EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 142, 23. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 142

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
23. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 142/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 142/02

Kohtuasi C-64/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. veebruari 2018. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses versus Tribunal de Contas (Eelotsusetaotlus — ELL artikli 19 lõige 1 — Õiguskaitsevahendid — Tulemuslik õiguskaitse — Kohtute sõltumatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Palga vähendamine liikmesriigi avalikus teenistuses — Eelarvega seotud kasinusmeetmed)

2

2018/C 142/03

Kohtuasi C-266/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. veebruari 2018. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: Western Sahara Campaign UK versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Eelotsusetaotlus — Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vaheline kalandusalane partnerlusleping — Protokoll, millega määratakse kindlaks lepingus sätestatud püügivõimalused — Lepingu ja protokolli sõlmimise kinnitamise aktid — Protokollis kindlaks määratud püügivõimaluste liikmesriikide vahel jagamise määrused — Kohtualluvus — Tõlgendamine — Kehtivus ELL artikli 3 lõike 5 ja rahvusvahelise õiguse seisukohast — Lepingu ja protokolli kohaldamine Lääne-Saharale ja sellega külgnevatele vetele)

3

2018/C 142/04

Kohtuasi C-297/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Curtea de Apel Bucureşti eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) versus Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Teenused siseturul — Liikmesriigi õigusnormid, mis annavad veterinaararstidele veterinaarias kasutatavate mahetoodete, erikasutusega parasiitidevastaste toodete ja veterinaarravimite jaemüügi ja kasutamise ainuõiguse — Asutamisvabadus — Nõue, et veterinaarravimite jaemüügiga tegeleva ettevõtja kapital kuuluks üksnes veterinaararstidele — Rahvatervise kaitse — Proportsionaalsus)

4

2018/C 142/05

Kohtuasi C-301/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Apellatsioonkaebus — Kaubanduspoliitika — Dumping — Hiinast pärit solaarklaasi import — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 2 lõike 7 punktid b ja c — Turumajanduse tingimustes tegutsev ettevõtja — Mõiste „endisest mitteturumajanduslikust süsteemist üle kandunud oluline moonutus“ artikli 2 lõike 7 punkti c kolmanda taande tähenduses — Maksusoodustused)

4

2018/C 142/06

Kohtuasi C-307/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus – Poola) – Stanisław Pieńkowski versus Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2006/112/EÜ — Käibemaks — Artikkel 131 — Artikli 146 lõike 1 punkt b — Artikkel 147 — Ekspordi maksuvabastused — Artikkel 273 — Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad maksuvabastuse tingimuseks miinimumkäibe või lepingu sõlmimise ettevõtjaga, kellel on reisijatele käibemaksu tagastamise õigus)

5

2018/C 142/07

Kohtuasi C-387/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasi eelotsusetaotlus – Leedu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos versus Nidera BV (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Artikkel 183 — Enammakstud käibemaksu tagastamine — Hilinenult tagastamine — Liikmesriigi õiguse kohaldamisel tasumisele kuuluva intressi summa — Selle summa vähendamine põhjustel, mida ei saa maksukohustuslasele omistada — Lubatavus — Neutraalne maksustamine — Õiguskindlus)

6

2018/C 142/08

Liidetud kohtuasjad C-412/16 P ja C-413/16 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus – Ice Mountain Ibiza, SL versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Kujutismärkide ocean beach club ibiza ja ocean ibiza registreerimise taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid OC ocean club ja OC ocean club Ibiza — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus)

6

2018/C 142/09

Kohtuasi C-418/16 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus – mobile.de GmbH, varem mobile.international GmbH versus EUIPO, Rezon OOD (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 15 lõige 1 — Artikli 57 lõiked 2 ja 3 — Artikkel 64 — Artikli 76 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Eeskirja 22 lõige 2 — Eeskirja 40 lõige 6 — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Varasemal siseriiklikul kaubamärgil põhinevad kehtetuks tunnistamise taotlused — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Tõend — Taotluste tagasilükkamine — Uute tõendite arvessevõtmine Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja poolt — EUIPO tühistamisosakonna otsuste tühistamine — Tagasisaatmine — Tagajärjed)

7

2018/C 142/10

Kohtuasi C-518/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Sofiyski gradski sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „ZPT“ AD versus Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Määrus (EÜ) nr 1998/2006 — ELTL artikkel 35 — Maksusoodustuse kujul antud vähese tähtsusega abi — Liikmesriigi õigusnormid, mis jätavad asjaomase maksusoodustuse alt välja investeeringud ekspordiks mõeldud toodete valmistamisse)

7

2018/C 142/11

Liidetud kohtuasjad C-523/16 ja C-536/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – MA.T.I. SUD SpA versus Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA versus Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 51 — Pakkumuste nõuetega vastavusse viimine — Direktiiv 2004/17/EÜ — Pakkumuste selgitamine — Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad esitatavates dokumentides pakkuja poolt puuduste kõrvaldamise eelduseks rahatrahvi tasumise — Hankelepingute sõlmimise põhimõtted — Võrdse kohtlemise põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)

8

2018/C 142/12

Kohtuasi C-558/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Kammergericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – menetlus, mille algatamist on taotlenud Doris Margret Lisette Mahnkopf (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Määrus (EL) nr 650/2012 — Pärimisasjad ja Euroopa pärimistunnistus — Kohaldamisala — Võimalus anda üleelanud abikaasa pärandiosa kohta välja Euroopa pärimistunnistus)

9

2018/C 142/13

Kohtuasi C-577/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlin’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH versus Saksamaa Liitvabariik (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kohaldamisala — Artikli 2 lõige 1 — I lisa — Saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud tegevusalad — Polümeeride tootmine — Eraldiseisva käitise tarnitud soojus — Tasuta saastekvootide eraldamise taotlus — Ajavahemik 2013–2020)

9

2018/C 142/14

Kohtuasi C-672/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD), Portugal) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Käibemaksudirektiiv — Kinnisvara rendile ja üürile andmise tehingute maksuvabastus — Maksukohustuslaste kasuks rakendatav valikuõigus — Rakendamine liikmesriikides — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Kasutamine maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks — Esialgse mahaarvamise korrigeerimine — Lubamatus)

10

2018/C 142/15

Kohtuasi C-3/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Sporting Odds Limited versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — ELTL artikkel 56 — ELL artikli 4 lõige 3 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Piirangud — Hasartmängud — Riigisisesed normid — Teatavat tüüpi hasartmängude riigipoolne korraldamine — Ainuõigus — Kontsessioonikord muud tüüpi hasartmängude jaoks — Loanõue — Väärteokaristus)

11

2018/C 142/16

Kohtuasi C-9/17: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Menetlus, mille algatamist taotles Maria Tirkkonen (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Põllumajanduslike nõustamisteenuste riigihankemenetlus — Riigihanke olemasolu või puudumine — Teenushankesüsteem, millega saavad ühineda kõik eelnevalt kindlaks määratud tingimustele vastavad ettevõtjad — Süsteem, millega teistel ettevõtjatel ei ole hiljem võimalik ühineda)

12

2018/C 142/17

Kohtuasi C-46/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Landesarbeitsgericht Bremeni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Hubertus John versus Freie Hansestadt Bremen (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Klausli 5 punkt 1 — Meetmed, mille eesmärk on vältida järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikli 6 lõige 1 — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Liikmesriigi õigusnorm, mis annab võimaluse lükata töösuhte lõppemine töötaja jõudmisel üldisesse pensioniikka edasi ainult seetõttu, et töötaja omandab õiguse vanaduspensionile)

13

2018/C 142/18

Kohtuasi C-76/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu versus Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Eelotsusetaotlus — Tollimaksuga samaväärne maks — ELTL artikkel 30 — Riigisisene maksustamine — ELTL artikkel 110 — Eksporditavatele naftasaadustele kohaldatav maks — Maksukoormuse tarbijale üle kandmata jätmine — Maksukohustuslase maksukoormus — Maksukohustuslase tasutud summade tagasi maksmine)

13

2018/C 142/19

Kohtuasi C-117/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche eelotsusetaotlus – Itaalia) – Comune di Castelbellino versus Regione Marche jt (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2011/92/EL — Artikli 4 lõiked 2 ja 3 ning I – III lisa — Keskkonnamõju hindamine — Biogaasist elektrienergia tootmise rajatises ehitustöödeks loa andmine, ilma et eelnevalt oleks analüüsitud vajadust viia läbi keskkonnamõju hindamine — Tühistamine — Loa andmise otsuse tagantjärele seadustamine liikmesriigi uute õigusnormide alusel, ilma et eelnevalt oleks analüüsitud vajadust viia läbi keskkonnamõju hindamine)

14

2018/C 142/20

Kohtuasi C-289/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. veebruari 2018. aasta otsus (Tartu Maakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – Collect Incasso OÜ jt versus Rain Aint jt (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta — Täitekorraldusena kinnitamise nõuded — Miinimumnõuded vaidlustamata nõuete menetluste korral — Võlgniku õigused — Selle asutuse aadressist teavitamata jätmine, kellele saab esitada vastuväite nõudele või kaebuse kohtulahendi vaidlustamiseks)

15

2018/C 142/21

Kohtuasi C-119/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta määrus (Tribunalul Sibiu eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean versus SC OTP BAAK Nyrt. äriühingu OTP BANK SA kaudu, viimane omakorda Sucursala SIBIU kaudu, SC OTP BAAK Nyrt. äriühingu OTP BANK SA kaudu (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Artikli 3 lõige 1, artikli 4 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 5 — Lepingutingimuste ebaõigluse hindamine — Laenuleping, mille kohaselt on laen antud välisvaluutas — Kursi kõikumisega kaasnev risk, mis lasub tervikuna tarbijal — Lepinguosaliste lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste oluline tasakaalustamatus — Laenulepingu põhiobjekt)

16

2018/C 142/22

Kohtuasi C-126/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta määrus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – ERSTE Bank Hungary Zrt versus Orsolya Czakó (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Artikli 4 lõige 2, artikkel 5 ja artikli 6 lõige 1 — Lepingu põhiobjekti määratlevad tingimused — Välisvaluutapõhine laenuleping — Mõiste „koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles“ ulatus — Lepingu osaline või täielik kehtetus)

17

2018/C 142/23

Liidetud kohtuasjad C-142/17 ja C-143/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. veebruari 2018. aasta määrus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Manuela Maturi jt versus Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma versus Manuela Maturi jt (C-142/17), Catia Passeri versus Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Sotsiaalpoliitika — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Direktiiv 2006/54/EÜ — Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette vanaduspensioni ikka jõudnud artistist töötajatele ajutise võimaluse jätkata töötamist kuni varem kehtinud pensioniõiguse saamise vanuseni, mis naistel oli 47 aastat ja meestel 52 aastat)

18

2018/C 142/24

Kohtuasi C-233/17 P: Euroopa Kohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – GX versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 181 — Avalik teenistus — Avalik konkurss EPSO/AD/248/13 — Otsus mitte kanda hagejat reservnimekirja)

18

2018/C 142/25

Kohtuasi C-336/17 P: Euroopa Kohtu 8. veebruari 2018. aasta määrus – HB jt versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu põhikirja artikkel 181 — Institutsiooniõigus — Euroopa Kodanikualgatus „Ethics for Animals and Kids“ — Hulkuvate loomade kaitse — Psühholoogiline mõju täiskasvanutele ja lastele — Keeldumine algatuse registreerimisest seetõttu, et Euroopa Komisjonil puuduvad selles valdkonnas täielikult volitused — Määruse (EL) nr 211/2011 — Artikli 4 lõike 2 punkt b — Artikli 4 lõige 3)

19

2018/C 142/26

Kohtuasi C-529/17 P: Isabel Martín Osete 5. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 29. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-427/16: Martín Osete versus EUIPO

19

2018/C 142/27

Kohtuasi C-693/17 P: BMB sp. z o.o. 10. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 3. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-695/15: BMB sp. z o.o. versus EUIPO

20

2018/C 142/28

Kohtuasi C-701/17 P: Vassil Monev Valkovi 24. oktoobril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 27. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-558/17: Valkov versus Euroopa Inimõiguste Kohus ja Bulgaaria Vabariigi kõrgeim kohus

21

2018/C 142/29

Kohtuasi C-7/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 3. jaanuaril 2018 – Modesto Jardón Lama versus Instituto Nacional de la Seguridad Social ja Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Kohtuasi C-10/18 P: Marine Harvest ASA 5. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-704/14: Marine Harvest ASA versus Euroopa Komisjon

22

2018/C 142/31

Kohtuasi C-13/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 8. jaanuaril 2018 – Sole-Mizo Zrt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Kohtuasi C-29/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 17. jaanuaril 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. versus FOGASA, José David Sánchez Iglesias ja Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Kohtuasi C-30/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de Justicia de Galicia (Hispaania) 17. jaanuaril 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. versus José Ramón Fiuza Asorey ja Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Kohtuasi C-38/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Bari (Itaalia) 19. jaanuaril 2018 – kriminaalasi Massimo Gambino ja Shpetim Hyka süüdistuses

25

2018/C 142/35

Kohtuasi C-39/18 P: Euroopa Komisjoni 22. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 10. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-180/15: Icap plc jt versus Euroopa Komisjon

26

2018/C 142/36

Kohtuasi C-41/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itaalia) 22. jaanuaril 2018 – Meca Srl versus Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Kohtuasi C-44/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 24. jaanuaril 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. versus FOGASA, Jesús Valiño López ja Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Kohtuasi C-46/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 25. jaanuaril 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. Arl jt versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Kohtuasi C-47/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Wien (Austria) 26. jaanuaril 2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad versus Stephan Riel, pankrotihaldur Alpine Bau GmbH suhtes algatatud maksejõuetusmenetluses

29

2018/C 142/40

Kohtuasi C-53/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 29. jaanuaril 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Kohtuasi C-54/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 29. jaanuaril 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus versus Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegnio e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Kohtuasi C-60/18: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tallinna Ringkonnakohus (Eesti) 31. januaaril 2018 – AS Tallinna Vesi versus Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Kohtuasi C-74/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 5. veebruaril 2018 – A Ltd versus Veronsaajien oikeudenvalvontaykikkö

32

2018/C 142/44

Kohtuasi C-89/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 8. veebruaril 2018 – A versus Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Kohtuasi C-91/18: 8. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

34

2018/C 142/46

Kohtuasi C-102/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Köln (Saksamaa) 13. veebruaril 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Kohtuasi C-116/18: 14. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

36

2018/C 142/48

Kohtuasi C-131/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 19. veebruaril 2018 – Vanessa Gambietz versus Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Kohtuasi C-144/18 P: River Kwai International Food Industry Co. Ltd 23. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 14. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-460/14: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) versus Euroopa Liidu Nõukogu

37

 

Üldkohus

2018/C 142/50

Kohtuasjad T-45/13 RENV ja T-587/15: Üldkohtu 8. märtsi 2018. aasta otsus – Rose Vision versus komisjon (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007–2013) — Projektidega FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM ja SFERA seonduvad toetuslepingud — Finantsauditi lõpparuande edastamise tähtaeg — Projektide rakendamisel eeskirjade eiramisi tuvastavad finantsauditid — Maksete peatamine — Finantsauditite konfidentsiaalsus — Deklareeritud kulude toetuskõlblikkus — Lepinguväline vastutus — Ülekantud summade tagasimaksmine — Varajase hoiatamise süsteemi kandmisega tekitatud kahju)

39

2018/C 142/51

Kohtuasi T-292/15: Üldkohtu 28. veebruari 2018. aasta otsus – Vakakis kai Synergates versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Teenuste hanked — Hankemenetlus — Vastuvõetavus — Menetluse kuritarvitamine — Huvide konflikt — Hoolsuskohustus — Võimaluse kaotamine)

40

2018/C 142/52

Kohtuasi T-316/15: Üldkohtu 1. märtsi 2018. aasta otsus – Poola versus komisjon (ERF — Keeldumine suurprojektile rahalise toetuse andmisest — Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 40 esimese lõigu punkt g — Avaliku sektori panuse põhjendus — Määruse nr 1083/2006 artikli 41 lõige 2 — Tähtaja ületamine)

41

2018/C 142/53

Kohtuasi T-402/15: Üldkohtu 1. märtsi 2018. aasta otsus – Poola versus komisjon (ERF — Suurprojekti jaoks rahalise panuse kinnitamisest keeldumine — Määruse (EÜ) nr1083/2006 artikli 41 lõige 1 — Hinnang suurprojekti panusele rakenduskava eesmärkide saavutamisel — Määruse nr 1083/2006 artikli 41 lõige 2 — Tähtaja ületamine)

41

2018/C 142/54

Kohtuasi T-85/16: Üldkohtu 1. märtsi 2018. aasta otsus – Shoe Branding Europe versus EUIPO – adidas (Kahe paralleelse triibu paigutus jalatsil) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev varasem Euroopa Liidu kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Maine kahjustamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

42

2018/C 142/55

Kohtuasi T-140/16: Üldkohtu 7. märtsi 2018. aasta otsus – Le Pen versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitis — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Peasekretäri pädevus — Tõendamiskoormis — Põhjendamiskohustus — Võimu kuritarvitamine — Faktiviga — Võrdne kohtlemine)

42

2018/C 142/56

Kohtuasi T-438/16: Üldkohtu 1. märtsi 2018. aasta otsus – Altunis versus EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk CIPRIANI — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk HOTEL CIPRIANI — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009, artikli 42 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 47 lõige 2) — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2018/C 142/57

Kohtuasi T-462/16: Üldkohtu 9. märtsi 2018. aasta otsus – Portugal versus komisjon (EAGF — Rahastamisest välja jäetud kulud — Pindalatoetused — Portugali kantud kulutused — Õiguspärane ootus — Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõige 3 — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõige 2 — Proportsionaalsus)

44

2018/C 142/58

Kohtuasi T-624/16: Üldkohtu 7. märtsi 2018. aasta otsus – Gollnisch versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assistentide hüvitis — Alusetult makstud summade sissenõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskoormis — Põhjendamiskohustus — Õiguspärane ootus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Saadikute sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

44

2018/C 142/59

Kohtuasi T-629/16: Üldkohtu 1. märtsi 2018. aasta otsus – Shoe Branding Europe versus EUIPO – adidas (Kahe paralleelse triibu paigutus jalatsil) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev varasem Euroopa Liidu kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Maine kahjustamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

45

2018/C 142/60

Kohtuasi T-665/16: Üldkohtu 8. märtsi 2017. aasta otsus – Cinkciarz.pl sp. versus EUIPO (€$) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi €$ taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse nr 2017/1001 artikkel 75))

46

2018/C 142/61

Kohtuasi T-764/16: Üldkohtu 28. veebruari 2018. aasta otsus – Paulini versus EKP (Avalik teenistus — EKP personal — Töötasu — Töötasude ja hüvitiste iga-aastane läbivaatamine — Suuniste õiguspärasus — Arvutusmeetod — Haiguspuhkuse arvessevõtmine — Töötajate esindaja tegevuse arvessevõtmine — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

46

2018/C 142/62

Kohtuasi T-843/16: Üldkohtu 28. veebruari 2018. aasta otsus – dm-drogerie markt versus EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk Foto Paradies — Suhteline keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

47

2018/C 142/63

Kohtuasi T-855/16: Üldkohtu 7. märtsi 2018. aasta otsus – Fertisac versus ECHA (REACH — Tasu aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Ettevõtja suurust puudutava deklaratsiooni kontrollimine ECHA poolt — Haldustasu määramise otsus — Soovitus 2003/361/EÜ — Rahaliste ülemmäärade ületamine — Mõiste „seotud ettevõtja“)

48

2018/C 142/64

Kohtuasi T-6/17: Üldkohtu 7. märtsi 2018. aasta otsus – Equivalenza Manufactory versus EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausementelus — Euroopa Liidu kujutismärgi BLACK LABEL BY EQUIVALENZA taotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk LABELL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

48

2018/C 142/65

Kohtuasi T-103/17: Üldkohtu 9. märtsi 2018. aasta otsus – Recordati Orphan Drugs versus EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi NORMOSANG taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk NORMON — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkt ii ja eeskirja 20 lõige 1 (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2017/1430 artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkt ii ning artikli 8 lõiked 1 ja 7))

49

2018/C 142/66

Kohtuasi T-159/17: Üldkohtu 8. märtsi 2018. aasta otsus – Claro Sol Cleaning versus EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Claro Sol Facility Services desde 1972 taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk SOL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

50

2018/C 142/67

Kohtuasi T-230/17: Üldkohtu 7. märtsi 2018. aasta otsus – Rstudio versus EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk RSTUDIO — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ER/STUDIO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)) — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3))

50

2018/C 142/68

Kohtuasi T-35/18: 19. jaanuaril 2018 esitatud hagi – La Marchesiana versus EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Kohtuasi T-41/18: 24. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Autoridad Portuaria de Vigo versus komisjon

52

2018/C 142/70

Kohtuasi T-64/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Alfamicro versus komisjon

52

2018/C 142/71

Kohtuasi T-81/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – Barata versus parlament

53

2018/C 142/72

Kohtuasi T-93/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – International Skating Union versus komisjon

55

2018/C 142/73

Kohtuasi T-95/18: 12. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gollnisch versus parlament

55

2018/C 142/74

Kohtuasi T-104/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

57

2018/C 142/75

Kohtuasi T-106/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Laverana versus EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Kohtuasi T-117/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Kohtuasi T-118/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Kohtuasi T-119/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Kohtuasi T-120/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Kohtuasi T-121/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Kohtuasi T-122/18: 27. veebruaril 2018 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Kohtuasi T-123/18: 27. veebruaril 2018 esitatud hagi – Bayer Intellectual Property versus EUIPO (Südame kujutis)

64

2018/C 142/83

Kohtuasi T-126/18: 27. veebruaril 2018 esitatud hagi – Van Haren Schoenen versus komisjon

65

2018/C 142/84

Kohtuasi T-127/18: 28. veebruaril 2018 esitatud hagi – Cortina ja FLA Europe versus komisjon

66

2018/C 142/85

Kohtuasi T-133/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – IQ Group Holdings Berhad versus EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Kohtuasi T-134/18: 1. märtsil 2018 esitatud hagi – Monster Energy versus EUIPO – Nordbrand Nordhausen GmbH (BALLER'S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Kohtuasi T-139/18: 21. veebruaril 2018 esitatud hagi – Avio versus komisjon

68

2018/C 142/88

Kohtuasi T-157/18: 28. veebruaril 2018 esitatud hagi – Caprice Schuhproduktion versus komisjon

69


ET

 

Top