EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 255, 29. juuli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 255

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
29. juuli 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

CDJ

2019/C 255/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

CDJ

2019/C 255/02

liidetud kohtuasjad C-391/16, C-77/17 ja C-78/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. mai 2019. aasta otsus (Nejvyšší správní soudi, Conseil du Contentieux des Étrangers’ eelotsusetaotlused — Tšehhi Vabariik, Belgia) — M versus Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17) versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Varjupaigapoliitika — Rahvusvaheline kaitse — Direktiiv 2011/95/EL — Pagulasseisund — Artikli 14 lõiked 4 — 6 — Pagulasseisundi andmisest keeldumine või pagulasseisundi tühistamine ohu korral vastuvõtva liikmesriigi julgeolekule või ühiskonnale — Kehtivus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 18 — ELTL artikli 78 lõige 1 — ELL artikli 6 lõige 3 — Genfi konventsioon)

2

2019/C 255/03

kohtuasi C-235/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. mai 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Ungari (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikkel 63 — Kapitali vaba liikumine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 17 — Omandiõigus — Liikmesriigi õigusnormid, mis kaotavad ex lege ja hüvitist ette nägemata põllumajandus- ja metsamaa kasutusvalduse, mille on varem omandanud juriidilised isikud või füüsilised isikud, kes ei suuda tõendada, et nad on omaniku lähisugulased)

3

2019/C 255/04

kohtuasi C-341/17 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. mai 2019. aasta otsus — Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) — Kulutused, mida Euroopa Liit ei rahasta — Kreeka Vabariigi kulutused — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Määrus (EÜ) nr 796/2004 — Pindalatoetused — Mõiste „püsikarjamaa“ — Kindlamääraline finantskorrektsioon — Varasema korrektsiooni mahaarvamine)

3

2019/C 255/05

kohtuasi C-509/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. mai 2019. aasta otsus (Arbeidshof te Antwerpeni eelotsusetaotlus — Belgia) — Christa Plessers versus PREFACO NV, Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Ettevõtete üleminek — Direktiiv 2001/23/EÜ — Artiklid 3 — 5 — Töötajate õiguste kaitse — Erandid — Maksejõuetusmenetlus — Saneerimismenetlus kohtu järelevalve all toimuva ülemineku kaudu — Ettevõtte täielik või osaline säilitamine — Liikmesriigi õigusnormid, millega on omandajal pärast üleminekut lubatud võtta töötajad üle omal valikul)

4

2019/C 255/06

kohtuasi C-653/17 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. mai 2019. aasta otsus — VM Vermögens-Management GmbH versus EUIPO, DAT Vermögensmanagement GmbH (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Määrus (EL) 2015/2424 — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Sõnamärk Vermögensmanufaktur — Kehtetuks tunnistamine — Õigus õiglasele kohtupidamisele — Faktide kontrollimine omal algatusel — Tagasiulatuv jõud — Üldkohtu pädevus — Kohtuotsuste põhjendamine)

5

2019/C 255/07

kohtuasi C-677/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. mai 2019. aasta otsus (Centrale Raad van Beroepi eelotsusetaotlus — Madalmaad) — M. Çoban versus Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Eelotsusetaotlus — EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Lisaprotokoll — Artikkel 59 — Otsus nr 3/80 — Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Elukohatingimusest loobumine — Artikkel 6 — Invaliidsushüvitis — Maksmise lõpetamine — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Mitteosamakselised rahalised erihüvitised — Elukohatingimus — Direktiiv 2003/109/EÜ — Pikaajalise elaniku staatus)

6

2019/C 255/08

kohtuasi C-689/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. mai 2019. aasta otsus (Landgericht München Ie eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ versus Land Niedersachsen (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmesaadetis — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Jäätmed, mille puhul kohaldatakse kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust — Saadetiste edasitoimetamine Euroopa Liidu piires — Artikli 1 lõike 3 punkt b — Kohaldamisalast väljajätmine — Laevade pardal tekkinud jäätmed — Avarii tagajärjel laeva pardal olevad jäätmed)

6

2019/C 255/09

kohtuasi C-706/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. mai 2019. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismase eelotsusetaotlus — Leedu) — AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Lifosa“ versus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Mõiste „liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest antav abi“ — Elektrivaldkonnas üldhuviteenuste osutajate hüvitamise meetmed — Mõiste „abi, mis kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust“ ja „kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi“ — Mõiste „valikuline eelis“ — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Avaliku teenindamise kohustuste täitmisega kaasnevate kulude hüvitamine)

7

2019/C 255/10

kohtuasi C-52/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. mai 2019. aasta otsus (Amtsgericht Norderstedti eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Christian Fülla versus Toolport GmbH (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 1999/44/EÜ — Üleantud kauba lepingutingimustele mittevastavus — Artikkel 3 — Tarbija õigus, et kaup viidaks lepingutingimustega vastavusse tasuta, mõistliku aja jooksul ja ilma talle märkimisväärseid ebamugavusi tekitamata — Selle koha kindlaksmääramine, kus tarbija peab kauglepingu alusel ostetud kauba tegema lepingutingimustega vastavusse viimise eesmärgil müüjale kättesaadavaks — Mõiste „kauba „tasuta“ parandamine“ tähendus — Tarbija õigus nõuda lepingu tühistamist)

8

2019/C 255/11

kohtuasi C-55/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. mai 2019. aasta otsus (Audiencia Nacionali eelotsusetaotlus — Hispaania) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) versus Deutsche Bank SAE (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõige 2 — Direktiiv 2003/88/EÜ — Artiklid 3 ja 5 — Igapäevane ja iganädalane puhkeaeg — Artikkel 6 — Maksimaalne iganädalane tööaeg — Direktiiv 89/391/EMÜ — Töötajate tööohutus ja töötervishoid töökohal — Kohustus luua süsteem, mis võimaldab mõõta iga töötaja igapäevast tööaega)

9

2019/C 255/12

kohtuasi C-132/18 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. mai 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Sabine Tuerck (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Pensionid — Liikmesriigi pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine Euroopa Liidu pensioniskeemi — Ülekandmistaotluse kuupäevast kuni tegeliku ülekandmise kuupäevani toiminud kapitalikasvule vastava summa mahaarvamine)

10

2019/C 255/13

kohtuasi C-138/18: Euroopa Kohtu (kuues koda) 16. mai 2019. aasta otsus (Vestre Landsreti eelotsusetaotlus — Taani) — Skatteministeriet versus Estron A/S (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kuuldeaparaatide pistikühendused — Osad ja tarvikud — Kombineeritud nomenklatuur — Alamrubriigid 85444290, 90214000 ja 90219010)

11

2019/C 255/14

kohtuasi C-170/18 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. mai 2019. aasta otsus — CJ versus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus — Tähtajaline leping — Lepingu lõpetamine — Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine — Tühistava kohtuotsuse seadusjõud — Piirid)

11

2019/C 255/15

kohtuasi C-204/18 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 16. mai 2019. aasta otsus — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keskkond — Invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamine ja ohjamine — Määrus (EL) nr 1143/2014 — Rakendusmäärus (EL) 2016/1141 — Liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja vastuvõtmine — Liigi Procambarus clarkii nimekirja kandmine)

12

2019/C 255/16

kohtuasi C-226/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. mai 2019. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Krohn & Schröder GmbH versus Hauptzollamt Hamburg (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Määrus (EMÜ) nr 2913/92 — Artikkel 212a — Impordiprotseduurid — Tollivõlg — Vabastamine — Dumping — Toetused — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Rakendusmäärused (EL) nr 1238/2013 ja (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks ja tasakaalustav tollimaks — Tollimaksust vabastamine)

13

2019/C 255/17

kohtuasi C-235/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. mai 2019. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus — Poola) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH versus Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 135 lõike 1 punkt b — Kaubatarne — Muude tegevuste maksuvabastused — Krediidi andmine ja läbirääkimine — Kütusekaardid)

14

2019/C 255/18

kohtuasi C-306/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. mai 2019. aasta otsus (Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — KORADO, a.s. versus Generální ředitelství cel (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Keevitatud terasest tükid — Mitteelektrilised keskkütteradiaatorid — Rubriigid 7307 ja 7322 — Mõisted radiaatorite „osad“ ja „toruliitmikud“ — Rakendusmäärus (EL) 2015/23 — Kehtivus)

14

2019/C 255/19

kohtuasi C-795/18 P: FCA US LLC-i 18. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-109/17: FCA US versus EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

kohtuasi C-805/18 P: Saga Furs Oyj 18. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. oktoobri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-313/18: Saga Furs versus EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

kohtuasi C-816/18 P: OY 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-605/16: OY versus komisjon

16

2019/C 255/22

kohtuasi C-820/18 P: Linak A/S 27. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-368/17: Linak versus EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

kohtuasi C-821/18 P: Linak A/S 27. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-367/17: Linak versus EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

kohtuasi C-822/18 P: Aldo Supermarketsi 27. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-359/17: Aldo Supermarkets versus EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

kohtuasi C-310/19 P: Boudewijn Schokkeri 15. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 8. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-817/17: Schokker versus EASA

17

2019/C 255/26

kohtuasi C-324/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 19. aprillil 2019 — eurocylinder systems AG versus Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

kohtuasi C-331/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 23. aprillil 2019 — Staatssecretaris van Financiën versus X

19

2019/C 255/28

kohtuasi C-339/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 25. aprillil 2019 — SC Romenergo SA, Aris Capital SA versus Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

kohtuasi C-341/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 30. aprillil 2019 — MH Müller Handels GmbH versus MJ

20

2019/C 255/30

kohtuasi C-345/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 16. aprillil 2019 — EUflight.de GmbH versus Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

kohtuasi C-353/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) 6. mail 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH versus Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

kohtuasi C-366/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 8. mail 2019 — „BOSOLAR“ EOOD versus „CHEZ ELEKTRO BULGARIA“ AD

23

2019/C 255/33

kohtuasi C-385/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud International Protection Appeals Tribunal (Iirimaa) — R.A.T. ja D.S. versus Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

kohtuasi C-400/19: 23. mail 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Ungari

25

2019/C 255/35

kohtuasi C-402/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud cour du travail de Liège (Belgia) 24. mail 2019 — LM versus Centre public d’action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

kohtuasi C-410/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 27. mail 2019 — The Software Incubator Ltd versus Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

kohtuasi C-440/19 P: Pometon SpA 6. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 28. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-433/16: Pometon versus komisjon

28

 

GCEU

2019/C 255/38

kohtuasi T-433/15: Üldkohtu 5. juuni 2019. aasta otsus — Bank Saderat versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Piirang liikmesriikide territooriumile lubamise valdkonnas — Selle kahju hüvitamine, mis hagejale väidetavalt tekkis tema nime kandmise ja jätmisega nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse asjaomaseid piiravaid meetmeid — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

30

2019/C 255/39

kohtuasi T-399/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Dalli versus komisjon (Lepinguväline vastutus — OLAFi juurdlus — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Mittevaraline kahju — Põhjuslik seos)

31

2019/C 255/40

kohtuasi T-539/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping „Al Thawra“ nr 16405 — Lepingu mittetäitmine — Makstud summade hüvitamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

31

2019/C 255/41

kohtuasi T-540/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping „Electricity Distribution Project“ nr 20948 — Lepingu mittetäitmine — Makstud summade hüvitamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

32

2019/C 255/42

kohtuasi T-541/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — EIP versus Süüria (Vahekohtuklausel — Laenuleping „Electricity Transmission Project“ nr 20868 — Lepingu mittetäitmine — Makstud summade hüvitamine — Viivitusintress — Tagaseljamenetlus)

33

2019/C 255/43

kohtuasi T-614/17: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Bonnafous versus EACEA (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Teenistusest vabastamine katseaja lõpus — Katseaja tavatingimused — Psühholoogiline ahistamine — Hea halduse põhimõte — Hoolitsemiskohustus — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Ilmne hindamisviga — Võimu kuritarvitamine — Vastutus)

34

2019/C 255/44

kohtuasi T-616/17 RENV: Üldkohtu 5. juuni 2019. aasta otsus — Siragusa versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Teenistusest lahkumine — Ametniku taotlus lubada tal jääda pensionile — Personalieeskirjade sätete muutmine pärast taotluse esitamist — Varasema otsuse tühistamine — Vastutus)

34

2019/C 255/45

kohtuasi T-191/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Rietze versus EUIPO — Volkswagen (Sõiduk VW Bus T 5) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Sõidukit VW Bus T 5 kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Asjatundlik kasutaja — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

35

2019/C 255/46

kohtuasi T-191/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Rietze versus EUIPO — Volkswagen (Sõiduk VW Caddy Maxi) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on sõiduk VW Caddy Maxi — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Asjatundlik kasutaja — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Kehtetuks tunnistamise taotleja tõendamiskoormis — Varasema disainilahenduse reprodutseerimisega seotud nõuded)

36

2019/C 255/47

kohtuasi T-192/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Rietze versus EUIPO — Volkswagen (Sõiduk VW Caddy) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Ühenduse registreeritud disainilahendus, milleks on sõiduk VW Caddy — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Asjatundlik kasutaja — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Kehtetuks tunnistamise taotleja tõendamiskoormis — Varasema disainilahenduse reprodutseerimisega seotud nõuded)

37

2019/C 255/48

kohtuasi T-209/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Porsche versus EUIPO — Autec (Mootorsõidukid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab mootorsõidukit — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

37

2019/C 255/49

kohtuasi T-210/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Porsche versus EUIPO — Autec (Sõidukid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Sõidukit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

38

2019/C 255/50

kohtuasi T-220/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Torrefazione Caffè Michele Battista versus EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Battistino — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk BATTISTA — Osaline kehtetuks tunnistamine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 64 lõige 2))

39

2019/C 255/51

kohtuasi T-221/18: Üldkohtu 6. juuni 2019. aasta otsus — Torrefazione Caffè Michele Battista versus EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk BATTISTINO — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk BATTISTA — Kehtetuks tunnistamine — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 64 lõige 2))

40

2019/C 255/52

kohtuasi T-229/18: Üldkohtu 5. juuni 2019. aasta otsus — Biolatte versus EUIPO (Biolatte) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Biolatte taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

41

2019/C 255/53

kohtuasi T-272/18: Üldkohtu 5. juuni 2019. aasta otsus — EBM Technologies versus EUIPO (MobiPACS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MobiPACS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Juhtlause — Asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

41

2019/C 255/54

kohtuasi T-273/18: Üldkohtu 5. juuni 2019. aasta otsus — Bernaldo de Quirós versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarmeetmed — Ametikoha väärikust kahjustavad aktid — Haldusuurimine — IDOC-ile antud volitused — Erapooletuse põhimõte — Hea halduse põhimõte — Kaitseõigused — Distsiplinaarmenetlus — Poolte võrdsuse põhimõte — Noomitus distsiplinaarkaristusena — Proportsionaalsus — Mittevaraline kahju)

42

2019/C 255/55

kohtuasi T-538/18: Üldkohtu 11. juuni 2019. aasta määrus — Dickmanns versus EUIPO (Ametlik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajaline leping ülesütlemisklausliga — Lepingut lõpetav klausel juhuks, kui teenistujat ei kanta konkursi reservnimekirja — Puhtalt kinnitav akt — Hagi esitamise tähtaeg — Vastuvõetamatus)

43

2019/C 255/56

kohtuasi T-702/18: Üldkohtu 12. juuni 2019. aasta määrus — Durand jt versus parlament (Tegevusetushagi ja tühistamishagi — Põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 1/2005 — Loomade heaolu — Euroopa Parlamendi liikmete taotlus luua uurimiskomitee — Parlamendi seisukoht — Vaidlustamatu akt — Informatiivne akt — Vastuvõetamatus)

43

2019/C 255/57

kohtuasi T-171/19: Üldkohtu 7. juuni 2019. aasta määrus — Hebberecht versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarmenetlus — Ametist kõrvaldamine — Töötasust kinnipidamine — Vorminõuete rikkumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

44

2019/C 255/58

kohtuasi T-319/19: 24. mail 2019 esitatud hagi — Gollnisch versus parlament

45

2019/C 255/59

kohtuasi T-327/19: 30. mail 2019 esitatud hagi — Mubarak versus nõukogu

46

2019/C 255/60

kohtuasi T-334/19: 4. juunil 2019 esitatud hagi — Google ja Alphabet versus komisjon

46

2019/C 255/61

kohtuasi T-336/19: 31. mail 2019 esitatud hagi — BZ versus komisjon

48

2019/C 255/62

kohtuasi T-341/19: 6. juunil 2019 esitatud hagi — Martínez Albainox versus EUIPO — Taser (TASER)

49

2019/C 255/63

kohtuasi T-342/19: 6. juunil 2019 esitatud hagi — Martínez Albainox versus EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

kohtuasi T-349/19: 7. juunil 2019 esitatud hagi — Decathlon versus EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

kohtuasi T-350/19: 11. juunil 2019 esitatud hagi — Bontempi jt versus EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

kohtuasi T-352/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Gamma-A versus EUIPO — Piejūra (Toidupakendid)

53

2019/C 255/67

kohtuasi T-353/19: 10. juunil 2019 esitatud hagi — Gamma-A versus EUIPO — Piejūra (Toidupakend)

54

2019/C 255/68

kohtuasi T-354/19: 11. juunil 2019 esitatud hagi — Palacio Domecq versus EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

kohtuasi T-355/19: 13. juunil 2019 esitatud hagi — CE versus Regioonide Komitee

56


ET

 

Top