Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 419, 14. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 419

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
14. november 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 419/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 419/02

Kohtuasi C-165/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. septembri 2016. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Alfredo Rendón Marín versus Administración del Estado (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artiklid 20 ja 21 — Direktiiv 2004/38/EÜ — Varem kriminaalkorras karistatud kolmanda riigi kodaniku õigus elada liikmesriigis — Lapsevanem, kellel on kahe liidu kodanikust alaealise lapse ainuhooldusõigus — Esimene laps, kellel on elukohaliikmesriigi kodakondsus — Teine laps, kellel on ühe teise liikmesriigi kodakondsus — Siseriiklikud õigusnormid, mis välistavad elamisloa andmise ülenejale sugulasele tema varasemate kriminaalkaristuste tõttu — Elamisloa andmisest keeldumine, millega võib tekkida lastele kohustus lahkuda liidu territooriumilt)

2

2016/C 419/03

Kohtuasi C-304/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. septembri 2016. aasta otsus (Upper Tribunali (Immigration and Asylum Chamber) eelotsusetaotlus – London, Ühendkuningriik) – Secretary of State for the Home Department versus CS (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artikkel 20 — Kolmanda riigi kodanik, kelle ülalpeetav on liidu kodanikust väikelaps — Elamisõigus liikmesriigis, mille kodanik laps on — Lapsevanema kriminaalkorras süüdimõistmine — Otsus vanema väljasaatmiseks, mille tagajärg on lapse kaudne väljasaatmine)

3

2016/C 419/04

Liidetud kohtuasjad C-439/14 ja C-488/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Star Storage SA versus Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL jt versus RA Aeroportul Oradea jt C-488/14) (Eelotsusetaotlus — Direktiivid 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ — Riigihanked — Vaidlustusmenetlus — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad hankija aktide vastu esitatud vaidlustuse vastuvõetavuse sõltuvusse kohustusest esitada „õiguspärase käitumise tagatis“ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile)

3

2016/C 419/05

Kohtuasi C-484/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Landgericht München I eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Tobias Mc Fadden versus Sony Music Entertainment Germany GmbH (Eelotsusetaotlus — Infoühiskond — Teenuste vaba liikumine — Ettevõtja traadita kohtvõrk (WLAN) — Üldsusele vabalt kättesaadavaks tegemine — Vahendajatest teenuseosutajate vastutus — Pelk edastamine — Direktiiv 2000/31/EÜ — Artikkel 12 — Vastutuse piiramine — Selle võrgu tundmatu kasutaja — Kaitstud teose suhtes õiguste omajate õiguste rikkumine — Võrgu turvamise kohustus — Ettevõtja tsiviilvastutus)

4

2016/C 419/06

Kohtuasi C-516/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) eelotsusetaotlus – Portugal) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 178 punkt a — Mahaarvamisõigus — Kasutamise eeskirjad — Artikli 226 punktid 6 ja 7 — Andmed, mille esitamine arvel on kohustuslik — Osutatud teenuste ulatus ja laad — Kuupäev, mil teenuste osutamine toimus)

6

2016/C 419/07

Kohtuasi C-518/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Niedersächsisches Finanzgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Senatex GmbH versus Finanzamt Hannover-Nord (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 167, artikli 178 punkt a, artikkel 179 ja artikli 226 punkt 3 — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Ilma maksunumbri ja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrita arvete väljastamine — Liikmesriigi õigusnormid, millega välistatakse arve parandamine tagantjärele)

6

2016/C 419/08

Kohtuasi C-525/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kaupade vaba liikumine — ELTL artikkel 34 — Koguselised impordipiirangud — Samaväärse toimega meetmed — Väärismetall, millele on kantud kolmandas riigis Madalmaade õiguse kohaselt märgis — Import Tšehhi Vabariiki pärast vabasse ringlusesse laskmist — Märgise tunnustamisest keeldumine — Tarbijakaitse — Proportsionaalsus — Vastuvõetavus)

7

2016/C 419/09

Kohtuasi C-574/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA versus Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Elektrienergia pika kehtivusajaga ostulepingud — Lepingu vabatahtlikul ennetähtaegsel lõpetamisel makstavad hüvitised — Komisjoni otsus, millega riigiabi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks — Riigiabi õiguspärasuse kontrollimine siseriikliku kohtu poolt — Luhtunud kulude iga-aastane kohandamine — Energiatootja kontserni kuulumise arvessevõtmise aeg)

8

2016/C 419/10

Kohtuasi C-592/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. septembri 2016. aasta otsus (High Court of Justice’i (England & Wales), Queen’s Bench Divisioni (Administrative Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – European Federation for Cosmetic Ingredients versus Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Kosmeetikatooted — Määrus (EÜ) nr 1223/2009 — Artikli 18 lõike 1 punkt b — Kosmeetikatooted, mis sisaldavad koostisaineid või koostisainete kombinatsioone, mida on „käesoleva määruse nõuete täitmiseks“ kontrollitud loomkatsega — Euroopa Liidu turule viimise keeld — Kohaldamisala)

9

2016/C 419/11

Kohtuasi C-596/14: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. septembri 2016. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Madridi eelotsusetaotlus – Hispaania) – Ana de Diego Porras versus Ministerio de Defensa (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klausel 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Mõiste „töötingimused“ — Hüvitis töölepingu ülesütlemise korral — Ajutise töö tegemiseks sõlmitud lepingute puhul siseriiklikes õigusnormides sellise hüvitise puudumine — Erinev kohtlemine võrreldes tähtajatu töölepingu alusel töötajatega)

9

2016/C 419/12

Liidetud kohtuasjad C-8/15 P – C-10/15 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 20. septembri 2016. aasta otsus – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) versus Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (Apellatsioonkaebus — Küprose Vabariigi stabiilsustoetuse programm — Küprose Vabariigi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi vahel sõlmitud 26. aprilli 2013. aasta konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum — Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ülesanded — Euroopa Liidu lepinguväline vastutus — ELTL artikli 340 teine lõik — Tingimused — Kohustus tagada selle vastastikuse mõistmise memorandumi vastavus liidu õigusega)

10

2016/C 419/13

Liidetud kohtuasjad C-14/15 ja C-116/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Automatiseeritud andmevahetus — Sõidukite registreerimine — Sõrmejälgede andmed — Pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohaldatav õiguslik raamistik — Üleminekusätted — Teisesest õigusest tulenev õiguslik alus — Seadusandlike aktide ja rakendusmeetmete eristamine — Euroopa Parlamendiga konsulteerimine — Liikmesriigi või Euroopa Komisjoni algatus — Hääletuskord)

11

2016/C 419/14

Kohtuasi C-16/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. septembri 2016. aasta otsus (Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid’i eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Elena Pérez López versus Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 3 – 5 — Järjestikused tähtajalised töölepingud riiklikus tervishoiusektoris — Meetmed kuritarvituste vältimiseks järjestikuste tähtajaliste töösuhete kasutamisel — Sanktsioonid — Töösuhte ümberkvalifitseerimine — Õigus hüvitisele)

12

2016/C 419/15

Kohtuasi C-28/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Koninklijke KPN NV jt versus Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Eelotsusetaotlus — Elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühine reguleeriv raamistik — Direktiiv 2002/21/EÜ — Artiklid 4 ja 19 — Riigi reguleeriv asutus — Ühtlustamismeetmed — Soovitus 2009/396/EÜ — Õiguslik ulatus — Direktiiv 2002/19/EÜ — Artiklid 8 ja 13 — Operaator, keda konkreetsel turul peetakse märkimisväärset turujõudu omavaks — Riigi reguleeriva asutuse kehtestatud kohustused — Kuluarvestussüsteemiga seotud hindade ja kohustuste kontroll — Püsiliini- ja mobiilikõnede lõpetamise tasud — Riigi reguleeriva asutuse otsuste üle liikmesriikide kohtute teostatava kontrolli ulatus)

13

2016/C 419/16

Kohtuasi C-91/15: Euroopa Kohtu (Error! Reference source not found. koda) 22. septembri 2016. aasta otsus (Gerechtshof Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Kawasaki Motors Europe NV versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Eelotsusetaotlus — Kehtivuse hindamine — Määrus (EÜ) nr 1051/2009 — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriik 8701 — Traktorid — Alamrubriigid 8701 90 11 – 8701 90 39 — Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid (v.a üheteljelised aiatraktorid) — Traktoritena kasutamiseks konstrueeritud neljarattalised kerg-maastikusõidukid)

14

2016/C 419/17

Liidetud kohtuasjad C-105/15–C-109/15 P: Euroopa Kohtu (suur koda) 20. septembri 2016. aasta otsus – Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) versus Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (Apellatsioonkaebus — Küprose Vabariigi stabiilsustoetuse programm — Eurorühma avaldus konkreetselt Küprose Vabariigi pangandussektori restruktureerimise kohta — Tühistamishagi)

14

2016/C 419/18

Kohtuasi C-110/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2016. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Microsoft Mobile Sales International Oy, varem Nokia Italia SpA jt versus Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) jt (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Intellektuaalomand — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Reprodutseerimise ainuõigus — Erandid ja piirangud — Artikli 5 lõike 2 punkt b — Isiklikuks tarbeks kopeerimise erand — Õiglane hüvitis — Eraõiguslike kokkulepete sõlmimine õiglase hüvitise tasumisest vabastamise tingimuste kindlaksmääramiseks — Hüvitise tagasimaksmise nõue, mille võib esitada ainult lõppkasutaja)

15

2016/C 419/19

Kohtuasi C-113/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. septembri 2016. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG versus Landeshauptstadt München (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2000/13/EÜ — Toidu märgistamine ja esitlemine — Artikli 1 lõike 3 punkt b — Mõiste „müügipakendis toit“ — Artikkel 2 — Tarbijate teavitamine ja kaitse — Artikli 3 lõike 1 punkt 8 — Toidu päritolu- või lähteriik — Artikli 13 lõige 1 — Müügipakendis toidu märgistamine — Artikli 13 lõige 4 — Pakendid või mahutid suurima pindalaga alla 10 cm2 — Direktiiv 2001/110/EÜ — Artikli 2 punkt 4 — Mee päritoluriigi või -riikide märkimine — Toitlustusettevõtetele hulgipakendisse pakituna tarnitavad mee üksikportsjonid — Üksikportsjonid, mida müüakse eraldi või pakutakse lõpptarbijale kindlaksmääratud hinnaga valmiseine koosseisus — Andmed mee päritoluriigi või -riikide kohta)

16

2016/C 419/20

Kohtuasi C-139/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Apellatsioonkaebus — Ühtekuuluvusfond — Rahalise abi vähendamine — Euroopa Komisjoni otsuse vastuvõtmise menetlus — Tähtaja olemasolu — Ettenähtud tähtaja järgimata jätmine — Tagajärjed)

16

2016/C 419/21

Kohtuasi C-140/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Apellatsioonkaebus — Ühtekuuluvusfond — Rahalise abi vähendamine — Euroopa Komisjoni otsuse vastuvõtmise menetlus — Tähtaja olemasolu — Ettenähtud tähtaja järgimata jätmine — Tagajärjed)

17

2016/C 419/22

Liidetud kohtuasjad C-184/15 ja C-197/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 14. septembri 2016. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco eelotsusetaotlus – Hispaania) – Florentina Martínez Andrés versus Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López versus Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 5 ja 8 — Järjestikuste tähtajaliste töölepingute kasutamine — Meetmed kuritarvituste vältimiseks järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamisel — Sanktsioonid — Tähtajalise töösuhte ümberkvalifitseerimine „tähtajatuks mittealaliseks töölepinguks“ — Tõhususe põhimõte)

18

2016/C 419/23

Kohtuasi C-221/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. septembri 2016. aasta otsus (Hof van beroep te Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – kriminaalasi Etablissements Fr. Colruyt NV süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2011/64/EL — Artikli 15 lõige 1 — Tubakatoodete maksimaalse jaemüügihinna vaba kindlaksmääramine tootjate ja importijate poolt — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on jaemüüjatel keelatud tubakatooteid müüa maksumärgil näidatust madalama hinnaga — Kaupade vaba liikumine — ELTL artikkel 34 — Müügitingimused — ELTL artikkel 101 koostoimes ELL artikli 4 lõikega 3)

19

2016/C 419/24

Kohtuasi C-223/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2016. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorf’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – combit Software GmbH versus Commit Business Solutions Ltd (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Euroopa Liidu kaubamärk — Ühtsus — Segiajamise tõenäosuse tuvastamine ainult ühes liidu osas — Asjaomase määruse artiklis 102 ette nähtud keelu territoriaalne ulatus)

19

2016/C 419/25

Kohtuasi C-261/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 21. septembri 2016. aasta otsus (Vredegerecht te Ieper’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV versus Gregory Demey (Raudteetransport — Määrus (EÜ) nr 1371/2007 — Reisijate õigused ja kohustused — Sõidudokumendi puudumine — Rikkumise kõrvaldamata jätmine ettenähtud tähtaja jooksul — Kuritegu)

20

2016/C 419/26

Kohtuasi C-304/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 21. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2001/80/EÜ — Artikli 4 lõige 3 — Lisa VI A osa — Teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramine — Kohaldamine — Aberthaw’ jõujaam)

21

2016/C 419/27

Kohtuasi C-400/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 15. septembri 2016. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Landkreis Potsdam-Mittelmark versus Finanzamt Brandenburg (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Mahaarvamisõigus — Otsus 2004/817/EÜ — Liikmesriigi õigusnormid — Kulutused kaupadele ja teenustele — Kaupade ja teenuste kasutamine üle 90 % ulatuses mittemajanduslikuks tegevuseks — Mahaarvamisõiguse kohaldamisalast väljajätmine)

21

2016/C 419/28

Kohtuasi C-442/15 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 22. septembri 2016. aasta otsus – Pensa Pharma, SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Sõnamärk PENSA PHARMA — Kujutismärk pensa — Demandes en nullité des titulaires des marques verbales pentasa — Kehtetuks tunnistamine — Menetlus EUIPOs — Vaidluse eseme muutmine — Üldkohtus uue väite esitamine

22

2016/C 419/29

Kohtuasi C-478/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. septembri 2016. aasta otsus (Finanzgericht Baden-Württembergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Peter Radgen, Lilian Radgen versus Finanzamt Ettlingen (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev leping — Võrdne kohtlemine — Tulumaks — Maksuvabastus tuludele, mis on saadud õpetamisteenuse osutamisest kõrvalteenusena avalik-õiguslikule isikule, kelle asukoht on Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millele kohaldatakse 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingut — Liikmesriigi õigusakt, mis välistab selle maksuvabastuse, kui tulu on saadud sellisest tegevusest, osutades teenust avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kelle asukoht on Šveitsis)

22

2016/C 419/30

Liidetud kohtuasjad C-490/15 P ja C-505/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. septembri 2016. aasta otsus – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Pingestusterase Euroopa turg — Trahvid — Trahvide arvutamine — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 23 lõige 2 — Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjale tegelikult otsustavat mõju — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile mõistliku aja jooksul — Põhiõiguste harta — Artikkel 41 — Õigus kohtuasja menetlemisele mõistliku aja jooksul)

23

2016/C 419/31

Kohtuasi C-519/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda koda) 14. septembri 2016. aasta aasta otsus – Trafilerie Meridionali SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Trahvid — Trahvisummade arvutamine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Punkt 35 — Täielik pädevus — Põhjendamiskohustus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile mõistliku aja jooksul)

24

2016/C 419/32

Kohtuasi C-595/15 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. septembri 2016. aasta otsus – National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) jt versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Rakendusmäärus (EL) nr 945/2012 — Õiguslik alus — Mõiste „seotud üksus“)

24

2016/C 419/33

Kohtuasi C-130/16 P: Anastasia-Soultana Gaki 1. märtsil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 16. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-547/15: Anastasia-Soultana Gaki versus Euroopa Komisjon

25

2016/C 419/34

Kohtuasi C-394/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 14. juulil 2016 – FMS Wertmanagement AöR versus Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Kohtuasi C-395/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 15. juulil 2016 – DOCERAM GmbH versus CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Kohtuasi C-414/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 27. juulil 2016 – Vera Egenberger versus Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Kohtuasi C-418/16 P: mobile.de GmbH, varem mobile.international GmbH 28. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. mai 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-322/14 ja T-325/14: mobile.international EUIPO – Rezon

28

2016/C 419/38

Kohtuasi C-435/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 4. augustil 2016 – Acacia Srl ja Rolando D’Amato versus Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Kohtuasi C-441/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 18. augustil 2016 – SMS group GmbH versus Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Kohtuasi C-473/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 29. augustil 2016 – F versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Kohtuasi C-476/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Horvaatia) 30. augustil 2016 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo versus Air Serbia A.D. Beograd, ja Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Kohtuasi C-480/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 5. septembril 2016 – Fidelity Funds versus Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Kohtuasi C-483/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 6. septembril 2016 – Zsolt Sziber versus ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Kohtuasi C-490/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 14. septembril 2016 – A.S. versus Sloveenia Vabariik

34

 

Üldkohus

2016/C 419/45

Kohtuasi T-549/14: Üldkohtu 4. oktoobri 2016. aasta otsus – Lidl Stiftung versus EUIPO – Horno del Espinar (Castello) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Castello taotlus — Varasemad siseriiklikud ja Euroopa Liidu kujutismärgid Castelló — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

36

2016/C 419/46

Kohtuasi T-724/14: Üldkohtu 5. oktoobri 2016. aasta otsus – European Children’s Fashion Association ja Instituto de Economía Pública versus EACEA (Vahekohtuklausel — Toetusleping, mis on sõlmitud tegevusprogrammi „Lifelong Learning (2007 – 2013)“ raames — Projekt „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ — Tühistamishagi — Vaidlustamatu akt — Akt, mis kuulub puhtalt lepingulisse raamistikku ja on sellest lahutamatu — Vastuvõetamatus — Toetuskõlbmatud kulud — Ülekantud summade tagasimaksmine — Auditiaruanne)

37

2016/C 419/47

Kohtuasi T-70/15: Üldkohtu 30. septembri 2016. otsus – Trajektna luka Split versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Spliti sadamaameti poolt sadamateenuste hindade kehtestamine maksimaalsel tasemel seoses riigisisese liiklusega — Kaebuse tagasilükkamine — Juhtumi käsitlemine liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt — Euroopa Liidu huvi puudumine)

37

2016/C 419/48

Liidetud kohtuasjad T-129/15 ja T-130/15: Üldkohtu 28. septembri 2016. aasta otsus – Intesa Sanpaolo versus EUIPO (WAVE 2 PAY ja WAVE TO PAY) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärkide WAVE 2 PAY ja WAVE TO PAY taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

38

2016/C 419/49

Kohtuasi T-335/15: Üldkohtu 29. septembri 2016. aasta otsus – Universal Protein Supplements versus EUIPO (kulturisti kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kulturisti kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

39

2016/C 419/50

Kohtuasi T-337/15: Üldkohtu 29. septembri 2016. aasta otsus – Bach Flower Remedies versus EUIPO – Durapharma (RESCUE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk RESCUE — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja lõige 3 — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõige 2)

39

2016/C 419/51

Kohtuasi T-355/15: Üldkohtu 30. septembri 2016. aasta otsus – Alpex Pharma versus EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi ASTEX taotlus — Euroopa Liidu varasem sõnamärk ALPEX — Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

40

2016/C 419/52

Kohtuasi T-370/15 P: Üldkohtu 5. oktoobri 2016. aasta otsus – CJ versus ECDC (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Tähtajaline leping — Ülesütlemine — Usaldussuhte katkemine — Õigus olla ära kuulatud)

40

2016/C 419/53

Kohtuasi T-395/15 P: Üldkohtu 5. oktoobri 2016. aasta otsus – ECDC versus CJ (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Tähtajaline leping — Ülesütlemine — Usaldussuhte katkemine — Õigus olla ära kuulatud)

41

2016/C 419/54

Kohtuasi T-430/15: Üldkohtu 30. septembri 2016. aasta otsus – Flowil International Lighting versus EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Silvania Food taotlus — Euroopa Liidu varasemad sõnamärgid SYLVANIA — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

42

2016/C 419/55

Kohtuasi T-456/15: Üldkohtu 5. oktoobri 2016. aasta otsus – Foodcare versus EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk T.G.R. ENERGY DRINK — Pahausksus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b)

42

2016/C 419/56

Kohtuasi T-574/15: Üldkohtu 28. septembri 2016. aasta otsus – Kozmetika Afrodita versus EUIPO – Núñez Martín ja Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi KOZMeTIKA AFRODITA taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL ja varasem siseriiklik kujutismärk AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2016/C 419/57

Kohtuasi T-575/15: Üldkohtu 28. septembri 2016. aasta otsus – Kozmetika Afrodita versus EUIPO – Núñez Martín ja Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi AFRODITA COSMETICS taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL ja varasem siseriiklik kujutismärk AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2016/C 419/58

Kohtuasi T-593/15: Üldkohtu 28. septembri 2016. aasta otsus – The Art Company B & S versus EUIPO – G Star Raw (THE ART OF RAW) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi THE ART OF RAW taotlus — Varasem siseriiklik ja varasem Euroopa Liidu kujutismärk art ja varasem Euroopa Liidu kujutismärk The Art Company — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2016/C 419/59

Kohtuasi T-73/15: Üldkohtu 16. septembri 2016. aasta määrus – Aston Martin Lagonda versus EUIPO (mootorsõiduki esiotsa paigutatud radiaatorivõre kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

45

2016/C 419/60

Kohtuasi T-87/15: Üldkohtu 16. septembri 2016. aasta määrus – Aston Martin Lagonda versus EUIPO (mootorsõiduki esiotsa paigutatud radiaatorivõre kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

45

2016/C 419/61

Kohtuasi T-382/15: Üldkohtu 26. septembri 2016. aasta määrus – Greenpeace Energy jt versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Tuumaenergia — Hinkley Point C tuumaelektrijaama toetuseks antav abi — Hinnavaheleping, ministeeriumiga sõlmitud leping ja krediidigarantii — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — Konkurentsiolukorra olulise kahjustamise puudumine — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

46

2016/C 419/62

Kohtuasi T-408/16: 27. juulil 2016 esitatud hagi – HX versus nõukogu

46

2016/C 419/63

Kohtuasi T-458/16: 28. juulil esitatud hagi – Acquafarm versus komisjon

47

2016/C 419/64

Kohtuasi T-637/16: 6. septembril 2016 esitatud hagi – Wabco Europe versus komisjon

48

2016/C 419/65

Kohtuasi T-639/16 P: FVi 7. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-40/15: FV versus nõukogu

49

2016/C 419/66

Kohtuasi T-643/16: 11. septembril 2016 esitatud hagi – Gamaa Islamya Egypte versus nõukogu

50

2016/C 419/67

Kohtuasi T-646/16 P: Erik Simpsoni 6. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 24. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-142/11 RENV: Simpson versus nõukogu

51

2016/C 419/68

Kohtuasi T-652/16 P: HD 16 septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-136/15: HD versus parlament

51

2016/C 419/69

Kohtuasi T-671/16: 20. septembril 2016 esitatud hagi – Villeneuve versus komisjon

52

2016/C 419/70

Kohtuasi T-674/16: 22. septembril 2016 esitatud hagi – Seigneur versus EKP

53

2016/C 419/71

Kohtuasi T-677/16: 22. septembril 2016 esitatud hagi – Bowles versus EKP

54

2016/C 419/72

Kohtuasi T-678/16 P: Sergio Siragusa 23. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 13. juuli 2016. aasta määruse peale kohtuasjas F-124/15, Siragusa versus nõukogu

55

2016/C 419/73

Kohtuasi T-679/16: 26. septembril 2016 esitatud hagi – Athletic Club versus komisjon

56

2016/C 419/74

Kohtuasi T-707/16: 3. oktoobril 2016 esitatud hagi – Enoitalia versus EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


ET

 

Top