Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 134, 16. aprill 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 134

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
16. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 134/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 134/02

Kohtuasi C-518/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Cour du travail de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Nivelles versus Rudy Matzak (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Artikkel 2 — Mõisted „tööaeg“ ja „puhkeaeg“ — Artikkel 17 — Erandid — Päästjad — Valveaeg — Kodune valveaeg)

2

2018/C 134/03

Kohtuasi C-16/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. veebruari 2018. aasta otsus – Belgia Kuningriik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tarbijakaitse — Interneti hasartmänguteenused — Tarbijate ja mängijate kaitse ning alaealiste takistamine internetis hasartmänge mängimast — Komisjoni soovitus 2014/478/EL — Õiguslikult mittesiduv liidu akt — ELTL artikkel 263)

3

2018/C 134/04

Kohtuasi C-103/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – Jessica Porras Guisado versus Bankia SA jt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 92/85/EMÜ — Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed — Artikli 2 punkt a — Artikli 10 punktid 1 – 3 — Keeld öelda üles töötaja töölepingut tema raseduse algusest kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni kestval ajavahemikul — Kohaldamisala — Erijuhud, mis ei ole seotud asjasse puutuva töötaja olukorraga — Direktiiv 98/59/EÜ — Kollektiivne koondamine — Artikli 1 lõike 1 punkt a — Põhjused, mis ei ole seotud töötajate isikuga — Rase töötaja, kelle tööleping on üles öeldud töölepingute kollektiivse ülesütlemise raames — Töölepingu ülesütlemise põhjendus — Naistöötaja eelisjärjekorras tööle jätmine — Teisele töökohale viimise eelisõigus)

3

2018/C 134/05

Kohtuasi C-326/16 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus – LL versus Euroopa Parlament (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — ELTL artikli 263 kuues lõik — Vastuvõetavus — Hagi esitamise tähtaeg — Arvutamine — Euroopa Parlamendi endine liige — Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitise tagasinõudmise otsus — Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed — Artikkel 72 — Kaebemenetlus parlamendis — Huve kahjustava otsuse teatavakstegemine — Tähtsaadetis, mida adressaat välja ei võtnud)

4

2018/C 134/06

Kohtuasi C-328/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Põhisumma — Karistusmakse)

5

2018/C 134/07

Kohtuasi C-336/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2008/50/EÜ — Välisõhu kvaliteet — Artikli 13 lõige 1 — Artikli 22 lõige 3 — XI lisa — Tahkete osakeste (PM10) sisaldus välisõhus — Piirtasemete ületamine teatavates piirkondades ja linnastutes — Artikli 23 lõige 1 — Õhukvaliteedi kavad — „Võimalikult lühike“ ületamise ajavahemik — Asjakohaste meetmete puudumine välisõhu kaitse programmides — Ebaõige ülevõtmine)

6

2018/C 134/08

Kohtuasi C-396/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije eelotsusetaotlus – Sloveenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (pankrotis) versus Sloveenia Vabariik (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 184 ja 185 — Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Mahaarvamise kindlaksmääramisel kasutatud tegurite muutumine — Mõiste „tehingud, mille eest on täielikult või osaliselt tasumata“ — Kompromissi kinnitava jõustunud kohtumääruse toime)

7

2018/C 134/09

Liidetud kohtuasjad C-398/16 ja C-399/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X BV (C-398/16, X NV (C-399/16) versus Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49 ja 54 — Asutamisvabadus — Maksuõigus — Juriidilise isiku tulumaks — Ühise maksukohustuslase moodustamisega seotud soodustused — Piiriüleste kontsernide väljajätmine)

7

2018/C 134/10

Kohtuasi C-545/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (First-tier Tribunal’i (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Kubota (UK) Limited ja EP Barrus Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Mootorsõidukid kaubaveoks — Alamrubriigid 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Määrus (EL) 2015/221 — Kehtivus)

8

2018/C 134/11

Kohtuasi C-572/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – INEOS Köln GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem Euroopa Liidus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Otsus 2011/278/EL — Üleminekueeskirjad lubatud heitkoguse ühikute tasuta ühtlustatud eraldamiseks — Periood 2013–2020 — Eraldamise taotlus — Valeandmed — Parandus — Õigust lõpetav tähtaeg)

9

2018/C 134/12

Kohtuasi C-628/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – Kreuzmayr GmbH versus Finanzamt Linz (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Sama kauba järjestikused tarned — Teise tarne koht — Info esimeselt tarnijalt — Käibemaksukohustuslasena registreerimise number — Mahaarvamisõigus — Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse tingimused on täidetud)

9

2018/C 134/13

Kohtuasi C-132/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2010/13/EL — Mõisted — Mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ — Kohaldamisala — YouTube’is olev videokanal uute sõiduautomudelite reklaamimiseks)

10

2018/C 134/14

Kohtuasi C-182/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikkel 9 ja artikli 13 lõige 1 — Maksukohustuse kohaldamata jätmine — Mõiste „avalik-õiguslik organisatsioon“ — 100 % munitsipaalosalusega ühing, mis vastutab omavalitsusüksuse teatavate avaliku võimu ülesannete täitmise eest — Ülesannete ja nende eest makstava tasu kindlaksmääramine ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingus)

11

2018/C 134/15

Kohtuasi C-185/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Administrativen sadi – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Mitnitsa Varna versus„SAKSA“ ООD (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Kaupade klassifitseerimine — Ühtlustatud Euroopa standard EN 590:2013 — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 2710 19 43 — Kauba gaasiõlina klassifitseerimise asjakohased kriteeriumid)

11

2018/C 134/16

Kohtuasi C-658/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poola) 24. novembril 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Kohtuasi C-698/17 P: Toni Klementi 13. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 10. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14 RENV: Toni Klement versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Kohtuasi C-711/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 19. detsembril 2017 – Anke Hartog versus British Airways plc

14

2018/C 134/19

Kohtuasi C-727/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poola) 29. detsembril 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie versus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Kohtuasi C-9/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksamaa) 4. jaanuaril 2018 – Strafverfahren versus Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Kohtuasi C-71/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 2. veebruaril 2018 – Skatteministeriet versus KPC Herning

16

2018/C 134/22

Kohtuasi C-90/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki upravni sud (Horvaatia) 8. veebruaril 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) versus Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Kohtuasi C-129/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 19. veebruaril 2018 – SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Üldkohus

2018/C 134/24

Kohtuasi T-166/15: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Gramberg versus EUIPO – Mahdavi Sabet (Mobiiltelefoni kest) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Mobiiltelefoni kesta kujutav registreeritud ühenduse disainilahendus — Disainilahenduse avalikustamine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 7 lõige 1 — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

18

2018/C 134/25

Kohtuasi T-222/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Hansen Medical versus EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk MAGELLAN — Tegelik kasutamine — Tõendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) nr 2017/2001 artikkel 18 ja artikli 58 lõike 1 punkt a) — Tühistamisosakonna poolt toime pandud menetlusnormide rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 94) — Suuline menetlus — Määruse nr 207/2009 artikkel 77 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 96)

19

2018/C 134/26

Kohtuasi T-307/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – CEE Bankwatch Network versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni otsust toetada Euratomi laenu andmise kaudu Ukraina tuumareaktorite turvalisuse suurendamise programmi — Osaline keeldumine lubamast nendega tutvuda — Rahvusvaheliste suhetega seotud avalikke huve kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Ülekaalukas üldine huvi — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Kohaldamine dokumentidele, mis on seotud Euratomi asutamislepingu raames vastu võetud otsustega)

19

2018/C 134/27

Kohtuasi T-338/16 P: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Zink versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Selle toetuse maksmata jätmine mitme aasta vältel haldusvea tõttu — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 1 — Mõistlik aeg)

20

2018/C 134/28

Kohtuasi T-260/15 R: Üldkohtu presidendi 20. veebruari 2018. aasta määrus – Iberdrola versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Hispaania maksuõiguses ette nähtud abikava — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2018/C 134/29

Kohtuasi T-764/17: 22. novembril 2017 esitatud hagi – Autoridad Portuaria de Vigo versus komisjon

21

2018/C 134/30

Kohtuasi T-50/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tassi versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/31

Kohtuasi T-51/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Kleani versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/32

Kohtuasi T-61/18: 5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Rodriguez Prieto versus komisjon

23

2018/C 134/33

Kohtuasi T-63/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Torro Entertainment versus EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Kohtuasi T-65/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu

24

2018/C 134/35

Kohtuasi T-66/18: 29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tsapakidou versus Euroopa Kohus

25

2018/C 134/36

Kohtuasi T-76/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CN versus parlament

25

2018/C 134/37

Kohtuasi T-77/18: 12. veebruaril 2018 esitatud hagi – VE versus ESMA

26

2018/C 134/38

Kohtuasi T-79/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – Bekat versus EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Kohtuasi T-82/18: 13. veebruaril 2018 esitatud hagi – Husky CZ versus EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Kohtuasi T-83/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CH versus parlament

28

2018/C 134/41

Kohtuasi T-88/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gruppo Armonie versus EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Kohtuasi T-89/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Kohtuasi T-90/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Kohtuasi T-91/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – Equity Cheque Capital Corporation versus EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Kohtuasi T-94/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Kohtuasi T-96/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Cabell versus EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Kohtuasi T-97/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – DeepMind Technologies versus EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Kohtuasi T-98/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Kohtuasi T-99/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Stamatopoulos versus ENISA

34

2018/C 134/50

Kohtuasi T-102/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Knauf versus EUIPO (upgrade youre personality)

35

2018/C 134/51

Kohtuasi T-103/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – S & V Technologies versus EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Kohtuasi T-104/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

36

2018/C 134/53

Kohtuasi T-105/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Kohtuasi T-107/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aytekin versus EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Kohtuasi T-116/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon

39

2018/C 134/56

Kohtuasi T-288/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Alcan France versus komisjon

39


ET

 

Top