Help Print this page 

Document C:2018:083:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 83, 5. märts 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 83

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
5. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 83/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 83/02

Kohtuasi C-249/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell versus Skatteministeriet (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste vaba liikumine — Piirangud — Liikmesriigi residendi poolt teises liikmesriigis asuvalt liisinguühingult liisitud sõiduauto — Registreerimistasu, mis arvutatakse proportsionaalselt sõiduki kasutusajaga — Nõue, et liikmesriigi maksuasutus annaks enne kasutuselevõtmist oma nõusoleku — Põhjendatus — Maksunormidest kõrvalehoidumise ning nende pettuse või kuritarvitamise eesmärgil kohaldamise ennetamine — Riigi maksustamispädevuse kaitse — Proportsionaalsus)

2

2018/C 83/03

Kohtuasi C-270/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca eelotsusetaotlus – Hispaania) – Carlos Enrique Ruiz Conejero versus Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artikli 2 lõike 2 punkti b alapunkt i — Puude alusel diskrimineerimise keeld — Liikmesriigi õigusnormid, mis teatavatel tingimustel lubavad töötaja töölepingu korduva töölt puudumise tõttu üles öelda, isegi kui puudumine on põhjendatud — Töötaja puudumine tema puudest tingitud haiguse tõttu — Erinev kohtlemine puude alusel — Kaudne diskrimineerimine — Põhjendatus — Võitlus töölt puudumisega — Sobivus — Proportsionaalsus)

3

2018/C 83/04

Kohtuasi C-363/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. jaanuari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Õigusvastaseks tunnistatud ja siseturuga kokkusobimatu riigiabi — Tagasinõudmise kohustus — ELTL artikli 108 lõike 2 teine lõik — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artikli 14 lõige 3 — Abi saanud äriühing, kelle pankrot on välja kuulutatud — Maksejõuetusmenetlused — Nõuete registreerimine võlanimekirjas — Tegevuse lõpetamine — Pankrotimenetluse peatamine eesmärgiga analüüsida tegevuse taaskäivitamise võimalust — Teabe esitamise kohustus — Täitmata jätmine)

3

2018/C 83/05

Kohtuasi C-463/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stadion Amsterdam CV vs. Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 12 lõike 3 punkti a kolmas lõik — Vähendatud käibemaksumäär — H lisa 7. rühm — Kahest eraldiseisvast osast koosnev üks teenus — Vähendatud käibemaksumäära valikuline kohaldamine ühele neist osadest — Turistiekskursioon „World of Ajax“ — AFC Ajaxi muuseumi külastus)

4

2018/C 83/06

Kohtuasi C-676/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. jaanuari 2018. aasta otsus (Nejvyšší správní soud’i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – CORPORATE COMPANIES s.r.o. versus Ministerstvo financí ČR (Eelotsusetaotlus — Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine — Direktiiv 2005/60/EÜ — Kohaldamisala — Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt c ja artikli 3 punkti 7 alapunkt a — Ettevõtja põhitegevus, mis seisneb selliste äriühingute müügis, mis on kantud äriregistrisse ja asutatud üksnes müügi eesmärgil — Müük, mis toimub valmisfirmas selle ettevõtja osaluse võõrandamise teel)

5

2018/C 83/07

Kohtuasi C-45/17: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Conseil d'État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Frédéric Jahin versus Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Eelotsusetaotlus — Kapitali vaba liikumine — ELTL artiklid 63 ja 65 — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Artikkel 11 — Kapitalitulult makstavad maksud, millega kaasrahastatakse liikmesriigi sotsiaalkindlustust — Teise liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeemis kindlustatud Euroopa Liidu kodanike maksust vabastamine — Füüsilised isikud, kes on kindlustatud kolmanda riigi sotsiaalkindlustusskeemis — Erinev kohtlemine — Piirang — Põhjendatus)

5

2018/C 83/08

Kohtuasi C-58/17: Euroopa Kohtu (kuues koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – INEOS Köln GmbH versus Saksamaa Liitvabariik (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem Euroopa Liidus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Üleminekueeskirjad tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks — Ajavahemik 2013 – 2020 — Otsus 2011/278/EL — Artikli 3 punkt h — Mõiste „protsessiheite käitiseosa“ — Osaliselt oksüdeerunud süsiniku põlemisel eraldunud heide — Vedelad jäätmed — Välistamine)

6

2018/C 83/09

Kohtuasi C-240/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. jaanuari 2018. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus’e eelotsusetaotlus – Soome) – E (Eelotsusetaotlus — Liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult viibiv kolmanda riigi kodanik — Oht avalikule korrale ja riigi julgeolekule — Direktiiv 2008/115/EÜ — Artikli 6 lõige 2 — Tagasisaatmisotsus — Liikmesriikide territooriumile sisenemise keeld — Schengeni alale sisenemise keelamist käsitlev hoiatusteade — Kolmanda riigi kodanik, kellel on teise liikmesriigi antud kehtiv elamisluba — Schengeni lepingu rakendamise konventsioon — Artikli 25 lõige 2 — Konsulteerimismenetlus hoiatusteadet sisestava liikmesriigi ja elamisloa väljastanud liikmesriigi vahel — Tähtaeg — Konsulteeritava osalisriigi seisukohavõtu puudumine — Mõju tagasisaatmisotsuse ja sisenemiskeeldu kehtestava otsuse täitmisele)

7

2018/C 83/10

Liidetud kohtuasjad C-654/16, C-657/16 ja C-658/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. jaanuari 2018. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Eelotsusetaotlus — Äriühinguõigus — Direktiiv 2004/25/EÜ — Ülevõtmispakkumised — Artikli 5 lõike 4 teine lõik — Võimalus muuta pakkumise hinda selgelt määratletud tingimustel ja kriteeriumide kohaselt — Liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad järelevalveasutusel suurendada ülevõtmispakkumisel pakutavat ostuhinda sobingu korral pakkumise tegija või temaga kooskõlas tegutsevate isikute ja ühe või mitme müüja vahel — Mõiste „selgesti määratletud kriteerium“)

8

2018/C 83/11

Kohtuasi C-678/16 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 18. jaanuari 2018. aasta määrus – Monster Energy Company versus EUIPO (Apellatsioonkaebus — Kodukord — Artikkel 181 — Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnalisi osi „HotoGo self-heating can technology“ sisaldav kujutismärk — Kombineeritud kaubamärk — Registreerimistaotlus — Vastulause — Tagasilükkamine — Ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus)

8

2018/C 83/12

Kohtuasi C-101/17 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 14. detsembri 2017. aasta määrus – Verus Eood versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Maquet GmbH (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk LUCEO — Kehtetuks tunnistamine)

9

2018/C 83/13

Kohtuasi C-499/17 P: Miguel Torres, SA 17. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 31. mai 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-637/15: Alma-The Soul of Italian Wine vs. EUIPO – Miguel Torres

9

2018/C 83/14

Kohtuasi C-536/17 P: Josel, SL-i 11. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-333/15: Josel, SL versus EUIPO -- Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Kohtuasi C-559/17: Cafés Pont SL-i 21. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-309/16: Cafés Pont SL versus EUIPO EUIPO – Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Kohtuasi C-668/17 P: Viridis Pharmaceutical Ltd. 28. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. septembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-276/16: Viridis Pharmaceutical Ltd. versus EUIPO

10

2018/C 83/17

Kohtuasi C-695/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Helsingin käräjäoikeus (Soome) 12. detsembril 2017 – Metirato Oy pankrotivara versus Soome Vabariik / Verohallinto, Eesti Vabariik / Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Kohtuasi C-704/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 15. detsembril 2017 – D. H. versus Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Kohtuasi C-705/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea hovrätt (Rootsi) 15. detsembril 2017 – Patent-och registreringsverket versus Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Kohtuasi C-716/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 22. detsembril 2017 – A

13

2018/C 83/21

Kohtuasi C-724/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 22. detsembril 2017 – Vantaan kaupunki versus Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Kohtuasi C-729/17: 22. detsembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

14

2018/C 83/23

Kohtuasi C-19/18 P: MS 5. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 31. mai 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-17/16: MS versus komisjon

16

2018/C 83/24

Kohtuasi C-27/18: 16. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

17

2018/C 83/25

Kohtuasi C-415/16: Euroopa Kohtu presidendi 8. detsembri 2017. aasta määrus (Tribunal Judicial da Comarca do Porto eelotsusetaotlus – Portugal) – David Fernando Leal da Fonseca versus Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Kohtuasi C-269/17: Euroopa Kohtu presidendi 14. novembri 2017. aasta määrus (Amtsgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Andreas Niemeyer versus Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Kohtuasi C-277/17: Euroopa Kohtu presidendi 15. novembri 2017. aasta määrus (Amtsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Heinz-Gerhard Albrecht versus TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Kohtuasi C-420/17: Euroopa Kohtu presidendi 8. detsembri 2017. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

18

2018/C 83/29

Kohtuasi C-534/17: Euroopa Kohtu presidendi 14. novembri 2017. aasta määrus (Amtsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Ursula Kaufmann, Viktor Schay versus TUIfly GmbH

19

 

Üldkohus

2018/C 83/30

Kohtuasi T-639/16 P: Üldkohtu 23. jaanuari 2018. aasta otsus – FV versus nõukogu (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2013. aasta hindamine — Hagi rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes — Esimeses kohtuastmes otsuse teinud kohtukoosseis — Avaliku Teenistuse Kohtuse kohtuniku ametisse nimetamise menetlus — Seaduse alusel moodustatud kohus — Seaduse alusel moodustatud kohtu põhimõte)

20

2018/C 83/31

Kohtuasi T-869/16: Üldkohtu 23. jaanuari 2018. aasta otsus – Wenger versus EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk SWISSGEAR — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikkel 76 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a ja artikkel 95)

20

2018/C 83/32

Kohtuasi T-250/17: Üldkohtu 23. jaanuari 2018. aasta otsus – avanti versus EUIPO (avanti) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi avanti taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

21

2018/C 83/33

Kohtuasi T-15/18: 17. jaanuaril 2018 esitatud hagi – OCU versus EKP

22

2018/C 83/34

Kohtuasi T-16/18: 17. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Activos e Inversiones Monterroso versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

22

2018/C 83/35

Kohtuasi T-862/16: Üldkohtu 16. jaanuari 2018. aasta määrus – fritz-kulturgüter versus EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


ET

 

Top