Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 437, 18. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 437

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
18. detsember 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 437/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 437/02

Kohtuasi C-389/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe uuesti läbi vaadatud redaktsiooni üle — ELTL artikli 3 lõige 1 — Liidu ainupädevus — Ühine kaubanduspoliitika — ELTL artikli 207 lõige 1 — Intellektuaalomandi kaubandusaspektid)

2

2017/C 437/03

Kohtuasi C-467/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abi, mida Itaalia Vabariik andis piimatootjatele — Piimamaksu tagasimaksmisega seotud abikava — Tingimuslik otsus — Otsus, mille Euroopa Liidu Nõukogu tegi ELTL artikli 108 lõike 2 kolmanda lõigu alusel — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artikli 1 punktid b ja c — Olemasolev abi — Uus abi — Mõisted — Olemasoleva abi muutmine sellist tingimust rikkudes, mis tagab abi kokkusobivuse siseturuga)

3

2017/C 437/04

Liidetud kohtuasjad C-593/15 P ja C-594/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Slovaki Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu omavahendid — Otsus 2007/436/EÜ — Liikmesriikide rahaline vastutus — Teatavate imporditollimaksude kaotus — Kohustus maksta Euroopa Komisjonile kaotusele vastav summa — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Euroopa Komisjoni kiri — Mõiste „vaidlustatav akt“)

3

2017/C 437/05

Kohtuasi C-599/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Rumeenia versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu omavahendid — Otsus 2007/436/EÜ — Liikmesriikide rahaline vastutus — Teatavate imporditollimaksude kaotus — Kohustus maksta Euroopa Komisjonile kaotusele vastav summa — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — Euroopa Komisjoni kiri — Mõiste „vaidlustatav akt“)

4

2017/C 437/06

Kohtuasi C-650/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS versus Kemikaaliamet, Madalmaade Kuningriik, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) — Artikkel 57 — Väga ohtlikud ained — Määratlemine — Artikli 2 lõike 8 punkt b — Erand — Artikli 3 punkt 15 — Mõiste „vaheaine“ — Akrüülamiid)

5

2017/C 437/07

Kohtuasi C-687/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Euroopa Liidu Nõukogu järeldused Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 2015. aasta ülemaailmse raadiosidekonverentsi kohta — ELTL artikli 218 lõige 9 — Ette nähtud õigusliku vormi eiramine — Õigusliku aluse märkimata jätmine)

5

2017/C 437/08

Kohtuasi C-39/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpeni eelotsusetaotlus – Belgia) – Argenta Spaarbank NV versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Juriidilise isiku tulumaks — Direktiiv 90/435/EMÜ — Artikli 1 lõige 2 ja artikli 4 lõige 2 — Eri liikmesriikide ema ja tütarettevõtjad — Ühine maksustamissüsteem — Mahaarvatavus emaettevõtja maksustatavast kasumist — Liikmesriigi normid, mille eesmärk on kaotada tütarettevõtja jaotatud kasumi topeltmaksustamine — Laenuintressi ja dividendide maksmise aluseks oleva osaluse rahastamise vahelise seose olemasolu arvesse võtmata jätmine)

6

2017/C 437/09

Kohtuasi C-90/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Upper Tribunali (Tax and Chancery Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The English Bridge Union Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Otseselt spordiga seotud teenuste maksust vabastamine — Mõiste „sport“ — Tegevus, mida iseloomustab kehaline osa — Turniiribridž)

7

2017/C 437/10

Kohtuasi C-106/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – menetlus, mille algatamist taotles POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., likvideerimisel (Eelotsusetaotlus — Asutamisvabadus — Äriühingu piiriülene ümberkujundamine — Äriühingu põhikirjajärgse asukoha üleviimine teise liikmesriiki tegelikku asukohta muutmata — Äriregistrist kustutamisest keeldumine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt kustutatakse äriühing äriregistrist tingimusel, et äriühing on likvideerimismenetluse tulemusel lõpetatud — Asutamisvabaduse kohaldamisala — Asutamisvabaduse piirang — Võlausaldajate, vähemusosanike ja töötajate huvide kaitse — Kuritarvituste vastane võitlus)

7

2017/C 437/11

Kohtuasi C-195/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Amtsgericht Kehli eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi, milles süüdistatav on I (Eelotsusetaotlus — Transport — Juhiluba — Direktiiv 2006/126/EÜ — Artikli 2 lõige 1 — Juhilubade vastastikune tunnustamine — Mõiste „juhiluba“ — Tunnistus sõidueksami sooritamise kohta (Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC)), mis annab selle omanikule enne lõpliku juhiloa väljastamist juhtimisõiguse nimetatud tunnistuse väljastanud liikmesriigi territooriumil — Olukord, kus CEPC omanik juhib mootorsõidukit teises liikmesriigis — CEPC tunnustamise kohustus — CEPC omaniku suhtes kohaldatavad sanktsioonid sõiduki juhtimise eest väljaspool CEPC väljastanud liikmesriigi territooriumi — Proportsionaalsus)

8

2017/C 437/12

Kohtuasi C-201/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Majid Shiri, teise nimega Madzhdi Shiri (Eelotsusetaotlus — Määrus (EL) nr 604/2013 — Selle liikmesriigi määramine, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest — Artikkel 27 — Õiguskaitsevahendid — Kohtuliku kontrolli ulatus — Artikkel 29 — Üleandmise tähtaeg — Üleandmise tähtaja jooksul täide viimata jätmine — Vastutava liikmesriigi kohustused — Vastutuse üleminek — Vastutava liikmesriigi otsuse vajadus)

9

2017/C 437/13

Kohtuasi C-347/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-grad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Balgarska energiyna borsa AD (BEB) versus Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 101 ja 102 — Direktiiv 2009/72/EÜ — Artiklid 9, 10, 13 ja 14 — Määrus (EÜ) nr 714/2009 — Artikkel 3 — Määrus (EL) nr 1227/2011 — Artikli 2 punkt 3 — Määrus (EL) 2015/1222 — Artikli 1 lõige 3 — Sõltumatu põhivõrguettevõtja sertifitseerimine ja määramine — Siseriiklikul territooriumil elektrienergia edastamise litsentse omavate isikute arvu piiramine)

10

2017/C 437/14

Kohtuasi C-407/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – „Aqua Pro“ SIA versus Valsts ieņēmumu dienests (Eelotsusetaotlus — Tolliliit — Ühenduse tolliseadustik — Artikli 220 lõige 1 ja lõike 2 punkt b — Impordi- või eksporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine — Mõiste „imporditollimaksu kohta arvestuskande tegemine“ — Pädeva tolli otsus — Tagasimaksmise või vähendamise taotluse esitamise tähtaeg — Asja Euroopa Komisjonile edastamise kohustus — Tõendid impordiliikmesriigi pädeva asutuse otsuse vaidlustamise korral)

11

2017/C 437/15

Liidetud kohtuasjad C-454/16 P–C-456/16 P ja C-458/16 P: Euroopa Kohtu (kuues koda koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus – Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Määruse (EÜ) nr 1/2003 — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusterase turg — ELTL artikli 101 rikkumine — Trahvid — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Punkt 35 — Maksevõime — Maksevõime puudumise tõttu esitatud uus taotlus trahvisummat vähendada — Rahuldamata jätmist käsitlev kiri — Selle kirja peale esitatud hagi — Vastuvõetavus)

13

2017/C 437/16

Liidetud kohtuasjad C-457/16 P, C-459/16 P-C-461/16 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus – Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Määruse (EÜ) nr 1/2003 — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusterase turg — ELTL artikli 101 rikkumine — Tütarettevõtjate rikkumiste omistatavus emaettevõtjale — Ettevõtja mõiste — Tõendid majandusüksuse olemasolu kota — Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjale tegelikult otsustavat mõju — Ettevõtjate õigusjärglus — Trahvisumma — Maksevõime — Tingimused — Kaitseõiguste tagamine)

13

2017/C 437/17

Kohtuasi C-534/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. oktoobri 2017. aasta otsus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky versus BB construct s. r. o. (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Käibemaksukohustuslasena registreerimine — Riigisisene õigusnorm, mis kehtestab tagatise andmise nõude — Pettustevastane võitlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Ettevõtlusvabadus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Ne bis in idem põhimõte — Tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte)

14

2017/C 437/18

Kohtuasi C-505/17 P: Groupe Léa Nature 18. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 8. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-341/13: RENV: Groupe Léa Nature versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

15

2017/C 437/19

Kohtuasi C-548/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. septembril 2017 – Finanzamt Goslar versus baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Kohtuasi C-552/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. septembril 2017 – Alpenchalets Resorts GmbH versus Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Kohtuasi C-558/17 P: OZ 22. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-607/16: OZ versus Euroopa Investeerimispank

17

2017/C 437/22

Kohtuasi C-562/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audencia Nacional (Hispaania) 25. septembril 2017 – Nestrade S.A. versus Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ja Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Kohtuasi C-575/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 28. septembril 2017 – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA versus Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Kohtuasi C-590/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 12. oktoobril 2017 – Henri Pouvin, Marie Dijoux, abielunimi Pouvin versus Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Kohtuasi C-595/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 16. oktoobril 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL versus MJA, eBizcuss.com (eBizcuss) pankrotihaldur

21

2017/C 437/26

Kohtuasi C-596/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 16. oktoobril 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS versus Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Kohtuasi C-600/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di pace di Roma (Itaalia) 16. oktoobril 2017 – Pina Cipollone versus Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Kohtuasi C-602/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 19. oktoobril 2017 – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune versus Belgia riik

23

2017/C 437/29

Kohtuasi C-603/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom 20. oktoobril 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley versus Arcadia Petroleum Limited jt

24

 

Üldkohus

2017/C 437/30

Kohtuasi T-627/15: Üldkohtu 7. novembri 2017. aasta otsus – Frame versus EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi BIANCALUNA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk bianca — Menetlusökonoomia — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2017/C 437/31

Kohtuasi T-628/15: Üldkohtu 7. novembri 2017. aasta otsus – Frame versus EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi BiancalunA taotlus – Tagasilükkamine — Varasem siseriiklik kujutismärk bianca — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

26

2017/C 437/32

Kohtuasi T-42/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – De Nicola versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Liidu Kohus (Lepinguväline vastutus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Laserravi puudutavad direktiivid — ELi põhiõiguste harta artikkel 47 — Mõistlik aeg — Õiglase menetluse reeglite järgimata jätmine — Varaline kahju — Mittevaraline kahju — Avaliku Teenistuse Kohtus menetluses olevas kohtuasjas hageja poolt esitatud nõuded — Kohtuasja osaline suunamine Üldkohtule)

27

2017/C 437/33

Kohtuasi T-99/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – De Nicola versus Euroopa Liidu Kohus (Lepinguväline vastutus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Psühholoogiline ahistamine — Õiglase menetluse reeglite järgimata jätmine — ELi põhiõiguste harta artikkel 47 — Mõistlik aeg — Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses oleva hagi raames esitatud kahju hüvitamise nõue — Kohtuasja osaline suunamine Üldkohtule)

28

2017/C 437/34

Kohtuasi T-144/16: Üldkohtu 7. novembri 2017. aasta otsus – Mundipharma versus EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MULTIPHARMA taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk MUNDIPHARMA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2017/C 437/35

Kohtuasi T-754/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – Oakley versus EUIPO – Xuebo Ye (katkestatud ellipsi kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Katkestatud ellipsi siluetti kujutava EL kujutismärgi registreerimise taotlus — Ellipsit kujutav varasem EL kujutismärk — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5))

29

2017/C 437/36

Kohtuasi T-776/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – Isocell versus EUIPO – iCell (iCell.) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi iCell taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Isocell, varasem rahvusvaheline sõnamärk Isocell ja varasem rahvusvaheline ning siseriiklik sõnamärk ISOCELL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

30

2017/C 437/37

Kohtuasi T-777/16: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – Isocell versus EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi iCell. Insulation Technology Made in Sweden taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Isocell, varasem rahvusvaheline sõnamärk Isocell ja varasem rahvusvaheline ning siseriiklik sõnamärk ISOCELL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

31

2017/C 437/38

Kohtuasi T-80/17: Üldkohtu 8. novembri 2017. aasta otsus – Steiniger versus EUIPO – ista Deutschland (IST) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi IST taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ISTA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Asjaomane avalikkus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (määruse (EL))

31

2017/C 437/39

Kohtuasi T-623/17: 11. septembril 2017 esitatud hagi – Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

32

2017/C 437/40

Kohtuasi T-657/17: 27. septembril 2017 esitatud hagi – Anabi Blanga versus EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Kohtuasi T-667/17: 21. septembril 2017 esitatud hagi – Alkarim for Trade and Industry versus nõukogu

33

2017/C 437/42

Kohtuasi T-698/17: 11. oktoobril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Kohtuasi T-703/17: 12. oktoobril 2017 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Kohtuasi T-708/17: 12. oktoobril 2017 esitatud hagi – OPS Újpest versus komisjon

36

2017/C 437/45

Kohtuasi T-709/17: 13. oktoobril 2017 esitatud hagi – M-Sansz versus komisjon

37

2017/C 437/46

Kohtuasi T-710/17: 13. oktoobril 2017 esitatud hagi – Lux-Rehab Non-Profit versus komisjon

38

2017/C 437/47

Kohtuasi T-712/17: 9. oktoobril 2017 esitatud hagi – Ntolas versus EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Kohtuasi T-713/17: 14. oktoobril 2017 esitatud hagi – Motex versus komisjon

40

2017/C 437/49

Kohtuasi T-714/17: 10. oktoobril 2017 esitatud hagi – Aeris Invest versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

42

2017/C 437/50

Kohtuasi T-97/17: Üldkohtu 25. oktoobri 2017. aasta määrus – Franmax versus EUIPO – R. Seelig & Hille (her-bea)

42


ET

 

Top