Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 200, 11. juuni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 200

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
11. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 200/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 200/02

Kohtuasi C-191/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Landgericht Berlin’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Romano Pisciotti versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artiklid 18 ja 21 — Liikumisvabadust kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine Ameerika Ühendriikidele — Euroopa Liidu ja selle kolmanda riigi vahel sõlmitud väljaandmisleping — Liidu õiguse kohaldamisala — Väljaandmise keeld, mida kohaldatakse ainult oma kodanikele — Vaba liikumise piirang — Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus — Proportsionaalsus — Liidu kodaniku päritoluliikmesriigi teavitamine)

2

2018/C 200/03

Kohtuasi C-258/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Finnair Oyj versus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Montréali konventsioon — Artikkel 31 — Lennuettevõtjate vastutus registreeritud pagasi eest — Lennuettevõtjale esitatava kirjaliku kaebuse vormi ja sisu puudutavad nõuded — Kaebus, mis on esitatud elektrooniliselt ja kantud lennuettevõtja infosüsteemi — Kaebus, mille lennuettevõtja esindaja on esitanud õigustatud isiku nimel)

3

2018/C 200/04

Liidetud kohtuasjad C-316/16 ja C-424/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergi, Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlused – Saksamaa, Ühendkuningriik) – B versus Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department versus Franco Vomero (C-424/16) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 28 lõike 3 punkt a — Tugevdatud kaitse väljasaatmise eest — Tingimused — Alaline elamisõigus — Elamine vastuvõtvas liikmesriigis asjaomase liikmesriigi territooriumilt väljasaatmise otsuse tegemisele eelneva kümne aasta jooksul — Vangistusperiood — Tagajärjed kümneaastase elamisperioodi pidevuse suhtes — Seos integratsioonisideme igakülgse hindamisega — Hindamise ajahetk ja hindamisel arvesse võetavad kriteeriumid)

4

2018/C 200/05

Kohtuasi C-320/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal de grande instance de Lille’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Uber France SAS (Eelotsusetaotlus — Transpordi valdkonna teenused — Direktiiv 2006/123/EÜ — Teenused siseturul — Direktiiv 98/34/EÜ — Infoühiskonna teenused — Infoühiskonna teenuseid puudutav eeskiri — Mõiste — Vahendusteenus, mis võimaldab nutitelefoni rakenduse abil tasu eest kokku viia isiklikku sõidukit kasutavad mittekutselised autojuhid ja isikud, kes soovivad linnas ühest kohast teise sõita — Kriminaalkaristused)

5

2018/C 200/06

Kohtuasi C-414/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesarbeitsgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Vera Egenberger versus Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine — Erinev kohtlemine usutunnistuse või veendumuste alusel — Kutsetegevus kirikutes ja teistes usutunnistusel või veendumustel põhineva eetosega organisatsioonides — Usutunnistus või veendumused, mis on organisatsiooni eetose seisukohast olulised, õiguspärased ja põhjendatud kutsenõuded — Mõiste — Tegevuse laad ja selle kontekst — ELTL artikkel 17 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 10, 21 ja 47)

6

2018/C 200/07

Kohtuasi C-478/146: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Group OOD, Kosta Iliev (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine — Suhteline keeldumispõhjus — Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastulause — Apellatsioonikoja poolt läbivaatamine — Lisa- või täiendavad tõendid — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 76 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Reegli 50 lõike 1 kolmas lõik)

7

2018/C 200/08

Kohtuasi C-525/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão eelotsusetaotlus – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA versus Autoridade da Concorrência (Eelotsusetaotlus — Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — ELTL artikli 102 teise lõigu punkt c — Mõiste „ebasoodne konkurentsiolukord“ — Diskrimineerivad hinnad järgneval turul — Autoriõigusega kaasnevaid õigusi haldav ühistu — Tasu, mida maksavad liikmesriigi ettevõtjad, kes pakuvad telesignaali ja selle sisu edastamise tasulist teenust)

7

2018/C 200/09

Kohtuasi C-532/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. aprilli 2018. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos versus SEB bankas AB (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse piirang — Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Maa võõrandamine — Ekslik kvalifitseerimine „maksustatavaks tegevuseks“ — Maksu märkimine algsele arvele — Selle märke muutmine võõrandaja poolt)

8

2018/C 200/10

Kohtuasi C-541/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1072/2009 — Artikli 2 punkt 6 — Artikkel 8 — Kabotaažveod — Mõiste — Komisjoni koostatud dokumendis „Küsimused ja vastused“ sisalduv määratlus — Õigusjõud — Liikmesriigi rakendusmeetmed, milles piiratakse ühe ja sama kabotaažveo laadimis- ja mahalaadimiskohtade arvu — Kaalutlusruum — Piirang — Proportsionaalsus)

9

2018/C 200/11

Kohtuasi C-550/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – A, S versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Eelotsusetaotlus — Perekonnaga taasühinemise õigus — Direktiiv 2003/86/EÜ — Artikli 2 punkt f — Mõiste „saatjata alaealine“ — Artikli 10 lõike 3 punkt a — Pagulase õigus perekonna taasühinemisele oma vanematega — Pagulane, kes on liikmesriigi territooriumile sisenemise ja varjupaigataotluse esitamise ajal alla 18-aastane, kuid varjupaiga andmise otsuse tegemise ja perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal täisealine — Saatjata alaealise staatuse hindamiseks määrav kuupäev)

9

2018/C 200/12

Kohtuasi C-565/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Eirinodikeio Lerou Lerosi eelotsusetaotlus – Kreeka) – menetlus, mille algatamist taotlesid Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Asja allumine liikmesriigi kohtule, kellelt taotletakse kohtulikku luba pärandist loobumiseks alaealise lapse nimel — Kohtualluvus vanemliku vastutusega seotud asjades — Lepinguline kohtualluvus — Artikli 12 lõike 3 punkt b — Kohtualluvuse tunnistamine — Tingimused)

10

2018/C 200/13

Kohtuasi C-580/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Firma Hans Bühler KG versus Finanzamt de Graz-Stadt (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Ühendusesisese soetamise koht — Artikkel 42 — Selliste kaupade ühendusesisene soetamine, millele järgneb nende tarnimine — Artikkel 141 — Maksuvabastus — Kolmnurktehing — Lihtsustamismeetmed — Artikkel 265 — Koondaruande muutmine)

11

2018/C 200/14

Kohtuasi C-645/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL versus Demeures terre et tradition SARL (Eelotsusetaotlus — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid — Direktiiv 86/653/EMÜ — Kaubandusagendi õigus hüvitisele või kahju hüvitamisele pärast agendilepingu lõppemist — Artikkel 17 — Hüvitise saamise õiguse välistamine lepingu ülesütlemise korral lepingus kehtestatud katseajal)

12

2018/C 200/15

Kohtuasi C-8/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Supremo Tribunal de Justiça eelotsusetaotlus – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA versus Flexipiso – Pavimentos SA (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ja 219 — Neutraalse maksustamise põhimõte — Käibemaksu mahaarvamise õigus — Liikmesriigi õigusnormidega selle õiguse kasutamiseks ette nähtud tähtaeg — Sellise riigile täiendavalt tasutud käibemaksu mahaarvamine, mille kohta on dokumendid, millega on esialgseid arveid pärast maksu ümberarvutamist muudetud — Kuupäev, millest alates hakkab tähtaeg kulgema)

12

2018/C 200/16

Kohtuasi C-13/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Fédération des entreprises de la beauté versus Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances, varem Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Kosmeetikatooted — Määrus (EÜ) nr 1223/2009 — Artikli 10 lõige 2 — Kosmeetikatoote ohutuse hindamine — Selle hindamise eest vastutava isiku kvalifikatsioon — Õppe võrdväärsuse tunnustamine — Farmaatsia, toksikoloogia või meditsiiniga samalaadsed erialad — Liikmesriikide kaalutlusõigus)

13

2018/C 200/17

Kohtuasi C-65/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Oftalma Hospital Srl versus C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Eelotsusetaotlus — Teenuste riigihanked — Tervishoiu- ja sotsiaalteenused — Hankelepingu sõlmimine riigihanke eeskirju kohaldamata — Läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise nõue — Mõiste „selge piiriülene huvi“ — Direktiiv 92/50/EMÜ — Artikkel 27)

14

2018/C 200/18

Kohtuasi C-75/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts, SL versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõige 4 — Artikkel 65 — Registreerimata ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM — Kujutismärk, mis sisaldab sõnalisi osi „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ — Kehtetuks tunnistamise taotlus, mis põhineb siseriikliku õiguse kohaselt omandatud varasemal õigusel — Tingimused — Ulatuslikuma kui üksnes kohaliku tähtsusega tähis — Õigus keelata hiljutisema kaubamärgi kasutamist)

14

2018/C 200/19

Kohtuasi C-110/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — EMP lepingu artikkel 40 — Belgia residentide tulumaks — Kinnisvaratulu kindlakstegemine — Kahe erineva arvutusmeetodi kasutamine olenevalt kinnisasja asukohast — Arvutamine katastriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Belgias — Arvutamine tegeliku üüriväärtuse alusel, kui kinnisasi asub Euroopa liidu mõnes teises liikmesriigis või Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) riigis — Erinev kohtlemine — Kapitali vaba liikumise piirang)

15

2018/C 200/20

Kohtuasi C-148/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg versus Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgiõigus — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikkel 14 — Kaubamärgi kehtetuks tunnistamine või kaubamärgiomaniku õiguste tühisuse tuvastamine tagantjärele — Kuupäev, mille seisuga tühisuse või kehtetuse tingimused peavad olema täidetud — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamärk — Artikli 34 lõige 2 — Varasema siseriikliku kaubamärgi vanemuse nõue — Toime, mida see nõue avaldab varasemale siseriiklikule kaubamärgile)

16

2018/C 200/21

Kohtuasi C-152/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA (Eelotsusetaotlus — Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori hankemenetlused — Direktiiv 2004/17/EÜ — Kohustus vaadata pärast hankeotsuse tegemist läbi hankelepingu alusel makstav tasu — Sellise kohustuse puudumine direktiivis 2004/17/EÜ või ELTL artikli 56 ja direktiivi 2004/17/EÜ aluseks olevates üldpõhimõtetes — Raudteeveotegevusega seotud koristus- ja hooldusteenused — ELL artikli 3 lõige 3 — ELTL artiklid 26, 57, 58 ja 101 — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimustele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Vastuvõetamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 16 — Siseriiklikud õigusnormid, millega ei rakendata liidu õigust — Pädevuse puudumine)

16

2018/C 200/22

Liidetud kohtuasjad C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ja C-290/17–C-292/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. aprilli 2018. aasta otsus (Amtsgericht Hannoveri, Amtsgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlused – Saksamaa) – Helga Krüsemann jt (C-195/17), Thomas Neufeldt jt (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe jt (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce jt (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer jt (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke jt (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell jt (C-290/17), Helga Jordan-Grompe jt (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) versus TUIfly GmbH (Eelotsusetaotlus — Transport — Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Artikli 7 lõige 1 — Õigus hüvitisele — Vabastamine hüvitise maksmisest — Mõiste „erakorralised asjaolud“ — Etteteatamata streik)

17

2018/C 200/23

Kohtuasi C-227/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Medtronic GmbH versus Finanzamt Neuss (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nro2658/87 — Tolliliit ja ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Alamrubriigid 9021 10 10, 9021 10 90 ja 9021 90 90 — Lülisamba fikseerimise süsteem — Rakendusmäärus (EL) nr 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Kohtuasi C-302/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (Krajský súd v Bratislave eelotsusetaotlus – Slovakkia) – PPC Power a.s. versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem — Eesmärgid — Lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt üleantud ja kasutamata lubatud heitkoguse ühikud maksustatakse)

19

2018/C 200/25

Kohtuasi C-323/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. aprilli 2018. aasta otsus (High Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade kaitse — Erikaitsealad — Artikli 6 lõige 3 — Eelhindamine selle kindlaks tegemiseks, kas on vaja hinnata kava või projektiga erikaitsealale kaasnevat mõju — Meetmed, mida võidakse hindamisel arvesse võtta)

19

2018/C 200/26

Kohtuasi C-441/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. aprilli 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse — Artikli 6 lõiked 1 ja 3 — Artikli 12 lõige 1 — Direktiiv 2009/147/EÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Artiklid 4 ja 5 — Puszcza Białowieska Natura 2000 ala — Metsamajandamiskava muudatus — Metsaraie laiendamine — Kava või projekt, mis ei ole otseselt vajalik ala kaitsekorralduseks, kuid mis tõenäoliselt avaldab sellele alale olulist mõju — Alale avaldatavate mõju asjakohane hindamine — Ala terviklikkuse kahjustamine — Kaitsemeetmete tõhus rakendamine — Kaitstud liikide paljunemis- või puhkepaikadele avaldatav mõju)

20

2018/C 200/27

Kohtuasi C-124/18 P: Red Bull GmbH 15. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. novembri 2017. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-101/15 ja T-102/15: Red Bull GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

21

2018/C 200/28

Kohtuasi C-207/18: 22. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

22

2018/C 200/29

Kohtuasi C-208/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 23. märtsil 2018 – Jana Petruchová versus FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

Kohtuasi C-250/18: 11. aprillil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

24

 

Üldkohus

2018/C 200/31

Kohtuasi T-554/14: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Messi Cuccittini versus EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MESSI taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid MASSI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2018/C 200/32

Kohtuasi T-561/14: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – One of Us jt versus komisjon (Institutsiooniline õigus — Euroopa kodanikualgatus — Teaduspoliitika — Rahvatervis — Arengukoostöö — Sellise tegevuse liidupoolne rahastamine, millega kaasneb inimembrüote hävitamine — Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel esitatud komisjoni teatis — Tühistamishagi — Kohtumenetlusteovõime — Vaidlustatav akt — Osaline vastuvõetamatus — Kohtulik kontroll — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga)

26

2018/C 200/33

Kohtuasi T-43/15: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – CRM versus komisjon (Kaitstud geograafiline tähis — Piadina Romagnola või Piada Romagnola — Registreerimisprotseduur — Pädevuse jaotus komisjoni ja liikmesriigi ametiasutuste vahel — Seos kauba maine ja geograafilise päritolu vahel — Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 2 punkt b — Registreerimistaotluse komisjoni poolt kontrollimise ulatus — Määruse (EÜ) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punkti f alapunkt ii, artikli 8 lõike 1 punkti c alapunkt ii ja artikli 50 lõige 1 — Liikmesriigi kohtu poolt spetsifikaadi tühistamise mõju komisjonis toimuvale menetlusele — Komisjoni uurimiskohustus — Hea halduse põhimõte — Tõhus kohtulik kaitse)

27

2018/C 200/34

Kohtuasi T-251/15: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Espírito Santo Financial (Portugal) versus EKP (Dokumentidega tutvumine — Otsus 2004/258/EÜ — Dokumendid, mis puudutavad EKP 1. augusti 2014. aasta otsust Banco Espírito Santo SA kohta — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest vaikimisi keeldumine — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest sõnaselge keeldumine — Dokumentidega tutvumise õiguse andmisest osaline keeldumine — Erand, mis puudutab EKP otsuseid tegevate organite menetluste konfidentsiaalsust — Erand, mis puudutab liidu või liikmesriigi finants-, rahandus- või majanduspoliitikat — Erand, mis puudutab finantssüsteemi stabiilsust liidus või liikmesriigis — Ärihuve kaitsev erand — Erand, mis puudutab sisekasutuseks esitatud arvamusi — Põhjendamiskohustus)

28

2018/C 200/35

Kohtuasjad T-554/15 ja T-555/15: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Ungari versus komisjon (Riigiabi — Ungari 2014. aasta XCIV seaduse tubakatööstuse ettevõtjate ravikindlustusmaksete kohta alusel antud riigiabi — Ungari 2008. aasta seaduse toiduahela ja selle ametliku inspekteerimise kohta 2014. aasta muudatusest tulenev riigiabi — Iga-aastaselt käibelt võetavad progresseeruva määraga maksud — Otsus alustada ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetlust — Samal ajal abi maksmise peatamise korralduse vastuvõtmine — Tühistamishagi — Abi maksmise peatamise korralduse eraldiseisev laad — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Kaitseõigused — Lojaalse koostöö põhimõte — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 11 lõige 1)

29

2018/C 200/36

Kohtuasi T-752/15: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Tehnilisele ja IT personalile osutatavad abi- ja nõustamisteenused IV (STIS IV) — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus — Hindamiskriteeriumid — Ilmsed hindamisvead — Lepinguväline vastutus)

29

2018/C 200/37

Liidetud kohtuasjad T-133/16–T-136/16: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence jt versus EKP (Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkt e ja lõige 3 — Krediidiasutuse tegevust tegelikult juhtiv isik — Direktiivi 2013/36/EL artikli 13 lõige 1 ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikli L. 511-13 teine lõik — Põhimõte, et krediidiasutuse järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani esimehe amet ei ole ühitatav sama asutuse juhataja ametiga — Direktiivi 2013/36 artikli 88 lõike 1 punkt e ja Prantsuse raha- ja finantsseadustiku artikkel L. 511-58)

30

2018/C 200/38

Kohtuasi T-190/16: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Kaitseõigused — Hea halduse põhimõte — Võimu kuritarvitamine — Omandiõigus — Ettevõtlusvabadus — Ilmne hindamisviga)

31

2018/C 200/39

Kohtuasi T-248/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk CHATKA — Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 64 lõiked 2 ja 3))

32

2018/C 200/40

Kohtuasi T-288/16: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Convivo versus EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk M’Cooky — Varasem siseriiklik kujutismärk MR.COOK — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Segiajamise tõenäosus)

32

2018/C 200/41

Kohtuasi T-312/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Walfood versus EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk CHATKA — Varasem rahvusvaheline kujutismärk CHATKA — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3))

33

2018/C 200/42

Kohtuasi T-426/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Perfumes y Aromas Artesanales versus EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Aa AROMAS artesanales taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Teenuste identsus või sarnasus — Tähiste sarnasus — Asjaomane avalikkus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 kõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

34

2018/C 200/43

Kohtuasi T-468/16: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Verein Deutsche Sprache versus komisjon (Õigus dokumentidega tutvuda — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid komisjoni otsuse kohta, mis käsitles Berlaymonti hoone pressiruumi ümberkujundamist nii, et keelte kuvamisel piirdutakse üksnes inglise ja prantsuse keelega — Osaline keeldumine dokumentidega tutvumise võimaldamisest — Komisjoni avaldus dokumentide puudumise kohta — Õiguspärasuse eeldamine — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

34

2018/C 200/44

Kohtuasi T-747/16: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Vincenti versus EUIPO (Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Töövõimetuskomitee arvamus — Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus — Personalieeskirjade artiklid 53 ja 78 — Kaalutlusviga — Põhjendamiskohustus)

35

2018/C 200/45

Kohtuasi T-756/16: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Euro Castor Green versus EUIPO – Netlon France (Varjav sõrestik) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Varjavat sõrestikku kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Varasema disainilahenduse avalikustamine — Uudsuse puudumine — Eristatavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklid 5, 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)

36

2018/C 200/46

Kohtuasi T-763/16: Üldkohtu 12. aprilli 2018. aasta otsus – PY versus EUCAP Sahel Niger (Vahekohtuklausel — Euroopa Liidu rahvusvaheliste missioonide töötajad — Töölepinguid puudutavad vaidlused — Uurimise kord asutuse sees — Kannatanute kaitse ahistamisest teatamise korral — Lepinguline vastutus)

36

2018/C 200/47

Kohtuasi T-831/16: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Kabushiki Kaisha Zoom versus EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi ZOOM taotlus — Varasemad Euroopa Liidu kujutis- ja sõnamärgid ZOOM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

37

2018/C 200/48

Kohtuasi T-183/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Menta y Limón Decoración, SL versus EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Kohalikes rahvariietes mehe kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kohalikes rahvariietes meest kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Varasemad tööstusdisainilahendused — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt d (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 60 lõike 2 punkt d) — Riigisisesest õigusest tulenev Euroopa Liidu kaubamärgi kasutamise keeld — Riigisisese õiguse kohaldamine EUIPO poolt)

38

2018/C 200/49

Kohtuasi T-207/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk hp — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Pahausksus — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

38

2018/C 200/50

Kohtuasi T-208/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Senetic versus EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk HP — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001artikli 59 lõike 1 punkt a) — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Pahausksus — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b))

39

2018/C 200/51

Kohtuasi T-213/17: Üldkohtu 25. aprilli 2018. aasta otsus – Romantik Hotels & Restaurants versus EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk ROMANTIK — Suhteline keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 7, lõike 1 punkt b))

40

2018/C 200/52

Kohtuasi T-220/17: Üldkohtu 26. aprilli 2018. aasta otsus – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse versus EUIPO (100 % Pfalz) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi 100 % Pfalz taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94))

40

2018/C 200/53

Kohtuasi T-221/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – Mémora Servicios Funerarios versus EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MEMORAME taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk mémora ja varasemad siseriiklikud sõnamärgid MÉMORA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

41

2018/C 200/54

Kohtuasi T-297/17: Üldkohtu 24. aprilli 2018. aasta otsus – VSM versus EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi WE KNOW ABRASIVES taotlus — Reklaamlausest koosnev kaubamärk — Apellatsioonikoja pädevus, kui kaebus puudutab üksnes üht osa registreerimistaotluses märgitud teenustest — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 64 lõige 1) — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

42

2018/C 200/55

Kohtuasi T-354/17: Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus – Genomic Health versus EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Võrdne kohtlemine)

42

2018/C 200/56

Kohtuasi T-212/18: 26. märtsil 2018 esitatud hagi – Romańska versus Frontex

43

2018/C 200/57

Kohtuasi T-226/18: 2. aprillil 2018 esitatud hagi – Global Silicones Council jt versus komisjon

44

2018/C 200/58

Kohtuasi T-231/18: 4. aprillil 2018 esitatud hagi – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam versus EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Kohtuasi T-240/18: 16. aprillil 2018 esitatud hagi – Polskie Linie Lotnicze „LOT“versus komisjon

46

2018/C 200/60

Kohtuasi T-245/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Benavides Torres versus nõukogu

47

2018/C 200/61

Kohtuasi T-246/18: 16. aprillil 2018 esitatud hagi – Moreno Pérez versus nõukogu

48

2018/C 200/62

Kohtuasi T-247/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Lucena Ramírez versus nõukogu

48

2018/C 200/63

Kohtuasi T-248/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Cabello Rondón versus nõukogu

49

2018/C 200/64

Kohtuasi T-249/18: 16. aprilli 2018. aasta esitatud hagi – Saab Halabi versus nõukogu

50


ET

 

Top