EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:484:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 484, 24. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 484

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
24. detsember 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2016/C 484/01

Nõukogu soovitus, 19. detsember 2016, oskuste täiendamise meetmed: uued võimalused täiskasvanutele

1


 

II   Teatised

 

ÜHISAVALDUSED

2016/C 484/02

Ühisavaldus ELi 2017. aasta õigusloome prioriteetide kohta

7

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 484/03

Komisjoni teatis, millega ametlikult teatatakse, et teatavad liidu põllumajandusvaldkonna õigusaktid on vananenud

9

2016/C 484/04

Teade vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 7 punkti a alapunktile iii liikmesriikide tolliasutuste antud siduva informatsiooniga seotud otsuste kohta, milles käsitletakse kaupade klassifitseerimist tollinomenklatuuri alusel

17

2016/C 484/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7930 – ABP Group / Fane Valley Group / Slaney Foods) ( 1 )

18


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Parlament

2016/C 484/06

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 12. detsember 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmeid

19

 

Euroopa Komisjon

2016/C 484/07

Euro vahetuskurss

21

2016/C 484/08

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 15. oktoobri 2015. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.39639(2) – optilised kettaseadmed — Raportöör: Austria

22

2016/C 484/09

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Optilised kettaseadmed (AT.39639)

23

2016/C 484/10

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 21. oktoober 2015, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39639 – optilised kettaseadmed) (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7135 all)

27

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2016/C 484/11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

30

2016/C 484/12

Aktsiisimaks — Halduskoostöö — Nõukogu määruse (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) artikli 3 lõikes 2 osutatud pädevate asutuste loetelu (Loetelu kajastab asutusi, kelle nimel kohaldatakse nõukogu 2. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004)

34

2016/C 484/13

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste tühistamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

36


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top