Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:016:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 16, 18. jaanuar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 16

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
18. jaanuar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 016/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 016/2

Kohtuasi C-439/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. novembri 2015. aasta otsus – Elitaliana SpA versus Eulex Kosovo (Apellatsioonkaebus — Teenuste hanked — Ühismeede 2008/124/ÜVJP — Eulex missioonile Kosovos helikopteri tugiteenuste tellimise hange — Pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse vaidlustamine — ELL artikli 24 lõike 1 teine lõik — ELTL artikli 275 esimene lõik — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) — Euroopa Kohtu pädevus — ELTL artikli 263 esimene lõik — Mõiste „liidu organ või asutus” — Meetmed, mille eest vastutab Euroopa Komisjon — Vabandatav eksimus)

2

2016/C 016/3

Kohtuasi C-572/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. novembri 2015. aasta otsus (Cour d’appel de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Hewlett-Packard Belgium SPRL versus Reprobel SCRL (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Intellektuaalomand — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Reprodutseerimise ainuõigus — Erandid ja piirangud — Artikli 5 lõike 2 punktid a ja b — Reprograafia erand — Isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise erand — Nõue kohaldada erandeid ühtselt — Mõiste „õiglane hüvitis” — Mitmeotstarbelistelt printeritelt õiglase hüvitise rahastamiseks mõeldud tasu sissenõudmine — Proportsionaalne tasu — Kindlasummaline tasu — Kindlasummalise tasu ja proportsionaalse tasu kumuleerumine — Arvutusmeetod — Õiglase hüvitise saajad — Autorid ja kirjastajad — Noodid)

3

2016/C 016/4

Kohtuasi C-632/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. novembri 2015. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Skatteverket versus Hilkka Hirvonen (Eelotsusetaotlus — Isikute vaba liikumine — Võrdne kohtlemine — Tulumaks — Mitteresidendi tulu maksustamine kinnipeetava maksuga — Kõigi maksukohustuslase isiklikku olukorda arvestavate mahaarvamiste välistamine — Põhjendatus — Mitteresidendist maksumaksjate võimalus valida residendist maksumaksjale kohaldatav süsteem ja teha nimetatud mahaarvamised)

4

2016/C 016/5

Kohtuasi C-103/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. novembri 2015. aasta otsus (Vilniaus apygardos administracinis teismas’ eelotsusetaotlus – Leedu) – Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB versus Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Artikli 7 lõige 1, artikli 10 lõige 1, artikkel 121 ja artikli 132 lõige 2 — Selle määruse rakendusaktid — Kehtivus EL toimimise lepingu, 2003. aasta ühinemisakti ning diskrimineerimiskeelu, õiguskindluse, õiguspärase ootuse kaitse ja hea halduse põhimõtete seisukohalt — Põllumajandustootjale makstavate otsetoetuste ümbersuunamine — Toetussummade vähendamine — Kohaldatud otsetoetuste tase 30. aprilli 2004. aasta koosseisuga Euroopa Ühenduse liikmesriikides ja Euroopa Ühendusega 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikides — Põhjenduse avaldamata jätmine)

5

2016/C 016/6

Kohtuasi C-115/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. novembri 2015. aasta otsus (Oberlandesgericht Koblenz’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – RegioPost GmbH & Co. KG versus Stadt Landau (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Piirangud — Direktiiv 96/71/EÜ — Artikli 3 lõige 1 — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 26 — Hanked — Postiteenused — Liikmesriigi piirkondliku üksuse õigusnormid, millega kehtestatakse pakkujatele ja nende alltöövõtjatele kohustus maksta hankelepingu esemeks olevaid teenuseid osutavatele isikutele miinimumtöötasu)

6

2016/C 016/7

Kohtuasi C-121/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. novembri 2015. aasta otsus – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu — Ühishuviprojektid, mis on seotud liikmesriigi territooriumiga — Nimetatud liikmesriigi heakskiit — Raudteekaubaveo koridori pikendamine — Õiguslik alus — ELTL artikkel 171 ja artikli 172 teine lõik)

7

2016/C 016/8

Kohtuasi C-198/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. novembri 2015. aasta otsus (Helsingin hovioikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – Valev Visnapuu versus Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 34 ja 110 — Direktiiv 94/62/EÜ — Artikli 1 lõige 1, artikkel 7 ja artikkel 15 — Alkohoolsete jookide kaugmüük ja transport teisest liikmesriigist — Joogipakendimaks — Maksuvabastus pakendi tagatisraha ja tagasivõtmise süsteemis osalemise korral — ELTL artiklid 34, 36 ja 37 — Alkohoolsete jookide jaemüügiloa nõue — Alkohoolsete jookide jaemüügimonopol — Õigustatus — Tervisekaitse)

8

2016/C 016/9

Kohtuasi C-219/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. novembri 2015. aasta otsus (Employment Tribunals, Birminghami eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Kathleen Greenfield versus The Care Bureau Ltd (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Raamkokkulepe osalise tööaja kohta — Tööaja korraldus — Direktiiv 2003/88/EÜ — Õigus tasustatud põhipuhkusele — Puhkuseõiguste arvutamine tööaja pikenemisel — Pro rata temporis’e põhimõtte tõlgendamine)

9

2016/C 016/10

Kohtuasi C-223/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. novembri 2015. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria eelotsusetaotlus- Hispaania) – Tecom Mican SL, José Arias Domínguez (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine — Mõiste „kohtuväline dokument” — Eraõiguslik dokument — Piiriülene toime — Siseturu toimimine)

9

2016/C 016/11

Kohtuasi C-241/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. novembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Baden-Württembergi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Roman Bukovansky versus Finanzamt Lörrach (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kokkulepe isikute vaba liikumise kohta — Selle kokkuleppe ja topeltmaksustamise vältimise kahepoolsete lepingute vaheline seos — Võrdne kohtlemine — Kodakondsuse alusel diskrimineerimine — Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik — Piirialatöötajad — Tulumaks — Maksustamispädevuse jaotus — Maksustamise pidepunktid — Kodakondsus)

10

2016/C 016/12

Kohtuasi C-325/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 19. novembri 2015. aasta otsus (Hof van beroep te Brussel’i eelotsusetaotlus – Belgia) – SBS Belgium NV versus Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõisted „edastamine” ja „üldsus” — Teleprogrammide levitamine — „Otseedastuse” kasutamine)

11

2016/C 016/13

Kohtuasi C-422/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. novembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – Christian Pujante Rivera versus Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Kollektiivsed koondamised — Direktiiv 98/59/EÜ — Artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkt a — Mõiste „asjaomases ettevõttes tavaliselt töötavad töötajad” — Artikli 1 lõike 1 teine lõik — Mõisted „koondamine” ja „koondamiste hulka arvatavad töölepingu lõpetamised” — Koondatud töötajate arvu väljaarvutamise meetod)

12

2016/C 016/14

Kohtuasi C-505/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. novembri 2015. aasta otsus (Landgericht Münsteri eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Klausner Holz Niedersachsen GmbH versus Land Nordrhein-Westfalen (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 107 ja 108 — Riigiabi — ELTL artikli 108 lõiget 3 rikkudes antud abi — Liikmesriigi kohtu otsus, milles tuvastatakse selle abi andmise lepingu kehtivus — Kohtuotsuse seadusjõud — Kooskõlaline tõlgendamine — Tõhususe põhimõte)

12

2016/C 016/15

Kohtuasi C-455/15 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. novembri 2015. aasta otsus (Varbergs tingsrätt’i eelotsusetaotlus – Rootsi) – P versus Q (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Artikli 23 punkt a — Vanemlikku vastutust puudutavate otsuste tunnustamata jätmise põhjused — Avalik kord)

13

2016/C 016/16

Kohtuasi C-478/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 8. septembril 2015 – Peter Radgen, Lilian Radgen versus Finanzamt Ettlingen

14

2016/C 016/17

Kohtuasi C-502/15: 22. septembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

14

2016/C 016/18

Kohtuasi C-508/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 24. septembril 2015 – Sidika Ucar versus Land Berlin

15

2016/C 016/19

Kohtuasi C-509/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 24. septembril 2015 – Recep Kilic versus Land Berlin

16

2016/C 016/20

Kohtuasi C-528/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi) 7. oktoobril 2015 – Policie ČR versus Salah Al Chodor jt

16

2016/C 016/21

Kohtuasi C-534/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Judecătoria Satu Mare (Rumeenia) 12. oktoobril 2015 – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș versus BRD Groupe Société Générale – Sucursala Satu Mare

17

2016/C 016/22

Kohtuasi C-542/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itaalia) 16. oktoobril 2015 – kriminaalasi Angela Manzo süüdistuses

18

2016/C 016/23

Kohtuasi C-543/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. oktoobril 2015 – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) versus Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

18

2016/C 016/24

Kohtuasi C-545/15: 16. oktoobril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

19

2016/C 016/25

Kohtuasi C-555/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugal) 28. oktoobril 2015 – Bernard Jean Marie Gabarel versus Fazenda Pública

20

2016/C 016/26

Kohtuasi C-558/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação do Porto (Portugal) 2. novembril 2015 – Alberto José Vieira Azevedo jt versus CED Portugal Unipessoal, Lda ja Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel

20

2016/C 016/27

Kohtuasi C-563/15: 4. novembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

21

2016/C 016/28

Kohtuasi C-577/15 P: SV Capital OÜ 9. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-660/14: SV Capital OÜ versus Euroopa Pangandusjärelvalve (EBA)

22

2016/C 016/29

Kohtuasi C-588/15 P: LG Electronics, Inc.’i 12. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-91/13: LG Electronics, Inc. versus Euroopa Komisjon

23

2016/C 016/30

Kohtuasi C-596/15 P: Bionorica SE 13. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-619/14: Bionorica SE versus Euroopa Komisjon

24

2016/C 016/31

Kohtuasi C-597/15 P: Diapharm GmbH & Co. KG 13. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-620/14: Diapharm GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

25

 

Üldkohus

2016/C 016/32

Kohtuasi T-1/08 INTP: Üldkohtu 18. septembri 2015. otsus – Buczek Automotive versus komisjon (Menetlus — Kohtuotsuse tõlgendamine)

27

2016/C 016/33

Kohtuasi T-278/10 RENV: Üldkohtu 24. novembri 2015. aasta otsus – Wesergold Getränke versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi WESTERN GOLD taotlus — Varasemad siseriiklikud, rahvusvaheline ja ühenduse sõnamärgid WeserGold, Wesergold ja WESERGOLD — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Kaebuse kohta tehtav otsus — Määruse nr 207/2009 artikli 64 lõige 1 — Põhjendamiskohustus — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

27

2016/C 016/34

Kohtuasi T-670/13 P: Üldkohtu 24. novembri 2015. aasta otsus – komisjon versus D’Agostino (Apellatsioonkaebus — Vastuapellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Pikendamata jätmise otsus — Hoolitsemiskohustus — Personalieeskirjade artikli 12a lõike 2 rikkumine — Põhjendamiskohustus — Toimiku materjalide moonutamine)

28

2016/C 016/35

Kohtuasi T-107/14: Üldkohtu 19. novembri 2015. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtsete otsemaksete kava — Riiklik reserv — Andmise kriteeriumid — Risk fondi jaoks — Nõuetele vastavus)

29

2016/C 016/36

Kohtuasi T-126/14: Üldkohtu 24. novembri 2015. aasta otsus – Madalmaad versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Intressi deklareerimata jätmise alusel kohaldatud finantskorrektsioon — Põhjendamiskohustus — Intressi arvestamise kohustus — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõige 5 — Võrdväärsuse põhimõte — Hoolsuskohustus)

30

2016/C 016/37

Kohtuasi T-223/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Ewald Dörken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Schürmann (VENT ROLL) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk VENT ROLL — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõige 1 ning artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

31

2016/C 016/38

Kohtuasi T-248/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Masafi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Hd1 (JUICE masafi) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi JUICE masafi taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk masafi — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

31

2016/C 016/39

Kohtuasi T-249/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Masafi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Hd1 (masafi) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi masafi taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk masafi — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2016/C 016/40

Kohtuasi T-320/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Sephora versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mayfield Trading (Kahe vertikaalse lainelise joone kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kahte vertikaalset lainelist joont kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Ühte vertikaalset lainelist joont kujutav siseriiklik ja rahvusvaheline kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

33

2016/C 016/41

Kohtuasi T-520/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – bd breyton-design versus Siseturu Ühtlustamise Amet – (RACE GTP) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi RACE GTP taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

33

2016/C 016/42

Kohtuasi T-526/14: Üldkohtu 19. novembri 2015. aasta otsus – Matratzen Concord versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Barranco Rodriguez ja Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Matratzen Concord taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid MATRATZEN — Suhteline keeldumispõhjus — Kasutamise tõendamine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 42 lõige 2)

34

2016/C 016/43

Kohtuasi T-539/14: Üldkohtu 19. novembri 2015. aasta otsus – North Drilling versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga — Tühistamise tagajärgede ajalise mõju määratlemine)

35

2016/C 016/44

Kohtuasi T-629/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Jaguar Land Rover versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Auto kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Auto kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

36

2016/C 016/45

Kohtuasi T-763/14: Üldkohtu 25. novembri 2015. aasta otsus – Soprema versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk SOPRAPUR — Ühenduse varasem sõnamärk Sopro — Suhteline keeldumispõhjus — Kaupade ja tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

37

2016/C 016/46

Kohtuasi T-190/15: Üldkohtu 24. novembri 2015. aasta otsus – Intervog versus Siseturu Ühtlustamise Amet (meet me) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi meet me taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

37

2016/C 016/47

Kohtuasi T-187/15: Üldkohtu 10. novembri 2015. aasta määrus – Compagnia Trasporti Pubblici jt versus komisjon (Riigiabi — Campania maakonnas piirkondlikke bussiühendusi pakkuv äriühing — Hüvitis avaliku teenindamise kohustuste eest, mida maksid Itaalia ametiasutused pärast Consiglio di Stato kohtuotsuse tegemist — Komisjoni otsus, millega meede tunnistati siseturuga kokkusobimatuks — Hagi, mille esitasid abisaajaga sarnases olukorras olevad äriühingud)

38

2016/C 016/48

Kohtuasi T-188/15: Üldkohtu 10. novembri 2015. aasta määrus – Compagnia Trasporti Pubblici jt versus komisjon (Riigiabi — Campania maakonnas piirkondlikke bussiühendusi pakkuv äriühing — Hüvitis avaliku teenindamise kohustuste eest, mida maksid Itaalia ametiasutused pärast Consiglio di Stato kohtuotsuse tegemist — Komisjoni otsus, millega meede tunnistati siseturuga kokkusobimatuks — Hagi, mille esitasid abisaajaga sarnases olukorras olevad äriühingud)

39

2016/C 016/49

Kohtuasi T-532/15 P: 11. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 30. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-64/13, Z versus Euroopa Kohus

39

2016/C 016/50

Kohtuasi T-582/15: 11. septembril 2015 esitatud hagi – Silver Plastics ja Johannes Reifenhäuser versus komisjon

40

2016/C 016/51

Kohtuasi T-617/15: 3. novembril 2015 esitatud hagi – Chic Investments sp. z o.o. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (eSMOKINGWORLD)

43

2016/C 016/52

Kohtuasi T-621/15: 9. novembril 2015 esitatud hagi – Tractel Greifzug vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Jiangsu Shenxi Construction Machinery (Mehhaaniliselt liigutatava vintsi kuju)

44

2016/C 016/53

Kohtuasi T-623/15: 10. novembril 2015 esitatud hagi – Lidl Stiftung vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

44

2016/C 016/54

Kohtuasi T-624/15: 6. novembril 2015 esitatud hagi – European Food jt versus komisjon

45

2016/C 016/55

Kohtuasi T-625/15: 10. novembril 2015 esitatud hagi – Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

46

2016/C 016/56

Kohtuasi T-629/15: 12. novembril 2015 esitatud hagi – Hako versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SCRUBMASTER)

47

2016/C 016/57

Kohtuasi T-634/15: 12. novembril 2015 esitatud hagi – Finsa del Noroeste versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)

48

2016/C 016/58

Kohtuasi T-635/15: 13. novembril 2015 esitatud hagi – Tuum versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Thun (TUUM)

48

2016/C 016/59

Kohtuasi T-636/15: 13. novembril 2015 esitatud hagi – Infratel Italia jt versus komisjon

49

2016/C 016/60

Kohtuasi T-638/15: 12. novembril 2015 esitatud hagi – Alcohol Countermeasure Systems (International) versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lion Laboratories (ALCOLOCK)

50

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 016/61

Kohtuasi F-33/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. novembri 2015. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon (Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine — Uue esindaja määramata jätmine — Hageja, kes on ei reageeri enam Avaliku Teenistuse Kohtu pöördumistele — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

52

2016/C 016/62

Kohtuasi F-130/15: 1. oktoobril 2015 esitatud hagi – ZZ versus EKP

52


ET

 

Top