Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 6, 9. jaanuar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 6

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
9. jaanuar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 6/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2017/C 6/02

Kohtusekretäri ametisse nimetamine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 6/03

Kohtuasi C-448/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. novembri 2016. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Davitas GmbH versus Stadt Aschaffenburg (Eelotsusetaotlus — Uuendtoit ja toidu uuendkoostisosad — Määrus (EÜ) nr 258/97 — Artikli 1 lõike 2 punkt c — Mõiste „toit või toidu koostisosad, mis on uue molekulaarstruktuuriga“)

3

2017/C 6/04

Kohtuasi C-465/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Centrale Raad van Beroepi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank versus F. Wieland, H. Rothwangl (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 18 ja 45 — Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artiklid 3 ja 94 — Määrus (EÜ) nr 859/2003 — Artikli 2 lõiked 1 ja 2 — Vanadus- ja toitjakaotuskindlustus — Endised meremehed, kes on sellise kolmanda riigi kodanikud, mis sai Euroopa Liidu liikmeks1995. aastal — Vanadushüvitiste saamise õiguse välistamine)

4

2017/C 6/05

Kohtuasi C-506/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus’e eelotsusetaotlus – Soome) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy versus Työ- ja elinkeinoministeriö (Eelotsusetaotlus — ELi heitkogustega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Tasuta kvoodi eraldamise metoodika — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi arvutamine — Otsus 2013/448/EL — Artikkel 4 — II lisa — Kehtivus — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamine käitistele märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorites — Võrdlusaluse kindlaksmääramine kuummetalli tootmisel — Otsus 2011/278/EL — Artikli 10 lõige 9 — I lisa — Kehtivus)

5

2017/C 6/06

Kohtuasi C-537/14 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus – Debonair Trading Internacional Lda versus Groupe Léa Nature SA, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nro207/2009 — Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 — Sõnalist osa „SO’BiO ētic“ sisaldav kujutismärk — Sõnalist osa „SO…?“ sisaldavate Euroopa Liidu ja siseriiklike sõna- ja kujutismärkide omaniku vastulause — Registreerimisest keeldumine)

6

2017/C 6/07

Kohtuasi C-554/14: Euroopa Kohtu (suur koda) 8. novembri 2016. aasta otsus (Sofiyski gradski sad eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Atanas Ognyanov (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2008/909/JSK — Artikkel 17 — Karistuse täitmist reguleeriv õigus — Täidesaatva riigi sellise siseriikliku õigusnormi tõlgendamine, mis näeb ette vabadusekaotusliku karistuse lühendamise tulenevalt sellest, et süüdimõistetud isik väljaandjariigis kinnipidamise ajal töötas — Raamotsuste õiguslikud tagajärjed — Kooskõlalise tõlgendamise kohustus)

6

2017/C 6/08

Kohtuasi C-590/14 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) versus Alouminion tis Ellados VEAE, varem Alouminion AE, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Alumiiniumi tootmine — Lepingus ette nähtud elektri soodustariif — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks — Lepingu ülesütlemine — Ülesütlemise toime kohtulik peatamine — Otsus, millega abi tunnistatakse ebaseaduslikuks — ELTL artikli 108 lõige 3 — Mõisted „olemasolev abi“ ja „uus abi“ — Eristamine)

7

2017/C 6/09

Kohtuasi C-611/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Retten i Glostrup, Taani) – kriminaalasi Canal Digital Danmark A/S-i süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Ebaausad kaubandustavad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Artiklid 6 ja 7 — Satelliittelevisiooni abonemendi reklaam — Abonenttasu, mis sisaldab lisaks kuutasule kord poolaastas makstavat tasu saadete dekodeerimiseks vajaliku kaardi eest — Poolaastas makstava tasu mainimata jätmine või selle mainimine kuutasuga võrreldes vähem silmatorkaval moel — Eksitav tegevus — Eksitav tegevusetus — Direktiivi sätte ülevõtmine üksnes ülevõtva seaduse ettevalmistavates materjalides, mitte aga seaduses endas)

8

2017/C 6/10

Kohtuasi C-613/14: Euroopa Kohtu (kolmas oda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Supreme Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – James Elliott Construction Limited versus Irish Asphalt Limited (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 267 — Euroopa Kohtu pädevus — Mõiste „liidu õigusnorm“ — Direktiiv 89/106/EMÜ — Ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus – ja haldusnormide ühtlustamine — Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt Euroopa Komisjoni mandaadi alusel heaks kiidetud standard — Standardi avaldamine Euroopa Liidu Teatajas — Ühtlustatud standard EN 13242:2002 — Liikmesriigi standard, millega võetakse üle ühtlustatud standard EN 13242:2002 — Eraõiguslike isikute vaheline lepingut käsitlev vaidlus — Toote liikmesriigi standardile, millega võetakse üle ühtlustatud standard, (mitte)vastavuse tuvastamise meetod — Toote sellele standardile (mitte)vastavuse tuvastamise aeg — Direktiiv 98/34/EÜ — Tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord — Kohaldamisala)

9

2017/C 6/11

Kohtuasi C-41/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. novembri 2016. aasta otsus (High Courti eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Gerard Dowling jt versus Minister for Finance (Määrus nr 407/2010/EL — Euroopa finantsstabiilsusmehhanism — Rakendusotsus 2011/77/EL — Euroopa Liidu finantsabi Iirimaale — Siseriiklike pankade rekapitaliseerimine — Äriühinguõigus — Teine direktiiv 77/91/EMÜ — Artiklid 8, 25 ja 29 — Panga rekapitaliseerimine ettekirjutust sisaldava kohtumääruse alusel — Äriühingu aktsiakapitali suurendamine ilma üldkoosoleku otsuseta ja emiteeritavaid aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele eelisjärjekorras pakkumata — Uute aktsiate emiteerimine nende nimiväärtusest madalama hinnaga)

10

2017/C 6/12

Kohtuasi C-42/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. novembri 2016. aasta otsus (Okresný súd Dunajská Streda eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Home Credit Slovakia a.s. versus Klára Bíróová (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2008/48/EÜ — Tarbijakaitse — Tarbijakrediit — Artikkel 1, artikli 3 punkt m, artikli 10 lõiked 1 ja 2, artikli 22 lõige 1 ja artikkel 23 — Väljendite „paberil“ ja „mõnel muul püsival andmekandjal“ tõlgendamine — Muule dokumendile viitav leping — „Kirjaliku vormi“ nõue siseriiklikus õiguses — Nõutava teabe märkimine viitega objektiivsetele parameetritele — Tähtajalises krediidilepingus märgitav teave — Kohustusliku teabe puudumise tagajärjed — Proportsionaalsus)

11

2017/C 6/13

Kohtuasi C-43/15 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. novembri 2016. aasta otsus – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), LG Electronics Inc. (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Sõnalisi osi „compressor technology“ sisaldava kujutismärgi registreerimise taotlus — Sõnamärkide KOMPRESSOR PLUS ja KOMPRESSOR omaniku vastulause — Osaline registreerimisest keeldumine — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikkel 60 — Määrus (EÜ) nr 216/96 — Artikli 8 lõige 3 — „Ripatskaebus“ — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate siseriiklike kaubamärkide nõrk eristusvõime — Segiajamise tõenäosus)

12

2017/C 6/14

Kohtuasi C-114/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Cour d’appel de Pau eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – kriminaalasi, milles süüdistatavad on Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) jt (Eelotsusetaotlus — Kaupade vaba liikumine — ELTL artiklid 34 ja 36 — Koguselised piirangud — Veterinaarravimite paralleelimport — Direktiiv 2001/82/EÜ — Artikkel 65 — Siseriiklik eelneva loa kord — Müügiloa andmise lihtsustatud menetluse välistamine loomakasvatajate puhul — Kohustus omada hulgimüügiluba — Kohustus omada tegevuskohta impordiliikmesriigi territooriumil — Ravimiohutuse järelevalve kohustused)

12

2017/C 6/15

Kohtuasi C-149/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. novembri 2016. aasta otsus (Cour d’appel de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Sabrina Wathelet versus Garage Bietheres & Fils SPRL (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 1999/44/EÜ — Tarbekaupade müük ja nendega seotud garantiid — Kohaldamisala — Mõiste „müüja“ — Vahendaja — Erakorralised asjaolud)

13

2017/C 6/16

Kohtuasi C-195/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – SCI Senior Home (saneerimisel) versus Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Maksejõuetusmenetlused — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Artikkel 5 — Mõiste „kolmandatele isikutele kuuluvad asjaõigused“ — Avalik-õiguslik koormatis, mis koormab kinnisasja ja tagab kinnisvaramaksu kogumist)

14

2017/C 6/17

Kohtuasi C-211/15 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus – Orange, varem France Télécom versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Riigiabi — Abi, mida Prantsuse Vabariik andis France Télécomile — France Télécomiga seotud riigiteenistujate pensionide rahastamise reform — Selle hüvitise vähendamine, mida France Télécom pidi riigile maksma — Otsus, millega tunnistatakse abi teatud tingimustel siseturuga kokkusobivaks — Abi mõiste — Majandusliku eelise mõiste — Valikulisus — Konkurentsi kahjustamine — Faktide moonutamine — Põhjenduse puudumine — Põhjenduste asendamine)

14

2017/C 6/18

Kohtuasi C-212/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. novembri 2016. aasta otsus (Tribunalul Mureşi eelotsusetaotlus – Rumeenia) – ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Maksejõuetusmenetlused — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Artikkel 4 — Liikmesriigi õigusnormides ette nähtud mõju selliste nõuete suhtes, mida ei ole maksejõuetusmenetluses sisse nõutud — Kaotamine — Nõude maksuõiguslik laad — Mõju puudumine — Artikkel 15 — Mõiste „pooleliolevad kohtuasjad“ — Täitemenetlused — Väljajätmine)

15

2017/C 6/19

Kohtuasi C-220/15: Euroopa Kohtu (kolmanda koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kaupade vaba liikumine — Direktiiv 2007/23/EÜ — Pürotehniliste toodete turule laskmine — Artikkel 6 — Direktiivi nõuetele vastavate pürotehniliste toodete vaba liikumine — Siseriiklikud normid, mis allutavad pürotehniliste toodete turule laskmise täiendavatele nõuetele — Kohustus teavitada eelnevalt siseriiklikku asutust, kes on volitatud kontrollima ja muutma pürotehniliste toodete kasutusjuhendit)

16

2017/C 6/20

Kohtuasi C-243/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. novembri 2016. aasta otsus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus – Slovaki Vabariik) – Lesoochranárske zoskupenie VLK versus Obvodný úrad Trenčín (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade kaitse — Artikli 6 lõige 3 — Århusi konventsioon — Üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsustamises ja õigus neis asjus kohtu poole pöörduda — Artiklid 6 ja 9 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Tara ehitamise projekt — Strážovské vrchy kaitseala — Haldusmenetlus projektile loa andmiseks — Keskkonnakaitseorganisatsioon — Menetlusosalisena tunnustamise taotlus — Rahuldamata jätmine — Kohtusse pöördumine)

16

2017/C 6/21

Kohtuasi C-269/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus (Hof van Cassatie eelotsusetaotlus – Belgia) – Rijksdienst voor Pensioenen versus Willem Hoogstad (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikkel 4 — Esemeline kohaldamisala — Kinnipidamised seadusega ette nähtud pensionidelt ja kõigilt muudelt täiendavatelt soodustustelt — Artikkel 13 — Kohaldatava õiguse kindlaksmääramine — Elukoht teises liikmesriigis)

17

2017/C 6/22

Kohtuasi C-276/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Hecht-Pharma GmbH versus Hohenzollern Apotheke, mille omanik on Winfried Ertelt (Eelotsusetaotlus — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Direktiiv 2001/83/EÜ — Reguleerimisala — Artikli 2 lõige 1 — Tööstuslikult toodetud või tööstuslikke protsesse hõlmavate meetoditega valmistatud ravimid — Artikli 3 punkt 2 — Seeriaviisiline ravim)

18

2017/C 6/23

Kohtuasi C-290/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Conseil d’État eelotsusetaotlus – Belgia) – Patrice D’Oultremont jt versus Région wallonne (Eelotsusetaotlus — Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Direktiiv 2001/42/EÜ — Artikli 2 punkt a ja artikli 3 lõike 2 punkt a — Mõiste „kavad ja programmid“ — Regulatiivse otsusega kehtestatud tuulegeneraatorite paigaldamise tingimused — Sätted, mis käsitlevad eeskätt ohutus-, kontrolli-, taastamis- ja garantiimeetmeid ning piirkondade kasutust silmas pidades määratletud helitugevuse määrasid)

19

2017/C 6/24

Kohtuasi C-292/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Vergabekammer Südbayerni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Hörmann Reisen GmbH versus Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Avalikud reisijateveoteenused bussiga — Määrus (EÜ) nr 1370/2007 — Artikli 4 lõige 7 — Allhange — Nõue, et avaliku teenuse osutaja osutaks olulise osa avalikust reisijateveoteenusest ise — Ulatus — Artikli 5 lõige 1 — Riigihankemenetlus — Hankelepingu sõlmimine vastavalt direktiivile 2004/18/EÜ)

20

2017/C 6/25

Kohtuasi C-428/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Supreme Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Child and Family Agency versus J.D. (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Artikkel 15 — Kohtuasja üleviimine teise liikmesriigi kohtusse — Kohaldamisala — Kohaldamise tingimused — Kohus, kus on asja arutamiseks paremad võimalused — Lapse huvid)

21

2017/C 6/26

Kohtuasi C-468/15 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Apellatsioonkaebus — Dumping — Rakendusmäärused (EL) nr 1138/2011 ja (EL) nr 1241/2012 — Indiast, Indoneesiast ja Malaisiast pärinevate rasvalkoholide ja nende segude import — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 2 lõike 10 punkt i — Kohandamine — Ülesanded, mis on samastatavad komisjonitasu alusel töötava esindaja omadega — Artikli 2 lõike 10 esimene lõik — Normaalväärtuse ja ekspordihinna vastavus — Hea halduse põhimõte)

22

2017/C 6/27

Kohtuasi C-482/15 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 26. oktoobri 2016. aasta otsus – Westermann Lernspielverlage GmbH, varem Westermann Lernspielverlag GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus — Sõnalisi osi „bambino“ ja „lük“ sisaldav kujutismärk — Vastulausemenetlus — Sõnalist osa „bambino“ sisaldav varasem Euroopa Liidu kujutismärk — Osaline registreerimisest keeldumine — Vastulause aluseks oleva varasema kaubamärgi tühisus — Hageja kiri, mis teavitab Üldkohut sellest tühisusest — Üldkohtu keeldumine võtta see kiri menetlustoimikusse — Põhjenduse puudumine)

22

2017/C 6/28

Kohtuasi C-439/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 27. oktoobri 2016. aasta otsus (Spetsializiran nakazatelen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – kriminaalasi Emil Milevi süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv (EL) 2016/343 — Artiklid 3 ja 6 — Ajaline kohaldamine — Kahtlustatava eelvangistuse kohtulik kontroll — Siseriiklikud õigusnormid, mis keelavad kohtumenetluse etapis uurida, kas on piisav alus kahtlustada, et isik on süüteo toime pannud — Vastuolu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 5 lõike 1 punktiga c ja lõikega 4 — Liikmesriikide kohtutele nimetatud konventsiooni kohaldamise otsustamisel jäetud kaalutlusõigus)

23

2017/C 6/29

Kohtuasi C-317/16 P: Ukraina 2. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 11. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-346/14: Yanukovych versus nõukogu

23

2017/C 6/30

Kohtuasi C-318/16 P: Ukraina 2. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 11. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-347/14: Yanukovych versus nõukogu

24

2017/C 6/31

Kohtuasi C-319/16 P: Ukraina 2. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 11. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-348/14: Yanukovych versus nõukogu

24

2017/C 6/32

Kohtuasi C-488/16 P: Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. 13. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 5. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-167/15: Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V. versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

24

2017/C 6/33

Kohtuasi C-519/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 5. oktoobril 2016 – Superfoz – Supermercados Lda versus Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Kohtuasi C-531/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 18. oktoobril 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras versus„Specializuotas transportas“ UAB

27

2017/C 6/35

Kohtuasi C-532/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 18. oktoobril 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos versus AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Kohtuasi C-540/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 25. oktoobril 2016 – UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra versus Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Kohtuasi C-541/16: 25. oktoobril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik

30

2017/C 6/38

Kohtuasi C-543/16: 27. oktoobril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

31

 

Üldkohus

2017/C 6/39

Kohtuasi T-579/14: Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta otsus – Birkenstock Sales versus EUIPO (Laineliste ristuvate joontega mustri kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Laineliste ristuvate joontega mustrit kujutav kujutismärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Pinnamuster — Pinnamustri kasutamine toote pakendil)

33

2017/C 6/40

Kohtuasi T-67/15: Üldkohtu 10. novembri 2016. aasta otsus – Polo Club versus EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN taotlus — Euroopa Liidu varasem kujutismärk BEVERLY HILLS POLO CLUB — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Täiendavate tõendite esitamine — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikes 2 antud kaalutlusõigus — Asja osaliselt tagasisaatmine vastulausete osakonnale — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 64 lõiked 1 ja 2)

33

2017/C 6/41

Kohtuasi T-184/15: Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta otsus – Trivisio Prototyping versus komisjon (Rahaline abi — Tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm — Projekte ULTRA, CINeSPACE ja IMPROVE käsitlevad lepingud — Hagi osaline ümberkvalifitseerimine — Täitmise aluseks olev otsus — ELTL artikkel 299 — Vahekohtuklausel — Toetuskõlblikud kulud — Tasutud summade tagastamine)

34

2017/C 6/42

Kohtuasi T-290/15: Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta otsus – Smarter Travel Media versus EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa liidu kujutismärgi SMARTER TRAVEL taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 — Võrdne kohtlemine)

35

2017/C 6/43

Kohtuasi T-315/15: Üldkohtu 17. novembri 2016. aasta otsus – Vince versus EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi ELECTRIC HIGHWAY taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

35

2017/C 6/44

Kohtuasi T-579/15: Üldkohtu 8. novembri 2016. aasta otsus – For Tune versus EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi fortune taotlus — Varasem Saksa sõnamärk FORTUNE-HOTELS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

36

2017/C 6/45

Kohtuasi T-157/16 P: Üldkohtu 17. novembri 2016. aasta otsus – Fedtke versus EMSK (Apellatsioonkaebus — Avalik Teenistus — Ametnikud — Üksnes varasema akti õiguspärasust kinnitav akt — Uued ja olulised asjaolud — Tõendamiskoormis)

36

2017/C 6/46

Kohtuasi T-746/15: Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta määrus – Biofa versus komisjon (Tühistamishagi — Taimekaitsevahendid — Rakendusmäärus (EL) 2015/2069 — Põhiaine naatriumvesinikkarbonaadi heakskiitmine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

37

2017/C 6/47

Kohtuasi T-12/16: Üldkohtu 7. oktoobri 2016. aasta määrus – Sloveenia versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Sloveenia kantud kulud — Rakendusotsuse (EL) 2016/1059 vastuvõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

38

2017/C 6/48

Kohtuasi T-281/16 R: Üldkohtu presidendi 11. novembri 2016. aasta määrus – Solelec jt versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Elektritööd (kõrgepinge) seoses Euroopa Parlamendi Luxembourgis asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamis- ja kaasajastamisprojektiga — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja otsus tunnistada edukaks ühe teise pakkuja pakkumus — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

38

2017/C 6/49

Kohtuasi T-738/16: 25. oktoobril 2016 esitatud hagi – La Quadrature du Net jt versus komisjon

39

2017/C 6/50

Kohtuasi T-745/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – BPCE versus EKP

40

2017/C 6/51

Kohtuasi T-749/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – Stemcor London ja Samac Steel Supplies versus komisjon

41

2017/C 6/52

Kohtuasi T-750/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – FV versus nõukogu

42

2017/C 6/53

Kohtuasi T-751/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – Confédération Nationale du Crédit Mutuel versus EKP

42

2017/C 6/54

Kohtuasi T-756/16: 2. novembril 2016 esitatud hagi – Euro Castor Green versus EUIPO – Netlon France (Treillage occultant)

43

2017/C 6/55

Kohtuasi T-757/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – Société générale versus EKP

44

2017/C 6/56

Kohtuasi T-758/16: 31. oktoobril 2016 esitatud hagi – Crédit Agricole versus EKP

45

2017/C 6/57

Kohtuasi T-760/16: 4. novembril 2016 esitatud hagi – Basil versus EUIPO – Artex (Jalgrattakorvid)

46

2017/C 6/58

Kohtuasi T-763/16: 31. oktoobril 2016 esitatud hagi – PY versus EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Kohtuasi T-765/16: 5. novembril 2016 esitatud hagi – Grupo Ganaderos de Fuerteventura versus – EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Kohtuasi T-766/16: 7. novembril 2016 esitatud hagi – Hércules Club de Fútbol versus komisjon

48

2017/C 6/61

Kohtuasi T-768/16: 31. oktoobril 2016 esitatud hagi – BNP Paribas versus EKP

49

2017/C 6/62

Kohtuasi T-770/16: 2. novembril 2016 esitatud hagi – Korwin-Mikke versus parlament

50

2017/C 6/63

Kohtuasi T-774/16: 7. novembril 2016 esitatud hagi – Consejo Regulador del Cava versus EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Kohtuasi T-780/16: 8. novembril 2016 esitatud hagi – Mediaexpert versus EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Kohtuasi T-784/16: 1. novembril 2016 esitatud hagi – Pilla versus komisjon ja EACEA

52

2017/C 6/66

Kohtuasi T-785/16: 9. novembril 2016 esitatud hagi – BSH Electrodomesticos España versus EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Kohtuasi T-795/16: 9. novembril 2016 esitatud hagi – Krasnyiy oktyabrversus EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

54

2017/C 6/68

Kohtuasi T-796/16: 11. novembril 2016 esitatud hagi – CEDC International versus EUIPO – Underberg (pudelis oleva rohekas-pruuni rohulible kujutis)

54

2017/C 6/69

Kohtuasi T-798/16: 14. novembril 2016 esitatud hagi – Hanso Holding versus EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Kohtuasi T-720/15: Üldkohtu 16. septembri 2016. aasta määrus – komisjon versus CINAR

56

2017/C 6/71

Kohtuasi T-732/15: Üldkohtu 16. septembri 2016. aasta määrus – ICA Laboratories jt versus komisjon

56


 

Parandused

2017/C 6/72

Euroopa Liidu Teataja teatise parandus kohtuasjas T-698/16 ( ELT C 441, 28.11.2016 )

57


ET

 

Top