Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 22, 22. jaanuar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
22. jaanuar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2018/C 22/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2018/C 22/02

Kohtuasi C-472/15 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 23. novembri 2017. aasta otsus – Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA versus Euroopa Komisjon, Itaalia Vabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Ekspordikrediidikindlustus — Edasikindlustuskaitse, mille riigi osalusega äriühing annab oma tütarettevõtjale — Kapitalieraldised tütarettevõtja kahjumi katmiseks — Riigiabi mõiste — Riigile omistatavus — Eraõigusliku investori kriteerium)

2

2018/C 22/03

Liidetud kohtuasjad C-596/15 P ja C-597/15 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. novembri 2017. aasta otsus – Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Rahvatervis — Tarbijakaitse — Määrus (EÜ) nr 1924/2006 — Toidu kohta esitatavad tervisealased väited — Artikli 13 lõige 3 — Toidu kohta esitatavate tervisealaste väidete nimekiri — Taimsed ained — Tervisealased väited, mille hindamine on peatatud — Tegevusetushagi — ELTL artikkel 265 — Euroopa Komisjoni seisukoha määratlemine — Põhjendatud huvi — Õigus esitada hagi)

3

2018/C 22/04

Kohtuasi C-658/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. novembri 2017. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleven’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Robeco Hollands Bezit NV jt versus Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/39/EÜ — Finantsinstrumentide turg — Artikli 4 lõike 1 punkt 14 — Mõiste „reguleeritud turg“ — Kohaldamisala — Süsteem, milles osalevad esiteks investoreid esindavad maaklerid ja teiseks „avatud“ investeerimisfondide fondivalitsejad, kes on kohustatud täitma oma fondidega seotud tehingukorraldusi)

3

2018/C 22/05

Kohtuasi C-671/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. novembri 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Président de l’Autorité de la concurrence versus Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — ELTL artikkel 42 — Määrus (EÜ) nr 2200/96 — Määrus (EÜ) nr 1182/2007 — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Konkurentsivastane tegevus — ELTL artikkel 101 — Määrus nr 26 — Määrus (EÜ) nr 1184/2006 — Tootjaorganisatsioonid — Tootjaorganisatsioonide liidud — Nende organisatsioonide ja liitude ülesanded — Minimaalsete müügihindade kindlaksmääramine — Turuleviidavate koguste kooskõlastamine — Strateegilise teabe vahetamine — Prantsusmaa endiiviaturg)

4

2018/C 22/06

Kohtuasi C-691/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. novembri 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bilbaína de Alquitranes, SA jt (Apellatsioonkaebus — Keskkond — Määrus (EÜ) nr 1272/2008 — Teatavate ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine — Määrus (EL) nr 944/2013 — Kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimine — Veekeskkonnale ohtliku akuutse toksilisuse (H400) ja veekeskkonda ohustava kroonilise toksilisuse (H410) kategooriad — Hoolsuskohustus — Ilmne hindamisviga)

5

2018/C 22/07

Kohtuasi C-122/16 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. novembri 2017. aasta otsus – British Airways plc versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa lennulastiturg — Komisjoni otsus keelatud kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse kohta lennulastiteenuste paljude hinnaelementide suhtes — Põhjendamisviga — Euroopa Liidu Kohtu omal algatusel tõstatatud avalikul huvil põhinev väide — Keeld teha otsus ultra petita — Esimeses kohtuastmes esitatud nõue, milles palutakse vaidlusalune otsus tühistada osaliselt — Euroopa Liidu Üldkohtu poolt vaidlusaluse otsuse täieliku tühistamise lubamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile)

6

2018/C 22/08

Kohtuasi C-165/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. novembri 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Toufik Lounes versus Secretary of State for the Home Department (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artikkel 21 — Direktiiv 2004/38/EÜ — Soodustatud isikud — Topeltkodakondsus — Liidu kodanik, kes on saanud vastuvõtva liikmesriigi kodakondsuse, säilitades oma päritoluriigi kodakondsuse — Liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme elamisõigus selles liikmesriigis)

7

2018/C 22/09

Kohtuasi C-224/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. novembri 2017. aasta otsus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) versus Nachalnik na Mitnitsa Burgas (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Välistransiit — Kauba autovedu TIR-märkmiku alusel — ELTL artikkel 267 — Euroopa Kohtu pädevus tõlgendada TIR-konventsiooni artikleid 8 ja 11 — TIR-veoetapi lõpetamata jätmine — Garantiiühingu vastutus — TIR-konventsiooni artikli 8 lõige 7 — Kohustus nõuda võimaluste piires tasumist selleks vahetult kohustatud isikult või isikutelt enne garantiiühingule nõude esitamist — TIR-konventsiooni selgitavad märkused — Määrus (EMÜ) nr 2454/93 — Artikli 457 lõige 2 — Ühenduse tolliseadustik — Artiklid 203 ja 213 — Isikud, kes kauba omandasid või seda valdasid ja kes teadsid või oleksid pidanud teadma, et see on tollijärelevalve alt välja viidud)

8

2018/C 22/10

Kohtuasi C-246/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Commissione tributaria provinciale di Siracusa eelotsusetaotlus – Itaalia) – Enzo Di Maura versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Maksustatav summa — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 11 C osa lõike 1 teine lõik — Maksustatava väärtuse vähendamise õiguse piiramine lepingupartneripoolse tasu maksmata jätmise korral — Liikmesriikide kaalutlusruum direktiivi ülevõtmisel — Ettevõtja eelrahastamise perioodi proportsionaalsus)

9

2018/C 22/11

Kohtuasi C-250/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 16. novembri 2017. aasta otsus – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Vahekohtuklausel — Tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm (2002 – 2006) — Apellandile välja makstud summadest osa hüvitamine — Kindlaksmääratud toetus)

9

2018/C 22/12

Kohtuasi C-251/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. novembri 2017. aasta otsus (Supreme Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston versus T. G. Brosnan (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 4 lõike 3 punkt a ja artikli 13 B osa punkt g — Ehitiste ja ehitiste aluse maa võõrandamise maksust vabastamine, välja arvatud artikli 4 lõike 3 punktis a nimetatud juhul — Õiguse kuritarvitamise keelu põhimõte — Kohaldatavus juhul, kui puuduvad seda põhimõtet rakendavad siseriiklikud sätted — Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtted)

10

2018/C 22/13

Kohtuasi C-292/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Helsingin hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetluses, mille algatamist taotles A Oy (Eelotsusetaotlus — Asutamisvabadus — Otsene maksustamine — Juriidilise isiku tulumaks — Direktiiv 90/434/EMÜ — Artikli 10 lõige 2 — Eraldumine — Eraldumise käigus mitteresidendist püsiva tegevuskoha üleandmine äriühingule, mis on samuti mitteresident — Üleandva äriühingu liikmesriigi õigus maksustada selle tegevuskoha tulu või kapitali kasvutulu, mis tekkis eraldumisel — Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette tulu või kapitali kasvutulu maksustamise vahetult üleandmise aastal — Tasumisele kuuluva maksu sissenõudmine selle maksustamisaasta tuluna, mil üleandmine toimus)

11

2018/C 22/14

Kohtuasi C-308/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. novembri 2017. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus – Poola) – Kozuba Premium Selection sp. z o.o. versus Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 12 lõiked 1 ja 2 — Artikli 135 lõike 1 punkt j — Maksustatavad tehingud — Ehitiste võõrandamise maksust vabastamine — Mõiste „esmane kasutuselevõtt“ — Mõiste „ümberkujundamine“)

11

2018/C 22/15

Liidetud kohtuasjad C-374/16 ja C-375/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. novembri 2017. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rochus Geissel, kes on äriühingu RGEX GmbH i.L. likvideerija versus Finanzamt Neuss (C-374/16), ja Finanzamt Bergisch Gladbach versus Igor Butin (C-375/16) (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 168 punkt a, artikli 178 punkt a ja artikli 226 punkt 5 — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Andmed, mis tuleb arvetel esitada — Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse saamise tingimused on täidetud)

12

2018/C 22/16

Kohtuasi C-381/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Salvador Benjumea Bravo de Laguna versus Esteban Torras Ferrazzuolo (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamärk — Artikkel 16 — Kaubamärk kui omandiõiguse objekt — Euroopa Liidu kaubamärgi käsitamine siseriikliku kaubamärgina — Artikkel 18 — Kaubamärgiomaniku agendi või esindaja nimele registreeritud kaubamärgi üleminek — Siseriiklik säte, mis annab võimaluse esitada nõue sellise siseriikliku kaubamärgi omandiõiguse üleandmiseks, mille registreerimisel on kahjustatud omaniku õigusi või rikutud seadusest või lepingust tulenevat kohustust — Kooskõla määrusega nr 207/2009)

13

2018/C 22/17

Liidetud kohtuasjad C-427/16 ja C-428/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Sofiyski rayonen sadi eelotsusetaotlused – Bulgaaria) – „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD versus Yordan Kotsev (C-427/16) ja „FrontEx International“ EAD versus Emil Yanakiev (C-428/16) (Eelotsusetaotlus — Konkurents — Teenuste osutamise vabadus — Advokaatide kutseorganisatsiooni poolt advokaaditasu miinimumsummade kindlaksmääramine — Keeld kohtul välja mõista nendest miinimumsummadest väiksem advokaaditasu summa — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt käibemaksu käsitatakse vabal kutsealal tegutsedes osutatud teenuse hinna lahutamatu osana)

13

2018/C 22/18

Kohtuasi C-507/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. novembri 2017. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-gradi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Entertainment Bulgaria System EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 168 punkt a, artikli 169 punkt a, artikli 214 lõike 1 punktid d ja e ning artiklid 289 ja 290 — Tasumisele kuuluva või tasutud sisendkäibemaksu mahaarvatavus — Teistes liikmesriikides turustusahela järgnevas etapis tehtud tehingud — Maksuvabastuse kord liikmesriigis, kus mahaarvamisõigust teostatakse)

14

2018/C 22/19

Kohtuasi C-547/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González versus Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Konkurents — ELTL artikkel 101 — Ettevõtjatevahelised kokkulepped — Teenindusjaamade käitajate ja naftaettevõtjate vahelised ärisuhted — Pikaajaline mootorikütuste ainuõiguslik tarneleping — Otsus, millega Euroopa Komisjon muudab ettevõtja kohustused siduvaks — Komisjonipoolse kohustusi käsitleva otsuse liikmesriigi kohtutele siduvuse ulatus — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõige 1 ja artikli 16 lõige 1)

15

2018/C 22/20

Kohtuasi C-424/17 P: Vilislav Andreev Kaleychevi 14. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 22. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-58/17: Kaleychev versus Euroopa Inimõiguste Kohus

16

2018/C 22/21

Kohtuasi C-455/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 31. juulil 2017 – Benedikt Brisch versus TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Kohtuasi C-456/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Köln (Saksamaa) 31. juulil 2017 – Gabriela Verena Glanzmann jt versus Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Kohtuasi C-470/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 7. augustil 2017 – Teresa Coria Garcia jt versus Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Kohtuasi C-549/17 P: Ukraina 19. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 19. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-346/14 DEP: Yanukovych versus nõukogu

17

2018/C 22/25

Kohtuasi C-550/17 P: Ukraina 19. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 19. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-347/14 DEP: Yanukovych versus nõukogu

17

2018/C 22/26

Kohtuasi C-551/17 P: Ukraina 19. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 19. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-348/14 DEP: Yanukovych versus nõukogu

18

2018/C 22/27

Kohtuasi C-577/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 2. oktoobril 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Kohtuasi C-589/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) 10. oktoobril 2017 – Prenatal S.A. versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Kohtuasi C-597/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 16. oktoobril 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie jt

19

2018/C 22/30

Kohtuasi C-598/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 16. oktoobril 2017 – A-Fonds versus Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Kohtuasi C-601/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 18. oktoobril 2017 – Dirk Harms jt versus Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Kohtuasi C-604/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven kasatsionen sad (Bulgaaria) 23. oktoobril 2017 – PM versus AH

21

2018/C 22/33

Kohtuasi C-606/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 20. oktoobril 2017 – IBA Molecular Italy Srl versus Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

22

2018/C 22/34

Kohtuasi C-612/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 24. oktoobril 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG) versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Kohtuasi C-613/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 24. oktoobril 2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) versus Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

23

2018/C 22/36

Kohtuasi C-616/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal correctionnel de Foix (Prantsusmaa) 26. oktoobril 2017 – Procureur de la République versus Mathieu Blaise jt

24

2018/C 22/37

Kohtuasi C-618/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’Instance de Limoges (Prantsusmaa) 30. oktoobril 2017 – BNP Paribas Personal Finance SA, äriühingu Solfea õigusjärglane versus Roger Ducloux, Josée Ducloux, sündinud Lecay

25

2018/C 22/38

Kohtuasi C-619/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 3. novembril 2017 – Ministerio de Defensa versus Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Kohtuasi C-620/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Székesfehérvári Törvényszéki (Ungari) 2. novembril 2017 – Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe versus Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Kohtuasi C-621/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. novembril 2017 – Gyula Kiss versus CIB Bank Zrt. jt

29

2018/C 22/41

Kohtuasi C-623/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Investigatory Powers Tribunal – London (Ühendkuningriik) 31. oktoobril 2017 – Privacy International versus Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs jt

29

2018/C 22/42

Kohtuasi C-630/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski Sud u Rijeci (Horvaatia) 9. novembril 2017 – Anica Milivojević versus Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Kohtuasi C-678/17: 5. detsembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

31

 

Üldkohus

2018/C 22/44

Liidetud kohtuasjad T-101/15 ja T-102/15: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – Red Bull versus EUIPO – Optimum Mark (Sinise ja hõbedase värvi kombinatsioon) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Sinise ja hõbedase värvi kombinatsioonist koosnev Euroopa Liidu kaubamärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Piisavalt selge ja täpne graafiline kujutis — Vajadus süstemaatilise paigutuse järele, mis kombineerib värve ette kindlaks määratud ja alalisel viisil — Õiguspärane ootus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 4 ja artikli 7 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikkel 4 ja artikli 7 lõike 1 punkt a))

33

2018/C 22/45

Kohtuasi T-31/16: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta otsus – adp Gauselmann versus EUIPO (Juwel) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Juwel taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

33

2018/C 22/46

Kohtuasi T-239/16: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta otsus – Polskie Zdroje versus EUIPO (perlage) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi perlage taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõige 3))

34

2018/C 22/47

Kohtuasi T-254/16: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta otsus – Steel Invest & Finance (Luxembourg) versus komisjon (Riigiabi — Terasesektor — Abi, mida Belgia andis mitmele terasesektori ettevõtjale — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Põhjendamiskohustus — Riigiabi mõiste — Eelis — Erainvestori kriteerium)

35

2018/C 22/48

Kohtuasi T-475/16: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – FTI Touristik versus EUIPO – Prantner ja Giersch (Fl) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Fl taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk fly.de — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

35

2018/C 22/49

Kohtuasi T-633/16: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta otsus – Bilde versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskoormis — Põhjendamiskohustus — Õiguspärane ootus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Parlamendiliikmete sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

36

2018/C 22/50

Kohtuasi T-634/16: Üldkohtu 29. novembri 2017. aasta otsus – Montel versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised — Alusetult maksud summade tagasinõudmine — Peasekretäri pädevus — Electa una via — Kaitseõigused — Tõendamiskohustus — Põhjendamiskohustus — Õiguspärane ootus — Poliitilised õigused — Võrdne kohtlemine — Võimu kuritarvitamine — Parlamendiliikmete sõltumatus — Faktiviga — Proportsionaalsus)

37

2018/C 22/51

Kohtuasi T-687/16: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ versus EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk STYLO & KOTON — Absoluutne keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt (nüüd määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b) — Pahausksuse puudumine)

37

2018/C 22/52

Kohtuasi T-798/16: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – Hanso Holding versus EUIPO (REAL) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi REAL taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 3 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 3)

38

2018/C 22/53

Kohtuasi T-895/16: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – Toontrack Music versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi SUPERIOR DRUMMER taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

39

2018/C 22/54

Kohtuasi T-909/16: Üldkohtu 28. novembri 2017. aasta otsus – Laboratorios Ern versus EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi NRIM Life Sciences taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk RYM — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

39

2018/C 22/55

Kohtuasi T-50/17: Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus – Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart versus EUIPO (TO CREATE REALITY) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi TO CREATE REALITY taotlus — Reklaamlausest koosnev kaubamärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b))

40

2018/C 22/56

Kohtuasi T-670/16: Üldkohtu 22. novembri 2017. aasta määrus – Digital Rights Ireland versus komisjon (Tühistamishagi — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel — Isikuandmete edastamine USAle — Iiri õiguse kohaselt asutatud mittetulundusühing — Isikuandmete kaitse puudumine juriidiliste isikute puhul — Vastutav töötleja — Liikmete ja toetajate nimel esitatud hagi — Üldistes huvides esitatud hagi — Vastuvõetamatus)

40

2018/C 22/57

Kohtuasi T-423/17 R: Üldkohtu presidendi 23. novembri 2017. aasta määrus – Nexans France ja Nexans versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — Elektrijuhtmed — ELTL artikli 101 rikkumist käsitlevas otsuses sisalduva teatava teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse rahuldamata jätmine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

41

2018/C 22/58

Kohtuasi T-526/17: 7. augustil 2017 esitatud hagi – Ruiz Jayo jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

42

2018/C 22/59

Kohtuasi T-693/17: 5. oktoobril 2017 esitatud hagi – García Gómez jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

42

2018/C 22/60

Kohtuasi T-719/17: 23. oktoobril 2017 esitatud hagi – DuPont de Nemours jt versus komisjon

43

2018/C 22/61

Kohtuasi T-727/17: 26. oktoobril 2017 esitatud hagi – PP jt versus Euroopa välisteenistus

45

2018/C 22/62

Kohtuasi T-728/17: 24. oktoobril 2017 esitatud hagi – Marinvest ja Porting versus komisjon

46

2018/C 22/63

Kohtuasi T-731/17: 30. oktoobril 2017 esitatud hagi – Escribà Serra jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

48

2018/C 22/64

Kohtuasi T-734/17: 3. novembril 2017 esitatud hagi – ViaSat versus komisjon

48

2018/C 22/65

Kohtuasi T-738/17: 3. novembril 2017 esitatud hagi – STIF-IDF versus komisjon

49

2018/C 22/66

Kohtuasi T-748/17: 15. novembril 2017 esitatud hagi – TrekStor versus EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Kohtuasi T-749/17: 14. novembril 2017 esitatud hagi – TrekStor versus EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Kohtuasi T-750/17: 10. novembril 2017 esitatud hagi – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych versus komisjon

51

2018/C 22/69

Kohtuasi T-756/17: 13. novembril 2017 esitatud hagi – CMS Hasche Sigle versus EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Kohtuasi T-758/17: 17. novembril 2017 esitatud hagi – Perfect Bar versus EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Kohtuasi T-759/17: 17. novembril 2017 esitatud hagi – Perfect Bar versus EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Kohtuasi T-760/17: 20. novembril 2017 esitatud hagi – Meesenburg Großhandel versus EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Kohtuasi T-762/17: 21. novembril 2017 esitatud hagi – Grammer versus EUIPO (Geomeetrilise kujundi kujutis)

55

2018/C 22/74

Kohtuasi T-763/17: 21. novembril 2017 esitatud hagi – Septona versus EUIPO – Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Kohtuasi T-765/17: 23. novembril 2017 esitatud hagi – Kiku versus CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Kohtuasi T-766/17: 23. novembril 2017 esitatud hagi – Eglo Leuchten versus EUIPO – Di-Ka (Valgusti disainilahendus)

57

2018/C 22/77

Kohtuasi T-767/17: 23. novembril 2017 esitatud hagi – Eglo Leuchten versus EUIPO – Briloner Leuchten (Seinalamp)

58

2018/C 22/78

Kohtuasi T-769/17: 20. novembri 2017. aasta esitatud hagi – roelliroelli confectionery schweiz versus EUIPO – Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Kohtuasi T-772/17: 27. novembril 2017 esitatud hagi – Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Kohtuasi T-773/17: 27. novembril 2017 esitatud hagi – Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Kohtuasi T-774/17: 29. novembril 2017 esitatud hagi – Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Kohtuasi T-777/17: 23. novembril 2017 esitatud hagi – Pan versus EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Kohtuasi T-509/16: Üldkohtu 22. novembri 2017. aasta määrus – Baradel jt versus EIF

62

2018/C 22/84

Kohtuasi T-244/17: Üldkohtu 17. novembri 2017. aasta määrus – António Conde & Companhia versus komisjon

62


ET

 

Top