Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:287:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 287, 8. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 287

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
8. august 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 287/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 287/02

Kohtuasi C-205/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 2. juuni 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Lennutransport — Määrus (EMÜ) nr 95/93 — Teenindusaegade jaotamine Euroopa Liidu lennujaamades — Artikli 4 lõige 2 — Koordinaatori sõltumatus — Mõiste „huvitatud osapool” — Lennujaama juhtorgan — Funktsionaalne eraldatus — Rahastamissüsteem)

2

2016/C 287/03

Liidetud kohtuasjad C-226/14 ja C-228/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Eurogate Distribution GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH versus Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14) (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Tolliladustamisprotseduur — Välistransiidiprotseduur — Tollivõla tekkimine kohustuse täitmata jätmise tõttu — Käibemaksu sissenõutavus)

2

2016/C 287/04

Kohtuasi C-233/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuni 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artiklid 18, 20 ja 21 — Liidu kodakondsus — Liikumis- ja elamisõigus — Diskrimineerimine kodakondsuse alusel — Oma riigi üliõpilastele antav sõidukulude toetus — Direktiiv 2004/38/EÜ — Artikli 24 lõige 2 — Erand võrdse kohtlemise põhimõttest — Stipendiumide või õppelaenudena antav toimetulekutoetus õpinguteks — Ulatus — Hagiavalduse vorminõuded — Väidete sidus esitus)

3

2016/C 287/05

Kohtuasi C-252/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstolen eelotsusetaotlus – Rootsi) – Pensioenfonds Metaal en Techniek versus Skatteverket (Eelotsusetaotlus — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — Pensionifondide tulu maksustamine — Residendist ja mitteresidendist pensionifondide erinev kohtlemine — Residendist pensionifondide kindlamääraline maksustamine arvestusliku tootluse põhjal — Kinnipidamine, mida kohaldatakse dividenditulu suhtes, mida saavad mitteresidendist pensionifondid — Sarnasus)

4

2016/C 287/06

Kohtuasi C-355/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Administrativen sad – Pleveni eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Polihim-SS” EOOD versus Nachalnik na Mitnitsa Svishtov (Eelotsusetaotlus — Kaudsed maksud — Aktsiisid — Direktiiv 2008/118/EÜ — Aktsiiside sissenõutavus — Artikli 7 lõige 2 — Mõiste „aktsiisikauba väljumine aktsiisi peatamise korra alt” — Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine — Direktiiv 2003/96/EÜ — Artikli 14 lõike 1 punkt a — Energiatoodete kasutamine elektri tootmiseks — Maksulaos asuvate energiatoodete ost ja edasimüük vahendajast ostja poolt — Energiatoodete vahetu tarnimine ettevõtjale elektri tootmise eesmärgil — Maksudokumentides vahendajast ostja toodete „saajaks” märkimine — Aktsiisivabastuse saamiseks kehtestatud liikmesriigi õiguse nõuete rikkumine — Maksuvabastuse andmisest keeldumine — Tõend toodete kasutamisest aktsiisivabastust võimaldavatel tingimustel — Proportsionaalsus)

5

2016/C 287/07

Kohtuasi C-410/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Dr Falk Pharma GmbH versus DAK-Gesundheit (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 1 lõike 2 punkt a — Mõiste „riigihankeleping” — Kauba hankimise süsteem, milles lubatakse tarnijana tegutseda kõigil ettevõtjatel, kes täidavad eelnevalt kindlaks määratud tingimused — Hüvitatavate ravimite tarnimine üldise sotsiaalkindlustussüsteemi raames — Kokkulepped, mis on sõlmitud haigekassa ja antud toimeainel põhinevate ravimite kõigi nende pakkujate vahel, kes nõustuvad tegema müügihinnas eelnevalt täpsustatud määras allahindlust — Õigusnormid, mis põhimõtteliselt näevad ette hüvitatava ravimi, mida müüb ettevõtja, kes ei ole nimetatud lepingut sõlminud, asendamise sama tüüpi ravimiga, mida müüb nimetatud lepingu sõlminud ettevõtja)

6

2016/C 287/08

Kohtuasi C-418/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu eelotsusetaotlus – Poola) – ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna versus Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (Eelotsusetaotlus — Aktsiis — Direktiiv 2003/96/EÜ — Mootorikütuste ja kütteainete erinevad aktsiisimäärad — Kütteaine aktsiisimäära kohaldamise tingimused — Igakuise kinnituste koonddeklaratsiooni esitamine selle kohta, et ostetud tooted on mõeldud kütteks kasutamiseks — Koonddeklaratsiooni esitamata jätmisel mootorikütustele ette nähtud aktsiisimäära kohaldamine — Proportsionaalsuse põhimõte)

7

2016/C 287/09

Kohtuasi C-438/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Amtsgericht Karlsruhe – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff versus Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (Eelotsusetaotlus — Liidu kodakondsus — ELTL artikkel 21 — Õigus liikmesriikides vabalt liikuda ja elada — Liikmesriigi seadus, mis käsitleb privileegide kaotamist ja uute aadlitiitlite andmise keeldu — Sellele liikmesriigi täisealise kodaniku perekonnanimi, mis on omandatud sellises teises liikmesriigis alaliselt elamise jooksul, mille kodanik see isik samuti on — Aadliseisuse tunnuseid sisaldav nimi — Elukoht esimeses liikmesriigis — Esimese liikmesriigi ametiasutuste keeldumine kanda teises liikmesriigis omandatud nimi perekonnaseisuregistrisse — Põhjendatus — Avalik kord — Vastuolu Saksa õiguse oluliste põhimõtetega)

8

2016/C 287/10

Kohtuasi C-27/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana eelotsusetaotlus – Itaalia) – Pippo Pizzo versus CRGT Srl (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Hankemenetluses osalemine — Võimalus toetuda vajalike tingimuste täitmiseks teiste ettevõtjate suutlikkusele — Niisuguse tasu maksmata jätmine, mida ei ole sõnaselgelt ette nähtud — Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine)

8

2016/C 287/11

Kohtuasi C-31/15 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsus – Photo USA Electronic Graphic, Inc. versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV (Apellatsioonkaebus — Dumping — Rakendusmäärus (EL) nr 412/2013 — Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks)

9

2016/C 287/12

Kohtuasi C-81/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateias’e eelotsusetaotlus – Kreeka) – Kapnoviomichania Karelia AE versus Ypourgos Oikonomikon (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Aktsiisi üldine kord — Direktiiv 92/12/EMÜ — Tubakatooted, mis liiguvad aktsiisi peatamise korra alusel — Volitatud laopidaja vastutus — Liikmesriikide võimalus panna volitatud laopidajale solidaarvastutus nende summade tasumise eest, mis vastavad salakaubaveo toimepanijatele mõistetud rahalistele karistustele — Proportsionaalsuse ja õiguskindluse põhimõtted)

10

2016/C 287/13

Kohtuasi C-117/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. mai 2016. aasta otsus (Landgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH versus Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Eelotsusetaotlus — Intellektuaalomand — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 3 lõige 1 — Direktiiv 2006/115/EÜ — Artikli 8 lõige 2 — Mõiste „üldsusele edastamine” — Televiisorite paigaldamine taastusravikeskuse pidaja poolt selleks, et võimaldada oma patsientidel telesaateid vaadata)

10

2016/C 287/14

Kohtuasi C-122/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Menetluses, mille algatamist taotles C (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Võrdse kohtlemise põhimõte ja vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artiklid 2, 3 ja 6 — Erinev kohtlemine vanuse alusel — Siseriiklikud õigusnormid, milles on ette nähtud, et teatud juhtudel tuleb maksta vanaduspensionist saadava tulu pealt rohkem tulumaksu kui palgatulult — Direktiivi 2000/78 kohaldamisala — Euroopa Liidu pädevus otseste maksude valdkonnas)

11

2016/C 287/15

Kohtuasi C-241/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 1. juuni 2016. aasta otsus (Curtea de Apel Cluj eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj versus Niculaie Aurel Bob-Dogi (Eelotsusetaotlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Euroopa vahistamismäärus — Artikli 8 lõike 1 punkt c — Kohustus lisada Euroopa vahistamismäärusse teave „vahistamismääruse” olemasolu kohta — Eelneva siseriikliku, Euroopa vahistamismääruse kõrval eraldi dokumendina vormistatud vahistamismääruse puudumine — Tagajärg)

12

2016/C 287/16

Kohtuasi C-263/15: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuni 2016. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 9 lõige 1 — Mõisted „käibemaksukohustuslane” ja „majandustegevus” — Artikli 24 lõige 1 — Mõiste „teenuste osutamine” — Maapiirkonna ehitised — Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja käitamine mittetulundusühingu poolt — Mõju, mida avaldab tööde rahastamine riigiabi vahenditest ja Euroopa Liidu toetustest)

12

2016/C 287/17

Kohtuasi C-229/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 25. aprillil 2016 – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. versus João Carlos Lombo Silva Cordeiro

13

2016/C 287/18

Kohtuasi C-296/16 P: Dextro Energy GmbH & Co. KG 25. mail 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. märtsi 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-100/15: Dextro Energy GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

14

2016/C 287/19

Kohtuasi C-303/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 30. mail 2016 – Solar Electric Martinique versus Ministre des Finances et des Comptes publics

16

2016/C 287/20

Kohtuasi C-314/16: 1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

16

 

Üldkohus

2016/C 287/21

Kohtuasi T-208/13: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – Portugal Telecom versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Portugali ja Hispaania telekommunikatsiooniturud — Konkurentsikeelu tingimus Pürenee poolsaare turul, mis on lisatud lepingusse, mille kohaselt ostab Telefónica Portugal Telecomile Brasiilia mobiilsideoperaatori Vivo kapitalis kuuluva osaluse — Õiguslik kaitsemehhanism „seadusega lubatud ulatuses” — Põhjendamiskohustus — Rikkumine, millel on konkurentsivastane eesmärk — Seonduv piirang — Potentsiaalne konkurents — Rikkumine, millel on konkurentsivastane tagajärg — Trahvisumma arvutamine — Tunnistajate ärakuulamise taotlus)

18

2016/C 287/22

Kohtuasi T-216/13: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – Telefónica versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Portugali ja Hispaania telekommunikatsiooniturud — Konkurentsikeelu tingimus Pürenee poolsaare turul, mis on lisatud lepingusse, mille kohaselt ostab Telefónica Portugal Telecomile Brasiilia mobiilsideoperaatori Vivo kapitalis kuuluva osaluse — Õiguslik kaitsemehhanism „seadusega lubatud ulatuses” — Rikkumine, millel on konkurentsivastane eesmärk — Seonduv piirang — Hageja tegevuse sõltumatus — Potentsiaalne konkurents — Rikkumine, millel on konkurentsivastane tagajärg — Trahvisumma arvutamine — Tunnistajate ärakuulamise taotlus)

19

2016/C 287/23

Kohtuasi T-652/14: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – AF Steelcase versus EUIPO (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Mööbli ja seadmete tarnimine ja paigaldamine EUIPO hoonetesse — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Tühistamishagi — Edukaks tunnistamise otsus — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus — Põhjendamiskohustus — Hea halduse põhimõte — Proportsionaalsus — Pakkumuste kõrvaldamise kord — Lepinguväline vastutus — Varaline kahju — Mittevaraline kahju)

19

2016/C 287/24

Kohtuasi T-656/14: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – Peri versus EUIPO (Raketise luku kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu ruumilise kaubamärgi taotlus — Raketise luku kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Tähis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii)

20

2016/C 287/25

Liidetud kohtuasjad T-727/14 ja T-728/14: Üldkohtu 29. juuni 2016. aasta otsus – Universal Protein Supplements versus EUIPO – H Young Holdings (animal) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärgid animal — Varasema siseriiklik registreerimata sõnamärk ANIMAL — Suhteline keeldumispõhjus — Siseriikliku õiguse kohaldamine EUIPO poolt — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c ja artikli 8 lõige 4 — Täpsustused tühistamistaotluse aluseks oleva õiguse kohta — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 37 punkti b alapunkt ii)

21

2016/C 287/26

Kohtuasi T-134/15: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – salesforce.com versus EUIPO (SOCIAL.COM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi SOCIAL.COM taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

21

2016/C 287/27

Kohtuasi T-409/14: Üldkohtu 22. juuni 2016. aasta määrus – Marcuccio versus Euroopa Liit (Kahju hüvitamise nõue — Hageja, kes ei vasta enam Üldkohtu nõudmistele — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2016/C 287/28

Kohtuasi T-252/16: 17. mail 2016 esitatud hagi – Cleversafe versus EUIPO (Beyond Scale)

23

2016/C 287/29

Kohtuasi T-253/16: 17. mail 2016 esitatud hagi – Cleversafe versus EUIPO (Storage Beyond Scale)

23

2016/C 287/30

Kohtuasi T-264/16: 27. mail 2016 esitatud hagi – Korea National Insurance versus nõukogu ja komisjon

24

2016/C 287/31

Kohtuasi T-267/16: 27. mail 2016 esitatud hagi – Tarmac Trading versus komisjon

25

2016/C 287/32

Kohtuasi T-305/16: 14. juunil 2016 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

26

2016/C 287/33

Kohtuasi T-308/16: 13. juunil 2016 esitatud hagi – Marsh GmbH versus EUIPO (ClaimsExcellence)

27

2016/C 287/34

Kohtuasi T-313/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Grupo Riberebro Integral ja Riberebro Integral versus komisjon

28

2016/C 287/35

Kohtuasi T-315/16: 20. juunil 2016 esitatud hagi – Tamasu Butterfly Europa versus EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

29

2016/C 287/36

Kohtuasi T-316/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Moravia Consulting versus EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S)

30

2016/C 287/37

Kohtuasi T-317/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Moravia Consulting versus EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU)

31

2016/C 287/38

Kohtuasi T-318/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Moravia Consulting versus EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S)

31

2016/C 287/39

Kohtuasi T-326/16: 20. juunil 2016 esitatud hagi – Bundesverband Deutsche Tafel versus EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel)

32

2016/C 287/40

Kohtuasi T-327/16: 24. juunil 2016 esitatud hagi – Aldi Einkauf versus EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE)

33

2016/C 287/41

Kohtuasi T-341/16: 29. juunil 2016 esitatud hagi – De Masi versus komisjon

34

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 287/42

Kohtuasi F-40/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – FV versus nõukogu (Avalik teenistus — Hindamine — Hindamisaruanne — Põhjendatud huvi — Analüütiliste hinnangute alandamine — Hindamiskomiteega konsulteerimine — Teise hindaja poolt teatud hinnangute muutmine, mis ei muuda üldhinnangut — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus — Hoolsuskohustus)

35

2016/C 287/43

Kohtuasi F-118/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 28. juuni 2016. aasta otsus – Kotula versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 45 — 2014. aasta edutamine — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted — Nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tegid ettepanekud peadirektorid ja talituste juhatajad — Hageja nime väljajätmine — Institutsioonidevaheline üleviimine — Eelmise institutsiooni koostatud hindamisaruannete arvessevõtmine — Võimalus edutamise ühiskomitees vaidlustada nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tehti ettepanek — Edutatavate ametnike teenete võrdlev hindamine)

35

2016/C 287/44

Kohtuasi F-142/11 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 24. juuni 2016. aasta määrus – Simpson versus nõukogu (Avalik teenistus — Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Ametnikud — Kõrgemale palgaastmele tõusmine — Otsus jätta hageja pärast palgaastme AD 9 konkursi edukat läbimist palgaastmele AD 9 edutamata — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Ilmne hindamisviga — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

36

2016/C 287/45

Kohtuasi F-22/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 27. juuni 2016. aasta määrus – Gyarmathy versus EMCDDA

37

2016/C 287/46

Kohtuasi F-115/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2016. aasta määrus – Loquerie versus komisjon

37

2016/C 287/47

Kohtuasi F-57/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2016. aasta määrus – Loquerie versus komisjon

37


ET

 

Top