Help Print this page 

Document C:2018:081:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 81, 2. märts 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
2. märts 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 529. istungjärk 18. ja 19. oktoobril 2017

2018/C 81/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Väikeste pere- ja traditsiooniliste ettevõtete võimalused arengu ja majanduskasvu hoogustamiseks piirkondades“ (omaalgatuslik arvamus)

1

2018/C 81/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonide ELi-poolne rahastamine“ (omaalgatuslik arvamus)

9

2018/C 81/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Külad ja väikelinnad maaelu arengu kiirendajatena: probleemid ja võimalused“ (omaalgatuslik arvamus)

16

2018/C 81/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kliimaõiglus“ (omaalgatuslik arvamus)

22

2018/C 81/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „ELi arengupartnerlused ja rahvusvahelistest maksulepingutest tulenevad probleemid“ (omaalgatuslik arvamus)

29

2018/C 81/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused Euroopa – Vahemere piirkonnas“ (omaalgatuslik arvamus)

37

2018/C 81/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Üleminek kestlikumale Euroopa tulevikule – strateegia aastaks 2050“ (omaalgatuslik arvamus)

44

2018/C 81/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Uued jätkusuutlikud majandusmudelid“ (ettevalmistav arvamus)

57

2018/C 81/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Jagamismajanduse maksustamine – jagamismajanduse arenguga seotud võimalike maksumeetmete analüüs“ (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel)

65

2018/C 81/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Maa kasutamine toiduainete jätkusuutlikuks tootmiseks ning ökosüsteemi teenusteks“ (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel)

72

2018/C 81/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi õigusaktide kohaldamise järelevalve“ (Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuanne) (omaalgatuslik arvamus)

81


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 529. istungjärk 18. ja 19. oktoobril 2017

2018/C 81/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Vastavuspakett: a) „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „SOLVITi tugevdamise tegevuskava: ühtse turu hüvede toomine kodanike ja ettevõteteni““[COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final], b) „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012“[COM(2017) 256 final – 2017/0086(COD)], c) „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta“[COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD)]“

88

2018/C 81/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta“[COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD)]

95

2018/C 81/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta. Ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile“[COM(2017) 228 final]

102

2018/C 81/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „2016. aasta konkurentsipoliitika aruanne““[COM(2017) 285 final]

111

2018/C 81/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuande kohta“[COM(2017) 292 final]

117

2018/C 81/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Aruteludokument majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta“[COM(2017) 291 final]

124

2018/C 81/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal„Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta“[COM(2017) 358 final]

131

2018/C 81/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta“[COM(2017) 343 final – 2017/0143 (COD)]

139

2018/C 81/20

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta“[COM (2017) 206],„Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa sotsiaalõiguste samba loomine““[COM(2017) 250 final] ja„Ettepanek: Institutsioonide ühine teadaanne Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta“[COM (2017) 251 final]

145

2018/C 81/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL“[COM(2017) 262 final – 2017/0102(COD)]

160

2018/C 81/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi uue kõrghariduse tegevuskava kohta“[COM(2017) 247 final] ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Koolide arendamine ja õpetamise täiustamine, et anda noortele edasiseks eluks hea stardipositsioon““[COM(2017) 248 final]

167

2018/C 81/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta“[COM(2017) 424 final – 2017/0190(COD)]

174

2018/C 81/24

Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa koostalitlusvõime raamistik. Rakendusstrateegia““[COM(2017) 134 final]

176

2018/C 81/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta “[COM(2017) 280 final – 2017/0128 (COD)]

181

2018/C 81/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest“[COM(2017) 275 final – 2017/0114 (COD)] ja „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid mootorsõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid“[COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS)]

188

2018/C 81/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Säästva liikuvuse suunas. Tegevuskava sotsiaalselt õiglaseks üleminekuks puhtale, konkurentsivõimelisele ja ühendatud liikuvusele kõigi jaoks““[COM(2017) 283 final]

195

2018/C 81/28

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ja Korea vaheline vabakaubandusleping – kaubanduse ja säästva arengu peatükk“

201

2018/C 81/29

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Isikuandmete vahetamine ja kaitsmine globaliseerunud maailmas“[COM(2017) 7 final]

209

2018/C 81/30

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020)“[COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD)]

215

2018/C 81/31

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroala majanduspoliitika (2017)“ (täiendav arvamus)

216


ET

 

Top