Help Print this page 

Document C:2018:086:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 86, 6. märts 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 86

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
6. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
2016–2017 ISTUNGJÄRK
6.– 9. juuni 2016. aasta istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELTs C 225, 13.7.2017 .
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 7. juuni 2016

2018/C 86/01

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva ELi 2015. aasta aruande kohta (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitleva uue ühenduse kohta (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon tehnoloogiliste lahenduste kohta säästva põllumajanduse jaoks ELis (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (2015/2227(INI))

62

 

Kolmapäev, 8. juuni 2016

2018/C 86/08

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu nimel partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahel (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta koostatud Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon kosmosealase suutlikkuse kohta Euroopa julgeolekus ja kaitses (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon kosmoseandmete kasutuselevõtu kohta turul (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Liidu Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

111

 

Neljapäev, 9. juuni 2016

2018/C 86/16

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Kambodža kohta (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Vietnami kohta (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime kohta (2015/2887(RSP))

140


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 7. juuni 2016

2018/C 86/21

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Finantsinstrumentide turud ***I
Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I
Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume

153

2018/C 86/28

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Rimantas Šadžius kontrollikoja liikmeks (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

154

 

Kolmapäev, 8. juuni 2016

2018/C 86/29

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta otsus rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamise, selle volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis lepingu sõlmimise kohta (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-fenüül-2-(1-pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (α-pürrolidinovalerofenoon, α-PVP) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I
Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 8. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale

174

2018/C 86/40

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))

176

 

Neljapäev, 9. juuni 2016

2018/C 86/41

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 17. mai 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste rakendatavat töökorraldust, süsteeme ja protseduure (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule ***I
Euroopa Parlamendi 9. juuni. 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmise kohta (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2016/… Euroopa Liidu ja tema teenistujate vaheliste vaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Üldkohtule üleandmise kohta

217


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top