EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 173, 31. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 173

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
31. mai 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 523. istungjärk 22.–23. veebruaril 2017

2017/C 173/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kvaliteetne haridus kõigile“ (ettevalmistav arvamus)

1

2017/C 173/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Programmi LIFE vahehindamine“ (ettevalmistav arvamus)

7

2017/C 173/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa abifondist enim puudust kannatavate isikute jaoks rahastatavate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise meetmete tõhusus osana kodanikuühiskonna jõupingutustest strateegia „Euroopa 2020“ raames“ (omaalgatuslik arvamus)

15

2017/C 173/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Põllumajanduse roll mitmepoolsetes, kahepoolsetes ja piirkondlikes kaubandusläbirääkimistes Nairobis toimunud WTO ministrite kohtumise valguses“ (omaalgatuslik arvamus)

20


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 523. istungjärk 22.–23. veebruaril 2017

2017/C 173/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus“[COM(2016) 686 final – 2016/0338(CNS)]

29

2017/C 173/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Soovitus: nõukogu soovitus euroala majanduspoliitika kohta“[COM(2016) 726 final] ja teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroala positiivse eelarvepoliitika poole““[COM(2016) 727 final]

33

2017/C 173/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks“[COM(2016) 778 final – 2016/0384 (COD)]

38

2017/C 173/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL muutmise kohta seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias“[COM(2016) 853 final – 2016/0363 (COD)]

41

2017/C 173/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks““(COM(2016) 381 (final)) — teemal „Ettepanek: nõukogu soovitus oskuste garantii loomise kohta“(COM(2016) 382 (final) – 2016/0179 (NLE)) — teemal „Ettepanek: nõukogu soovitus, milles käsitletakse pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas“(COM(2016) 383 (final) – 2016/0180 (NLE)) — teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ“(COM(2016) 625 (final) – 2016/0304 (COD)) — teemal „Tööturul osalevate inimeste oskuste täiendamine“ (Ettevalmistav arvamus (eesistujariigi Malta taotlusel))

45

2017/C 173/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia““(COM(2016) 501 (final))

55

2017/C 173/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine“[COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa rände tegevuskava alusel uue ELi ja kolmandate riikide partnerlusraamistiku loomine“[COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „2017. aasta majanduskasvu analüüs““(COM(2016) 725 (final))

73

2017/C 173/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaaruandluse menetlusnõuete kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ“(COM(2016) 789 (final) – 2016/0394 COD)

82


ET

 

Top