EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 211, 18. juuni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 211

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
18. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 211/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 211/02

Kohtuasi C-233/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) versus Generalitat de Catalunya (Eelotsusetaotlus — Piirkondlik maks, mida kohaldatakse suurtele jaekaubandusettevõtetele — Asutamisvabadus — Keskkonnakaitse ja ruumiline planeerimine — Riigiabi — Valikuline meede — Komisjoni kiri, milles teatatakse, et kaebuse menetlemine on lõpetatud — Olemasolev abi)

2

2018/C 211/03

Liidetud kohtuasjad C-234/16 ja C-235/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) versus Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Eelotsusetaotlus — Piirkondlik maks, mida kohaldatakse suurtele jaekaubandusettevõtetele — Asutamisvabadus — Keskkonnakaitse ja ruumiline planeerimine — Riigiabi — Valikuline meede)

3

2018/C 211/04

Liidetud kohtuasjad C-236/16 ja C-237/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) versus Diputación General de Aragón (Eelotsusetaotlus — Piirkondlik maks, mida kohaldatakse suurtele jaekaubandusettevõtetele — Asutamisvabadus — Keskkonnakaitse ja ruumiline planeerimine — Riigiabi — Valikuline meede)

4

2018/C 211/05

Kohtuasi C-353/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. aprilli 2018. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – MP versus Secretary of State for the Home Department (Eelotsusetaotlus — Varjupaigapoliitika — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 4 — Direktiiv 2004/83/EÜ — Artikli 2 punkt e — Täiendava kaitse saamise tingimused — Artikli 15 punkt b — Taotleja vaimse tervise tõsise kahjustumise oht päritoluriiki tagasisaatmise korral — Isik, keda on tema päritoluriigis piinatud)

4

2018/C 211/06

Kohtuasi C-34/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus (High Court (Iirimaa) eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Eamonn Donnellan versus The Revenue Commissioners (Eelotsusetaotlus — Vastastikune abi nõuete sissenõudmisel — Direktiiv 2010/24/EL — Artikkel 14 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Taotluse saanud asutuse õigus keelduda sissenõudmisabist põhjusel, et nõudest ei ole nõuetekohaselt teada antud)

5

2018/C 211/07

Kohtuasi C-81/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus (Curtea de Apel Suceava eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Zabrus Siret SRL versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Ühine käibemaksusüsteem — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Käibemaksu mahaarvamise õigus — Tehingud, mis tehti maksustamisperioodil, mida hõlmav revisjon on juba lõppenud — Liikmesriigi õigusnormid — Maksukohustuslase võimalus parandada maksudeklaratsioone, mida on juba kontrollitud — Välistamine — Tõhususe põhimõte — Maksustamise neutraalsus — Õiguskindlus)

6

2018/C 211/08

Liidetud kohtuasjad C-91/17 P ja C-92/17 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus – Cellnex Telecom SA, varem Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA versus Euroopa Komisjon, SES Astra (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Digitaaltelevisioon — Abi maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Castilla-La Mancha autonoomne piirkond, Hispaania) äärealadel ja vähem linnastunud piirkondades — Maapealseid digitaaltelevisiooniplatvorme kasutavate operaatorite toetamine — Otsus, millega abimeetmed tunnistatakse siseturuga osaliselt kokkusobimatuks — Mõiste „riigiabi“ — Eelis — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Määratlus — Liikmesriikide kaalutlusõigus)

6

2018/C 211/09

Kohtuasi C-97/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Looduskaitse — Direktiiv 2009/147/EÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Erikaitseala — Selliste alade klassifitseerimine erikaitsealadena, mis on arvuliselt ja suuruselt kõige sobivamad direktiivi 2009/147 I lisas nimetatud linnuliikide kaitseks — Linnustiku kaitseks oluline ala — Linnustiku kaitseks oluline ala Rila — Linnustiku kaitseks olulise ala Rila osaliselt erikaitsealana klassifitseerimine)

7

2018/C 211/10

Kohtuasi C-66/18: 1. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

7

2018/C 211/11

Kohtuasi C-78/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

8

2018/C 211/12

Kohtuasi C-139/18 P: CJ 21. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 13. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-602/16: CJ versus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

9

2018/C 211/13

Kohtuasi C-167/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hispaania) 2. märtsil 2018 – Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote versus Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Kohtuasi C-176/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. märtsil 2018 – Club de Variedades Vegetales Protegidas versus Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Kohtuasi C-177/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Hispaania) 7. märtsil 2018 – Almudena Baldonedo Martín versus Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Kohtuasi C-186/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 9. märtsil 2018 – José Cánovas Pardo S.L. versus Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Kohtuasi C-193/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 19. märtsil 2018 – Google LLC versus Saksamaa Liitvabariik

14

2018/C 211/18

Kohtuasi C-205/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Piteşti (Rumeenia) 20. märtsil 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă versus Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Kohtuasi C-233/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidshof te Brussel (Belgia) 29. märtsil 2018 – Zubair Haqbin versus Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Kohtuasi C-242/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 5. aprillil 2018 – „UniCredit Leasing“ EAD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Kohtuasi C-254/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 12. aprillil 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure versus Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Kohtuasi C-270/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. aprillil 2018 – UPM France versus Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

18

 

Üldkohus

2018/C 211/23

Kohtuasi T-47/16: Üldkohtu 3. mai 2018. aasta otsus – Sigma Orionis versus REA (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ — Toetuslepingust tulenevate maksete lõpetamine pärast finantskontrolli — Taotlus nende summade saamiseks, mida REA peab veel toetuslepingu täitmise raames maksma)

19

2018/C 211/24

Kohtuasi T-48/16: Üldkohtu 3. mai 2018. aasta otsus – Sigma Orionis versus komisjon (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) ning teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ — Maksete peatamine ja toetuslepingute lõpetamine finantsauditi tulemusena — Taotlus, millega soovitakse saavutada nende summade väljamaksmist, mille komisjon toetuslepingute täitmisel tasuma peab — Lepinguväline vastutus)

19

2018/C 211/25

Kohtuasi T-168/16: Üldkohtu 3. mai 2018. aasta otsus – Grizzly Tools versus komisjon (Tarbijate ja töötajate tervise ja ohutuse kaitse — Direktiiv 2006/42/EÜ — Kaitseklausel — Riigisisene meede, millega keelati kõrgsurvepesuri turustamine — Olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded — Komisjoni otsus, millega meede tunnistati põhjendatuks — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine)

20

2018/C 211/26

Kohtuasi T-428/17: Üldkohtu 2. mai 2018. aasta otsus – Alpine Welten Die Bergführer versus EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi ALPINEWELTEN Die Bergführer taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c))

21

2018/C 211/27

Kohtuasi T-429/17: Üldkohtu 3. mai 2018. aasta otsus – Laboratoires Majorelle versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi LABORATOIRES MAJORELLE taotlus — Eurooa Liidu varasem sõnamärk MAJORELLE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Varasemad kaubamärgid — Kaubamärgi taotluse osadeks jagamine — Määruse nr 207/2009 artikli 44 lõige 6 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 50 lõige 6))

21

2018/C 211/28

Kohtuasi T-195/18: 16. märtsil 2018 esitatud hagi – Talanton versus komisjon

22

2018/C 211/29

Kohtuasi T-200/18: 20. märtsil 2018 esitatud hagi – Fersher Developments ja Lisin versus komisjon ja EKP

23

2018/C 211/30

Kohtuasi T-208/18: 23. märtsil 2018 esitatud hagi – Nessim Daoud jt versus nõukogu jt

23

2018/C 211/31

Kohtuasi T-214/18: 27. märtsil 2018 esitatud hagi – Briois versus parlament

24

2018/C 211/32

Kohtuasi T-215/18: 27. märtsil 2018 esitatud hagi – QB versus EKP

25

2018/C 211/33

Kohtuasi T-216/18: 28. märtsil 2018 esitatud hagi – Pozza versus parlament

26

2018/C 211/34

Kohtuasi T-217/18: 28. märtsil 2018 esitatud hagi – DK versus EEAS

27

2018/C 211/35

Kohtuasi T-254/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products jt versus komisjon

28

2018/C 211/36

Kohtuasi T-676/17: Üldkohtu 16. aprilli 2018. aasta määrus – UN versus komisjon

29


ET

 

Top