Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 345, 13. oktoober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 345

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
13. oktoober 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 527. istungjärk 5. ja 6. juulil 2017

2017/C 345/01

Resolutsioon teemal „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panus Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi“

1

2017/C 345/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon teemal „Euroopa Komisjoni valge raamat Euroopa tuleviku kohta ja muud aspektid“

11

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 527. istungjärk 5. ja 6. juulil 2017

2017/C 345/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi VKEde poliitika tõhustamine“ (omaalgatuslik arvamus)

15

2017/C 345/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Võltsitud ja piraattoodete tööstus“ (omaalgatuslik arvamus)

25

2017/C 345/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tööstuse muutused ELi peedisuhkrutööstuses“ (omaalgatuslik arvamus)

32

2017/C 345/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Teisest Corki deklaratsioonist konkreetsete meetmeteni“ (omaalgatuslik arvamus)

37

2017/C 345/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest riigipoolse hüvitise maksmise eeskirjade rakendamine (2012/21/EL ja ühenduse raamistik)“ (Omaalgatuslik arvamus)

45

2017/C 345/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Transpordi digiteerimise ja robotiseerimise mõju ELi poliitika kujundamisele“ (omaalgatuslik arvamus)

52

2017/C 345/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalmajanduse välismõõde“ (ettevalmistav arvamus)

58


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Komitee täiskogu 527. istungjärk 5. ja 6. juulil 2017

2017/C 345/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas“[COM(2017) 136 final – 2017/0060 (COD)]

67

2017/C 345/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine“[COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]

70

2017/C 345/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides“[COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas“[COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)],„Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul“[COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)] ja „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega“[COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS)]

79

2017/C 345/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord“. [COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD)]  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud. Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks““[COM(2016) 739 final]

91

2017/C 345/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019““[COM(2016) 773 final]

97

2017/C 345/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Jäätmetest energia tootmise roll ringmajanduses““[COM(2017) 34 final]

102

2017/C 345/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes“[COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

110

2017/C 345/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Ühised probleemid ja ühised jõupingutused paremate tulemuste saavutamiseks““[COM(2017) 63 final]

114

2017/C 345/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Energiahinnad ja -kulud Euroopas““[COM(2016) 769 final]

120

2017/C 345/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta“[COM(2016) 818 final – 2016/0411 (COD)]

126

2017/C 345/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa andmepõhise majanduse rajamine““[COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv)“[COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD)]

138


 


 

(1)   EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst.

ET

 

Top