EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 187, 3. juuni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 187

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
3. juuni 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 187/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

CDJ

2019/C 187/02

kohtuasi C-377/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. märtsi 2019. aasta otsus — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Parlament (Tühistamishagi — Keeltekasutuse kord — Lepinguliste töötajate valikumenetlus — Osalemiskutse — Autojuhid — Tegevusüksus I — Keelteoskus — Valikumenetluse teise keele piiramine inglise, prantsuse ja saksa keelega — Suhtluskeel — Määrus nr 1 — Ametnike personalieeskirjad — Muude teenistujate teenistustingimused — Diskrimineerimine keeleoskuse põhjal — Õigustatus — Teenistuse huvid)

2

2019/C 187/03

kohtuasi C-405/16 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus — Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abi, mis anti muudetud Saksa seaduse taastuvenergiaallikate kohta (2012. taastuvenergiaseadus) teatud sätete alusel — Taastuvenergia tootjatele antud abi ja energia suurtarbijate puhul vähendatud taastuvenergia lisatasu — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga osaliselt kokkusobimatuks — Mõiste „riigiabi“ — Eelis — Riigi ressursid — Ressursside avalik kontroll — Elektrienergia tarbimise maksuga sarnane meede)

3

2019/C 187/04

kohtuasi C-620/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikkel 258 — Otsus 2014/699/EL — Lojaalse koostöö põhimõte — ELL artikli 4 lõige 3 — Vastuvõetavus — Etteheidetava käitumise tagajärjed põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul — Kestvad tagajärjed liidu välistegevuse ühtsusele ja järjepidevusele — Põhjendatud arvamuse järgimiseks asjaomase liikmesriigi võetud meetmete piisavus — Saksamaa Liitvabariigi vastuhääl Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) revisjonikomisjoni 25. istungjärgul võetavale liidu seisukohale, mis määrati kindlaks otsuses 2014/699/EL, ja nimetatud liikmesriigi väljendatud vastuseis sellele seisukohale ja hääleõiguse kasutamisele, nagu see on määratletud selles otsuses)

3

2019/C 187/05

kohtuasi C-621/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. märtsi 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik, Leedu Vabariik (Apellatsioonkaebus — Keeltekasutuse kord — Avalikud konkursid administraatorite töölevõtmiseks — Konkursiteade — Administraatorid (AD 5) — Andmekaitse valdkonna administraatorid (AD 6) — Keelteoskus — Konkursi 2. keele valiku piiramine inglise, prantsuse ja saksa keelega — Euroopa Personalivaliku Ametiga (EPSO) suhtlemise keel — Määrus nr 1 — Ametnike personalieeskirjad — Diskrimineerimine keeleoskuse põhjal — Õigustatus — Teenistuse huvid — Kohtulik kontroll)

4

2019/C 187/06

kohtuasi C-680/16 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o. versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Direktiiv 2001/83/EÜ — Artikli 30 lõige 1 — Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee — Komiteele esildise tegemise tingimus, et riigisisest otsust ei ole eelnevalt tehtud — Toimeaine östradiool — Euroopa Komisjoni otsus, millega pannakse liikmesriikidele kohustus tühistada niisuguste ravimite, mis on mõeldud lokaalseks kasutamiseks ja milles östradiooli sisaldus on 0,01%, riiklikud müügiload või muuta neid)

5

2019/C 187/07

liidetud kohtuasjad C-70/17 ja C-179/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. märtsi 2019. aasta otsus (Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona eelotsusetaotlused — Hispaania) — Abanca Corporación Bancaria SA versus Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA versus Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artiklid 6 ja 7 — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Hüpoteeklaenu lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimus — Lepingutingimuse osaliselt ebaõiglaseks tunnistamine — Liikmesriigi kohtu pädevus „ebaõiglaseks“ kvalifitseeritud tingimuse korral — Ebaõiglase tingimuse asendamine riigisisese õigusnormiga)

6

2019/C 187/08

kohtuasi C-127/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transport — Direktiiv 96/53/EÜ — Rahvusvaheline liiklus — Selles direktiivis massile ja mõõtmetele ette nähtud piirväärtustele vastavad sõidukid — Selliste liikmesriigis registreeritud või kasutusele võetud sõidukite kasutamine teise liikmesriigi territooriumil — Eriloa süsteem — Artiklid 3 ja 7 — 2003. aasta ühinemisakt — Üleminekusätted — XII lisa punkti 8 lõige 3)

7

2019/C 187/09

kohtuasi C-163/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. märtsi 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Abubacarr Jawo versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Dublini süsteem — Määrus (EL) nr 604/2013 — Varjupaigataotleja üleandmine rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutavale liikmesriigile — Mõiste „põgenemine“ — Üleandmistähtaja pikendamise üksikasjad — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 4 — Tõsine oht saada pärast varjupaigamenetluse lõppemist ebainimliku või alandava kohtlemise osaliseks — Rahvusvahelise kaitse saajate elutingimused kõnealuses liikmesriigis)

7

2019/C 187/10

kohtuasi C-236/17 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus — Canadian Solar Emea GmbH jt versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Hiinast pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 3 lõige 7 — Artikli 9 lõige 4 — Määruse (EL) nr 1168/2012 ajaline kohaldamisala)

9

2019/C 187/11

kohtuasi C-237/17 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Subsiidiumid — Hiinast pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik tasakaalustav tollimaks — Määrus (EÜ) nr 597/2009)

9

2019/C 187/12

liidetud kohtuasjad C-266/17 ja C-267/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) versus Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Eelotsusetaotlus — Transport — Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel — Määrus (EÜ) nr 1370/2007 — Artikli 5 lõiked 1 ja 2 — Otselepingu sõlmimine — Bussi või trammiga avaliku reisijateveoteenuse osutamise lepingud — Tingimused — Direktiiv 2004/17/EÜ — Direktiiv 2004/18/EÜ)

10

2019/C 187/13

liidetud kohtuasjad C-297/17, C-318/17, C-319/17 ja C-438/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. märtsi 2019. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim jt (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17) versus Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland versus Taus Magamadov (C-438/17) (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded — Direktiiv 2013/32/EL — Artikli 33 lõike 2 punkt a — Liikmesriigi ametiasutuste poolt varjupaigataotluse tagasilükkamine vastuvõetamatuse tõttu, kuna teises liikmesriigis on varem antud täiendav kaitse — Artikkel 52 — Selle direktiivi ratione temporis kohaldamisala — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 4 ja 18 — Süsteemsed puudused varjupaigataotluse menetluses asjaomases teises liikmesriigis — Varjupaigataotluste süstemaatiline tagasilükkamine — Reaalne ja tõendatud oht saada ebainimliku ja alandava kohtlemise osaliseks — Täiendava kaitse saajate elutingimused viimati nimetatud liikmesriigis)

11

2019/C 187/14

liidetud kohtuasjad C-350/17 ja C-351/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus — Itaalia) — Mobit Soc.cons.arl versus Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA versus Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1370/2007 — Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel — Artikkel 5 — Teenuste riigihankelepingute sõlmimine — Artikli 5 lõige 2 — Otseleping — Mõiste „sõltuv teenusepakkuja“ — Asutus, kes teostab sarnast kontrolli — Artikli 8 lõige 2 — Üleminekukord — Otselepingu tähtaja lõppemine)

13

2019/C 187/15

kohtuasi C-427/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee kogumine ja puhastamine — Erakorralised asjaolud — Parimad tehnilised teadmised, vältides liigseid kulusid — Kulude proportsionaalsuse põhimõte — Tõendamiskoormis — Tõendid)

14

2019/C 187/16

kohtuasi C-443/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (High Court of Justice (Chancery Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Abraxis Bioscience LLC versus Comptroller General of Patents (Eelotsusetaotlus — Inimtervishoius kasutatav ravim — Ravimite täiendava kaitse tunnistus — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikli 3 punkt d — Saamise tingimused — Toote esmase ravimi müügiloa saamine — Juba tuntud toimeaine uuest ravimvormist koosneva toote ravimi müügiluba)

15

2019/C 187/17

kohtuasi C-444/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. märtsi 2019. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Préfet des Pyrénées-Orientales versus Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne — Määrus (EL) 2016/399 — Artikkel 32 — Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine liikmesriigi poolt tema sisepiiridel — Kolmanda riigi kodaniku ebaseaduslik riiki sisenemine — Sisepiiride samastamine välispiiridega — Direktiiv 2008/115/EÜ — Kohaldamisala — Artikli 2 lõike 2 punkt a)

15

2019/C 187/18

kohtuasi C-465/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S versus Stadt Solingen (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2014/24/EL — Artikli 10 punkt h — Erandid teenuste hankelepingute puhul — Tsiviilkaitse, kodanikukaitse ja ohu ärahoidmisega seotud teenused — Mittetulunduslikud organisatsioonid ja ühendused — Patsiendiveo kiirabiteenused — Kvalifitseeritud patsiendivedu)

16

2019/C 187/19

liidetud kohtuasjad C-487/17–C-489/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus — Itaalia) — kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: Alfonso Verlezza jt (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2008/98/EÜ ja otsus 2000/532/EÜ — Jäätmed — Ohtlikeks jäätmeteks liigitamine — Jäätmed, millele võidakse määrata nii ohtlike kui ka tavajäätmete koodid)

17

2019/C 187/20

kohtuasi C-498/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 1999/31/EÜ — Artikli 14 punktid b ja c — Jäätmete ladestamine prügilasse — Olemasolevad prügilad — Rikkumine)

18

2019/C 187/21

kohtuasi C-545/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus — Poola) — Mariusz Pawlak versus Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Eelotsusetaotlus — Postiteenuste siseturg — Direktiivid 97/67/EÜ ja 2008/6/EÜ — Artikli 7 lõige 1 — Mõiste „ainu- või eriõigused postiteenuste osutamise alustamiseks ja postiteenuste osutamiseks“ — Artikkel 8 — Liikmesriikide õigus korraldada tähtsaadetiste teenust, mida kasutatakse kohtumenetlustes — Menetlusdokumendi kohtusse esitamise tähtaeg — Riigisisese õiguse tõlgendamine kooskõlas liidu õigusega — Piirid — Vahetu mõju, millele liikmesriigi „käepikendus“ tugineb kohtuvaidluses eraõigusliku isiku vastu)

19

2019/C 187/22

kohtuasi C-578/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus — Soome) — Menetlus, mille algatamist taotles Oy Hartwall Ab (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikkel 2 ja artikli 3 lõike 1 punkt b — Registreerimisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine — Eristusvõime konkreetne hindamine — Kaubamärgi liigitamine — Mõju — Värvimärk või kujutismärk — Kujutismärgina esitatud kaubamärgi graafiline kujutis — Registreerimistingimused — Graafiline kujutis, mis ei ole piisavalt selge ja täpne)

20

2019/C 187/23

kohtuasi C-590/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, abielunimi Pouvin versus Électricité de France (EDF) (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Kohaldamisala — Artikli 2 punktid b ja c — Mõisted „tarbija“ ja „müüja või teenuste osutaja“ — Eluaseme soetamise rahastamine — Tööandja poolt töötajale ja tema abikaasale kui solidaarsele kaaslaenusaajale antud kinnisvara soetamise laen)

21

2019/C 187/24

kohtuasi C-637/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus (Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa eelotsusetaotlus — Portugal) — Cogeco Communications Inc versus Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 102 — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted — Direktiiv 2014/104/EL — Artikli 9 lõige 1 — Artikli 10 lõiked 2–4 — Artiklid 21 ja 22 — Liikmesriikide õiguse kohased kahju hüvitamise hagid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse sätete rikkumise korral — Liikmesriigi otsuste mõju — Aegumistähtajad — Ülevõtmine — Ajaline kohaldatavus)

21

2019/C 187/25

kohtuasi C-681/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH versus Sascha Ledowski (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 2011/83/EL — Artikli 6 lõike 1 punkt k ja artikli 16 punkt e — Kaugleping — Taganemisõigus — Erandid — Mõiste „suletud kaup, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud“ — Madrats, mille pakendi on tarbija pärast kättesaamist eemaldanud)

22

2019/C 187/26

kohtuasi C-702/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus — Itaalia) — Unareti SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico jt (Eelotsusetaotlus — Maagaasi siseturg — Gaasijaotusteenuse kontsessioon — Kontsessioonide ennetähtaegne lõpetamine üleminekuperioodi lõppedes — Tulevase kontsessionääri poolt endisele kontsessionäärile tasumisele kuuluv hüvitis — Õiguskindluse põhimõte)

23

2019/C 187/27

kohtuasi C-60/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus (Tallinna Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus — Eesti) — AS Tallinna Vesi versus Keskkonnaamet (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmed — Direktiiv 2008/98/EÜ — Jäätmete taas- ja korduskasutamine — Konkreetsed kriteeriumid reoveesette jäätmeks oleku lakkamise kohta pärast taaskasutamisele eelnevat töötlust — Euroopa Liidu või riigi tasandil kehtestatud kriteeriumide puudumine)

24

2019/C 187/28

kohtuasi C-101/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus — Itaalia) — Idi Srl versus Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Eelotsusetaotlus — Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamine — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 45 lõike 2 esimese lõigu punkt b — Taotleja või pakkuja isiklik olukord — Liikmesriikide võimalus jätta hankemenetlusest kõrvale kõik ettevõtjad, kelle suhtes on käimas ennetava kompromissi menetlus — Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette nende isikute menetlusest kõrvale jätmise, kelle suhtes „on algatatud“ ennetava kompromissi menetlus, välja arvatud juhul, kui kompromissikava on suunatud tegevuse jätkamisele — Ettevõtja, kes on esitanud ennetava kompromissi taotluse, jättes endale võimaluse esitada tegevuse jätkamise kava)

25

2019/C 187/29

kohtuasi C-129/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. märtsi 2019. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil — Direktiiv 2004/38/EÜ — Liidu kodaniku pereliikmed — Artikli 2 punkti 2 alapunkt c — Mõiste „alaneja lähisugulane“ — Alžeeria kafalah’ (seaduslik hooldus) režiimi all alalisel seaduslikul eestkostel olev laps — Artikli 3 lõike 2 punkt a — Muud pereliikmed — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 7 ja artikli 24 lõige 2 — Perekonnaelu — Lapse huvid)

26

2019/C 187/30

kohtuasi C-144/18 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus — River Kwai International Food Industry Co. Ltd versus Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Taist pärinevate toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 3 kohane vahepealne läbivaatamine)

27

2019/C 187/31

kohtuasi C-201/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 27. märtsi 2019. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus — Belgia) — Mydibel SA versus État belge (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Maksualaste õigusaktide ühtlustamine — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Kapitalikaubana soetatud kinnisasi — Müük-tagasirent (sale and lease back) — Käibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Käibemaksu neutraalsuse põhimõte — Võrdse kohtlemise põhimõte)

27

2019/C 187/32

kohtuasi C-245/18: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Tribunale ordinario di Udine eelotsusetaotlus — Itaalia) — Tecnoservice Int. Srl, pankrotis versus Poste Italiane SpA (Eelotsusetaotlus — Makseteenused siseturul — Direktiiv 2007/64/EÜ — Artikli 74 lõige 2 — Maksekäsund kreeditkorralduseks — Maksja esitatud väär kordumatu tunnus — Maksetehingu täitmine kordumatu tunnuse alusel — Saaja makseteenuse pakkuja vastutus)

28

2019/C 187/33

kohtuasi C-275/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. märtsi 2019. aasta otsus (Nejvyšší správní soudi eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — Milan Vinš versus Odvolací finanční ředitelství (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 131 ja artikli 146 lõike 1 punkt a — Väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta lähetatud või veetud kaupade tarne maksust vabastamine — Liikmesriigi õiguses ette nähtud maksuvabastuse tingimus — Kaupade suunamine teatavale tolliprotseduurile — Tõend ekspordiprotseduurile suunamise kohta)

29

2019/C 187/34

kohtuasi C-312/18 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Kartellikokkulepped — Autoakude ringlussevõtu turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise ja trahvi määramise otsus — Parandusotsus, millega lisatakse adressaatide ostude väärtused, mis puudusid algses otsuses — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Hilinemine — Vastuvõetamatus)

30

2019/C 187/35

kohtuasi C-81/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 1. veebruaril 2019 — NG, OH versus SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

kohtuasi C-83/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Olt (Rumeenia) 5. veebruaril 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor Din România“ versus Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

kohtuasi C-127/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Pitești (Rumeenia) 18. veebruaril 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor din România“, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“ versus Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

kohtuasi C-138/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) 20. veebruaril 2019 — DY

33

2019/C 187/39

kohtuasi C-139/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) 20. veebruaril 2019 — DY

34

2019/C 187/40

kohtuasi C-140/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) 20. veebruaril 2019 — EX

36

2019/C 187/41

kohtuasi C-141/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) 20. veebruaril 2019 — EX

37

2019/C 187/42

kohtuasi C-184/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel București (Rumeenia) 26. veebruaril 2019 — Hecta Viticol SRL versus Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

kohtuasi C-187/19 P: Euroopa välisteenistuse 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-537/17: De Loecker versus Euroopa välisteenistus

39

2019/C 187/44

kohtuasi C-195/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel București (Rumeenia) 28. veebruaril 2019 — PJ versus QK

40

2019/C 187/45

kohtuasi C-211/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 6. märtsil 2019 — UO versus Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

kohtuasi C-223/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) 13. märtsil 2019 — YS versus NK

42

2019/C 187/47

kohtuasi C-225/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Madalmaad) 14. märtsil 2019 — R.N.N.S. versus Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

kohtuasi C-226/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Madalmaad) 14. märtsil 2019 — K.A. versus Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

kohtuasi C-229/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof te Amsterdam (Madalmaad) 14. märtsil 2019 — Dexia Nederland BV versus XXX

46

2019/C 187/50

kohtuasi C-237/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 19. märtsil 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versus Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

kohtuasi C-241/19 P: George Haswani 18. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-477/17: Haswani versus nõukogu

47

2019/C 187/52

kohtuasi C-258/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 27. märtsil 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

kohtuasi C-260/19 P: Bena Properties Co. SA 26. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-412/16: Bena Properties versus nõukogu

49

2019/C 187/54

kohtuasi C-261/19 P: Cham Holding Co. SA 26. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-413/16: Cham versus nõukogu

50

2019/C 187/55

kohtuasi C-262/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Polymeles Protodikeio Athinon (Kreeka) 28. märtsil 2019 — RM, SN versus Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

kohtuasi C-272/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksamaa) 1. aprillil 2019 — VQ versus Land Hessen

52

2019/C 187/57

kohtuasi C-277/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Zadru (Horvaatia) 2. aprillil 2019 — R. D., A. D. versus Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

kohtuasi C-281/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Paris (Prantsusmaa) 3. aprillil 2019 — XS versus Recteur de l’académie de Paris

55

2019/C 187/59

kohtuasi C-316/19: 16. aprillil 2019 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

55

 

GCEU

2019/C 187/60

kohtuasi T-388/11: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Deutsche Post versus komisjon (Riigiabi — Postisektor — Deutsche Posti töötajate ühe osa kõrgemate palga- ja sotsiaalkulude rahastamine toetuste ja reguleeritud kirjateenustest saadud tulu abil — Otsus laiendada ametlikku uurimismenetlust — Otsus, millega esialgse uurimise etapis tuvastatakse uue abi olemasolu — Tühistamishagi — Vaidlustatav akt — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Lõpliku otsuse tühistamise tagajärjed — Põhjendamiskohustus)

57

2019/C 187/61

kohtuasi T-182/15: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Sopra Steria Group versus parlament (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Infotehnoloogiateenuste osutamine parlamendile ning teistele liidu institutsioonidele ja asutustele — Hankemenetlustest kõrvaldamine — Võimalik huvide konflikt — Hankija nõutud teabe esitamata jätmine — Finantsmääruse artikli 107 lõike 1 punkt b — Läbipaistvus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Finantsmääruse artikli 102 lõige 1)

58

2019/C 187/62

kohtuasi T-259/15: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Close ja Cegelec versus parlament (Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Elektrijaama ehitamine — Luxembourgis asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamine ja moderniseerimine — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Teise pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamine — Valikukriteeriumid — Majanduslik ja finantssuutlikkus — Tehniline ja kutsealane suutlikkus — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga)

58

2019/C 187/63

kohtuasi T-492/15: Üldkohtu 12. aprilli 2019. aasta otsus — Deutsche Lufthansa versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Meetmed, mida Saksamaa rakendas Frankfurt-Hahni lennujaama ja seda lennujaama kasutavate lennuettevõtjate suhtes — Otsus, millega kvalifitseeriti Frankfurt-Hahni kasuks võetud meetmed riigiabiks, mis on siseturuga kokkusobiv, ning tuvastati seda lennujaama kasutavate lennuettevõtjate suhtes riigiabi puudumine — Isikliku puutumuse puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

59

2019/C 187/64

kohtuasi T-300/16: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Jindal Saw ja Jindal Saw Italia versus komisjon (Subsiidiumid — Indiast pärit keragrafiitmalmist torude import — Rakendusmäärus (EL) 2016/387 — Lõpliku tasakaalustava tollimaksu kehtestamine — India kava, millega kehtestatakse rauamaagi ekspordimaks ja kahesuguse kaubaveo poliitika, mis on ekspordiks mõeldud rauamaagi veo suhtes ebasoodne — Määruse (EÜ) nr 597/2009 (asendatud määrusega (EL) 2016/1037) artikli 3 punkti 1 alapunkti a punkt iv — Rahaline toetus — Kaupade pakkumine — Tegevus, mis seisneb eraõigusliku asutuse „volitamises“ täitma ülesannet, mis kujutab endast rahalist toetust — Määruse nr 597/2009 artikli 4 lõike 2 punkt a — Subsideerimise konkreetsus — Määruse nr 597/2009 artikli 6 punkt d — Kasu arvutamine — Kahju liidu tootmisharule — Hinna allalöömise ja kahjumarginaali arvutamine — Põhjuslik seos — Subsiidiumidevastase uurimise konfidentsiaalsete andmetega tutvumise õigus — Kaitseõigused)

60

2019/C 187/65

kohtuasi T-301/16: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Jindal Saw ja Jindal Saw Italia versus komisjon (Dumping — Indiast pärit keragrafiitmalmist torude import — Rakendusmäärus (EL) 2016/388 — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 (asendatud määrusega (EL) 2016/1036) — Dumpingumarginaal — Ekspordihinna kindlaksmääramine — Eksportija ja importija koostöö — Usaldusväärne ekspordihind — Ekspordihinna arvutamine — Müügi-, haldus- ja muude üldkulude põhjendatud marginaal — Põhjendatud kasumimarginaal — Liidu tootmisharu kahju — Hinna allalöömise ja kahjumarginaali arvutamine — Põhjuslik seos — Dumpinguvastase uurimise konfidentsiaalsete andmetega tutvumise õigus — Kaitseõigused)

61

2019/C 187/66

kohtuasi T-643/16: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Gamaa Islamya Égypte versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Isikute, rühmituste ja üksuste suhtes terrorismiga võitlemiseks võetud piiravad erimeetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Võimalus kvalifitseerida kolmanda riigi asutus pädevaks asutuseks ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP tähenduses — Rahaliste vahendite külmutamise otsuste faktiline alus — Põhjendamiskohustus — Nõukogu aktide ehtsuse kinnitamine)

62

2019/C 187/67

kohtuasjad T-910/16 ja T-911/16: Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus — Hesse ja Wedl & Hofmann versus EUIPO (TESTA ROSSA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk TESTA ROSSA — Osaliselt tühistatuks tunnistamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) — Tõendid kasutamise kohta — Vaidlusaluse kaubamärgi väljapoole suunatud kasutamine — Võrdne kohtlemine)

64

2019/C 187/68

kohtuasi T-5/17: Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus — Sharif versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus — Proportsionaalsus — Maine kahjustamine)

64

2019/C 187/69

kohtuasi T-51/17: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Poola versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest väljajäetavad kulud — Puu- ja köögiviljasektor — Toetus tootjarühmadele — Poola tehtud kulutused — Põhikontrollide puudujäägid — Tunnustamiskavade ja tunnustamiskriteeriumide kontrollid — Abitaotluste kontroll — Majanduslik sidusus — Kulude mõistlikkus — Süsteemsed puudused — Oht EAGFi jaoks — Kindlasummalised 25 % suurused korrektsioonid)

65

2019/C 187/70

kohtuasi T-108/17: Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus — ClientEarth versus komisjon (REACH — Määrus (EÜ) nr 1907/2006 — Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) — Aine turule viimiseks autoriseeringu andmise otsuse peale esitatud vaide põhjendamatuna rahuldamata jätmine — Õigusnormide rikkumine — Ilmne hindamisviga — Määruse (EÜ) nr 1367/2006 artikkel 10)

66

2019/C 187/71

kohtuasi T-223/17: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Adapta Color versus EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk ADAPTA POWDER COATINGS — Kehtetuks tunnistamine apellatsioonikoja poolt — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3) — Õiguse olla ära kuulatud rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

67

2019/C 187/72

kohtuasi T-224/17: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Adapta Color versus EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk Bio proof ADAPTA — Kehtetuks tunnistamine apellatsioonikoja poolt — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3) — Õiguse olla ära kuulatud rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

68

2019/C 187/73

kohtuasi T-225/17: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Adapta Color versus EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk Bio proof ADAPTA — Apellatsioonikojas osaliselt kehtetuks tunnistamine — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõige 3) — Õiguse olla ära kuulatud rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

69

2019/C 187/74

kohtuasi T-229/17: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon (Õigusaktide ühtlustamine — Määrus (EL) nr 305/2011 — Määrus (EL) nr 1025/2012 — Ehitustooted — Ühtlustatud standardid EN 14342:2013 ja EN 14904:2006 — Põhjendamiskohustus)

70

2019/C 187/75

kohtuasi T-319/17: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Aldridge jt versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — OLAF — Tähtajatu leping — OLAFi direktori otsus, millega viidi ainult ühel korral läbi ümberliigitamine kõrgemale palgaastmele — Iga-aastase ümberliigitamise menetluse alustamise taotlus — Üldine meede — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Siseveebis avaldamine — Vastuvõetamatus)

71

2019/C 187/76

kohtuasi T-371/17: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Qualcomm ja Qualcomm Europe versus komisjon (Konkurents — Olmeelektroonikas kasutatavate põhiriba kiibistike turg — Haldusmenetlus — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõige 3 ja artikli 24 lõike 1 punkt d — Teabe nõudmise otsus — Põhjendamiskohustus — Nõutava teabe vajalikkus — Proportsionaalsus — Tõendamiskohustus — Iseenda süüstamise keelu põhimõte — Hea halduse põhimõte)

72

2019/C 187/77

kohtuasi T-655/17: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Inditex versus EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi ZARA TANZANIA ADVENTURES taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk ZARA — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine kahjustamine)

73

2019/C 187/78

kohtuasi T-765/17: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Kiku versus CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) (Taimesordid — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Õunasort Pinova — Kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata jätmine — Sordi uudsus — Määruse (EÜ) nr 2100/94 artikkel 10 — Tõendamiskoormis — Määruse nr 2100/94 artikkel 76 — Faktide kontrollimine CPVO omal algatusel)

74

2019/C 187/79

kohtuasi T-277/18: Üldkohtu 9. aprilli 2019. aasta otsus — Zitro IP versus EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi PICK & WIN MULTISLOT taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

74

2019/C 187/80

kohtuasi T-303/18 RENV: Üldkohtu 10. aprilli 2019. aasta otsus — AV versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Töölevõtmine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 13 — Töölevõtmisele eelnev tervisekontroll — Tervisekontrolli käigus ebapiisava teabe esitamine — Asjaomase isiku poolt haigusest teatamata jätmine — Hilisem avastamine teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse poolt — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 32 — Viieaastase kestusega meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuv kohaldamine — Töövõimetuskomitee poole pöördumine — Mõistlik ajavahemik — Vastutus — Mittevaraline kahju)

75

2019/C 187/81

kohtuasi T-323/18: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Fomanu versus EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Liblika kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Liblikat kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Osaline tühistamine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 lõige 1 — Määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a ja lõige 2)

76

2019/C 187/82

kohtuasi T-403/18: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Pharmadom versus EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi WS wellpharma shop taotlus — Varasem riigisisene sõnamärk WELL AND WELL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

77

2019/C 187/83

kohtuasi T-468/18: Üldkohtu 3. aprilli 2019. aasta otsus — NSC Holding versus EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastualusemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi CONDOR SERVICE, NSC taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk IBERCONDOR — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Asjaomane avalikkus — Teenuste sarnasus — Tähiste sarnasus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

77

2019/C 187/84

kohtuasi T-477/18: Üldkohtu 11. aprilli 2019. aasta otsus — Užstato sistemos administratorius versus EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Noolega pudeli kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Noolega pudelit kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Purki, pudelit ja noolt kujutav varasem Euroopa Liidu kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

78

2019/C 187/85

kohtuasi T-555/18: Üldkohtu 3. aprilli 2019. aasta otsus — Medrobotics versus EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi „See More. Reach More. Treat More.“ taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

79

2019/C 187/86

kohtuasi T-701/18: 8. aprillil 2019 esitatud hagi — SJ versus komisjon

80

2019/C 187/87

kohtuasi T-177/19: 21. märtsil 2019 esitatud hagi — Exxonmobil Petroleum & Chemical versus ECHA

80

2019/C 187/88

kohtuasi T-186/19: 29. märtsil 2019 esitatud hagi — Zubedi versus nõukogu

82

2019/C 187/89

kohtuasi T-189/19: 3. aprillil 2019 esitatud hagi — Haikal versus nõukogu

82

2019/C 187/90

kohtuasi T-211/19: 5. aprillil 2019 esitatud hagi — Le Pen versus parlament

84

2019/C 187/91

kohtuasi T-213/19: 8. aprillil 2019 esitatud hagi — AW versus parlament

85

2019/C 187/92

kohtuasi T-239/19: 9. aprillil 2019 esitatud hagi — Vinos de Arganza versus EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

kohtuasi T-241/19: 10. aprillil 2019 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

86

2019/C 187/94

kohtuasi T-249/19: 12. aprillil 2019 esitatud hagi — Karpeta-Kovalyova versus komisjon

87

2019/C 187/95

kohtuasi T-250/19: 15. aprillil 2019 esitatud hagi — Tradición CZ versus EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

kohtuasi T-255/19: 18. aprillil 2019 esitatud hagi — Baustoffwerke Gebhart & Söhne versus EUIPO (BIOTON)

89


ET

 

Top