EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 402, 31. oktoober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 402

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
31. oktoober 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 402/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 402/02

Kohtuasi C-113/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Õigusliku aluse valik — ELTL artikli 43 lõige 2 või ELTL artikli 43 lõige 3 — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Artikkel 7 — Määrus (EL) nr 1370/2013 — Artikkel 2 — Meetmed hindade kehtestamise kohta — Võrdluskünnised — Sekkumishind)

2

2016/C 402/03

Kohtuasi C-409/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Kaupade klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi tõlgendamine — Direktiiv 2008/118/EÜ — Aktsiisikauba import — Tolli peatamismenetlus või -kord — Tollideklaratsiooni tagajärjed kombineeritud nomenklatuuri vale alamrubriigi märkimisel — Eeskirjade rikkumine aktsiisikaupade liikumisel)

3

2016/C 402/04

Kohtuasi C-549/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Højestereti eelotsusetaotlus – Taani) – Finn Frogne A/S versus Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 2 — Võrdse kohtlemise põhimõte — Läbipaistvuskohustus — Tervikliku sidesüsteemi tarnimise hange — Lepingutäitmisel tekkinud raskused — Poolte lahkarvamus vastutuse küsimuses — Kokkulepe — Lepingu ulatuse vähendamine — Üürimise muutmine müügiks — Hanketingimuste oluline muutmine — Põhjendamine kokkuleppe saavutamise objektiivse võimalusega)

4

2016/C 402/05

Kohtuasi C-584/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 2006/12/EÜ — Direktiiv 91/689/EMÜ — Direktiiv 1999/31/EÜ — Jäätmekäitlus — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Karistusmakse — Põhisumma)

4

2016/C 402/06

Kohtuasi C-101/15 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — ELTL artikkel 101 — 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikkel 53 — Euroopa autoklaasiturg — Turgude jagamise kokkulepped ja tundliku äriteabe vahetamine — Trahvid — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Punkt 13 — Müügiväärtus — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 23 lõike 2 teine lõik — Trahvi seaduslik ülempiir — Vahetuskurss trahvi ülempiiri arvutamiseks — Trahvisumma — Kohtu täielik pädevus — Ühe toote ettevõtjad — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine)

5

2016/C 402/07

Kohtuasi C-121/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) versus Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, varem GDF Suez (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2009/73/EÜ — Energeetika — Maagaasisektor — Maagaasi lõpptarbijale tarnimise hindade kehtestamine — Reguleeritud tariifid — Takistus — Kooskõla — Hindamiskriteeriumid — Varustuskindluse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgid)

6

2016/C 402/08

Kohtuasi C-160/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – GS Media BV versus Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Infoühiskond — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikkel 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõiste — Internet — Hüperlingid, mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele, mis on avaldatud teisel veebisaidil ilma autoriõiguse omaja loata — Autoriõiguse omaja veel avaldamata teosed — Nende hüperlinkide paigutamine kasusaamise eesmärgil)

7

2016/C 402/09

Kohtuasi C-180/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Borealis AB jt versus Naturvårdsverket (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Kvootide tasuta eraldamise metoodika — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi arvutamine — Otsus 2013/448/EL — Artikkel 4 — II lisa — Kehtivus — Kuummetalli tootepõhise võrdlusaluse kindlaksmääramine — Otsus 2011/278/EL — I lisa — Kehtivus — Artikli 3 punkt c — Artikkel 7 — Artikli 10 lõiked 1–3 ja 8 — IV lisa — Kvootide tasuta eraldamine soojuse tarbimiseks ja ekspordiks — Mõõdetav soojus, mida eksporditakse kodumajapidamistele — Heitkoguste topeltarvestamise ja kvootide topelteraldamise keeld)

7

2016/C 402/10

Kohtuasi C-182/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. septembri 2016. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Aleksei Petruhhini väljaandmise menetlus (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — Õigust vabale liikumisele kasutanud liikmesriigi kodaniku väljaandmine kolmandale riigile — Liidu õiguse kohaldamisala — Liikmesriigi kodanike kaitse väljaandmise eest — Teiste liikmesriikide kodanike kaitse puudumine — Vaba liikumise piirang — Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus — Proportsionaalsus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 19 ette nähtud tagatiste kontrollimine)

9

2016/C 402/11

Kohtuasi C-225/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Tribunale di Reggio Calabria eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Domenico Politanò süüdistuses (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 49 — Asutamisvabadus — Hasartmängud — Piirangud — Ülekaalukas üldine huvi — Proportsionaalsus — Riigihanked — Hankes osalemise tingimused ning finants- ja majandusliku olukorra hindamine — Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine seetõttu, et ta jättis esitamata finants- ja majandusliku seisundi õiendid, mille on välja andnud kaks eri panka — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 47 — Kohaldatavus)

9

2016/C 402/12

Kohtuasi C-310/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 7. septembri 2016. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Vincent Deroo-Blanquart versus Sony Europe Limited, Sony France SA õigusjärglane (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Ebaausad kaubandustavad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Artiklid 5 ja 7 — Seotud pakkumine — Eelnevalt installeeritud tarkvaraga arvuti müük — Oluline hinnateave — Eksitav tegevusetus — Tarbija võimatus omandada sama arvutimudelit ilma eelnevalt installeeritud tarkvarata)

10

2016/C 402/13

Kohtuasi C-459/15 P: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. septembri 2016. aasta otsus – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Iraani valitsuse logistiline toetamine — Apellandi nime loetellu kandmine)

11

2016/C 402/14

Kohtuasi C-461/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 8. septembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – E.ON Kraftwerke GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamine — Otsus 2011/278/EL — Saastekvootide eraldamise muutmine — Artikli 24 lõige 1 — Käitise käitaja kohustus teavet esitada — Ulatus)

11

2016/C 402/15

Kohtuasi C-294/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi eelotsusetaotlus – Poola) – JZ versus Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 26 lõige 1 — Euroopa vahistamismäärus — Üleandmise mõju — Vahistamismäärust täitvas liikmesriigis vahi all peetud aja mahaarvestamine — Mõiste „vahi all pidamine“ — Muud vabadust piiravad tõkendid kui vangistus — Elukohast lahkumise keeld, millega kaasneb kohustus kanda elektroonilist võru — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 6 ja 49)

12

2016/C 402/16

Kohtuasi C-328/16: 1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

13

2016/C 402/17

Kohtuasi C-376/16 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 7. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 27. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/11: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

14

2016/C 402/18

Kohtuasi C-393/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. juulil 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne versus Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Kohtuasi C-425/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 1. augustil 2016 – Hansruedi Raimund versus Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Kohtuasi C-431/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) 2. augustil 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) versus José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Kohtuasi C-462/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 17. augustil 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey versus Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Kohtuasi C-464/16 P: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) 18. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-674/15: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) versus Euroopa Komisjon

20

2016/C 402/23

Kohtuasi C-465/16 P: Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-276/13: Growth Energy and Renewable Fuels Association versus Euroopa Liidu Nõukogu

21

2016/C 402/24

Kohtuasi C-466/16 P: Euroopa Liidu Nõukogu 20. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-277/13: Marquis Energy LLC versus Euroopa Liidu Nõukogu

22

 

Üldkohus

2016/C 402/25

Kohtuasi T-220/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Scuola Elementare Maria Montessori versus komisjon (Riigiabi — Munitsipaalne kinnisvaramaks — Eriotstarbelise tegevusega tegelevatele mitteärilistele üksustele antav maksuvabastus — Ühtne tulumaksuseadus — Ühtse munitsipaalmaksu vabastus — Otsus, milles osaliselt tuvastatakse riigiabi puudumine ja osaliselt kuulutatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Üldkohaldatav akt, mis ei sisalda rakendusmeetmeid — Otsene puutumus — Vastuvõetavus — Sissenõudmise täielik võimatus — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 — Põhjendamiskohustus)

25

2016/C 402/26

Kohtuasi T-392/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – La Ferla versus komisjon ja ECHA (REACH — Tasu aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu kehtestamise otsus — Teabetaotlus — ECHA pädevus — Proportsionaalsus)

25

2016/C 402/27

Kohtuasi T-472/13: Üldkohtu 8. septembri 2016. aasta otsus – Lundbeck versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tsitalopraami ravimi toimeainet sisaldavate antidepressantide turg — Eesmärgi tõttu konkurentsipiirangu mõiste — Potentsiaalne konkurents — Geneerilised ravimid — Patentidest tingitud turule sisenemise tõkked — Patentide omaniku ja geneeriliste ravimite tootjate vahel sõlmitud lepingud — ELTL artikli 101 lõiked 1 ja 3 — Õigusnormi rikkumised ja hindamisvead — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õiguskindlus — Trahvid)

26

2016/C 402/28

Kohtuasi T-620/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Marchi Industriale versus ECHA (REACH — Tasu keemilise aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu kehtestamise otsus — Ettevõtja suuruse kindlaksmääramine — Kemikaaliameti pädevus — Põhjendamiskohustus)

27

2016/C 402/29

Kohtuasi T-695/13: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – ENAC versus INEA (Rahaline abi — Üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas üldist huvi pakkuvad projektid — Uuringu läbiviimine eri transpordiliikide ühildamiseks Bergamo-Orio al Serio lennujaama arendamisel — Rahalise abi lõpliku summa kindlaksmääramine — Rahastamiskõlbmatud kulud — Õigusnormi rikkumine — Põhjendamiskohustus)

27

2016/C 402/30

Kohtuasi T-80/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Musim Mas versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Ajutise dumpinguvastase tollimaksu lõplik sissenõudmine — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Kaitseõigused — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

28

2016/C 402/31

Kohtuasi T-111/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Unitec Bio versus nõukogu (Dumping — Argentinast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Tühistamishagi — Otsene puutumus — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

29

2016/C 402/32

Kohtuasjad T-112/14–T 116/14 ja T-119/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Molinos Río de la Plata jt versus nõukogu (Dumping — Argentinast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Tühistamishagi — Kutseühendus — Otsene puutumus — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

30

2016/C 402/33

Kohtuasi T-117/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Cargill versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

31

2016/C 402/34

Kohtuasi T-118/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – LDC Argentina versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

31

2016/C 402/35

Kohtuasi T-120/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Ciliandra Perkasa versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

32

2016/C 402/36

Kohtuasi T-139/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – PT Wilmar Bioenergi Indonesia ja PT Wilmar Nabati Indonesia versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

33

2016/C 402/37

Kohtuasi T-340/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Klyuyev versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus — Õigus mainele)

34

2016/C 402/38

Kohtuasi T-346/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Võimu kuritarvitamine — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

35

2016/C 402/39

Kohtuasi T-348/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Yanukovych versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Põhjendamiskohustus — Õiguslik alus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Võimu kuritarvitamine — Loetellu kandmise kriteeriumide mittejärgimine — Ilmne hindamisviga — Omandiõigus)

36

2016/C 402/40

Kohtuasi T-386/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – FIH Holding ja FIH Erhvervsbank versus komisjon (Riigiabi — Pangandussektor — Abi, mida anti Taani pangale FIH tema uuele tütarettevõtjale langenud väärtusega varade üleandmise ning seejärel Taani finantsstabiilsuse tagamise eest vastutava asutuse poolt nende tagasiostmise vormis — Pankadele kriisi ajal antav riigiabi — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks — Abi mõiste — Eraõigusliku investori kriteerium — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium — Abisumma arvutamine — Põhjendamiskohustus)

37

2016/C 402/41

Kohtuasi T-481/14: Üldkohtu 15. augusti 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus EIT (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Teenuste osutamine teabe- ja teadmushalduse platvormi arendamiseks — Tarkvara väljatöötamise ning kättesaadavate ja tõhusate infotehnoloogia teenuste tagamise teenused — Pakkuja pakkumuse esimesele kohale paigutamisest keeldumine — Valikukriteeriumid — Pakkumuste hindamise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Ilmselged hindamisvead — Juurdepääs dokumentidele — Lepinguväline vastutus)

37

2016/C 402/42

Kohtuasi T-698/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks (ESP DESIS III) — Pakkuja paigutamine paremusjärjestusse — Põhjendamiskohustus — Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused — Vaba konkurentsi põhimõte — Lepinguväline vastutus)

38

2016/C 402/43

Kohtuasi T-710/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Herbert Smith Freehills versus nõukogu (Juurdepääs dokumentidele — Määrus nr 1049/2001 — Dokumendid tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist puudutava direktiivi vastuvõtmisele eelnenud arutelude kohta — Juurdepääsu võimaldamisest keeldumine — Õigusnõustamise kaitsega seotud erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

39

2016/C 402/44

Kohtuasi T-800/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis koostati seoses ettevalmistavate materjalidega, et võtta vastu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta — Juurdepääsu keelamine — Õigusnõustamise kaitset käsitlev erand — Otsustamisprotsessi kaitset käsitlev erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

39

2016/C 402/45

Kohtuasi T-51/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – PAN Europe versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitlevad dokumendid — Juurdepääsu osaline keelamine — Otsustusprotsessi kaitset käsitlev erand — Määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõige 3)

40

2016/C 402/46

Kohtuasi T-91/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – AEDEC versus komisjon (Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine — Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ — Projektikonkurss 2014.–2015. aasta tööprogrammide kohta — Komisjoni otsus, millega hageja ettepanek tunnistatakse vastuvõetamatuks — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Proportsionaalsus — Läbipaistvus — Ilmne hindamisviga)

41

2016/C 402/47

Kohtuasi T-359/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Arrom Conseil versus EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Roméo has a Gun by Romano Ricci taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärgid NINA RICCI ja RICCI — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine — Maine kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

41

2016/C 402/48

Kohtuasi T-485/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Alsharghawi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas — Rahaliste vahendite külmutamine — Nimekiri isikutest, kelle suhtes kohaldatakse sisenemis- ja läbisõidupiiranguid Euroopa Liidu territooriumil — Mouammar Qadhafi endise kabinetiülema ametikohustused — Õigusliku aluse valik — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Süütuse presumptsioon — Proportsionaalses — Vabadus tulla ja minna — Omandiõigus — Kohustus tõendada meetme põhjendatust)

42

2016/C 402/49

Kohtuasi T-565/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

42

2016/C 402/50

Kohtuasi T-566/15: Üldkohtu 20. septembri 2016. aasta otsus – Excalibur City versus EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MERLIN’S KINDERWELT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk KINDER — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

43

2016/C 402/51

Kohtuasi T-633/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – JT International versus EUIPO – Habanos (PUSH) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi PUSH taotlus — Varasemad Beneluxi ning siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid PUNCH — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2016/C 402/52

Kohtuasi T-384/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta määrus – EDF Luminus versus parlament (Vahekohtuklausel — Elektritarneleping CNT(2009) nr 137 — Parlamendi poolt hagejale sellise piirkondliku tasu maksmine, mille hageja maksis pealinna Brüsseli piirkonnale ja mis on arvutatud parlamendi kasutatava võimsuse alusel — Lepingulise kohustuse puudumine — Kehtivatest siseriiklikest õigusnormidest tuleneva kohustuse puudumine)

44

2016/C 402/53

Kohtuasi T-511/15: Üldkohtu 30. augusti 2016. aasta määrus – Fontem Holdings 4 versus EUIPO (BLU ECIGS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

45

2016/C 402/54

Kohtuasi T-544/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Terna versus komisjon (Tühistamishagi — Euroopa Liidu ühishuviprojektid — Liidu abi kahele projektile üleeuroopaliste energiavõrkude valdkonnas — Algselt antud abi vähendamine pärast auditit — Ettevalmistav akt — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

46

2016/C 402/55

Kohtuasi T-584/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta määrus – POA versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus („Halloumi“ või „Hellim“) — Otsus avaldada Euroopa Liidu Teataja C-seerias määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punkti a kohane kaitstud päritolunimetuse registreerimistaotlus — Ettevalmistav akt — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

46

2016/C 402/56

Kohtuasi T-366/16: 12. juulil 2016 esitatud hagi – Gaki versus Europol

47

2016/C 402/57

Kohtuasi T-476/16: 25. augustil 2016 esitatud hagi – Adama Agriculture ja Adama France versus komisjon

48

2016/C 402/58

Kohtuasi T-477/16: 26. augustil 2016 esitatud hagi – Epsilon International versus komisjon

49

2016/C 402/59

Kohtuasi T-480/16: 30. augustil 2016 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Kohtuasi T-620/16: 30. augustil 2016 esitatud hagi – The Logistical Approach versus EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Kohtuasi T-625/16: 2. septembril 2016 esitatud hagi – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej versus ECHA

51

2016/C 402/62

Kohtuasi T-629/16: 1. septembril 2016 esitatud hagi – Shoe Branding Europe versus EUIPO – adidas (kaks paralleelset triipu jalatsil)

53

2016/C 402/63

Kohtuasi T-630/16: 5. septembril 2016 esitatud hagi – Dehtochema Bitumat versus Euroopa Kemikaaliamet

53

2016/C 402/64

Kohtuasi T-644/16: 9. septembril 2016 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

54

2016/C 402/65

Kohtuasi T-645/16: 7. septembril 2016 esitatud hagi – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank versus SRB

55

2016/C 402/66

Kohtuasi T-648/16: 13. septembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Kohtuasi T-649/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – Bernaldo de Quirós versus komisjon

57

2016/C 402/68

Kohtuasi T-650/16: 7. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Kohtuasi T-656/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – PM versus ECHA

58

2016/C 402/70

Kohtuasi T-659/16: 16. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Kohtuasi T-661/16: 19. septembril 2016 esitatud hagi – Credito Fondiario versus SRB

59

2016/C 402/72

Kohtuasi T-665/16: 16. septembril 2016 esitatud hagi – Clinkciarz.pl versus EUIPO (€$)

61


ET

 

Top