Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 134, 16. aprill 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 134

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
16. aprill 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 134/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 134/02

Kohtuasi C-518/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Cour du travail de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Ville de Nivelles versus Rudy Matzak (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Artikkel 2 — Mõisted „tööaeg“ ja „puhkeaeg“ — Artikkel 17 — Erandid — Päästjad — Valveaeg — Kodune valveaeg)

2

2018/C 134/03

Kohtuasi C-16/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. veebruari 2018. aasta otsus – Belgia Kuningriik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tarbijakaitse — Interneti hasartmänguteenused — Tarbijate ja mängijate kaitse ning alaealiste takistamine internetis hasartmänge mängimast — Komisjoni soovitus 2014/478/EL — Õiguslikult mittesiduv liidu akt — ELTL artikkel 263)

3

2018/C 134/04

Kohtuasi C-103/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eelotsusetaotlus – Hispaania) – Jessica Porras Guisado versus Bankia SA jt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 92/85/EMÜ — Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed — Artikli 2 punkt a — Artikli 10 punktid 1 – 3 — Keeld öelda üles töötaja töölepingut tema raseduse algusest kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni kestval ajavahemikul — Kohaldamisala — Erijuhud, mis ei ole seotud asjasse puutuva töötaja olukorraga — Direktiiv 98/59/EÜ — Kollektiivne koondamine — Artikli 1 lõike 1 punkt a — Põhjused, mis ei ole seotud töötajate isikuga — Rase töötaja, kelle tööleping on üles öeldud töölepingute kollektiivse ülesütlemise raames — Töölepingu ülesütlemise põhjendus — Naistöötaja eelisjärjekorras tööle jätmine — Teisele töökohale viimise eelisõigus)

3

2018/C 134/05

Kohtuasi C-326/16 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus – LL versus Euroopa Parlament (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — ELTL artikli 263 kuues lõik — Vastuvõetavus — Hagi esitamise tähtaeg — Arvutamine — Euroopa Parlamendi endine liige — Parlamendiliikme assisteerimiskulude hüvitise tagasinõudmise otsus — Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed — Artikkel 72 — Kaebemenetlus parlamendis — Huve kahjustava otsuse teatavakstegemine — Tähtsaadetis, mida adressaat välja ei võtnud)

4

2018/C 134/06

Kohtuasi C-328/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Põhisumma — Karistusmakse)

5

2018/C 134/07

Kohtuasi C-336/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2008/50/EÜ — Välisõhu kvaliteet — Artikli 13 lõige 1 — Artikli 22 lõige 3 — XI lisa — Tahkete osakeste (PM10) sisaldus välisõhus — Piirtasemete ületamine teatavates piirkondades ja linnastutes — Artikli 23 lõige 1 — Õhukvaliteedi kavad — „Võimalikult lühike“ ületamise ajavahemik — Asjakohaste meetmete puudumine välisõhu kaitse programmides — Ebaõige ülevõtmine)

6

2018/C 134/08

Kohtuasi C-396/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije eelotsusetaotlus – Sloveenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (pankrotis) versus Sloveenia Vabariik (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 184 ja 185 — Sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimine — Mahaarvamise kindlaksmääramisel kasutatud tegurite muutumine — Mõiste „tehingud, mille eest on täielikult või osaliselt tasumata“ — Kompromissi kinnitava jõustunud kohtumääruse toime)

7

2018/C 134/09

Liidetud kohtuasjad C-398/16 ja C-399/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X BV (C-398/16, X NV (C-399/16) versus Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49 ja 54 — Asutamisvabadus — Maksuõigus — Juriidilise isiku tulumaks — Ühise maksukohustuslase moodustamisega seotud soodustused — Piiriüleste kontsernide väljajätmine)

7

2018/C 134/10

Kohtuasi C-545/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (First-tier Tribunal’i (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Kubota (UK) Limited ja EP Barrus Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Mootorsõidukid kaubaveoks — Alamrubriigid 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Määrus (EL) 2015/221 — Kehtivus)

8

2018/C 134/11

Kohtuasi C-572/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – INEOS Köln GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem Euroopa Liidus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Otsus 2011/278/EL — Üleminekueeskirjad lubatud heitkoguse ühikute tasuta ühtlustatud eraldamiseks — Periood 2013–2020 — Eraldamise taotlus — Valeandmed — Parandus — Õigust lõpetav tähtaeg)

9

2018/C 134/12

Kohtuasi C-628/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesfinanzgerichti eelotsusetaotlus – Austria) – Kreuzmayr GmbH versus Finanzamt Linz (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Sama kauba järjestikused tarned — Teise tarne koht — Info esimeselt tarnijalt — Käibemaksukohustuslasena registreerimise number — Mahaarvamisõigus — Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse tingimused on täidetud)

9

2018/C 134/13

Kohtuasi C-132/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 21. veebruari 2018. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2010/13/EL — Mõisted — Mõiste „audiovisuaalmeedia teenus“ — Kohaldamisala — YouTube’is olev videokanal uute sõiduautomudelite reklaamimiseks)

10

2018/C 134/14

Kohtuasi C-182/17: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikkel 9 ja artikli 13 lõige 1 — Maksukohustuse kohaldamata jätmine — Mõiste „avalik-õiguslik organisatsioon“ — 100 % munitsipaalosalusega ühing, mis vastutab omavalitsusüksuse teatavate avaliku võimu ülesannete täitmise eest — Ülesannete ja nende eest makstava tasu kindlaksmääramine ühingu ja omavalitsusüksuse vahel sõlmitud lepingus)

11

2018/C 134/15

Kohtuasi C-185/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. veebruari 2018. aasta otsus (Administrativen sadi – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Mitnitsa Varna versus„SAKSA“ ООD (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Kaupade klassifitseerimine — Ühtlustatud Euroopa standard EN 590:2013 — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 2710 19 43 — Kauba gaasiõlina klassifitseerimise asjakohased kriteeriumid)

11

2018/C 134/16

Kohtuasi C-658/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poola) 24. novembril 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Kohtuasi C-698/17 P: Toni Klementi 13. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 10. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14 RENV: Toni Klement versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Kohtuasi C-711/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 19. detsembril 2017 – Anke Hartog versus British Airways plc

14

2018/C 134/19

Kohtuasi C-727/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poola) 29. detsembril 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie versus Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Kohtuasi C-9/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksamaa) 4. jaanuaril 2018 – Strafverfahren versus Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Kohtuasi C-71/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 2. veebruaril 2018 – Skatteministeriet versus KPC Herning

16

2018/C 134/22

Kohtuasi C-90/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki upravni sud (Horvaatia) 8. veebruaril 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) versus Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Kohtuasi C-129/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 19. veebruaril 2018 – SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Üldkohus

2018/C 134/24

Kohtuasi T-166/15: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Gramberg versus EUIPO – Mahdavi Sabet (Mobiiltelefoni kest) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Mobiiltelefoni kesta kujutav registreeritud ühenduse disainilahendus — Disainilahenduse avalikustamine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 7 lõige 1 — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

18

2018/C 134/25

Kohtuasi T-222/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Hansen Medical versus EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk MAGELLAN — Tegelik kasutamine — Tõendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) nr 2017/2001 artikkel 18 ja artikli 58 lõike 1 punkt a) — Tühistamisosakonna poolt toime pandud menetlusnormide rikkumine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 94) — Suuline menetlus — Määruse nr 207/2009 artikkel 77 (nüüd määruse nr 2017/2001 artikkel 96)

19

2018/C 134/26

Kohtuasi T-307/16: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – CEE Bankwatch Network versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis käsitlevad komisjoni otsust toetada Euratomi laenu andmise kaudu Ukraina tuumareaktorite turvalisuse suurendamise programmi — Osaline keeldumine lubamast nendega tutvuda — Rahvusvaheliste suhetega seotud avalikke huve kaitsev erand — Ärihuve kaitsev erand — Ülekaalukas üldine huvi — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Kohaldamine dokumentidele, mis on seotud Euratomi asutamislepingu raames vastu võetud otsustega)

19

2018/C 134/27

Kohtuasi T-338/16 P: Üldkohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus – Zink versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Selle toetuse maksmata jätmine mitme aasta vältel haldusvea tõttu — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 1 — Mõistlik aeg)

20

2018/C 134/28

Kohtuasi T-260/15 R: Üldkohtu presidendi 20. veebruari 2018. aasta määrus – Iberdrola versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Hispaania maksuõiguses ette nähtud abikava — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2018/C 134/29

Kohtuasi T-764/17: 22. novembril 2017 esitatud hagi – Autoridad Portuaria de Vigo versus komisjon

21

2018/C 134/30

Kohtuasi T-50/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tassi versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/31

Kohtuasi T-51/18: 30. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Kleani versus Euroopa Kohus

22

2018/C 134/32

Kohtuasi T-61/18: 5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Rodriguez Prieto versus komisjon

23

2018/C 134/33

Kohtuasi T-63/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Torro Entertainment versus EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Kohtuasi T-65/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu

24

2018/C 134/35

Kohtuasi T-66/18: 29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tsapakidou versus Euroopa Kohus

25

2018/C 134/36

Kohtuasi T-76/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CN versus parlament

25

2018/C 134/37

Kohtuasi T-77/18: 12. veebruaril 2018 esitatud hagi – VE versus ESMA

26

2018/C 134/38

Kohtuasi T-79/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – Bekat versus EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Kohtuasi T-82/18: 13. veebruaril 2018 esitatud hagi – Husky CZ versus EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Kohtuasi T-83/18: 9. veebruaril 2018 esitatud hagi – CH versus parlament

28

2018/C 134/41

Kohtuasi T-88/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gruppo Armonie versus EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Kohtuasi T-89/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Kohtuasi T-90/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Guiral Broto versus EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Kohtuasi T-91/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – Equity Cheque Capital Corporation versus EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Kohtuasi T-94/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Kohtuasi T-96/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Cabell versus EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Kohtuasi T-97/18: 16. veebruaril 2018 esitatud hagi – DeepMind Technologies versus EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Kohtuasi T-98/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Multifit Tiernahrungs versus EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Kohtuasi T-99/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Stamatopoulos versus ENISA

34

2018/C 134/50

Kohtuasi T-102/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – Knauf versus EUIPO (upgrade youre personality)

35

2018/C 134/51

Kohtuasi T-103/18: 19. veebruaril 2018 esitatud hagi – S & V Technologies versus EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Kohtuasi T-104/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

36

2018/C 134/53

Kohtuasi T-105/18: 22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Kohtuasi T-107/18: 20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aytekin versus EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Kohtuasi T-116/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon

39

2018/C 134/56

Kohtuasi T-288/07: Üldkohtu 22. veebruari 2018. aasta määrus – Alcan France versus komisjon

39


ET

 

Top