EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 367, 10. oktoober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Euroopa Liidu

Teataja

C 367

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik

10. oktoober 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Uue CO2-vaba, detsentraliseeritud ja digiteeritud energiavarustuse struktuuri mõju töökohtadele ja piirkondlikule majandusele“ (omaalgatuslik arvamus)

1


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Transpordi roll kestliku arengu eesmärkide taotlemisel ning selle mõju ELi poliitikakujundamisele“ (omaalgatuslik arvamus)

9


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi kontseptsioonid ülemineku juhtimiseks digiteeritud töömaailmas – oluline panus töö tulevikku käsitlevasse valgesse raamatusse“ (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Austria taotlusel)

15


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Puuetega naiste olukord“ (Euroopa Parlamendi taotlusel koostatud ettevalmistav arvamus)

20


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee


 

III Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega“ [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes“ [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete turustamise ja kasutamise kohta“ [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik“ [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega“ [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta“ [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele väärtpaberitehingute asjaõiguslikke tagajärgi täpsustava õigusakti kohta“ [COM(2018) 89 final], „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega“ [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)], „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes“ [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013“ [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas“ [COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL“ [COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Finantstehnoloogia tegevuskava: konkurentsivõimelisema ja innovatiivsema Euroopa finantssektori poole““ [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta“ [COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta“ [COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad“ [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)] ja „Ettepanek: nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi“ [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta“ [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK“ [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades“ [COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)] ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta“ [COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD)]

88


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud)“ [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ringmajanduse seireraamistiku kohta“ [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava“ [COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)“ [COM(2017) 753 final – 2017/0332(COD)]

107


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004“ [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse“ [COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga“ [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis“ [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

119


 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2018/C 367/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsusega“ [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

ET

Top