Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 314, 29. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
29. august 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 314/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 314/02

Kohtuasi C-540/14 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2016. aasta otsus – DK Recycling und Roheisen GmbH versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keskkond — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Üleminekueeskirjad saastekvootide tasuta ühtlustatud eraldamiseks alates aastast 2013 — Otsus 2011/278/EL — Saksamaa Liitvabariigi esitatud riiklikud rakendusmeetmed — Teatavate käitiste saastekvoote tasuta saavate käitiste loetellu kandmisest keeldumine — Säte juhtumite kohta, mil esinevad „ülemäärased raskused” — Komisjoni rakendamisvolitused)

2

2016/C 314/03

Kohtuasi C-557/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. juuni 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Euroopa Kohtu otsus, millega tuvastati liikmesriigi kohustuste rikkumine — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahatrahvid — Põhisumma ja karistusmakse)

2

2016/C 314/04

Kohtuasi C-11/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. juuni 2016. aasta otsus (Nejvyšší správní soud’i eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Odvolací finanční ředitelství versus Český rozhlas (Eelotsusetaotlus — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Käibemaks — Artikli 2 punkt 1 — Teenuste osutamine tasu eest — Mõiste — Avalik-õiguslik raadioringhääling — Rahastamine kohustuslikest tasudest)

3

2016/C 314/05

Kohtuasi C-15/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 21. juuni 2016. aasta otsus (Rechtbank van Koophandel te Genti eelotsusetaotlus – Belgia) – New Valmar BVBA versus Global Pharmacies Partner Health Srl (Eelotsusetaotlus — Kaupade vaba liikumine — Koguseliste ekspordipiirangutega samaväärse toimega meetmete keeld — ELTL artikkel 35 — Belgia Kuningriigi hollandikeelses piirkonnas asuv äriühing — Õigusnormid, mille kohaselt tuleb arved koostada hollandi keeles, vastasel juhul on arve täiesti tühine — Piiriülene edasimüügileping — Piirang — Õigustatus — Proportsionaalsuse puudumine)

4

2016/C 314/06

Kohtuasi C-207/15 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. juuni 2016. aasta otsus – Nissan Jidosha KK versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Elementi „CVTC” sisaldav kujutismärk — Registreeringu pikendamise taotlus, mis on esitatud seoses osa kaupade ja teenustega, mille suhtes on kaubamärk registreeritud — Täiendav tähtaeg — Määrus (EÜ) nro207/2009 — Artikkel 47 — Õiguskindluse põhimõte)

4

2016/C 314/07

Kohtuasi C-255/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. juuni 2016. aasta otsus (Amtsgericht Düsseldorf – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Steef Mennens versus Emirates Direktion für Deutschland (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 2 punkt f ja artikli 10 lõige 2 — Piletihinna osaline tagasimaksmine lennureisija paigutamisel madalamasse klassi — Mõisted „pilet” ja „piletihind” — Reisijale makstava tagasimakse arvutamine)

5

2016/C 314/08

Kohtuasi C-267/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 22. juuni 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Gemeente Woerden versus Staatsecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Sisendkäibemaks — Mahaarvamine)

6

2016/C 314/09

Kohtuasi C-280/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. juuni 2016. aasta otsus (Harju Maakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – Irina Nikolajeva versus Multi Protect OÜ (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 9 lõige 3 ja artikli 102 lõige 1 — Euroopa Liidu kaubamärkide kohtu kohustus teha korraldus, millega keelatakse kolmandal isikul õigusi rikkuvaid toiminguid jätkata — Sellise korralduse tegemise nõude esitamata jätmine — Mõiste „eripõhjused” sellise keelu määramata jätmiseks — Mõiste „mõistlik kompensatsioon” toimingute eest, mis on tehtud pärast Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse avaldamist, kuid enne kaubamärgi registreerimise avaldamist)

6

2016/C 314/10

Kohtuasi C-419/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. juuni 2016. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG versus Grüne Welle Vertriebs GmbH (Eelotsusetaotlus — Intellektuaalomand — Ühenduse disainilahendused — Määrus (EÜ) nr 6/2002 — Artiklid 32 ja 33 — Litsents — Ühenduse disainilahenduste register — Litsentsiaadi õigus esitada nõudeid seoses õiguste rikkumisega, hoolimata sellest, et litsents ei ole kantud ühenduse disainilahenduste registrisse — Litsentsiaadi õigus esitada nõudeid temale tekitatud kahju eest)

7

2016/C 314/11

Kohtuasi C-611/15 P: L’Oréal SA 19. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 23. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-426/13: L’Oreal versus EUIPO

8

2016/C 314/12

Kohtuasi C-639/15 P: Gat Microencapsulation GmbH (varem Gat Microencapsulation AG) 1. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 30. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-720/13: Gat Microencapsulation versus EUIPO

8

2016/C 314/13

Kohtuasi C-275/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 17. mail 2016 – Comune di Balzola jt versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Kohtuasi C-282/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 20. mail 2016 – RMF Financial Holdings Sàrl versus Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Kohtuasi C-297/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 25. mail 2016 – Colegiul Medicilor Veterinari din România versus Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Kohtuasi C-298/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 25. mail 2016 – Teodor Ispas, Anduța Ispas versus Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Cluj

11

2016/C 314/17

Kohtuasi C-310/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. mail 2016 – kriminaalasi Petar Dzivevi süüdistuses

11

2016/C 314/18

Kohtuasi C-368/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Højesteret (Taani) 6. juulil 2016 – Assens’i sadam versus Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Kohtuasi C-377/16: 7. juulil 2016 esitatud hagi – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Parlament

13

2016/C 314/20

Kohtuasi C-380/16: 8. juulil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

14

2016/C 314/21

Kohtuasi C-384/16 P: European Union Copper Task Force’i 11. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmanda koja) 27. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-310/15: European Union Copper Task Force versus Euroopa Komisjon

15

2016/C 314/22

Kohtuasi C-388/16: 13. juulil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

16

 

Üldkohus

2016/C 314/23

Kohtuasi T-146/09 RENV: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Parker Hannifin Manufacturing ja Parker-Hannifin versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Laadimisvoolikute Euroopa turg — Hindade kindlaksmääramise, turu jagamise ja kaubanduslikult tundliku teabe vahetamise kokkulepped — Rikkumise süükspanemine — Majandusliku järjepidevuse põhimõte — Isikliku vastutuse põhimõte — Trahvid — Raskendavad asjaolud — Eestvedaja roll — Ülempiir 10 % — Täielik pädevus)

17

2016/C 314/24

Kohtuasi T-143/12: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Saksamaa versus komisjon (Riigiabi — Postisektor — Deutsche Post’i töötajate ühe osa kõrgemate palga- ja sotsiaalkulude rahastamine toetuste ja reguleeritud kirjateenustest saadud tulu abil — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks — Eelise mõiste — Kohtuotsus Combus — Valikulise majandusliku eelise tõendamine — Puudumine)

18

2016/C 314/25

Kohtuasi T-99/14: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Alesa versus komisjon (Teenuste riigihankelepingud — Hankemenetlus — Tehnilise abi teenuse osutamine Hiina ametiasutustele projekti „Jätkusuutlik linnastumine. — Euroopa ja Hiina ökolinnade vaheline side (EC-LINK)” vajadusteks — Läbirääkimistega menetlus — Delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 266 lõige 1 — Läbipaistvus — Võrdne kohtlemine — Lepinguväline vastutus)

18

2016/C 314/26

Kohtuasi T-266/14: Üldkohtu 18. juuli 2016. aasta otsus – Argus Security Projects Ltd versus komisjon (Teenuste hanked — Turvateenuste osutamine liidu integreeritud piirihalduse abimissioonis Liibüas — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja lepingu sõlmimine teise pakkujaga — Põhjendamiskohustus)

19

2016/C 314/27

Kohtuasi T-742/14: Üldkohtu 19. juuli 2016. aasta otsus – Alpha Calcit versus EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk CALCILITE — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Calcilit — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a — Asjaomane avalikkus — Vastavate kaupade ühine avalikkus)

20

2016/C 314/28

Kohtuasi T-26/15 P: Üldkohtu 5. juuli 2016. aasta otsus – komisjon versus Hristov (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametisse nimetamine — Reguleeriva ameti tegevdirektori ametisse nimetamiseks algatatud valiku- ja ametisse nimetamise menetlus — EMA — Eelvalik eelvalikukomisjoni poolt — Ametisse nimetamine EMA haldusnõukogu poolt — Eelvalikukomisjoni koosseis — Eelvalikukomisjoni liikme ja EMA haldusnõukogu liikme ülesannete samaaegne täitmine — Erapooletus)

20

2016/C 314/29

Kohtuasi T-27/15: Üldkohtu 5. juuli 2016. aasta otsus – ravimiamet versus Hristov (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametisse nimetamine — Reguleeriva ameti tegevdirektori ametisse nimetamiseks algatatud valiku- ja ametisse nimetamise menetlus — Euroopa Ravimiamet — Eelvalik eelvalikukomisjoni poolt — Ametisse nimetamine EMA haldusnõukogu poolt — Eelvalikukomisjoni koosseis — Eelvalikukomisjoni liikme ja EMA haldusnõukogu liikme ülesannete samaaegne täitmine — Erapooletus)

21

2016/C 314/30

Kohtuasi T-429/15: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Monster Energy versus EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi MAD CATZ taotlus — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2016/C 314/31

Kohtuasi T-491/15: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Volkswagen versus EUIPO (ConnectedWork) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärk ConnectedWork — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 75 — Põhjendamiskohustus)

23

2016/C 314/32

Kohtuasi T-567/15: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Monster Energy versus EUIPO – Mad Catz Interactive (Nelja valge triibuga musta ruudu kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Nelja valge joonega musta ruutu kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi registreerimistaotlus — Kolme vertikaalset kriipsu kujutav varasem Euroopa Liidu kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

23

2016/C 314/33

Kohtuasi T-732/15 R: Üldkohtu presidendi 13. juuni 2016. aasta määrus – ICA Laboratories jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Keskkond — Tarbijakaitse — Määrus, millega kehtestatakse guasatiini jääkide piirnormid — Kohaldamise peatamise taotlus — Uus taotlus — Uute asjaolude puudumine — Kiireloomulisuse puudumine

24

2016/C 314/34

Kohtuasi T-300/16: 13. juunil 2016 esitatud hagi – Jindal Saw ja Jindal Saw Italia versus komisjon

24

2016/C 314/35

Kohtuasi T-301/16: 13. juunil 2016 esitatud hagi – Jindal Saw ja Jindal Saw Italia versus komisjon

25

2016/C 314/36

Kohtuasi T-325/16: 24. juunil 2016 esitatud hagi – České dráhy versus komisjon

26

2016/C 314/37

Kohtuasi T-329/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Bristol-Myers Squibb Pharma versus komisjon ja ravimiamet

27

2016/C 314/38

Kohtuasi T-339/16: 26. juunil 2016 esitatud hagi – Ville de Paris versus komisjon

27

2016/C 314/39

Kohtuasi T-344/16: 27. juunil 2016 esitatud hagi – Blackmore versus EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Kohtuasi T-345/16: 27. juunil 2016 esitatud hagi – Blackmore versus EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Kohtuasi T-352/16: 29. juunil 2016 esitatud hagi – Ville de Bruxelles versus komisjon

30

2016/C 314/42

Kohtuasi T-353/16: 28. juunil 2016 esitatud hagi – European Social Enterprise Law Association versus EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Kohtuasi T-361/16: 4. juulil 2016 esitatud hagi – TBWA\London versus EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Kohtuasi T-362/16: 29. juunil 2016 esitatud hagi – Tillotts Pharma versus EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Kohtuasi T-369/16: 13. juulil 2016 esitatud hagi – Luciad versus komisjon

33

2016/C 314/46

Kohtuasi T-372/16: 11. juulil 2016 esitatud hagi – Bammer versus EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Kohtuasi T-456/12: Üldkohtu 10. juuni 2016. määrus – British Telecommunications versus komisjon

35

2016/C 314/48

Kohtuasi T-460/12: Üldkohtu 10. juuni 2016. aasta määrus – Virgin Media versus komisjon

35

2016/C 314/49

Kohtuasi T-176/15: Üldkohtu 16. juuni 2016. aasta määrus – Golparvar versus nõukogu

35


ET

 

Top