EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:263:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 263, 5. august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 263

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
5. august 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 263/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

2019/C 263/02

Asendaja määramine kohtunikule, kellel esineb takistus

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 263/03

kohtuasi C-38/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. juuni 2019. aasta otsus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus — Ungari) — GT versus HS (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikli 3 lõige 1 — Artikli 4 lõige 2 — Artikli 6 lõige 1 — Välisvaluutas nomineeritud laenuleping — Riigi omavääringus välja makstud summale kohaldatava vahetuskursi teatavakstegemine tarbijale pärast lepingu sõlmimist)

3

2019/C 263/04

Kohtuasi C-628/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. juuni 2019. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus — Poola) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów versus Orange Polska S.A. (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 2005/29/EÜ — Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad — Mõiste „agressiivne kaubandustava“ — Tarbija kohustus teha lõplik tehinguotsus talle lepingu tüüptingimused üle andnud kulleri juuresolekul)

4

2019/C 263/05

kohtuasi C-634/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 23. mai 2019. aasta otsus (Verwaltungsgericht Oldenburgi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — ReFood GmbH & Co. KG versus Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmesaadetised Euroopa Liidu piires — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Artikli 1 lõike 3 punkt d — Kohaldamisala — Määrus (EÜ) nr 1069/2009 — Loomsete kõrvalsaaduste saadetised)

5

2019/C 263/06

kohtuasi C-646/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Tribunale di Brindisi eelotsusetaotlus — Itaalia) — Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Gianluca Moro (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv 2012/13/EL — Õigus saada kriminaalmenetluses teavet — Artikli 6 lõige 4 — Õigus saada teavet süüdistuse kohta — Teavitamine muudatustest antavas teabes, kui see on vajalik õiglase menetluse tagamiseks — Süüdistuse aluseks olevate faktiliste asjaolude õigusliku kvalifikatsiooni muudatus — Võimatus süüdistatava poolt kohtuliku arutamise käigus taotleda riigisiseses õiguses ette nähtud kokkuleppelise karistuse kohaldamist — Erinevus, kui muutunud on süüdistuse aluseks olevad faktilised asjaolud)

6

2019/C 263/07

kohtuasi C-658/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. mai 2019. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskimi eelotsusetaotlus — Poola) — menetlus, mille algatamist taotles WB (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EL) nr 650/2012 — Artikli 3 lõike 1 punktid g ja i — Mõiste „otsus“ pärimisasjades — Mõiste „ametlik dokument“ pärimisasjades — Riikliku pärimistunnistuse õiguslik kvalifikatsioon — Artikli 3 lõige 2 — Mõiste „kohus“ — Liikmesriigi poolt Euroopa Komisjonile teatamata jätmine, et notarid, kes ei ole kohtuasutused, täidavad kohtulikke ülesandeid samadel alustel nagu kohtud)

6

2019/C 263/08

kohtuasi C-664/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Areios Pagose eelotsusetaotlus — Kreeka) — Ellinika Nafpigeia AE versus Panagiotis Anagnostopoulos jt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2001/23/EÜ — Kohaldamisala — Ettevõtte osa üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Mõiste „üleminek“ — Mõiste „majandusüksus“ — Emaettevõtja majandustegevuse ühe osa võõrandamine äsja loodud tütarettevõtjale — Identiteet — Sõltumatus — Majandustegevuse jätkamine — Majandustegevuse jätkamise stabiilsuse kriteerium — Kolmandatelt isikutelt tootmistegurite hankimine — Üle antud üksuse likvideerimise kavatsus)

7

2019/C 263/09

kohtuasi C-705/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. juuni 2019. aasta otsus (Svea hovrätti eelotsusetaotlus — Rootsi) — Patent-och registreringsverket versus Mats Hansson (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikli 4 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosus — Tervikmulje — Reservatsiooniga registreeritud varasem kaubamärk — Sellise reservatsiooni mõju varasema kaubamärgi kaitse ulatusele)

8

2019/C 263/10

kohtuasi C-720/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 23. mai 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus — Austria) — Mohammed Bilali versus Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Varjupaigapoliitika — Täiendav kaitse — Direktiiv 2011/95/EL — Artikkel 19 — Täiendava kaitse seisundi tühistamine — Haldusasutuse eksimus faktilistes asjaoludes)

9

2019/C 263/11

kohtuasi C-22/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Amtsgericht Darmstadti eelotsusetaotlus — Saksamaa) — TopFit e.V., Daniele Biffi versus Deutscher Leichtathletikverband e.V. (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artiklid 18, 21 ja 165 — Spordialaliidu määrus — Teise liikmesriigi kodakondsusega harrastussportlase osalemine liikmesriigi meistrivõistlustel — Erinev kohtlemine kodakondsuse alusel — Vaba liikumise piirang)

10

2019/C 263/12

Kohtuasi C-33/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. juuni 2019. aasta otsus (Cour du travail de Liège’i eelotsusetaotlus — Belgia) — V versus Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Securex Integrity ASBL (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine — Võõrtöötajad — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Üleminekusätted — Artikli 87 lõige 8 — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikli 14c punkt b — Isik, kes töötab ja on tegev füüsilisest isikust ettevõtjana erinevates liikmesriikides — Erandid üksnes ühe liikmesriigi õigusaktide kohaldamise põhimõttest — Topeltkindlustus — Taotluse esitamine selleks, et kohaldataks määruse nr 883/2004 alusel kohaldatavaid õigusakte)

10

2019/C 263/13

kohtuasi C-43/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. juuni 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus — Belgia) — Compagnie d’entreprises CFE SA versus Région de Bruxelles-Capitale (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2001/42/EÜ — Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Määrus — Erikaitseala määramine direktiivi 92/43/EMÜ alusel — Kaitse-eesmärkide ja teatavate ennetusmeetmete kindlaksmääramine — Mõistepaar „kavad ja programmid“ — Kohustus hinnata keskkonnamõju)

11

2019/C 263/14

Kohtuasi C-58/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. juuni 2019. aasta otsus (Justice de Paix du canton de Visé eelotsusetaotlus — Belgia) — Michel Schyns versus Belfius Banque SA (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 2008/48/EÜ — Lepingueelsed kohustused — Artikli 5 lõige 6 — Krediidiandja kohustus püüda valida kõige sobivam krediit — Artikli 8 lõige 1 — Krediidiandja kohustus loobuda laenulepingu sõlmimisest kahtluse korral tarbija krediidivõimelisuses — Krediidiandja kohustus hinnata krediidi andmise otstarbekust)

12

2019/C 263/15

kohtuasi C-142/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. juuni 2019. aasta otsus (Cour d’appel de Bruxelles’i eelotsusetaotlus — Belgia) — Skype Communications Sàrl versus Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/21/EÜ — Artikli 2 punkt c — Mõiste „elektrooniline sideteenus“ — Signaalide edastamine — Internetitelefoni (VoIP) teenus helistamiseks laua-või mobiiltelefoni numbrile — SkypeOut teenus)

13

2019/C 263/16

kohtuasi C-185/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. juuni 2019. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus — Hispaania) — Oro Efectivo SL versus Diputación Foral de Bizkaia (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 401 — Neutraalse maksustamise põhimõte — Isikult suure kulla- või muu väärismetallisisaldusega esemete ettevõtja poolt ostmine edasimüügi eesmärgil — Maks varaliste õiguste üleminekult)

13

2019/C 263/17

kohtuasi C-193/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfaleni eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Google LLC versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Elektroonilise side võrgud ja teenused — Direktiiv 2002/21/EÜ — Artikli 2 punkt c — Mõiste „elektroonilise side teenus“ — Signaalide edastamine — Veebipõhine elektronpostiteenus — Gmaili teenus)

14

2019/C 263/18

kohtuasi C-223/18 P: Euroopa Kohtu (kuues koda koda) 6. juuni 2019. aasta otsus — Deichmann SE versus EUIPO, Munich, SL (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Tühistamismenetlus — Kujutismärk, mis kujutab risti spordijalatsi küljel — Tühistamistaotluse tagasilükkamine)

15

2019/C 263/19

kohtuasi C-264/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. juuni 2019. aasta otsus (Grondwettelijk Hofi eelotsusetaotlus — Belgia) — P. M., N. G.d.M. ja P. V.d.S. versus Ministerraad (Eelotsusetaotlus — Ehitustööde, asjade ja teenuste hankemenetlused — Direktiiv 2014/24/EL — Artikli 10 punkt c ja punkti d alapunktid i, ii ja v — Kehtivus — Kohaldamisala — Vahekohtu- ja lepitamisteenuste ning teatud õigusteenuste väljajätmine — Võrdsuse ja subsidiaarsuse põhimõtted — ELTL artiklid 49 ja 56)

16

2019/C 263/20

kohtuasi C-317/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Tribunal Judicial da Comarca de Faro eelotsusetaotlus — Portugal) — Cátia Correia Moreira versus Município de Portimão (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/23/EÜ — Ettevõtete üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Mõiste „töötaja“ — Töötingimuste oluline muutus töötaja kahjuks)

16

2019/C 263/21

Kohtuasi C-321/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. juuni 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus — Belgia) — Terre wallonne ASBL versus Région wallonne (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2001/42/EÜ — Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Määrus — Natura 2000 võrgustiku kaitse-eesmärkide kindlaksmääramine direktiivi 92/43/EMÜ alusel — Mõistepaar „kavad ja programmid“ — Kohustus hinnata keskkonnamõju)

17

2019/C 263/22

Kohtuasi C-361/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. juuni 2019. aasta otsus (Szekszárdi Járásbírósági eelotsusetaotlus — Ungari) — Ágnes Weil versus Géza Gulácsi (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 1215/2012 — Artikkel 66 — Ajaline kohaldamisala — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Materiaalne kohaldamisala — Tsiviil- ja kaubandusasjad — Artikli 1 lõige 1 ja lõike 2 punkt a — Välistatud valdkonnad — Abielusuhtest tulenevad varalised õigused — Artikkel 54 — Taotlus väljastada tunnistus selle kohta, et otsuse teinud kohtu otsus on täidetav — Kohtuotsus, mis käsitleb faktilisest kooselust tuleneva varasuhte lõpetamisest tulenevat nõuet)

18

2019/C 263/23

kohtuasi C-420/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Gerechtshof ’s-Hertogenboschi eelotsusetaotlus — Madalmaad) — IO versus Inspecteur van de rijksbelastingdienst (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 10 — Maksukohustuslane — „Iseseisvalt“ teostatav majandustegevus — Mõiste — Sihtasutuse järelevalvenõukogu liikme tegevus)

19

2019/C 263/24

KohtuasiC-503/18 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. juuni 2019. aasta otsus — Inge Barnett versus Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnik — Vanaduspension — Ennetähtaegselt pensionile jäämine, ilma et pensioniõigusi vähendataks — Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad — VIII lisa artikli 9 lõige 2 — Üldised rakendussätted — Teenistuse huvid — Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu tehtud tühistamisotsuse täitmine — ELTL artikkel 266 — Seadusjõud)

20

2019/C 263/25

Kohtuasi C-505/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 13. juuni 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Copebi SCA versus Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Otsus 2009/402/EÜ — Prantsuse Vabariigi puu- ja köögiviljasektori situatsiooniplaanid — Abi kokkusobimatuse tuvastamine — Tagasinõudmiskorraldus — Otsuse kohaldamisala — Põllumajandustootjate piirkondlikud organisatsioonid)

20

2019/C 263/26

liidetud kohtuasjad C-508/18 ja C-82/19 PPU: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. mai 2019. aasta otsus (Supreme Courti, High Courti (Iirimaa) eelotsusetaotlused — Iirimaa) — OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruste täitmine (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 6 lõige 1 — Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ — Liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus — Staatus — Alluvussuhe täitevvõimuorganiga — Justiitsministeeriumi pädevus anda individuaalseid juhiseid — Sõltumatuse tagatise puudumine)

21

2019/C 263/27

kohtuasi C-509/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. mai 2019. aasta otsus (Supreme Courti (Iirimaa) eelotsusetaotlus — Iirimaa) — PFi suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmine (Eelotsusetaotlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsus 2002/584/JAI — Artikli 6 lõige 1 — Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ — Liikmesriigi peaprokuröri tehtud Euroopa vahistamismäärus — Staatus — Sõltumatuse tagatis)

22

2019/C 263/28

kohtuasi C-10/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul București (Rumeenia) 3. jaanuaril 2019 — Wilo Salmson France SAS versus Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

23

2019/C 263/29

kohtuasi C-142/19 P: Dovgan GmbH 19. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-830/16: Monolith Frost GmbH versus EUIPO

23

2019/C 263/30

kohtuasi C-267/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trgovački sud u Zagrebu (Horvaatia) 28. märtsil 2019 — PARKING d.o.o. versus SAWAL d.o.o.

25

2019/C 263/31

kohtuasi C-307/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvaatia) 11. aprillil 2019 — Obala i lučice d.o.o. versus NLB Leasing d.o.o.

25

2019/C 263/32

kohtuasi C-308/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 15. aprillil 2019 — Consiliul Concurenței versus Whiteland Import Export SRL

28

2019/C 263/33

kohtuasi C-309/19 P: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgose 15. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 14. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-709/18: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos versus komisjon

28

2019/C 263/34

kohtuasi C-323/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trgovački sud u Zagrebu (Horvaatia) 18. aprillil 2019 — Interplastics s.r.o. versus Letifico d.o.o.

29

2019/C 263/35

kohtuasi C-344/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 2. mail 2019 — D. J. versus Radiotelevizija Slovenija

30

2019/C 263/36

kohtuasi C-346/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 2. mail 2019 — Bundeszentralamt für Steuern versus Y-GmbH

31

2019/C 263/37

kohtuasi C-367/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 8. mail 2019 — Ministrstvo za notranje zadeve versus Tax-Fin-Lex d.o.o.

32

2019/C 263/38

Kohtuasi C-420/19: Eelotsusetaotlus, mille esitas Riigikohus (Eesti) 29. mail 2019 — Maksu- ja Tolliamet versus Heavyinstall OÜ

32

2019/C 263/39

kohtuasi C-453/19 P: Deutsche Lufthansa AG 13. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas laiendatud koda) 12. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-492/15: Deutsche Lufthansa AG versus Euroopa Komisjon

33

2019/C 263/40

kohtuasi C-458/19 P: ClientEarth’i 14. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 4. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-108/17: ClientEarth versus komisjon

35

2019/C 263/41

kohtuasi C-466/19 P: Qualcomm, Inc.-i, Qualcomm Europe, Inc.-i 18. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 9. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-371/17: Qualcomm ja Qualcomm Europe versus komisjon

36

 

Üldkohus

2019/C 263/42

kohtuasi T-478/16: Üldkohtu 11. juuni 2019. aasta otsus — Frank versus komisjon (Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus — Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm (2014 — 2020) — Konkursi- ja seotud tegevuste kutse seoses ECRi 2016. aasta tööprogrammiga — ERCEA otsus, millega jäeti toetuskõlbmatuse tõttu rahuldamata toetustaotlus — Halduskaebus komisjonile — Vaikimisi tehtud rahuldamata jätmise otsus — Osaline vastuvõetamatus — Sõnaselge rahuldamata jätmise otsus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)

38

2019/C 263/43

kohtuasi T-167/17: Üldkohtu 12. juuni 2019. aasta otsus — RV versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 42c — Teenistuse huvides puhkusele saatmine — Automaatselt pensionile jäämine — Vaidlustamatu akt — Osaline vastuvõetamatus — Seaduse kohaldamisala — Tõstatamine omal algatusel — Grammatiline, kontekstipõhine ja teleoloogiline tõlgendamine)

39

2019/C 263/44

kohtuasi T-248/17 RENV: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — CC versus parlament (Vastutus — Avalik teenistus — Töölevõtmine — Avalik konkurss EUR/A/151/98 — Euroopa Parlamendi toime pandud rikkumised reservnimekirja haldamisel — Varaline kahju)

40

2019/C 263/45

kohtuasi T-462/17: Üldkohtu 11. juuni 2019. aasta otsus — TO versus EEA (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Tähtajaline leping — Teenistussuhte ülesütlemine haiguspuhkuse ajal — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 16 — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 48 punkt d — Personalieeskirjade artikkel 26 — Isikuandmete töötlemine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 84 — Psühholoogiline ahistamine)

40

2019/C 263/46

kohtuasi T-583/17: Üldkohtu 12. juuni 2019. aasta otsus — EOS Deutscher Inkasso-Dienst versus EUIPO — IOS Finance EFC (IOS FINANCE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi IOS FINANCE taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk EOS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

41

2019/C 263/47

kohtuasi T-74/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Visi/one versus EUIPO — EasyFix (sõidukitele mõeldud sildihoidja) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreeritud ühenduse disainilahendus, mis kujutab sõidukitele mõeldud sildihoidjat — Varasem disainilahendus — Tõendid avalikustamise kohta — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 7 — Kehtetuks tunnistamise alus — Eristatavuse puudumine — Asjatundlik kasutaja — Autori vabadusaste — Erineva üldmulje puudumine — Määruse nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

42

2019/C 263/48

kohtuasi T-75/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — MPM-Quality versus EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk MANUFACTURE PRIM 1949 — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Põhjendamiskohustus)

43

2019/C 263/49

kohtuasi T-138/18: Üldkohtu 11. juuni 2019. aasta otsus — De Esteban Alonso versus komisjon (Avalik teenistus — Endised ametnikud — OLAFi juurdlus — Eurostati juhtum — Liikmesriigi õigusasutustele kriminaalmenetluse algatamise aluseks olla võivaid olukordi käsitleva informatsiooni edastamine — Asjaomaste ametnike eelnevalt teavitamata jätmine — Kahju, mis tekkis väidetavalt OLAFi ja komisjoni tegevusest kohtumenetluse käigus — Mittevaraline, füüsiline ja varaline kahju — Põhjuslik seos)

44

2019/C 263/50

kohtuasi T-291/18: Üldkohtu 12. juuni 2019. aasta otsus — Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Compliant Constructs taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2019/C 263/51

kohtuasi T-346/18: Üldkohtu 12. juuni 2019. aasta otsus — Advance Magazine Publishers versus EUIPO — Enovation Brands (VOGUE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi VOGUE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk VOGA — Haldusmenetluse peatamine — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 7 punkt c (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 71 lõige 1) — Määruse nr 2868/95 eeskirja 65 punkt 2)

45

2019/C 263/52

kohtuasi T-357/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Luz Saúde versus EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi HOSPITAL DA LUZ taotlus — Varasem riigisisene kujutismärk clínica LALUZ — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

46

2019/C 263/53

kohtuasi T-392/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Innocenti versus EUIPO — Gemelli (Innocenti) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Innocenti taotlus — Varasem riigisisene kujutismärk i INNOCENTI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

47

2019/C 263/54

kohtuasi T-398/18: Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus — Pielczyk versus EUIPO– Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk DERMÆPIL sugar epil system — Varasem siseriiklik kujutismärk dermépil — Suhteline keeldumispõhjus — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 64 lõiked 2 ja 3 — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 60 lõike 1 punkt a) koostoimes selle määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Kaupade võrdlus)

47

2019/C 263/55

kohtuasi T-449/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Ortlieb Sportartikel versus EUIPO (Kaheksanurga kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kaheksanurka kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

48

2019/C 263/56

kohtuasi T-151/18: 24. juunil 2019 esitatud hagi — VK versus nõukogu

49

2019/C 263/57

kohtuasi T-317/19: 23. mail 2019 esitatud hagi — AMVAC Netherlands versus komisjon

50

2019/C 263/58

kohtuasi T-338/19: 6. juunil 2019 esitatud hagi — UE versus komisjon

50

2019/C 263/59

kohtuasi T-345/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Santini versus parlament

51

2019/C 263/60

kohtuasi T-346/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Ceravolo versus parlament

53

2019/C 263/61

kohtuasi T-347/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Falqui versus Euroopa Parlament

54

2019/C 263/62

kohtuasi T-348/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Poggiolini versus parlament

56

2019/C 263/63

kohtuasi T-351/19: 6. juunil 2019 esitatud hagi — Küpros versus EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

56

2019/C 263/64

kohtuasi T-357/19: 14. juunil 2019 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon

57

2019/C 263/65

kohtuasi T-359/19: 14. juunil 2019 esitatud hagi — Daimler versus komisjon

58

2019/C 263/66

kohtuasi T-360/19: 14. juunil 2019 esitatud hagi — Jalkh versus parlament

60

2019/C 263/67

kohtuasi T-361/19: 16. juunil 2019 esitatud hagi — CF versus parlament

61

2019/C 263/68

kohtuasi T-363/19: 12. juunil 2019 esitatud hagi — Ühendkuningriik versus komisjon

62

2019/C 263/69

kohtuasi T-364/19: 17. juunil 2019 esitatud hagi — Moretti versus parlament

64

2019/C 263/70

kohtuasi T-365/19: 17. juunil 2019 esitatud hagi — Capraro versus parlament

65

2019/C 263/71

kohtuasi T-366/19: 18. juunil 2019 esitatud hagi — Sboarina versus parlament

66

2019/C 263/72

kohtuasi T-370/19: 19. juunil 2019 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

67

2019/C 263/73

kohtuasi T-371/19: 18. juunil 2019 esitatud hagi — Itinerant Show Room versus EUIPO — Forest (FAKE DUCK)

68

2019/C 263/74

kohtuasi T-372/19: 20. juunil 2019 esitatud hagi — Cellai versus parlament

69

2019/C 263/75

kohtuasi T-373/19: 20. juunil 2019 esitatud hagi — Gatti versus parlament

70

2019/C 263/76

kohtuasi T-374/19: 20. juunil 2019 esitatud hagi — Wuhrer versus parlament

71

2019/C 263/77

kohtuasi T-376/19: 24. juunil 2019 esitatud hagi — El Corte Inglés versus EUIPO — Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)

72


ET

 

Top