWell) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi MediWell taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk WELL AND WELL ja varasem riigisisene kujutismärk well & well LES PHARMACIENS – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

51

2019/C 399/63

kohtuasi T-528/18: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta otsus – XI versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Kutsehaigus – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Taotluse tagasilükkamine – Vastus meditsiinilisi andmeid sisaldavale kaebusele – Arstisaladus – Andmete kustutamise taotlus – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Õigus eraelu austamisele – Vastutus)

52

2019/C 399/64

kohtuasi T-532/18: Üldkohtu 17. septembri 2019 aasta otsus – Aroma Essence versus EUIPO – Refan Bulgaria (Pesukäsn) (Ühenduse disainilahendus – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Pesukäsna kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus – Varasemad disainilahendused – Kehtetuse alus – Avalikustamisena käsitatavate asjaolude analüüsimine apellatsioonikoja omal algatusel – Kehtetuks tunnistamise taotleja tõendamiskoormis – Varasema disainilahenduse reprodutseerimisega seotud nõuded)

53

2019/C 399/65

kohtuasi T-545/18: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta otsus – YL versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2017. aasta edutamine – Otsus, millega jäeti hageja alates 1. jaanuarist 2017 edutamata palgaastmele AD 7 – Personalieeskirjade artikkel 45 – Personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõige 3 – Võimu kuritarvitamine – Distsiplinaarkaristus)

54

2019/C 399/66

kohtuasi T-633/18: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Rose Gesellschaft versus EUIPO – Iviton (TON JONES) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi TON JONES taotlus – Varasemad riigisisene ja rahvusvaheline kujutismärk Jones – Varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise tõendamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3 – Määruse 2017/1001 artikli 18 lõige 1 – Delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikkel 10)

54

2019/C 399/67

kohtuasi T-634/18: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta otsus – Geske versus EUIPO (revolutionary air pulse technology) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi revolutionary air pulse technology taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

55

2019/C 399/68

kohtuasi T-678/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Società agricola Giusti Dal Col versus EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Rahvusvahelise sõnamärgi GIUSTI WINE kaitse taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk DeGIUSTI – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

56

2019/C 399/69

kohtuasi T-679/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – Showroom versus EUIPO – E-Gab (SHOWROOM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi SHOWROOM taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk SHOWROOM86 – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

56

2019/C 399/70

kohtuasi T-761/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – La Caixa vs. EUIPO – Imagic Vision (imagin bank) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi imagin bank taotlus – Varasem riigisisene kujutismärk imagi – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasuse puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

57

2019/C 399/71

kohtuasi T-34/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta otsus – Orkla Foods Danmark versus EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

58

2019/C 399/72

kohtuasi T-231/15 RENV: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Haswani versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Üldkohtu kodukorra artikkel 86 – Hagi muutmine – Vastuvõetavus – Vajadus muuta väiteid ja argumente – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

59

2019/C 399/73

kohtuasi T-593/18: Üldkohtu 17. juuni 2019. aasta määrus – BS versus parlament (Avalik teenistus – Ametnikud – Pensioniõiguste muutmise teatis – Ülalpeetava lapse toetus – Õppetoetus – Laps, kes töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida – Lapse tegelik ülalpidamine – Personalieeskirjade VII lisa artikkel 2 – Alusetult saadu tagastamine – Ilmselge hindamisviga – Õigus heale haldusele – Tühistamishagi)

60

2019/C 399/74

kohtuasi T-617/18: Üldkohtu 16. septembri 2019. aasta määrus – ZH versus ECHA (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – 2016. aasta hindamisaruanne – Haiguspuhkus – Kahju hüvitamise nõue – Vaie, mis on esitatud pärast personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ette nähtud kolmekuulise tähtaja möödumist – Vääramatu jõud – Vabandatav eksimus – Ilmselge vastuvõetamatus)

60

2019/C 399/75

kohtuasi T-649/18: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – ruwido austria versus EUIPO (transparent pairing) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi transparent pairing taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

61

2019/C 399/76

kohtuasi T-703/18: Üldkohtu 16. septembri 2019. aasta määrus – Poola versus komisjon (Tühistamishagi – Euroopa Sotsiaalfond – Rakenduskava „Teadus, haridus ja areng“ – Auditi lõpparuande edastamise kiri – Vaidlustamatu akt – Ettevalmistav akt – Vastuvõetamatus)

62

2019/C 399/77

kohtuasi T-55/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Cham Holding ja Bena Properties versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

62

2019/C 399/78

kohtuasi T-56/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Syriatel Mobile Telecom versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

63

2019/C 399/79

kohtuasi T-57/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

64

2019/C 399/80

kohtuasi T-58/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Othman versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

65

2019/C 399/81

kohtuasi T-59/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

65

2019/C 399/82

kohtuasi T-61/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Drex Technologies versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

66

2019/C 399/83

kohtuasi T-62/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Almashreq Investment Fund versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

67

2019/C 399/84

kohtuasi T-70/19: Üldkohtu 18. septembri 2019. aasta määrus – Nosio versus EUIPO – Passi (LA PASSIATA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vastulause tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

67

2019/C 399/85

kohtuasi T-137/19: Üldkohtu 11. septembri 2019. aasta määrus – Souruh versus nõukogu (Kahju hüvitamise nõue – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Pädevuse puudumine)

68

2019/C 399/86

kohtuasi T-142/19: Üldkohtu 18. septembri 2019. aasta määrus – Nosio versus EUIPO – Passi (PASSIATA) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vastulause tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

69

2019/C 399/87

kohtuasi T-182/19: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta määrus – Puma versus EUIPO (SOFTFOAM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi SOFTFOAM taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

69

2019/C 399/88

kohtuasi T-547/19: 31. juulil 2019 esitatud hagi – Sarantos jt versus Euroopa Parlament ja komisjon

70

2019/C 399/89

kohtuasi T-609/19: 9. septembril 2019 esitatud hagi – Canon versus komisjon

71

2019/C 399/90

kohtuasi T-612/19: 10. septembril 2019 esitatud hagi – UPL Europe ja Aceto Agricultural Chemical versus komisjon

72

2019/C 399/91

kohtuasi T-619/19: 17. septembril 2019 esitatud hagi – KF versus Satcen

73

2019/C 399/92

kohtuasi T-620/19: 16. septembril 2019 esitatud hagi – Ace of spades versus EUIPO – Krupp ja Borrmann (Roosa šampanja pudeli kuju)

74

2019/C 399/93

kohtuasi T-621/19: 16. septembril 2019 esitatud hagi – Ace of spades versus EUIPO – Krupp ja Borrmann (Grande reserve’i šampanja pudeli kuju)

75

2019/C 399/94

kohtuasi T-622/19: 16. septembril 2019 esitatud hagi – Ace of spades versus EUIPO – Krupp ja Borrmann (Prestige šampanja pudeli kuju)

76

2019/C 399/95

kohtuasi T-624/19: 17. septembril 2019 esitatud hagi – Welter’s versus EUIPO (Harjakestega käepideme kuju)

77

2019/C 399/96

kohtuasi T-629/19: 20. septembril 2019 esitatud hagi – L. Oliva Torras versus EUIPO – Mecánica del Frío (Liitmikud sõidukitele)

77

2019/C 399/97

kohtuasi T-634/19: 19. septembril 2019 esitatud hagi – FC versus EASO

79

2019/C 399/98

kohtuasi T-636/19: 24. septembril 2019 esitatud hagi – Chemours Netherlands versus ECHA

80

2019/C 399/99

kohtuasi T-637/19: 25. septembril 2019 esitatud hagi – Sun Stars & Sons versus EUIPO – Carpathian Springs (Pudeli kuju)

81

2019/C 399/100

kohtuasi T-638/19: 25. septembril 2019 esitatud hagi – Sun Stars & Sons versus EUIPO – Valvis Holding (Pudeli kuju)

82

2019/C 399/101

kohtuasi T-645/19: 26. septembril 2019 esitatud hagi – IMG versus komisjon

83

2019/C 399/102

kohtuasi T-651/19: 26. septembril 2019 esitatud hagi – Brands Up versus EUIPO (Credit24)

83

2019/C 399/103

kohtuasi T-652/19: 26. septembril 2019 esitatud hagi – Elevolution – Engenharia versus komisjon

84

2019/C 399/104

kohtuasi T-653/19: 30. septembril 2019 esitatud hagi – FF versus komisjon

85

2019/C 399/105

kohtuasi T-654/19: 30. septembril 2019 esitatud hagi – FF versus komisjon

86

2019/C 399/106

kohtuasi T-655/19: 27. septembril 2019 esitatud hagi – Ferriera Valsabbia ja Valsabbia Investimenti versus komisjon

87

2019/C 399/107

kohtuasi T-656/19: 27. septembril 2019 esitatud hagi – Alfa Acciai versus komisjon

88

2019/C 399/108

kohtuasi T-657/19: 28. septembril 2019 esitatud hagi – Feralpi versus komisjon

89

2019/C 399/109

kohtuasi T-660/19: 25. septembril 2019 esitatud hagi – Universität Bremen versus komisjon ja REA

90

2019/C 399/110

kohtuasi T-665/19: 30. septembril 2019 esitatud hagi – Cinkciarz.pl versus EUIPO (€$)

91

2019/C 399/111

kohtuasi T-667/19: 30. septembril 2019 esitatud hagi – Ferriere Nord versus komisjon

91

2019/C 399/112

kohtuasi T-668/19: 1. oktoobril 2019 esitatud hagi – Ardagh Metal Beverage Holdings versus EUIPO (Helimärk)

93

2019/C 399/113

kohtuasi T-669/19: 2. oktoobril 2019 esitatud hagi – Novomatic versus EUIPO - Brouwerij Haacht (PRIMUS)

94

2019/C 399/114

kohtuasi T-670/19: 1. oktoobril 2019 esitatud hagi – FG versus parlament

95

2019/C 399/115

kohtuasi T-672/19: 2. oktoobril 2019 esitatud hagi – Companhia de Seguros Índico versus komisjon

97

2019/C 399/116

kohtuasi T-677/19: 2. oktoobril 2019 esitatud hagi – Polfarmex versus EUIPO – Kaminski (SYRENA)

98

2019/C 399/117

kohtuasi T-678/19: 4. oktoobril 2019 esitatud hagi – Health Product Group versus EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

99

2019/C 399/118

kohtuasi T-679/19: 4. oktoobril 2019 esitatud hagi – Argyraki versus komisjon

100

2019/C 399/119

kohtuasi T-686/19: 7. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroapotheca versus EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

100

2019/C 399/120

kohtuasi T-687/19: 8. oktoobril 2019 esitatud hagi – inMusic Brands versus EUIPO – Equipson (Marq)

101

2019/C 399/121

kohtuasi T-694/19: 9. oktoobril 2019 esitatud hagi – FI versus komisjon

102

2019/C 399/122

kohtuasi T-19/17: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta määrus – Fastweb versus komisjon

103

2019/C 399/123

kohtuasi T-250/18: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta määrus – RATP versus komisjon

103

2019/C 399/124

kohtuasi T-306/18: Üldkohtu 20. septembri 2019. aasta määrus – Ungari versus komisjon

104

2019/C 399/125

kohtuasi T-19/19: Üldkohtu 17. septembri 2019. aasta määrus – Fastweb versus komisjon

104


ET

 

Top