EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:407:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 407, 4. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 407

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
4. november 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
2015–2016 ISTUNGJÄRK
8.– 11. juuni 2015. aasta istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 247, 7.7.2016 .
VASTUVÕETUD TEKSTID
24. juuni 2015. aasta istung
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 256, 14.7.2016 .
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 9. juuni 2015

2016/C 407/01

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta resolutsioon ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks (2014/2152(INI))

2

2016/C 407/02

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta resolutsioon intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kohta kolmandates riikides (2014/2206(INI))

18

2016/C 407/03

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta resolutsioon teatise „Uudetud konsensuse poole intellektuaalomandi õiguskaitsel: ELi tegevuskava“ kohta (2014/2151(INI))

25

 

Kolmapäev, 10. juuni 2015

2016/C 407/04

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioon Euroopa Liidu ja Venemaa suhete hetkeseisu kohta (2015/2001(INI))

35

2016/C 407/05

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioon OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruande kohta (2015/2699(RSP))

42

2016/C 407/06

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Ungaris (2015/2700(RSP))

46

2016/C 407/07

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioon komisjoni Türgit käsitleva 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2953(RSP))

50

 

Neljapäev, 11. juuni 2015

2016/C 407/08

Euroopa Parlamendi 11. juuni 2015. aasta resolutsioon Süüria kohta, olukorra kohta Palmyras ja Mazen Darwishi juhtumi kohta (2015/2732(RSP))

61

2016/C 407/09

Euroopa Parlamendi 11. juuni 2015. aasta resolutsioon laste rasedusega seotud õiguslike aspektide kohta (2015/2733(RSP))

66

2016/C 407/10

Euroopa Parlamendi 11. juuni 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Nepalis pärast maavärinaid (2015/2734(RSP))

70

2016/C 407/11

Euroopa Parlamendi 11. juuni 2015. aasta resolutsioon strateegilise ja sõjalise olukorra kohta Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (2015/2036(INI))

74

2016/C 407/12

Euroopa Parlamendi 11. juuni 2015. aasta resolutsioon FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutise paljastamise kohta (2015/2730(RSP))

81

 

Kolmapäev, 24. juuni 2015

2016/C 407/13

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta resolutsioon majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta: ülevaade ja probleemid (2014/2145(INI))

86


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Kolmapäev, 24. juuni 2015

2016/C 407/14

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta otsus Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2015(IMM))

96

2016/C 407/15

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta otsus Udo Voigti puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2072(IMM))

98


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 9. juuni 2015

2016/C 407/16

P8_TA(2015)0217
Otsetoetuste kohandamise määr 2015. aastal ***I
Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))
P8_TC1-COD(2015)0070
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juunil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/…, mis käsitleb määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks

100

 

Kolmapäev, 10. juuni 2015

2016/C 407/17

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse Euroopa Liidu nimel ratifitseerimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

101

2016/C 407/18

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu (milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

102

2016/C 407/19

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel nõukogu koostatud 29. mai 2000. aasta konventsiooniga Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ning selle 16. oktoobri 2001. aasta protokolliga (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

103

2016/C 407/20

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

104

 

Kolmapäev, 24. juuni 2015

2016/C 407/21

P8_TA(2015)0236
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ***I
Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))
P8_TC1-COD(2015)0009
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. juunil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/…, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

105

2016/C 407/22

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA 2015 – tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

107


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top