EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:296:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 296, 16. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 296

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
16. august 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 296/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2016/C 296/02

Kohtunikku, kellel esineb takistus, asendava kohtuniku määramise kord

2

2016/C 296/03

Suurkoja koosseis

2

2016/C 296/04

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 296/05

Kohtuasi C-608/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — EÜ artikkel 81 — Tee-ehitusel kasutatava bituumeni Hispaania turg — Turu jagamine ja hindade kooskõlastamine — Menetluse liiga pikk kestus Üldkohtus — Menetluse liiga pikk kestus komisjonis — Apellatsioonkaebus kohtukulude peale)

4

2016/C 296/06

Kohtuasi C-616/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus – Productos Asfálticos (PROAS), SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — EÜ artikkel 81 — Tee-ehitusel kasutatava bituumeni Hispaania turg — Turu jagamine ja hindade kooskõlastamine — Menetluse liiga pikk kestus Euroopa Liidu Üldkohtus — Menetluse liiga pikk kestus Euroopa Komisjonis — Apellatsioonkaebus kohtukulude peale)

4

2016/C 296/07

Kohtuasi C-617/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus – Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, varem Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA, Repsol Petróleo, SA, Repsol, SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — EÜ artikkel 81 — Keelatud kokkulepped — Tee-ehitusel kasutatava bituumeni Hispaania turg — Turu jagamine ja hindade kooskõlastamine — Teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (2002) — Punkti 23 alapunkti b viimane lõik — Osaline kaitse trahvi eest — Tõendid selliste faktide kohta, millest Euroopa Komisjon ei olnud eelnevalt teadlik)

5

2016/C 296/08

Kohtuasi C-287/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Gyulai Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – Eurospeed Ltd versus Szegedi Törvényszék (Eelotsusetaotlus — Maanteevedu — Määrus (EU) nr 561/2006 — Sõidukijuhi vastutus sõidumeeriku kasutamise kohustuse rikkumiste korral)

5

2016/C 296/09

Kohtuasi C-332/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR versus Finanzamt Krefeld (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 17 lõike 5 kolmas lõik — Kohaldamisala — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Kaubad ja teenused, mida kasutatakse nii maksustatavates kui ka maksust vabastatud tehingutes (mitme kasutusotstarbega kaubad ja teenused) — Kaupade ja teenuste kasutusotstarbe kindlakstegemine, kui need on ostetud sellise hoone ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks ja hoolduseks, mida osaliselt kasutatakse seoses tehingutega, mille puhul võib käibemaksu maha arvata, ja osaliselt seoses tehingutega, mille puhul käibemaksu maha arvata ei või — Maksu mahaarvatava osa arvutamise metoodikat käsitlevate siseriiklike õigusnormide muutmine — Artikkel 20 — Mahaarvamiste korrigeerimine — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus)

6

2016/C 296/10

Kohtuasi C-470/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) versus Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõike 2 punkt b — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Isiklikuks tarbeks kopeerimine — Õiglane hüvitis — Rahastamine riigieelarvest — Lubatavus — Tingimused)

7

2016/C 296/11

Kohtuasi C-479/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. juuni 2016. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Sabine Hünnebeck versus Finanzamt Krefeld (Eelotsusetaotlus — Kapitali vaba liikumine — ELTL artiklid 63 ja 65 — Kinkemaks — Liikmesriigi territooriumil asuva kinnisasja kinkimine — Liikmesriigi õigusnormid, mis näevad residentidele ette suurema mahaarvamise kui mitteresidentidele — Sellise maksustamissüsteemi valimise võimalus, mis võimaldab kõigil teises liidu liikmesriigis elavatel isikutel saada suuremat mahaarvamist)

8

2016/C 296/12

Kohtuasi C-481/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (l’Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Jørn Hansson versus Jungpflanzen Grünewald GmbH (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Ühenduse sordikaitse — Määrus (EÜ) nr 2100/94 — Õigusrikkumine — Õiglane tasu — Kahju hüvitamine — Kohtu- ja kohtuväliste kulude hüvitamine)

9

2016/C 296/13

Kohtuasi C-586/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Curtea de Apel Cluj eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Vasile Budișan versus Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (Eelotsusetaotlus — Riigimaksud — ELTL artikkel 110 — Maks, mida liikmesriik kohaldab mootorsõidukite suhtes nende esmasel registreerimisel või omandiõiguse kohta esimese kande tegemisel — Teistest liikmesriikidest pärit kasutatud mootorsõidukite ja sarnaste riiklikul turul pakutavate sõidukite maksustamise neutraalsus)

10

2016/C 296/14

Kohtuasi C-25/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Budapest Környéki Törvényszék – Ungari eelotsusetaotlus) – István Baloghi süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele — Direktiiv 2010/64/EL — Kohaldamisala — Mõiste „kriminaalmenetlus” — Liikmesriigis ette nähtud menetlus, mille eesmärk on tunnustada teise liikmesriigi kohtu poolt kriminaalasjas tehtud otsust ja kanda selle kohtu tehtud süüdimõistev otsus karistusregistrisse — Otsuse tõlkimisega seotud kulud — Raamotsus 2009/315/JSK — Otsus 2009/316/JSK)

10

2016/C 296/15

Kohtuasi C-47/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuni 2016. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Sélina Affum versus Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Kinnipidamine — Liikmesriigi õigusnormid, milles on ebaseadusliku riiki sisenemise korral nähtud ette vangistus — „Läbisõidul” olemine — Mitmepoolne tagasivõtuleping)

11

2016/C 296/16

Kohtuasi C-63/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuni 2016. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Eelotsusetaotlus — Määrus (EL) nr 604/2013 — Liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramine — Artikkel 12 — Viisa või elamisloa väljastamine — Artikkel 27 — Õiguskaitsevahend — Kohtuliku kontrolli ulatus)

12

2016/C 296/17

Kohtuasi C-69/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – Nutrivet D.O.O.E.L. versus Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmed — Saadetised — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Artikli 2 punkti 35 alapunkti g alapunkt iii — Ebaseaduslik saadetis — Määruse VII lisas esitatud dokumendis sisalduvad valeandmed või andmed, mis ei ole omavahel kooskõlas — Artikli 50 lõige 1 — Karistused selle määruse sätete rikkumise eest — Proportsionaalsus)

13

2016/C 296/18

Kohtuasi C-155/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuni 2016 aasta otsus (Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen'i eelotsusetaotlus – Rootsi) – George Karim versus Migrationsverket (Eelotsusetaotlus — Määrus (EL) nr 604/2013 — Kolmanda riigi kodaniku poolt ühes liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramine — Artikkel 18 — Sellise varjupaigataotleja tagasivõtmine, kelle taotlus on läbivaatamisel — Artikkel 19 — Kohustuste äralangemine — Lahkumine liikmesriikide territooriumilt vähemalt kolmeks kuuks — Uus vastutava liikmesriigi määramise menetlus — Artikkel 27 — Õiguskaitsevahend — Kohtuliku kontrolli ulatus)

14

2016/C 296/19

Kohtuasi C-158/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State, Madalmaad) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV versus Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (Eelotsusetaotlus — Õhusaaste — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Mõiste „käitis” — Kütuselao arvessevõtmine — Määrus (EL) nr 601/2012 — Mõiste „käitisest eksporditud kütus”)

14

2016/C 296/20

Kohtuasi C-288/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Finanzgericht Müncheni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) versus Hauptzollamt München (Eelotsusetaotlus — Määrus (EMÜ) nr 2658/87 — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Alamrubriik 6211 3310 00 0 — Kiirgusvastased mantelpõlled)

15

2016/C 296/21

Liidetud kohtuasjad C-333/15 ja C-334/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – María del Pilar Planes Bresco versus Comunidad Autónoma de Aragón (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Artiklid 43 ja 44 — Pindalal põhinevad toetusõigused — Pindalatoetuse kõlblikud hektarid — Püsirohumaa — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad varem toetusõiguste kindlaksmääramiseks arvesse võetud söödamaa pindala ületava püsirohumaa pindala toetuskõlblikkuse suhtes ette tingimuse, et seda kasutatakse põllumajandusettevõtte enda karjakasvatuse vajadusteks)

16

2016/C 296/22

Liidetud kohtuasjad C-78/16 ja C-79/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuni 2016. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itaalia eelotsusetaotlus) – Giovanni Pesce jt (C-78/16), Cesare Serinelli jt (C-79/16) versus Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-79/16) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia, Regione Puglia (Eelotsusetaotlus — Taimetervise kaitse — Direktiiv 2000/29/EÜ — Kaitse taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Euroopa Liitu sissetoomise vastu — Rakendusotsus (EL) 2015/789 — Meetmed Xylella fastidiosa (Well et Raju) liitu sissetoomise ja seal levimise vältimiseks — Artikli 6 lõike 2 punkt a — Kohustus viivitamatult kõrvaldada nakatunud taimi ümbritsevalt 100meetrise raadiusega alalt peremeestaimed, olenemata nende tervislikust seisundist — Kehtivus — Direktiivi 2000/29 artikli 16 lõige 3 — Proportsionaalsuse põhimõte — Ettevaatuspõhimõte — Põhjendamiskohustus — Õigus hüvitisele)

17

2016/C 296/23

Kohtuasi C-182/16 P: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG 29. märtsil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 4. veebruari 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-247/14: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

18

2016/C 296/24

Kohtuasi C-254/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 3. mail 2016 – Glencore Grain Hungary Kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

19

2016/C 296/25

Kohtuasi C-284/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 23. mail 2016 – Slovaki Vabariik versus Achmea BV

19

2016/C 296/26

Kohtuasi C-286/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 23. mail 2016 – SC Exmitiani SRL versus Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

20

2016/C 296/27

Kohtuasi C-294/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia (Poola) 25. mail 2016 – kriminaalasi J.Z. süüdistuses

21

2016/C 296/28

Kohtuasi C-315/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 2. juunil 2016 – József Lingurár versus Miniszterelnökséget vezető miniszter

21

2016/C 296/29

Kohtuasi C-320/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de grande instance de Lille (Prantsusmaa) 6. juunil 2016 – kriminaalasi Uber France SAS süüdistuses

22

2016/C 296/30

Kohtuasi C-329/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 13. juunil 2016 – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France versus Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

22

2016/C 296/31

Kohtuasi C-335/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvaatia) 19. mail 2016 – VG Čistoća d.o.o. versus Đuro Vladika ja Ljubica Vladika

23

 

Üldkohus

2016/C 296/32

Kohtuasi T-299/16: 13. juunil 2016 esitatud hagi – Manfred Scheffler vs. EUIPO – Doc Generici (docfauna)

24

2016/C 296/33

Kohtuasi T-303/16: 14. juunil 2016 esitatud hagi – Novartis Europharm versus komisjon

24

2016/C 296/34

Kohtuasi T-304/16: 15. juunil 2016 esitatud hagi – bet365 Group versus EUIPO – Hansen (BET365)

25

2016/C 296/35

Kohtuasi T-306/16: 13. juunil 2016 esitatud hagi – Gamet versus EUIPO – „Metal-Bud” Robert Gubała (Ukselink)

26

2016/C 296/36

Kohtuasi T-309/16: 19. juunil 2016 esitatud hagi – Cafés Pont versus EUIPO – Giordano Vini (Art’s Café)

27

2016/C 296/37

Kohtuasi T-320/16: 24. juunil 2016 esitatud hagi – Make up for ever versus EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER)

28

2016/C 296/38

Kohtuasi T-321/16: 24. juunil 2016 esitatud hagi – Ansell Healthcare Europe versus komisjon

29

2016/C 296/39

Kohtuasi T-323/16: 24. juunil 2016 esitatud hagi – Banco Cooperativo Español versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

30

2016/C 296/40

Kohtuasi T-330/16: 27. juunil 2016 esitatud hagi – Hello Media versus EUIPO – Hola (#hello digitalmente diferentes)

31

2016/C 296/41

Kohtuasi T-331/16: 28. juunil 2016 esitatud hagi – Hello Media versus EUIPO – Hola (#hello media group)

32

2016/C 296/42

Kohtuasi T-332/16: 15. juunil 2016 esitatud hagi – Colgate-Palmolive versus EUIPO (360o)

32

2016/C 296/43

Kohtuasi T-333/16: 15. juunil 2016 esitatud hagi – Colgate-Palmolive versus EUIPO (360o)

33

2016/C 296/44

Kohtuasi T-335/16: 28. juunil 2016 esitatud hagi – Esko-Graphics versus komisjon

34

2016/C 296/45

Kohtuasi T-336/16: 22. juunil 2016 esitatud hagi – Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo versus EUIPO – Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)

35

2016/C 296/46

Kohtuasi T-337/16: 22. juunil 2016 esitatud hagi – Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo versus EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO)

36

2016/C 296/47

Kohtuasi T-343/16: 29. juunil 2016 esitatud hagi – Trane versus komisjon

37

2016/C 296/48

Kohtuasi T-347/16: 29. juunil 2016 esitatud hagi – Inox Mare versus komisjon

38

2016/C 296/49

Kohtuasi T-348/16: 27. juunil 2016 esitatud hagi – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis versus Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

39

2016/C 296/50

Kohtuasi T-350/16: 1. juulil 2016 esitatud hagi – Kinepolis Group versus komisjon

39

2016/C 296/51

Kohtuasi T-355/16: 1. juulil 2016 esitatud hagi – adp Gauselmann versus EUIPO (MULTI FRUITS)

40

2016/C 296/52

Kohtuasi T-357/16: 5. juulil 2016 esitatud hagi – Punch Powertrain versus komisjon

41

2016/C 296/53

Kohtuasi T-359/16: 4. juulil 2016 esitatud hagi – Axel Springer versus EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild)

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 296/54

Kohtuasi F-69/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. juuni 2016. aasta määrus – Kaufmann versus komisjon (Avalik teenistus — Sotsiaalkindlustus — Ühine ravikindlustusskeem — Haige põetamisteenused — Eelnev tegevusluba — Tingimused — Kohustus kasutada teenuseosutajaid, kellel on seaduslik luba osutada haige põetamisteenuseid või „nursing” teenuseid — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Hoolitsemiskohustus — Piirid — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi — Ettekirjutus administratsioonile — Ilmselge vastuvõetamatus — Personalieeskirjade artikkel 81

44

2016/C 296/55

Kohtuasi F-26/16: 22. mail 2016 esitatud hagi – ZZ versus eu-LISA ja komisjon

44

2016/C 296/56

Kohtuasi F-27/16: 25. mail 2016 esitatud hagi – ZZ versus EASA

45

2016/C 296/57

Kohtuasi F-28/16: 2. juunil 2016 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

45

2016/C 296/58

Kohtuasi F-30/16: 17. juunil 2016 esitatud hagi – ZZ versus EIP

46

2016/C 296/59

Kohtuasi F-31/16: 22. juunil 2016 esitatud hagi – ZZ versus Cedefop

47

2016/C 296/60

Kohtuasi F-32/16: 23. juunil 2016 esitatud hagi – ZZ versus ECDC

47

2016/C 296/61

Kohtuasi F-33/16: 27. juunil 2016 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Kohus

48


ET

 

Top