EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 294, 20. august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 294

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
20. august 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 294/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 294/02

Kohtuasi C-203/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Dirk Andres, Heitkamp BauHolding GmbH pankrotihaldur versus Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Saksamaa maksuõigusnormid, mis käsitlevad teatavaid kahjumi ülekandmisi hilisematele maksustamisaastatele („saneerimisklausel“) — Otsus, millega abi andmise kord tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — ELTL artikli 263 neljas lõik — Isik, keda akt isiklikult puudutab — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus — Võrdlusbaasi kindlaksmääramine — Faktiliste asjaolude õiguslik kvalifitseerimine)

2

2018/C 294/03

Kohtuasi C-208/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Dirk Andres (Heitkamp BauHolding GmbH pankrotihaldur), Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Saksamaa maksuõigusnormid, mis puudutavad kahjumi ülekandmist järgmistele maksustamisaastatele („saneerimisklausel“) — Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — ELTL artikli 263 neljas lõik — Isiklikult puudutatud isik — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus — Võrdlusbaasi määratlemine — Faktiliste asjaolude õiguslik kvalifitseerimine)

3

2018/C 294/04

Kohtuasi C-209/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Lowell Financial Services GmbH, varem GFKL Financial Services AG, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Saksamaa maksuõigusnormid, mis puudutavad kahjumi ülekandmist järgmistele maksustamisaastatele („saneerimisklausel“) — Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — ELTL artikli 263 neljas lõik — Isiklikult puudutatud isik — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus — Võrdlusbaasi määratlemine — Faktiliste asjaolude õiguslik kvalifitseerimine)

4

2018/C 294/05

Kohtuasi C-219/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Lowell Financial Services GmbH, varem GFKL Financial Services AG versus Euroopa Komisjon, Saksamaa Liitvabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Saksamaa maksuõigusnormid, mis puudutavad kahjumi ülekandmist järgmistele maksustamisaastatele („saneerimisklausel“) — Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — ELTL artikli 263 neljas lõik — Isiklikult puudutatud isik — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus — Võrdlusbaasi määratlemine — Faktiliste asjaolude õiguslik kvalifitseerimine)

5

2018/C 294/06

Kohtuasi C-451/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. juuni 2018. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – MB versus Secretary of State for Work and Pensions (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 79/7/EMÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine sotsiaalkindlustuse valdkonnas — Riiklik pensioniskeem — Soovahetuse tunnustamise tingimused — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on sellise tunnustamise eeldus enne soovahetust sõlmitud abielu kehtetuks tunnistamine — Keeldumine sugu vahetanud isikule riikliku vanaduspensioni andmisest alates tema omandatud soost isikutele ette nähtud pensionieast — Otsene sooline diskrimineerimine)

5

2018/C 294/07

Kohtuasi C-564/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Puma SE (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõige 5 — Artikkel 76 — Vastulausemenetlus — Suhtelised keeldumispõhjused — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Eeskiri 19 — Eeskirja 50 lõige 1 — Varasema kaubamärgi mainet tunnustavate varasemate Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) otsuste olemasolu — Hea halduse põhimõte — Nende otsustega arvestamine hilisemates vastulausemenetlustes — Põhjendamiskohustus — EUIPO apellatsioonikodade menetluskohustused)

6

2018/C 294/08

Kohtuasi C-635/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Hagi eseme kindlaksmääramine — Finantsabi andmine Euroopa ühendamise rahastu valdkonnas — Transpordisektor ajavahemikul 2014 – 2020 — Projektikonkurss — Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) — E-kiri, millega hagejat teavitatakse tema projekti tagasilükkamisest — Euroopa Komisjoni hilisem otsus, millega kinnitatakse välja valitud projektide nimekiri — Tõhus kohtulik kaitse)

7

2018/C 294/09

Kohtuasi C-2/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 28. juuni 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus – Hispaania) – Instituto Nacional de la Seguridad Social versus Jesús Crespo Rey (Eelotsusetaotlus — Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kokkulepe isikute vaba liikumise kohta — Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — XI lisa rubriigi „Hispaania“ punkt 2 — Vanaduspension — Arvutusmeetod — Teoreetiline suurus — Asjaomane sissemakse alus — Erikokkulepe — Sissemakse aluse valik — Riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt on töötaja kohustatud sissemakseid tegema miinimumalusel)

7

2018/C 294/10

Kohtuasi C-57/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. juuni 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana eelotsusetaotlus – Hispaania) – Eva Soraya Checa Honrado versus Fondo de Garantía Salarial (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral — Direktiiv 2008/94/EÜ — Artikli 3 esimene lõik — Garantiiasutuste tagatud väljamaksed — Hüvitis töösuhte lõpetamise korral — Töökoha üleviimine, mille tõttu peab töötaja elukohta vahetama — Töölepingu olulise tingimuse muutmine — Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel — Võrdsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõte)

8

2018/C 294/11

Kohtuasi C-90/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 27. juuni 2018. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Turbogás Produtora Energética SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/96/EÜ — Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine — Artikli 21 lõike 5 kolmas lõik — Üksus, mis toodab elektrienergiat oma tarbeks — Elektrienergia väiketootjad — Artikli 14 lõike 1 punkt a — Elektrienergia tootmiseks kasutatavad energiatooted — Maksust vabastamise kohustus)

9

2018/C 294/12

Kohtuasi C-230/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. juuni 2018. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn versus Udlændingestyrelsen (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artikli 21 lõige 1 — Direktiiv 2004/38/EÜ — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme õigus elada selles liikmesriigis, mille kodakondsus on liidu kodanikul — Selle pereliikme sisenemine asjaomase liikmesriigi territooriumile pärast liidu kodaniku tagasipöördumist nimetatud liikmesriiki)

9

2018/C 294/13

Kohtuasi C-246/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 27. juuni 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Belgia) – Ibrahima Diallo versus État belge (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 10 lõige 1 — Liidu kodaniku pereliikme elamisloa taotlus — Väljastamine — Tähtaeg — Otsuse vastuvõtmine ja selle teatavakstegemine — Kuuekuulise tähtaja järgimata jätmise tagajärjed — Liikmesriikide menetlusautonoomia — Tõhususe põhimõte)

10

2018/C 294/14

Kohtuasi C-364/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 27. juuni 2018. aasta otsus (Administrativen sadi eelotsusetaotlus – Varna – Bulgaaria) – „Varna Holideis“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Kinnisasja võõrandamine, mis toimus enne Bulgaaria Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga — Müügilepingu tühisus, mis tuvastati pärast ühinemist — Kohustus korrigeerida esialgset mahaarvamist — Tõlgendamine — Euroopa Kohtu pädevus)

11

2018/C 294/15

Liidetud kohtuasjad C-459/17 ja C-460/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 27. juuni 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) versus Ministre de l’Action et des Comptes publics (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus — Mahaarvamisõiguse sisulised tingimused — Kauba tegelik tarnimine)

11

2018/C 294/16

Kohtuasi C-512/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. juuni 2018. aasta otsus (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu eelotsusetaotlus – Poola) – menetlus, mille algatamist taotles KO (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Artikli 8 lõige 1 — Lapse harilik viibimiskoht — Väikelaps — Otsustavad asjaolud viibimiskoha kindlaksmääramiseks)

12

2018/C 294/17

Kohtuasi C-731/17 P: Nap Innova Hoteles, S.L.-i 23. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 4. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-522/17: Nap Innova Hoteles versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

13

2018/C 294/18

Kohtuasi C-118/18 P: Hochmann Marketing GmbH 14. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-771/15: Hochmann Marketing versus EUIPO

13

2018/C 294/19

Kohtuasi C-318/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) 11. mail 2018 – Oracle Belgium BVBA versus Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Kohtuasi C-331/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 22. mail 2018 – TE versus Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Kohtuasi C-341/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) 24. mail 2018 – J. jt versus C. ja H. jt

16

2018/C 294/22

Kohtuasi C-344/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidshof te Gent (Belgia) 25. mail 2018 – ISS Facility Services NV versus Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Kohtuasi C-348/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 29. mail 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Kohtuasi C-349/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) 30. mail 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) versus Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Kohtuasi C-350/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) 30. mail 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) versus Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Kohtuasi C-351/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) 30. mail 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) versus Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Kohtuasi C-354/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bacău (Rumeenia) 30. mail 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu versus SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Kohtuasi C-355/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. mail 2018 – Barbara Rust-Hackner versus Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Kohtuasi C-356/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. mail 2018 – Christian Gmoser versus Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Kohtuasi C-357/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. mail 2018 – Bettina Plackner versus Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Kohtuasi C-359/18 P: Euroopa Ravimiameti 1. juunil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 22. märtsi 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-80/16: Shire Pharmaceuticals Ireland versus EMA

23

2018/C 294/32

Kohtuasi C-364/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) 4. juunil 2018 – Eni SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Kohtuasi C-365/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) 4. juunil 2018 – Shell Italia E & P SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico jt

25

2018/C 294/34

Kohtuasi C-366/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Madrid (Hispaania) 5. juunil 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero versus UTE Luz Madrid Centro (ettevõtjate ajutine ühendus, mille moodustavad äriühingud SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. ja Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Kohtuasi C-367/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 4. juuni 2018. aasta – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz ja Luis Salas Fernández (Lucía Sánchez de la Peña pärija) versus Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Kohtuasi C-373/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugal) 7. juunil 2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas versus Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Kohtuasi C-377/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. mail 2018 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Kohtuasi C-380/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus E.P.

28

2018/C 294/39

Kohtuasi C-381/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – G. S. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Kohtuasi C-382/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – V.G. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Kohtuasi C-383/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Poola) 11. juunil 2018 – Lexitor Sp. z o.o versus Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

30

2018/C 294/42

Kohtuasi C-385/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. juunil 2018 – Arriva Italia Srl jt versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Kohtuasi C-386/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Kohtuasi C-387/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poola) 12. juunil 2018 – Delfarma Sp. z o.o. versus Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Kohtuasi C-389/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 13. juunil 2018 – Brussels Securities SA versus Belgia riik

32

2018/C 294/46

Kohtuasi C-397/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Barcelona (Hispaania) 15. juunil 2018 – Ana María Páez Juárez versus Nobel Plastiques Ibérica, S. A.

33

2018/C 294/47

Kohtuasi C-398/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 15. juunil 2018 – Antonio Bocero Torrico versus Instituto Nacional de la Seguridad Social ja Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Kohtuasi C-399/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 18. juunil 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV versus Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Kohtuasi C-401/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Praze (Tšehhi Vabariik) 18. juunil 2018 – Herst, s.r.o. versus Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Kohtuasi C-403/18 P: Alcogroupi ja Alcodise 14. juunil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 10. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-274/15: Alcogroup ja Alcodis versus komisjon

37

2018/C 294/51

Kohtuasi C-407/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Višje sodišče v Mariboru (Sloveenia) 21. juunil 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar versus Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Kohtuasi C-440/18: Verein Deutsche Sprache e.V. 4. juulil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-468/16: Verein Deutsche Sprache e.V. versus Euroopa Komisjon

38

2018/C 294/53

Kohtuasi C-443/18: 4. juulil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

39

 

Üldkohus

2018/C 294/54

Liidetud kohtuasjad T-379/10 RENV ja T-381/10 RENV: Üldkohtu 3. juuli 2018. aasta otsus – Keramag Keramische Werke jt versus Euroopa Komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Vannitoa seadmete ja sisustuse Prantsusmaa turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Teatavate üksuste keelatud kokkuleppes osalemine — Tõendite ümberhindamine)

41

2018/C 294/55

Kohtuasi T-222/14 RENV: Üldkohtu 4. juuli 2018. aasta otsus – Deluxe Entertainment Services Group versus EUIPO (deluxe) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi deluxe taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94))

42

2018/C 294/56

Kohtuasi T-616/15: Üldkohtu 3. juuli 2018. aasta otsus – Transtec versus komisjon (EAF — AKV riigid — Cotonou leping — Kultuuriliste algatuste toetusprogramm viies Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigis (AKV riigid) — Komisjoni poolt sellele üksusele ülekantud summa, kes vastutab finantsprogrammi rakendamise eest Guinea Bissaus — Tagasinõudmine vastavalt finantsauditile — Nõuete tasaarvestamine — Proportsionaalsus — Alusetu rikastumine — Lepinguväline vastutus)

42

2018/C 294/57

Kohtuasi T-88/17: Üldkohtu 5. juuli 2018. aasta otsus – Hispaania versus komisjon (EAFRD — Programmitöö perioodi 2007 – 2013 viimane rakendusaasta — Liikmesriigi makseasutuse kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus — Otsus, millega Extremadura autonoomse piirkonna maaelu arengu programmi raames loetakse teatav summa ühekordselt kasutatavaks — Arvutusmeetod — Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõige 5b — Õiguspärane ootus)

43

2018/C 294/58

Kohtuasi T-98/17: Üldkohtu 30. mai 2018. aasta otsus – RT versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Haiguspuhkus — Põhikirja artikli 59 lõige 1 — Sise-eeskirjad arstlike läbivaatuste kohta seoses töölt puudumisega meditsiinilistel põhjustel ja invaliidsustoetust taotlevate isikute korrapäraste arstlike läbivaatustega — Arstitõend — Arsti allkirja ja pitsati puudumine — Meditsiiniline kaugkonsultatsioon Interneti teel — Vastuvõtmisest keeldumine)

44

2018/C 294/59

Kohtuasi T-218/17: Üldkohtu 29. juuni 2018. aasta otsus – HF versus parlament (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Personalieeskirjade artikkel 12a — Psühholoogiline ahistamine — Töökohal ahistamise ja selle ärahoidmisega tegelev nõuandekomitee — Abitaotluse rahuldamata jätmise otsus — Õigus olla ära kuulatud — Võistlevuse põhimõte — Keeldumine edastada nõueandekomitee arvamust ja tunnistajate ülekuulamise protokolle — Haldusmenetluse kestus — Mõistlik aeg)

45

2018/C 294/60

Liidetud kohtuasjad T-402/17 ja T-403/17: Üldkohtu 3. juuli 2018. aasta otsus – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (Vienna House ja VIENNA HOUSE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Vienna House ja kujutismärgi VIENNA HOUSE taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

45

2018/C 294/61

Kohtuasi T-322/18: 23. mail 2018 esitatud hagi – García Ruiz versus parlament

46

2018/C 294/62

Kohtuasi T-341/18: 31. mail 2018 esitatud hagi – NEC Corporation versus komisjon

47

2018/C 294/63

Kohtuasi T-342/18: 30. mail 2018 esitatud hagi – Nichicon Corporation versus komisjon

48

2018/C 294/64

Kohtuasi T-343/18: 3. juunil 2018 esitatud hagi – Tokin Corporation versus komisjon

50

2018/C 294/65

Kohtuasi T-344/18: 4. juunil 2018 esitatud hagi – Rubycon ja Rubycon Holdings versus komisjon

51

2018/C 294/66

Kohtuasi T-351/18: 5. juunil 2018 esitatud hagi – Ukrselhosprom PCF ja Versobank versus EKP

51

2018/C 294/67

Kohtuasi T-363/18: 5. juunil 2018 esitatud hagi – Nippon Chemi-Con Corporation versus komisjon

52

2018/C 294/68

Kohtuasi T-380/18: 25. juunil 2018 esitatud hagi – Intas Pharmaceuticals versus EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Kohtuasi T-383/18: 26. juunil 2018 esitatud hagi – Sta*Ware EDV Beratung versus EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Kohtuasi T-386/18: 27. juunil 2018 esitatud hagi – Iccrea Banca versus komisjon ja SRB

56

2018/C 294/71

Kohtuasi T-393/18: 28. juunil 2018 esitatud hagi – Mellifera versus komisjon

57

2018/C 294/72

Kohtuasi T-399/18: 27. juunil 2018 esitatud hagi – TrekStor versus EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Kohtuasi T-404/18: 2. juulil 2018 esitatud hagi – Zhadanov versus EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Kohtuasi T-405/18: 3. juulil 2018 esitatud hagi – Holmer Dahl versus JUR

59

2018/C 294/75

Kohtuasi T-412/18: 2. juulil 2018 esitatud hagi – mobile.de versus EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon“ (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Kohtuasi T-413/18: 4. juulil 2018 esitatud hagi – Portigon versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

61

2018/C 294/77

Kohtuasi T-415/18: 4. juulil 2018 esitatud hagi – Silgan Closures ja Silgan Holdings versus komisjon

62

2018/C 294/78

Kohtuasi T-421/18: 10. juulil 2018 esitatud hagi – Bauer Radio versus EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Kohtuasi T-423/18: 6. juulil 2018 esitatud hagi – Fissler versus EUIPO (vita)

64


ET

 

Top