Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 277, 21. august 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 277

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
21. august 2017


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 277/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 277/02

Kohtuasi C-258/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (Curtea de Apel Alba Iulia eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Eugenia Florescu jt versus Casa Judeţeană de Pensii Sibiu jt (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 143 — Liikmesriigi raskused seoses maksebilansiga — Euroopa Liidu rahaline abi — Euroopa Liidu ja abisaaja liikmesriigi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum — Sotsiaalpoliitika — Võrdse kohtlemise põhimõte — Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad maksta samal ajal riiklikku vanaduspensioni ja töötasu töötamise eest avaliku sektori asutuses — Isikute, kelle ametiaeg on ette nähtud põhiseaduses, ja kutseliste kohtunike erinev kohtlemine)

2

2017/C 277/03

Kohtuasi C-368/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus, mille algatamist taotles Ilves Jakelu Oy (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 97/67/EÜ — Artikkel 9 — Teenuste osutamise vabadus — Postiteenused — Mõisted „universaalteenus“ ja „olulised nõuded“ — Üksik- ja üldload — Luba osutada postiteenuseid iga kliendiga eraldi läbi räägitud lepingute alusel — Kehtestatud tingimused)

3

2017/C 277/04

Kohtuasi C-436/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasi eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra versus„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikli 3 lõige 1 — Rahastamine Ühtekuuluvusfondist — Piirkondliku jäätmekäitlussüsteemi rajamise projekt — Eeskirjade eiramine — Mõiste „mitmeaastane programm“ — Mitmeaastase programmi täielik lõpetamine — Aegumistähtaeg)

4

2017/C 277/05

Kohtuasi C-513/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – menetlus, mille algatamiseks esitas taotluse „Agrodetalė“ UAB (Eelotsusetaotlus — Siseturg — EÜ tüübikinnitus — Direktiiv 2003/37/EÜ — Kohaldamisala — Põllu- või metsamajanduslikud traktorid — Kolmandast riigist imporditud kasutatud sõidukite turuleviimine ja registreerimine Euroopa Liidus — Mõisted „uus sõiduk“ ja „kasutusele võtmine“)

5

2017/C 277/06

Kohtuasi C-549/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Linköpingi eelotsusetaotlus – Rootsi) – E.ON Biofor Sverige AB versus Statens energimyndighet (Eelotsusetaotlus — Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine — Transpordis kasutatav biokütus — Direktiiv 2009/28/EÜ — Artikli 18 lõige 1 — Massibilansi süsteem biogaasi säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tagamiseks — Kehtivus — ELTL artiklid 34 ja 114 — Liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt massibilanss tuleb kindlaks teha selgelt piiritletud kohas — Liikmesriigi pädeva ametiasutuse praktika, mille kohaselt see tingimus võib olla täidetud, kui säästlikku biogaasi transporditakse siseriikliku gaasivõrgu kaudu — Nimetatud ametiasutuse ettekirjutus, mis välistab selle sama tingimuse täidetuse teistest liikmesriikidest pärit säästliku biogaasi importimisel omavahel ühendatud siseriiklike gaasivõrkude kaudu — Kaupade vaba liikumine)

5

2017/C 277/07

Kohtuasi C-587/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras versus Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Eelotsusetaotlus — Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus — 2006. aastal toimunud liiklusõnnetus, milles osalenud sõidukite põhiasukohad on eri liikmesriikides — Liikmesriikide liikluskindlustuse riiklike büroode nõukogu sise-eeskirjad — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine — Direktiiv 2009/103/EÜ — Ajaline kohaldamatus — Direktiivid 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ ja 2000/26/EÜ — Esemeline kohaldamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 — Kohaldamatus — Liidu õiguse kohaldamise puudumine)

6

2017/C 277/08

Kohtuasi C-591/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Divisioni (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Eelotsusetaotlus — ELTL artikli 355 lõige 3 — Gibraltari staatus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Puhtalt riigisisene olukord — Vastuvõetamatus)

7

2017/C 277/09

Kohtuasi C-610/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stichting Brein versus Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõiste — Online failijagamisplatvorm — Kaitstud failide jagamine ilma õiguste omaja loata)

8

2017/C 277/10

Kohtuasi C-621/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – N. W, L. W, C. W versus Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 85/374/EMÜ — Tootevastutus — Artikkel 4 — Farmaatsialaboratooriumid — B-hepatiidi vastane vaktsiin — Hulgiskleroos — Tõendid vaktsiini puuduse kohta ja põhjusliku seose kohta puuduse ning tekkinud kahju vahel — Tõendamiskoormis — Tõendamisviisid — Teadusliku konsensuse puudumine — Tõsised, täpsed ja üksteist toetavad kaudsed tõendid, mida peab hindama asja sisuliselt käsitlev kohus — Lubatavus — Tingimused)

8

2017/C 277/11

Kohtuasi C-678/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Mohammad Zadeh Khorassani versus Kathrin Pflanz (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/39/EÜ — Finantsinstrumentide turud — Artikli 4 lõike 1 punkt 2 — Mõiste „investeerimisteenused“ — I lisa A jao punkt 1 — Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine — Portfellihalduslepingu sõlmimise vahendamise hõlmamine)

9

2017/C 277/12

Kohtuasi C-685/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landesverwaltungsgericht Oberösterreichi eelotsusetaotlus – Austria) – Online Games Handels GmbH jt versus Landespolizeidirektion Oberösterreich (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Liikmesriigi piiravad õigusnormid — Väärteokaristused — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad kohtule ette kohustuse uurida omal algatusel üksikasju, mis on talle väärteoasja menetlemise raames esitatud — Kooskõla)

10

2017/C 277/13

Kohtuasi C-9/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Amtsgericht Kehl’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi A süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala — Määrus (EÜ) nr 562/2006 — Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) — Artiklid 20 ja 21 — Sisepiiride ületamine — Territooriumil toimuvad kontrollid — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad viia läbi kontrolle kinnipeetavate isikute tuvastamiseks alal, mis ulatub kuni 30 kilomeetrini ühispiirist teiste Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni osalisriikidega — Võimalus kontrollida, sõltumata isiku käitumisest või eriasjaolude olemasolust — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad võtta isikute suhtes teatavaid kontrollimeetmeid raudteejaamades)

10

2017/C 277/14

Kohtuasi C-19/16 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd versus Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) — Terrorismivastane võitlus — Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud — Määrus (EÜ) nr 881/2002 — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sanktsioonide komitee koostatud loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Nende isikute nimede uuesti kandmine määruse nr 881/2002 I lisa loetelusse pärast esialgse kande tühistamist — Juriidilise isiku lõpetamine menetluse käigus — Kohtumenetlusteovõime)

11

2017/C 277/15

Kohtuasi C-20/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Bundesfinanzhof’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel versus Finanzamt Offenburg (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — Muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulu — Progresseeruva maksumäära klausliga maksust vabastamise meetod elukohaliikmesriigis — Vanaduspensionikindlustuse ja ravikindlustuse maksed, mis on kinni peetud muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik saadud tulult — Nende maksete mahaarvamine — Maksuvaba tuluga otsese seose puudumisega seotud tingimus)

12

2017/C 277/16

Kohtuasi C-26/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 138 lõike 2 punkt a — Uue veovahendi ühendusesisese tarne maksuvabastuse tingimused — Soetaja elukoht sihtliikmesriigis — Ajutine registreerimine sihtliikmesriigis — Maksupettuse oht — Heauskne müüja — Müüja hoolsuskohustus)

12

2017/C 277/17

Kohtuasi C-38/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (First-tier Tribunali (Tax Chamber) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Compass Contract Services Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Alusetult tasutud käibemaksu tagastamine — Käibemaksu mahaarvamise õigus — Üksikasjalikud eeskirjad — Võrdse kohtlemise ja neutraalse maksustamise põhimõtted — Tõhususe põhimõte — Liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse aegumistähtaeg)

13

2017/C 277/18

Kohtuasi C-49/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Unibet International Ltd. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Piirangud — Kaughasartmängude korraldamise loa andmise tingimused — Teistes liikmesriikides asuvate eraõiguslike ettevõtjate võimatus tegelikult sellist luba saada)

14

2017/C 277/19

Kohtuasi C-75/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunale Ordinario di Verona eelotsusetaotlus – Itaalia) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli versus Banco Popolare – Società Cooperativa (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus — Direktiiv 2008/52/EÜ — Direktiiv 2013/11/EL — Artikli 3 lõige 2 — Tarbijate esitatud vastuväide krediidiasutuse algatatud maksekäsumenetluses — Õigus pöörduda kohtusse — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette kohustuse kasutada vahendusmenetlust — Kohustus kasutada juristi abi — Kohtusse esitatava hagi vastuvõetavus)

15

2017/C 277/20

Kohtuasi C-126/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. juuni 2017. aasta otsus (Rechtbank Midden-Nederlandi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk versus Smallsteps BV (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/23/EÜ — Artiklid 3 – 5 — Ettevõtte üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Erandid — Maksejõuetusmenetlus — „pre-pack“ — Ettevõtte tegevuse jätkumine)

15

2017/C 277/21

Kohtuasi C-249/16: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Saale Kareda versus Stefan Benkö (Eelotsusetaotlus — Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EL) nr 1215/2012 — Artikli 7 punkt 1 — Mõisted „lepinguid puudutavad asjad“ ja „teenuste osutamise leping“ — Krediidilepingu solidaarvõlgnike vaheline tagasinõue — Krediidilepingu täitmise koha kindlaksmääramine)

16

2017/C 277/22

Kohtuasi C-279/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. juuni 2017. aasta otsus – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Komisjon, Läti Vabariik (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — EAGGF, EAGF ja EAFRD — Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulud — Hispaania Kuningriigi kantud kulud)

17

2017/C 277/23

Kohtuasi C-349/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – T.KUP SAS versus Belgische Staat (Eelotsusetaotlus — Dumping — Määrus (EÜ) nr 1472/2006 — Teatavate Vietnamist ja Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite import — Rakendusmääruse (EL) nr 1294/2009 kehtivus — Aeguvate dumpinguvastaste meetmete läbivaatamise menetlus — Sõltumatu importija — Väljavõtteline uuring — Euroopa Liidu huvid)

17

2017/C 277/24

Kohtuasi C-422/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Landgericht Trier’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Verband Sozialer Wettbewerb eV versus TofuTown.com GmbH (Eelotsusetaotlus — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Artikkel 78 ja VII lisa III osa — Otsus 2010/791/EL — Mõisted, nimetused ja müüginimetused — „Piim“ ja „piimatooted“ — Nimetused, mida kasutatakse täiesti taimsete toiduainete müügi edendamiseks ja nende turustamiseks)

18

2017/C 277/25

Liidetud kohtuasjad C-444/16 ja C-445/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Cour d’appel de Monsi eelotsusetaotlus – Belgia) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) versus Belgia riik (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 78/660/EMÜ — Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded — Õige ja erapooletu ülevaate põhimõte — Ettevaatliku hindamise põhimõte — Aktsiaoptsiooni emiteerinud äriühing, kes kajastab optsiooni võõrandamise hinna raamatupidamises majandusaastal, mille ajal optsioon realiseeritakse, või optsiooni kehtivusaja lõpus)

19

2017/C 277/26

Kohtuasi C-449/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. juuni 2017. aasta otsus (Corte d’appello di Genova eelotsusetaotlus – Itaalia) – Kerly Del Rosario Martinez Silva versus Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Artikkel 3 — Perehüvitised — Direktiiv 2011/98/EL — Artikkel 12 — Õigus võrdsele kohtlemisele — Kolmanda riigi kodanik, kellel on ühtne luba)

19

2017/C 277/27

Kohtuasi C-662/16: Laboratoire de la mer’i 21. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 18. oktoobri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-109/16: Laboratoire de la mer versus EUIPO

20

2017/C 277/28

Kohtuasi C-37/17 P: Rudolf Keili 24. jaanuaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-330/15: Rudolf Keil versus EUIPO

20

2017/C 277/29

Kohtuasi C-87/17 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH 17. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 19. detsembri 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-655/16 P: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH versus Euroopa Liidu Kohus

20

2017/C 277/30

Kohtuasi C-177/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Demarchi Gino S.a.s. versus Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Kohtuasi C-178/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 5. aprillil 2017 – Graziano Garavaldi versus Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Kohtuasi C-207/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Itaalia) 21. aprillil 2017 – Rotho Blaas Srl versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Kohtuasi C-216/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. aprillil 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl versus Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) jt

23

2017/C 277/34

Kohtuasi C-270/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Kohtuasi C-271/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 18. mail 2017 – Openbaar Ministerie versus Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Kohtuasi C-272/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. mail 2017 – K. M. Zyla versus Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Kohtuasi C-322/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – Eugen Bogatu versus Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Kohtuasi C-323/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 30. mail 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman versus Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Kohtuasi C-345/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 12. juunil 2017 – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Kohtuasi C-382/17: 26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

27

2017/C 277/41

Kohtuasi C-383/17: 26. juunil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

28

2017/C 277/42

Kohtuasi C-415/17: 10. juulil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

28

 

Üldkohus

2017/C 277/43

Kohtuasi T-67/14: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Viraj Profiles versus nõukogu (Dumping — Teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi import — Tootmiskulude kindlaksmääramine — Müügi-, üld- ja halduskulud — Põhjendamiskohustus — Kahju — Põhjuslik seos — Kaebus — Uurimise algatamine — Ilmne hindamisviga)

30

2017/C 277/44

Kohtuasi T-74/14: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi — Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed — Turumajandusliku erainvestori kriteerium — Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks — Ametliku uurimismenetluse uuendamine — Põhjendamiskohustus)

30

2017/C 277/45

Kohtuasi T-343/14: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Cipriani versus EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk CIPRIANI — Pahausksuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b — Üldtuntud isiku õigust nimele ei rikuta — Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 2 punkt a)

31

2017/C 277/46

Kohtuasi T-1/15: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – SNCM versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaa poolt SNCM-le antud riigiabi — Ümberkorraldusabi ja erastamiskava raames võetud meetmed — Turumajandusliku erainvestori kriteerium — Otsus, millega tunnistatakse abi ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks — Liikmesriikide sotsiaalpoliitika — Ametliku uurimismenetluse uuendamine — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Põhiõiguste harta artikkel 41)

32

2017/C 277/47

Kohtuasi T-215/15: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Azarov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime jätmine loetellu — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Omandiõigus — Õigus tegeleda majandustegevusega — Proportsionaalsus — Võimu kuritarvitamine — Hea halduse põhimõte — Ilmne hindamisviga)

32

2017/C 277/48

Kohtuasi T-221/15: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Arbuzov versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime loetellu jätmine — Hea halduse põhimõte — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

33

2017/C 277/49

Kohtuasi T-234/15: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Systema Teknolotzis versus komisjon (Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007–2013) — Projektide PlayMancer, Mobiserv ja PowerUp toetamist käsitlevad lepingud — ELTL artikkel 299 — Täitmisele pööramise otsus — Tühistamishagi — Vaidlustatav akt — Vastuvõetavus — Proportsionaalsus — Hoolsuskohustus — Põhjendamiskohustus)

34

2017/C 277/50

Kohtuasi T-287/15: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Tayto Group versus EUIPO – MIP Metro (real) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk real — Tegelik kasutamine — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a — Kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 2 — Tegeliku kasutamise tõendamine — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Põhjendamiskohustus)

34

2017/C 277/51

Kohtuasi T-333/15: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Josel versus EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk NN — Varasem siseriiklik sõnamärk NN — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a ja artikli 42 lõige 2 — Kuju, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis muudavad kaubamärgi eristusvõimet)

35

2017/C 277/52

Kohtuasi T-392/15: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg jt versus Euroopa Liidu Raudteeagentuur (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Euroopa Liidu Raudteeagentuuri infosüsteemi arendamiseks asutuseväliste teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse järjekoht — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus)

36

2017/C 277/53

Kohtuasi T-623/15: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Lidl Stiftung versus EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi JEDE FLASCHE ZÄHLT! taotlus — Kaubamärk, mis kujutab endast reklaamlauset — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

36

2017/C 277/54

Kohtuasi T-3/16: Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Allstate Insurance versus EUIPO (DRIVEWISE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi DRIVEWISE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

37

2017/C 277/55

Kohtuasi T-27/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Puu- ja köögiviljad — Õigusnormi rikkumine — Määruse (EÜ) nr 1433/2003 artikli 3 lõiked 1 ja 3 — Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 52 lõiked 1 ja 2 — Seaduslikkuse põhimõte — Õiguskindlus — Võrdne kohtlemine — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Põhjendamiskohustus)

37

2017/C 277/56

Kohtuasi T-63/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – E-Control versus ACER (Energeetika — Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses — Piiriülese võimsuse jaotamise meetodeid heakskiitvate siseriiklike reguleerivate asutuste otsused — Kooskõla määrusega (EÜ) nr 714/2009 — ACERi arvamus — Mõiste „otsus, mille peale saab ACERile edasi kaevata“ — Määruse (EÜ) nr 713/2009 artikkel 19 — ACERi apellatsiooninõukogu otsus jätta kaebus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

38

2017/C 277/57

Kohtuasi T-81/16: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Pirelli Tyre versus EUIPO (Kahe kaardus triibu asend rehvi küljel) (Euroopa Liidu kaubamärk — Taotlus registreerida Euroopa Liidu kaubamärk, mis kujutab kahte kaardus triipu, mis kulgevad mööda rehvi külge paralleelselt selle servaga — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Määruse nr 207/2009 artikkel 76)

39

2017/C 277/58

Kohtuasi T-90/16: Üldkohtu 4. juuli 2017. aasta otsus – Murphy versus EUIPO – Nike Innovate (Elektroonilise kella rihm) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab elektroonilise kella rihma — Varasem ühenduse disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 6/2002 artikkel 62)

39

2017/C 277/59

Kohtuasi T-306/16: Üldkohtu 5. juuli 2017. aasta otsus – Gamet versus EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Uksekäepide) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Uksekäepidet kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Autori vabadusaste — Ühesugune üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Vastulause toetuseks pärast selleks määratud tähtaja möödumist esitatud tõendid — Tõendite esitamine esimest korda apellatsioonikojas — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus — Määruse nr 6/2002 artikkel 63)

40

2017/C 277/60

Kohtuasi T-359/16: Üldkohtu 7. juuli 2017. aasta otsus – Axel Springer versus EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi TestBild taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid test — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Tähiste sarnasus — Eriomane eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2017/C 277/61

Kohtuasi T-406/16: Üldkohtu 11. juuli 2017. aasta otsus – Dogg Label versus EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk JAPRAG — Varasem siseriiklik kujutismärk JAPAN-RAG — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2017/C 277/62

Liidetud kohtuasjad T-427/16–T-429/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Martín Osete versus EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE jt) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgid AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ja AN IDEAL HUSBAND — Kaubamärkide tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a — Kaubamärgi kasutusele võtmata jätmiseks mõjuva põhjuse puudumine)

42

2017/C 277/63

Kohtuasi T-448/16: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta otsus – Mr. Kebab versus EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Mr. KEBAB taotlus — Varasem Hispaania kujutismärk MISTER KEBAP — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2017/C 277/64

Kohtuasi T-470/16: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – X-cen-tek versus EUIPO (Kolmnurga kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kolmnurka kujutava ELi kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

43

2017/C 277/65

Kohtuasi T-479/16: Üldkohtu 28. juuni 2017. aasta otsus – Colgate–Palmolive versus EUIPO (AROMASENSATIONS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi AROMASENSATIONS taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja lõik 2)

44

2017/C 277/66

Kohtuasi T-506/16: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu — Töötasude ja palgatõusu süsteemi reform — Õiguspärane ootus — Õiguskindlus — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsus — Hoolitsemiskohustus — EIP kodukorra artikli 11 lõige 3)

44

2017/C 277/67

Kohtuasi T-508/16: Üldkohtu 6. juuli 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu — Lisatasude korra reform — Õiguspärane ootus — Õiguskindlus — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsus — Hoolitsemiskohustus — EIP kodukorra artikli 11 lõige 3 — Võrdne kohtlemine)

45

2017/C 277/68

Kohtuasi T-282/17: 11. mail 2017 esitatud hagi –  UI ( *1 )versus nõukogu

46

2017/C 277/69

Kohtuasi T-338/17: 30. mail 2017 esitatud hagi – Air France versus komisjon

46

2017/C 277/70

Kohtuasi T-377/17: 15. juunil 2017 esitatud hagi – SQ versus EIP

48

2017/C 277/71

Kohtuasi T-399/17: 28. juunil 2017 esitatud hagi – Dalli versus komisjon

49

2017/C 277/72

Kohtuasi T-402/17: 27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Kohtuasi T-403/17: 27. juunil 2017 esitatud hagi – Vienna International Hotelmanagement versus EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Kohtuasi T-411/17: 30. juunil 2017 esitatud hagi – Landesbank Baden-Württemberg versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

51

2017/C 277/75

Kohtuasi T-413/17: 29. juunil 2017 esitatud hagi – Karl Storz versus EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Kohtuasi T-414/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

53

2017/C 277/77

Kohtuasi T-416/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Kohtuasi T-417/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Kohtuasi T-418/17: 4. juulil 2017 esitatud hagi – Eduard Meier versus EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Kohtuasi T-419/17: 4. juulil 2017 esitatud hagi – Mendes versus EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Kohtuasi T-420/17: 10. juulil 2017 esitatud hagi – Portigon versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

56

2017/C 277/82

Kohtuasi T-425/17: 3. juulil 2017 esitatud hagi – Capo d’Anzio versus komisjon

57

2017/C 277/83

Kohtuasi T-426/17: 5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Kohtuasi T-427/17: 5. juulil 2017 esitatud hagi – Item Industrietechnik versus EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Kohtuasi T-428/17: 11. juulil 2017 esitatud hagi – Alpine Welten Die Bergführer versus EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Kohtuasi T-778/15: Üldkohtu 29. juuni 2017. aasta määrus – It Works versus EUIPO– KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Kohtuasi T-53/17: Üldkohtu 30. juuni 2017. aasta määrus – Austrian Power Grid versus ACER

61


 


ET

 

Isikuandmete kaitse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top