Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:406:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 406, 7. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 406

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
7. detsember 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 406/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

2015/C 406/2

Euroopa Liidu Kohtu otsus, 10. juuni 2014, Euroopa Liidu Kohtu ajalooarhiivi üleandmise kohta Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivile (Euroopa Ülikool-Instituut)

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 406/3

Kohtuasi C-137/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2011/92/EL — Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine — Artikkel 11 — Direktiiv 2010/75/EL — Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) — Artikkel 25 — Õiguskaitse kättesaadavus — Vastuolus olevad siseriiklikud menetlusnormi)

4

2015/C 406/4

Kohtuasi C-167/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Liikmesriigi kohustuste rikkumise tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikli 260 lõige 2 — Rahalised karistused — Karistusmakse ja põhisumma määramine)

5

2015/C 406/5

Kohtuasi C-168/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Tribunal Supremo – Hispaania eelotsusetaotlus) – Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE versus Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 49 ja 51 — Asutamisvabadus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Kohaldamisala — Teenused siseturul — Direktiiv 2009/40/EÜ — Sõidukite tehnoülevaatuse valdkonnas tegutsema asumine — Teostamine eraõigusliku isiku poolt — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevused — Eelneva tegevusloa andmise kord — Ülekaalukas üldine huvi — Liiklusohutus — Territoriaalne jaotamine — Minimaalne vahemaa sõidukite tehnoülevaatuspunktide vahel — Maksimaalne turuosa — Õigustatus — Sobivus taotletava eesmärgi saavutamiseks — Sidusus — Proportsionaalsus)

6

2015/C 406/6

Kohtuasi C-216/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Amtsgericht Laufeni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – kriminaalasi, milles süüdistatav on Gavril Covaci (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv 2010/64/EL — Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses — Menetluse keel — Käskmenetluses tehtud otsus, millega mõistetakse rahaline karistus — Võimalus esitada vastuväide muus keeles kui menetluse keel — Direktiiv 2012/13/EL — Õigus teabele kriminaalmenetluses — Õigus saada teavet süüdistuse kohta — Käskmenetluses tehtud otsuse kättetoimetamine — Üksikasjalikud eeskirjad — Süüdistatava kohustus nimetada volitatud isik — Vastuväite esitamise tähtaeg, mis hakkab kulgema alates kohtuotsuse kättetoimetamisest volitatud isikule)

7

2015/C 406/7

Kohtuasi C-251/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság’i eelotsusetaotlus – Ungari) – György Balázs versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Diislikütuse kvaliteet — Liikmesriigi tehniline standard, mis kehtestab täiendavad kvaliteedinõuded võrreldes liidu õigusega)

8

2015/C 406/8

Kohtuasi C-270/14 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus – Debonair Trading Internacional Lda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Ühenduse sõnamärgi SÔ:UNIC taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud sõnamärgid SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Kaubamärkide perekond)

9

2015/C 406/9

Kohtuasi C-306/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Varhoven administrativen sad’i eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Direktor na Agentsia „Mitnitsi”versus Biovet AD (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 92/83/EMÜ — Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamine — Artikli 27 lõike 1 punkt d — Ühtlustatud aktsiisist vabastamine — Etanool — Kasutamine ravimite valmistamisel kasutatavate seadmete ja ruumide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks)

9

2015/C 406/10

Kohtuasi C-310/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Helsingin hovioikeus’e eelotsusetaotlus – Soome) – Nike European Operations Netherlands BV versus Sportland Oy (likvideerimisel) (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Artiklid 4 ja 13 — Maksejõuetusmenetlus — Kahjustav tegevus — Hagi, milles nõutakse enne maksejõuetusmenetluse algatamist tehtud maksete tagastamist — Selle liikmesriigi seadus, kus maksejõuetusmenetlus on algatatud — Teise liikmesriigi seadus, mis reguleerib kõnealust toimingut — Seadus, mille alusel ei ole võimalik „tema tegevust mingil viisil vaidlustada” — Tõendamiskoormis)

10

2015/C 406/11

Liidetud kohtuasjad C-352/14 ja C-353/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa eelotsusetaotlus – Hispaania) – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14) versus Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial (Eelotsusetaotlus — ELTL artiklid 107 ja 108 — Finantskriis — Abi finantssektorile — Abi kokkusobivus siseturuga — Euroopa Komisjoni otsus — Ümberstruktureerimisele kuuluv finantsüksus — Töötaja koondamine — Siseriiklikud õigusnormid, mis käsitlevad hüvitise summat koondamise korral)

11

2015/C 406/12

Kohtuasi C-494/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Euroopa Liit versus Axa Belgium SA (Eelotsusetaotlus — Ametnikud — Personalieeskirjad — Artiklid 73, 78 ja 85a — Liiklusõnnetus — Siseriiklikus õiguses kehtestatud objektiivse vastutuse kord — Õiguste üleminek Euroopa Liidule — Mõiste „vastutav kolmas isik” — Liidu õiguse autonoomne mõiste — Mõiste, mis hõlmab iga isikut, kes on siseriikliku õiguse kohaselt kohustatud hüvitama kannatanule või tema õigusjärglastele tekitatud kahju — Hüvitised, mis ei ole jäetud lõplikult liidu kanda)

12

2015/C 406/13

Kohtuasi C-17/15: Eugen Popp’i ja Stefan M. Zech’i 19. jaanuaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 6. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-462/12: Eugen Popp ja Stefan M. Zech versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

13

2015/C 406/14

Kohtuasi C-399/15 P: Vichy Catalán, S.A. 23. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 25. juuni 2015. aasta määruse peale kohtuasjas T-302/15: Vichy Catalán versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) – Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

13

2015/C 406/15

Kohtuasi C-467/15 P: Euroopa Komisjoni 3. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-527/13: Itaalia versus komisjon

14

2015/C 406/16

Kohtuasi C-473/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bezirksgericht Linz (Austria) 7. septembril 2015 – Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR versus Eugen Adelsmayr

15

2015/C 406/17

Kohtuasi C-482/15 P: Westermann Lernspielverlag GmbH 9. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-333/13: Westermann Lernspielverlag GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

16

2015/C 406/18

Kohtuasi C-489/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Berlin (Saksamaa) 17. septembril 2015 – CTL Logistics GmbH versus DB Netz AG

17

2015/C 406/19

Kohtuasi C-490/15 P: Ori Martin SA 18. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-419/10

19

2015/C 406/20

Kohtuasi C-493/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 21. septembril 2015 – Agenzia delle Entrate versus Marco Identi

20

2015/C 406/21

Kohtuasi C-504/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Frosinone (Itaalia) 23. septembril 2015 – kriminaalasi Conti Antonio Paolo süüdistuses

20

2015/C 406/22

Kohtuasi C-505/15 P: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) 23. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-389/10 ja T-419/10

21

2015/C 406/23

Kohtuasi C-516/15 P: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV 24. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-47/10: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV versus Euroopa Komisjon

22

2015/C 406/24

Kohtuasi C-519/15 P: Trafilerie Meridionali SpA 25. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-422/10: Trafilerie Meridionali versus komisjon

23

2015/C 406/25

Kohtuasi C-521/15: 29. septembril 2015 esitatud hagi – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

2015/C 406/26

Kohtuasi C-522/15 P: Euroopa Komisjoni 28. septembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. juuli 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-389/10 ja T-419/10

26

2015/C 406/27

Kohtuasi C-529/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 7. oktoobril 2015 – Gert Folk

27

 

Üldkohus

2015/C 406/28

Kohtuasi T-309/13: Üldkohtu 22. oktoobri 2015. aasta otsus – Enosi Mastichoparagogon versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gaba International (ELMA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk ELMA — Varasem ühenduse sõnamärk ELMEX — Registreerimisest keeldumine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2015/C 406/29

Kohtuasi T-664/13: Üldkohtu 21. oktoobri 2015. aasta otsus – Petco Animal Supplies Stores versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PETCO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PETCO taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk PETCO — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Haldusmenetluse peatamine — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 7 punkt c ja eeskirja 50 lõige 1 — Väide, mis ei toeta nõudeid — Keeld teha otsus ultra petita — Vastuvõetamatus)

29

2015/C 406/30

Kohtuasi T-470/14: Üldkohtu 22. oktoobri 2015. aasta otsus – Hewlett Packard Development Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ELITEPAD) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi ELITEPADY taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

30

2015/C 406/31

Kohtuasi T-563/14: Üldkohtu 22. oktoobri 2015. aasta otsus – Hewlett Packard Development Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ELITEDISPLAY) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi ELITEDISPLAY taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

31

2015/C 406/32

Kohtuasi T-315/15: 13. mail 2015 esitatud hagi – Vince versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ELECTRIC HIGHWAY)

31

2015/C 406/33

Kohtuasi T-530/15: 11. septembril 2015 esitatud hagi – Huhtamaki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany versus komisjon

32

2015/C 406/34

Kohtuasi T-531/15: 11. septembril 2015 esitatud hagi – Coveris Rigid (Auneau) France versus komisjon

34

2015/C 406/35

Kohtuasi T-542/15: 19. septembril 2015 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

35

2015/C 406/36

Kohtuasi T-543/15: 18. septembril 2015 esitatud hagi – Lysoform Dr. Hans Rosemann jt versus ECHA

36

2015/C 406/37

Kohtuasi T-571/15: 29. septembril 2015 esitatud hagi – Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet – ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

37

2015/C 406/38

Kohtuasi T-574/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Kozmetika Afrodita versus Siseturu Ühtlustamise Amet UAMI – Núñez Martín ja Machado Montesinos (KOZMETIKA AFRODITA)

38

2015/C 406/39

Kohtuasi T-575/15: 28. septembril 2015 esitatud hagi – Kozmetika Afrodita versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Núñez Martín ja Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/40

Kohtuasi T-577/15: 1. oktoobril 2015 esitatud hagi – Uribe-Etxebarría Jiménez versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

39

2015/C 406/41

Kohtuasi T-584/15: 7. oktoobril 2015 esitatud hagi – POA versus komisjon

40

2015/C 406/42

Kohtuasi T-585/15: 5. oktoobril 2015 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREEN BEANS)

41

2015/C 406/43

Kohtuasi T-586/15: 8. oktoobril 2015 esitatud hagi – Nara tekstil sanayi ve ticaret versus Siseturu Ühtlustamise Amet – NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

42

2015/C 406/44

Kohtuasi T-598/15: 21. oktoobril 2015 esitatud hagi – Stichting Accolade versus komisjon

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 406/45

Kohtuasi F-81/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 27. oktoobri 2015. aasta otsus – Labiri versus Regioonide Komitee (Avalik teenistus — Ametnikud — 2013. aasta edutamine — Otsus jätta hageja edutamata — Personalieeskirjade artikli 45 lõige 1 — Teenete võrdlemine)

44

2015/C 406/46

Kohtuasi F-52/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 29. oktoobri 2015. aasta otsus – Xenakis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kohustuslikus korras pensionile saatmine — Pensioniiga — Teenistuse pikendamise taotlus — Personalieeskirjade artikli 52 teine lõik — Teenistuse huvid)

44

2015/C 406/47

Kohtuasi F-140/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 27. oktoobri 2015. aasta määrus – Ameryckx versus komisjon (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Tegevusüksus — Palgaastme ja -järgu määramine — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „isikut kahjustav meede” — Kinnitav otsus — Uus ja oluline asjaolu — Ilmselge vastuvõetamatus)

45

2015/C 406/48

Kohtuasi F-91/15: 19. oktoobril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2015/C 406/49

Kohtuasi F-132/15: 12. oktoobril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46


ET

 

Top