Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 168, 29. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 168

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
29. mai 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 168/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Euroopa Kohus

2017/C 168/02

Euroopa Kohtu otsus, 7. märts 2017, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

2

 

Üldkohus

2017/C 168/03

Üldkohtu otsus, 5. aprill 2017, kohtutöö vaheaegade kohta

4


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 168/04

Kohtuasi C-598/14 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet versus Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 8 lõige 4 — Artikli 65 lõiked 1 ja 2 — Sõnamärk LAGUIOLE — Kehtetuks tunnistamise taotlus, mis põhineb siseriikliku õiguse alusel omandatud varasemal õigusel — Siseriikliku õiguse kohaldamine EUIPO poolt — Liidu kohtu ülesanne)

5

2017/C 168/05

Liidetud kohtuasjad C-217/15 ja C-350/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 2 ja 273 — Siseriiklikud õigusnormid, mis seoses käibemaksu tasumata jätmisega näevad samade tegude eest ette väärteokaristuse ja kriminaalkaristuse — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 50 — Ne bis in idem’i põhimõte — Menetlusaluse või karistatava isiku samasus — Puudumine)

5

2017/C 168/06

Kohtuasi C-298/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas’e eelotsusetaotlus – Leedu) – UAB „Borta“versus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Direktiiv 2004/17/EÜ — Hankeleping, mille maksumus jääb allapoole direktiivis ette nähtud künnist — ELTL artiklid 49 ja 56 — Allhanke kasutamise piirang — Ühispakkumuse esitamine — Pakkujate kutsealane suutlikkus — Tehnilise kirjelduse muutmine)

6

2017/C 168/07

Kohtuasi C-336/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus (Arbetsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Unionen versus Almega Tjänsteförbunden (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2001/23/EÜ — Artikkel 3 — Töötajate õiguste kaitse ettevõtete üleminekul — Omandaja ja võõrandaja suhtes kohaldatavad kollektiivlepingud — Koondatud töötajate täiendav etteteatamistähtaeg — Võõrandaja juures omandatud tööstaaži arvessevõtmine)

7

2017/C 168/08

Kohtuasi C-337/15 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Ombudsman versus Claire Staelen (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu lepinguväline vastutus — Avaliku konkursi tulemusena koostatud sobivate kandidaatide nimekirja haldamise kohta esitatud kaebuse menetlemine Euroopa Ombudsmani poolt — Hoolsuskohustuse rikkumised — Mõiste liidu õigusnormi „piisavalt selge rikkumine“ — Mittevaraline kahju — Euroopa Ombudsmani ameti suhtes usalduse kaotamine)

8

2017/C 168/09

Liidetud kohtuasjad C-376/15 P ja C-377/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Apellatsioonkaebus — Dumping — Rakendusmäärus (EL) nr 924/2012 — Teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide import — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 2 lõiked 10 ja 11 — Teatavate eksporditehingute dumpingumarginaali arvutusest väljajätmine — Ekspordihinna ja normaalväärtuse õiglane võrdlus mitteturumajanduslikust riigist pärit impordi korral)

8

2017/C 168/10

Kohtuasi C-391/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eelotsusetaotlus – Hispaania) – Marina del Mediterráneo SL jt versus Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Vaidlustusmenetlus — Direktiiv 89/665/EMÜ — Artikli 1 lõige 1 — Artikli 2 lõige 1 — Hankija otsus lubada ettevõtjal hankemenetluses osaleda — Otsus, mis liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole vaidlustatav)

9

2017/C 168/11

Liidetud kohtuasjad C-435/15 ja C-666/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. märtsi 2017. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg’i – Saksamaa, ja Rechtbank Noord-Holland’i – Madalmaad eelotsusetaotlus) – GROFA GmbH (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA (C-666/15) versus Hauptzollamt Hannover (C-435/15), Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Kaupade klassifitseerimine — Salvestavad videokaamerad — Kombineeritud nomenklatuur — Alamrubriigid 8525 80 30, 8525 80 91 ja 8525 80 99 — Selgitavad märkused — Tõlgendamine — Rakendusmäärused (EL) nr 1249/2011 ja (EL) nr 876/2014 — Tõlgendamine — Kehtivus)

10

2017/C 168/12

Kohtuasi C-488/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 2008/50/EÜ — Välisõhu kvaliteet — Artikli 13 lõige 1 — XI lisa — PM10 sisalduse 24tunnine ja aastane piirtase — Piirtasemete süstemaatiline ja pidev ületamine — Artikkel 22 — Teatavale piirtasemele vastavuse saavutamise tähtaja pikendamine — Kohaldamise tingimused — Artikli 23 lõige 1 — Õhukvaliteedi kavad — „Võimalikult lühike“ ületamise ajavahemik — Asjakohased meetmed — Hinnanguelemendid)

11

2017/C 168/13

Liidetud kohtuasjad C-497/15 ja C-498/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. märtsi 2017. aasta otsus (Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Euro-Team Kft. (C–497/15), Spirál-Gép Kft. (C–498/15) versus Budapest Rendőrfőkapitánya (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Maanteevedu — Maksusätted — Direktiiv 1999/62/EÜ — Raskete kaubaveokite maksustamine teatud taristute kasutamise eest — Teemaks — Liikmesriikide kohustus kehtestada tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused — Kindlamääraline trahv — Proportsionaalsus)

12

2017/C 168/14

Kohtuasi C-544/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. aprilli 2017. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlin’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sahar Fahimian versus Saksamaa Liitvabariik (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2004/114/EÜ — Artikli 6 lõike 1 punkt d — Kolmandate riikide kodanike riiki lubamise tingimused — Riiki lubamisest keeldumine — Mõiste „oht avalikule julgeolekule“ — Kaalutlusruum)

12

2017/C 168/15

Kohtuasi C-638/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus (Nejvyšší správní soud‘i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Eko-Tabak s.r.o. versus Generální ředitelství cel (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2011/64/EL — Artikli 2 lõike 1 punkt c — Artikli 5 lõike 1 punkt a — Mõisted „suitsetamistubakas“, „peeneks lõigatud või muul viisil purustatud valmistubakas“ ja „tööstuslik töötlemine“)

13

2017/C 168/16

Kohtuasi C-665/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 22. märtsi 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transport — Juhiluba — Euroopa Liidu juhilubade võrgustik — Kasutamine ja sidumine liidu võrgustikuga)

14

2017/C 168/17

Kohtuasi C-668/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus (Vestre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Jyske Finans A/S versus Ligebehandlingsnævnet, Ismar Huskic’i nimel (Eelotsusetaotlus — Isikute võrdne kohtlemine sõltumata nende rassilisest või etnilisest päritolust — Direktiiv 2000/43/EÜ — Artikli 2 lõike 2 punktid a ja b — Krediidiasutus, kes nõuab mootorsõidukilaenu taotlevatelt isikutelt, kelle juhiloal on märgitud sünniriigiks mõni muu riik kui Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriik, täiendava isikut tõendava dokumendina kas passi või elamisloa koopia esitamist)

14

2017/C 168/18

Kohtuasi C-58/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Sadamate turvalisuse tugevdamine — Direktiiv 2005/65/EÜ — Artikli 2 lõige 3 ning artiklid 6, 7 ja 9 — Rikkumine — Sadama turvalisuse hindamata jätmine — Sadama piirid, sadama turvalisuse plaan ja sadama turvaülem — Definitsiooni puudumine)

15

2017/C 168/19

Liidetud kohtuasjad C-124/16, C-188/16 ja C-213/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. märtsi 2017. aasta otsus (Amtsgericht Müncheni ja Landgericht München I eelotsusetaotlused – Saksamaa) – kriminaalasjad Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiteri (C-213/16) ja Ionel Opria (C-188/16) süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv 2012/13/EL — Õigus saada kriminaalmenetluses teavet — Õigus saada teavet süüdistuse kohta — Käskmenetluses tehtud otsuse kättetoimetamine — Üksikasjalikud eeskirjad — Kohustus nimetada volitatud isik — Mitteresidendist kahtlustatav või süüdistatav, kellel puudub alaline elukoht — Vastuväite esitamise tähtaeg, mis hakkab kulgema alates käskotsuse kättetoimetamisest volitatud isikule)

15

2017/C 168/20

Kohtuasi C-153/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Suure koguse kasutatud rehvide väär ladestamine — Prügila, kus direktiividega 2008/98/EÜ ja 1999/31/EÜ kehtestatud nõuded ei ole täidetud — Pidev ja jätkuv keskkonna- ja terviseoht)

16

2017/C 168/21

Kohtuasi C-83/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. märtsi 2017. aasta määrus (Administrativen sad Sofia-grad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD versus Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu põhikirja artikli 53 lõige 2 ja artikkel 99 — Tolliseadustik — Tollivormistusjärgne ekspordideklaratsioon — Mõiste „piisav tõend“ — Tõendite piisavuse hindamine)

17

2017/C 168/22

Kohtuasi C-232/16 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. märtsi 2017. aasta määrus – Simet SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Riigiabi — Transpordisektor — Piirkondadevahelised bussiveoteenused — Määrus (EMÜ) nr 1191/69 — Õigus saada hüvitist seoses kohustustega, mis tulenevad avalike teenuste osutamisest — Siseriikliku kohtu otsus — Siseturuga kokkusobimatu abi)

17

2017/C 168/23

Kohtuasi C-497/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. märtsi 2017. aasta määrus – (Nejvyšší soud České republiky eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – kriminaalasi Juraj Sokáč’i süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Narkootikumide lähteained — Määrus (EÜ) nr 273/2004 — Artikli 2 punkt a — Mõiste „nimekirjas loetletud lähteaine“ — Ravimite väljajätmine — Direktiiv 2001/83/EÜ — Artikli 1 punkt 2 — Mõiste „ravim“ — Efedriini või pseudoefedriini sisaldav ravim — Määrus (EÜ) nr 111/2005 — Artikli 2 punkt a — Mõiste „nimekirjas loetletud lähteaine“ — Lisa — Efedriini või pseudoefedriini sisaldavate ravimite hõlmamine — Mõju puudumine määruse (EÜ) nr 273/2004 kohaldamisalale)

18

2017/C 168/24

Kohtuasi C-515/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. märtsi 2017. aasta määrus (Cour d’appel de Versailles’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Enedis, SA versus Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu põhikirja artikkel 99 — ELTL artiklid 107 ja 108 — Riigiabi — Mõiste „liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest antav ab“ — Päikeseenergia — Kohustus osta turuhinnast kõrgema hinnaga — Täielik hüvitamine — Varasema teavitamise puudumine)

19

2017/C 168/25

Kohtuasi C-14/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. jaanuaril 2017 – VAR Srl versus Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Kohtuasi C-83/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 15. veebruaril 2017 – KP, keda esindab ema, versus LO

20

2017/C 168/27

Kohtuasi C-99/17 P: Infineon Technologies AG 24. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-758/14: Infineon Technologies AG versus Euroopa Komisjon

20

2017/C 168/28

Kohtuasi C-100/17 P: Gul Ahmed Textile Mills Ltd 24. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-199/04 RENV: Gul Ahmed Textile Mills Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu

21

2017/C 168/29

Kohtuasi C-104/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Pitești (Rumeenia) 27. veebruaril 2017 – SC Cali Esprou SRL versus Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Kohtuasi C-113/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 6. märtsil 2017 – QJ versus Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Kohtuasi C-120/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satversmes tiesa (Läti) 7. märtsil 2017 – Administratīvā rajona tiesa versus Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Kohtuasi C-131/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação do Porto (Portugal) 13. märtsil 2017 – Hélder José Cunha Martins versus Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Kohtuasi C-136/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 15. märtsil 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. versus Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Kohtuasi C-156/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 27. märtsil 2017 – Köln-Aktienfonds Deka versus Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Kohtuasi C-157/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 27. märtsil 2017 – X versus Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Kohtuasi C-172/17 P: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniase 5. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. jaanuari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-768/14: ANKO versus Euroopa Komisjon

27

2017/C 168/37

Kohtuasi C-173/17 P: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniase 5. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. jaanuari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-771/14: ANKO versus Euroopa Komisjon

28

2017/C 168/38

Kohtuasi C-184/17 P: International Management Group (IMG)-i 11. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 2. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-381/15: IMG versus komisjon

29

 

Üldkohus

2017/C 168/39

Kohtuasi T-201/17: 31. märtsil 2017 esitatud hagi – Printeos versus komisjon

30

2017/C 168/40

Kohtuasi T-207/17: 5. aprillil 2017 esitatud hagi – Senetic vs. EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Kohtuasi T-208/17: 5. aprillil 2017 esitatud hagi – Senetic vs. EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Kohtuasi T-209/17: 4. aprillil 2017 esitatud hagi – ZGS versus EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Kohtuasi T-213/17: 5. aprillil 2017 esitatud hagi – Romantik Hotels & Restaurants versus EUIPO – Hotel Preidlhof GmbH (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Kohtuasi T-215/17: 7. aprillil 2017 esitatud hagi – Pear Technologies versus EUIPO – Apple (PEAR)

33


ET

 

Top