EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:197:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 197, 8. juuni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 197

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
8. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 531. istungjärk 17.–18. jaanuaril 2018

2018/C 197/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „VKEde edendamine Euroopas eritähelepanuga horisontaalsel õiguslikul lähenemisviisil VKEdele ja väikeettevõtlusalgatuse põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele“ järgimisel“ (ettevalmistav arvamus)

1

2018/C 197/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Terviklik lähenemine ELi tööstuspoliitikale – ettevõtluskeskkonna parandamine ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime toetamine“ (ettevalmistav arvamus)

10


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 531. istungjärk 17.–18. jaanuaril 2018

2018/C 197/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa standardimist käsitlev liidu töökava aastaks 2018““[COM(2017) 453 final]

17

2018/C 197/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK“[COM(2017) 489 final – 2017/0226 (COD)]

24

2018/C 197/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul“[COM(2017) 335 final – 2017/0138 (CNS)]

29

2018/C 197/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Soovitus: nõukogu soovitus euroala majanduspoliitika kohta“[COM(2017) 770 final]

33

2018/C 197/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega“[COM(2017) 281 final – 2017/0123 (COD)]

38

2018/C 197/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris“[COM(2017) 278 final – 2017/0121 (COD)] ja teemal „Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas“[COM(2017) 277 final – 2017/0122 (COD)]

45

2018/C 197/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa avatud ja arvukaid ühendusvõimalusi pakkuv lennundusturg““[COM(2017) 286 final] ja teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004“[COM(2017) 289 final – 2017/0116 (COD)]

58

2018/C 197/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)“[COM(2017) 548 final – 2017/0237 (COD)]

66

2018/C 197/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas“[COM(2017) 735 final – 2017/0328 (COD)]

71

2018/C 197/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas“[COM(2017) 734 final – 2017/0326 (COD)]

72


ET

 

Top